8 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

8 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

83 TEMMUZ 11934 PAZAR Diğer iki iki mütehassıl sa göre İstanbul İstanbul, 3 temm plânında; Ti a zal a plânmı in ah ve müdafaa eden şu cümle ile anlatır; » “Bazı | imseler e takdim ettiğimiz programı ük, serbest araziyi pek pek büyi çok, yollari iel. Tenik tadilâtı çok mas - raflı Li unlara sadece diyeceğiz ki; tarafı ilen o program Türkiye vazün edince birinci ll —— ak bir ee vie ait bir pro Profesö, en iri ün müşahede ve Kanantları ise şö “ İki sebep lr ki, İstanbul? un iktısa | fi muvazenesini bozmuştur. Bunlardan biri, umumi iktısadi buhran ve şark memleketle- rinin son zamanlardaki iktısadi tebeddülatı, bulgaristan, am devletle- | la cak surette kendi eşebbüsler, Rus ha- ide “Arabistan, Suriye v p ”den ayrılması ami o ra'ya naklidir. Eş z & ŞEHİR Maarif Vekili B. Nisen'i kabul etti Hariçte icrayı sanat edemiyecek - leri tıp fakültesindeki “e esör - lere tebliğ şe dün Ankara- mi . Jlunduğu anlaşı mıştır. Bu husus profesörlere resmen tebliğ edi- lecek ve suitefehhümlere mani olunacaktır. Bebek bahçesine otel ma İstanbul, 7 (Telefon) — Be. De bahçesi ine büyük bir otel yapm telin projeleri hazırlanmış in; tenli ilmiştir. Müteahhit veli m ve muayyen bir müddet kendi namı iileiek sonra belediyeye iile dilerine bugüne kadar tebliğ siilmieii bu- e Tirakyadaki yahudilar meselesi. Hükümetin tedbirleri üzerine bir kıs erlerine dönm » İstanbul, 7 ölüleri — Milli hazı te- sir altında kaldıklarmı öne sürerek Trakya sis ve minnettar olduklarını söylemişlerdir. daki ihtilaf İstanbul, 7 (Telefon) — Yıldız bahçe- | &i hakkında Maryesera ile belediye arasın- daki dağ hakkımda i mr hukuk > aa 7 Gide) md 1 Ek edil, İstanbul Belediyesiyle Maryesera YASINI ihti i ve TAŞRA. Profesör Nisse'nin mektubu. Ankara'da bulanân Profesör Nissen hak- kında dün gelen Milliyet (gazetesinde bir fıkra neşredilmişti. Bu aa müteessir olan Profesör Nissen bize şu mektubu gön- dermiştir. Devletçe tet ikik E lilmekiz olan, ve âli ilim heyetinin siyet şerefine yea eden işlerde gazetelerimiz dedik. az ehe doğ aha ar sanırız. Mektup si bir kli liyatta takip ettiğim hattı harekete beni ic- Ahval ve geraiti re altımda husu- runcu SAYIFA 3 ... e. Büyükada. u yıl in a tanış tağım bir dost için gittim v ada, ld” bedia azlıktır. üyük- toplıyan bir Kırk yıllık adayı, bunun için seviyorum desem, bana, Ankara budalası derler mi? Ko, desinler.. .. Yüksek sevgiye varmıyan- önlün lar, ince kel, ile, bu derin körlüğünden ne anlarlar Ve bana Ankara ilan şar bir tek ankaralı düşün anka ralı . ağzı buna akn Bir Elime aney değil fırçayı alsam... vin daraçasından “gördü öitdkndi; Menekşe, çividi, mavi, yeşil, sarı, tü- i denil ülkde dar renk çıkarsa, bar eden tıbbi ve vicdani sebebi muhtevi Ve fırça ne söylüyebilirse, ia ait olduğu vekâlete takdim etmi Ve sözün yetişemediği yere kadar... unuyorum. Bu Klemei suitefsirlere Birdenl rtasında Karpiç'te meyi ii vermemek üzere tıbbi müdahalem çen bir si — de yaz aramda a e öce alalim seri için bir ücret almaktan sarfmazar Ey dn vu denli sö len yorum. tebarüz etirmiştim ve bu hu: sus an sdü bezilm'dı Simi burada il. hi ifadı bilirim. Dünkü Milliyet gazetesi şunları yazı- 2 n günü münasebetiyle e in iki bin lira verecektir. iylamı almıştır. Belediye a otuz yol z “Öğrendiğimize göre Profesör Nissen'in bu —— 500 lira ücret aldığı anla- “Diğer bir pd a Ka- > şılmıştır. Bundan başka, Nissen'in ya; radeniz ve Akdeniz sahillerinde İstanbul'a lr verecekler onferanılardan sonra Temeli atılacak fabrikalarımız e fevkalâde ve şimdiye adre rakip limanların ehemmiyet kesbetmiş olma: | Hal Ikevinde bir temsil verilecektir bir ir. Bilkassa Pire limanı brcün Yananis- İstanbul, 7 (Telefon) — Yeni kurula - |plmamış bir ameliyat olmadığı her zaman tan ithalatını tamamen temin ediyor.,, olan birinin yaptıkları cak fabrikaların ei atma er m cerrahi işlerden olduğu geri “Pire limanmın faaliyeti hemen hemen banka re let ve e pe da k > ediş aşa Haz -| etmiştir. İstonbul limanı kadar Yüks iştir. Transit | Je dibinde 'endi isminde bi- | 7€* kili Celâl Be n bu hafta Bu haberlerin tamamen ekeni lduğu- nakliyatı dahi İstanbul'un cografi vaziyeti | ri gece yarısı sre sag ve karısı sa- | 'SIR hi sal 2 ça arı Gi pa beyan ederim. gi dimi bu haberle- aha müsait olduğu halde teşkilat ve siyasi | biha Hanımı ustura ile boğazından kesmek | 79'eri İn ye abrikalar zmit't iğık, vE yarak istediği üstünde his- mağza ör kalkan gemi sebenlerden dolayı De — si tir. elanik, Burgaz, a, Köstence liman ları ise mensup oldukları ME kiki ik- tısadi krala müteessir olarak İs- tanbal limanına p olm ak . den deği kiye limanlarına çıkarılmaktadır. kapılar harptan sonra bu suretle er ır. Profesör lele iktisadi kalkımı i- çin kirini plânda şu tedbirleri; “İstanbul'un lili plânını hazırlar ve bahsedilen eee ie nazarı itiba- Doçentlerin maaşı meselesi| a istemiş ve takip ederken usturanm üstüne düşerek boğazından ağır surette yaralan- mıştır. Sabil ha anım ağır ye Hüsa- mettin hastahanede ölmüştür. Falaka, im. Buni ta in yerek keyfiyeti tashih edişim, İstanbul ilk mekteplerinde İstanbul, I (Telefon) £ — İstanbul'da ş olan akademi ni nazarı İl çi min lk kliniğimdeki talebe- oluk ve meslek ahla- Mesele V ie tetkik edi arif Vekil <5 dün Ankara- ya we olan eme Rektörü Neşet | Beyi Ül e — fakültel, Seçimleri maaşları hakkında vekâlele te- | mas etmek üzere Âni m ya li olan | yı doçentler mümessillerini kabul etmiştir. Decalis rin vaki talepleri vekâleiçe tetkik a ir dm , Üç mutahassım tasavvur ektiği İstanbul, | Bir kaç eme iy Mleki iplerin, Pes veibelrine mebutiyein her nevi tıbbi | den türk mekt: talebe sayısı ali ii dede ki n zaman larda yelek beş ekalli bi yanmıştır. ne İsti al ilk mekizplermdz alt-| mış bin ebe okumuştur. İlk mektep sa - ısı da 413 dür. - İki sene evel mektep. sayı sı 0 lek kudret kin ettim. ea İlm te hareketlerinde kendil. olunan kaideye duğunu hm yet zımnmda işa! mecburiyeti ee ki mev. zahie 5 vi ciğer cerrahlığnda pek derin ve. ince bir hoşa gidebilir; fakat biz in o > Üçünden üç yüz türlü çıkan renklere varmak ye , fakat orada takılı kalmak doğru Ri yanmda —— tatlılık” önünde sertliğe varıyorum. Her anlaşmak iyene hareketle cevap vermem bu yal- çınlığa ve bu sertliğe vardığımdandır. Kuşlar, kartlar bile ai toprağa, ota uyar. Büyükada'nm renk gözlere benziyen denizi iel çekle; için ankaralı olmak lâzımmış Hükümet merkezi İstanbul'da ela yalçınlığı yaşıyor. İşte bu, ru Mi yükseğine varmak di Böyle olmasaydı ll si) hal. kı, Ankara'yı İstanbullaştırırdı; (şimdi ise Ankara İstanbul'u kendine çekmek üzere- Biri da'da çamlık var, Büyükada'da da ve > var; Büyükada tertemiz. Geçen yıl, , bu aylarda, Dikmen'de ve Gil Gl 1 Tarama dergisi. Yedinci Fasikül Çıktı. imak ve imi de mek kabiliyetini bana g göre artırm; iz olar İsti ir er Makara kabil ol- duğu kadar miyet verilmeli, şimendi- ferleri deniz kya Zârar vermiyecel ek surette tanzim etmelidir.” bey tanbul'u ikedi buhrandan | korumak melidir? eğli kömür madenlerinin İstanbul'» Şaksliği “İstanbul'da sanayi teşebbüslerini Ki İstanbul ss kurulacak sanaiy ka iz nakliyatınn iyi tanzimi saye- öde yin a di takviye etmiş | * servi ir. Bahçelerde asri ziraat yapılmalı bu su retle ri İmer tesis edilmelidir.” “İsta i deniz kenarında olduğu için bim ili çok müsaittir. Hattâ balık ar düşünmelidir.” Son senelerde çok düşünülen te liman mesele balledilre buda ecne ii ler ve serbest liman tesis edilirse ecnebi serma- yesi İstanbul'a gelmiş olur ve türk amelesi istifade eder.” / “Anadolunun maddi vaziyeti düzeldik- — ve ilin mana Le işlel ek bir si ikten sonra, İsta di takdirde gene a iy nabilir.” “İyi bir ini ka risefain siyaseti ve Avı pini nakliyatı | İstanbul'a kad radan Akden NİZ ye Süvey ikle bu aklı. 2d Telciliğine (kül rengi enternasyonal ) deni rihi inkişafı ve aye dahil şark memle- leh T.D. T. C. Umumi kâtipliğinden teb- Taka tarzlarının neticesidir. İki evelki mütehassıs; Lambert ve A- gache, pinleri Türkiye içinde ve e si ve m şartlarma bağlı bir cografya şehri olarak mil ve ae sö kabe Ma an liberal ve beyni el (2) bir ul için tanzim etmişler iz, benc: ni e daha fazla İlk nin siya: yi tanziminde ara 'ün büyül Ki bul J'u, milli e e sonra Jack nüshalar B. w ipliğin: i liğ edilmiştir: -—”9 li ürk k nk: seyahatim ise yalnız kendi a "vaki olmuştur. NİSSEN Profesör mer yaptığı ei — ll) — Mia gazeteler | eçmemişti; halbuki bu çam kokuları lk ciğerine işliyor. Onları ye rinde mi bır: ksa Ankara'ya B La yol mı kaçıralım diye düşünüyorum. enin ve bütün yazlık yerlerde #len hah bbi mehafild, gida Sa az Pa mai i çık İğ 2. — Bu fasikül altı formadır. P. h: finden T. harfine kadar olan kelimeler ba fasikülde yer bulmuştur. li bu telakkile- ir tap da dahil olduğu halde üniversitenin ıslahı teşebbüsle, kendi sleiiki teli eğe Mz garda — rini a yazm, ini plâjin, deni. in ruhuna uymuştur. Halbuki Eeee inkılabına göre henüz bi iyimi doğuramadı. Hâlâ geçmi- Ankara'da Mebus Beyefendilere M. M. Umumi Kâ- e si in kol ve bölükleri aza- me illa e nüshalar cemiyet merkezinden imza mukabilinde almacak- ir. N — - İstanbul da kendilerine «mektup bana beyanatta bulunan m doktor; profe - sör doktor Nissenin dünya edebiyatı tbbiye | 7 sindeki yüksek mevkii Za bahsederek son yaptığı wv hocasi” Saver Bruh ile l olduğı - $ > ipekleri, İsti içinde salınıp duruyo- iile mn elişleri gibi bu tülleri de Ga ne zaman kaldıracağız bil- ve edebiyatı tıbbiyede böyle yazılı iie nu söyledi. e yok ki, bir şehri bir mem yesi icine vi zamanda şehir için rip fay büni di dalı olacak bir şekilde yerleştirmek, > kar İri tış ei Ke; ait nüshaları aldı- bili gs - ve İstanbul'dan başka famaktan, veya bir şehri mücerret min Biz — hulasalarda sadece. mütehassıla rif Müdürlüğünden veya Maarif Memurlu- yla ken: vi atlarma gönderilen nüshala- Ea ları ve ba le göre bir Ee bul şehri tanziminin mümkün olup olmadığını tetkik > ojenin İstanbul'u daha fazl la liği ise, bizim tetkik salahiyetimi- zin tamamen dışında büyül Mig Da ve ri a 2) Din yo (siyah ternasyonal), prolete lella (kırmızı enternasyon. 1), ölen ke mi- lama. r mebusu Prufesir 1) Her üç mütehassısın raporu da İs- evi belediyesi tarafından tercüme ettiri- lerek bastırılmıştır. — Ankara yerlerdeki zatler balandakleği yerin Mâa- | Kayı if r » ma Dergisi,, nin 8 inci fa- Dahiliye Vekili Ee ğ — Mek e e rü a Bey Müfetti: şaviri Beylerle “birlikte di Kırklar ne geld, i katal si İsi be bu yaz Büyü iz meslek hanımlarının allı yeşilli iş başında sal tırlarım. Salonları dolduran tül ve Gü nm ise yerli olması için didinip duruyoruz. Buna ne günün zevki bu — ötesini görüyor. bu yazılardan da anlaşılacağı ükada'da Ankara tadı alı- Tüzum var? Bu; > > Bi e ykm eli tar. yorum ve Ankara hasreti çekiyorum. İFFET HALİM Şebinkarahisa Sadri Maksudi ia iz Adile Hanım ile Harici- ye Vekâleti emurlarından Kem. al Kâmi Be yin Shane merasimi €V: Maksudi ea ve Ma Genç rı tebrik ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: