14 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

14 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— — Söryeç Rusya ile Türkiye arasın - Mimimi dostluğun kıymetli bir te olmak üzere geçenlerde Mos- Şıkarılmış olan bir fevkalâde Ya şimdi Sovyetlerin Ankara €lçiliğine tayin edilmiş olan an) bir makale yazmış, yeni bu makalede Türkiye Je Türk - dostluğu hakkındaki ihtisasla izah etmiştir. Bugünlerde Anka- Selerek yeni vazifesine başlıya "in muhterem elçinin bu dikkate *E makalesini tercüme ve neşredi- Bundan on seneden çok daha “l, 29 Teşrinievvel 1932 tari- © Ankarada, şimdi Cümhuri- alk Fırkası merkez komitesi- bulunduğu küçük ahşap bina - "ürkiyenin takip edeceği yolu t eden bir hâdise olmuştu: ik Millet Meclisi o Türkiyede uriyet ilân eylemişti. Sul İtanların, “asırların — takdis w dini ve derebeylik rejimi-! , ara, — Uum- et H, Fİ Ümendi Idare Heye- dünkü içtimaıda Fırkanm bul İdare Heyeti Reisliğine ilümi İdare Heyeti âzasından talya Meb'usu Doktor Cema! » İzmir Vilâyet Idare Heyet: İsliğine Yozgat Meb'usu Avni dan Bey Zonguldak İdare He-, i Reisliğine Bolu Vilâyet İdare| Yeti Reisi Doktor Mithat Bey) m olunmuşlardır. e tayin olunan Doktor iy Beyden açılan Umumi Ida- | N eti âzalığına da halen ir! Kk idare heyeti reisi olan Cev- yn Bey tayin olunmuştur. :N kan İstanbul vilâyet ” liğin, tayin edilmiş olan ll gp Bey 1301 des doğmuştur, mülki tıbbi- -) - A mezundur. Znci devrede| Müninte dostlar arasında... Rus karikatürü — — Bi: Viyanadâ tethişçilere $ gün mühlet verildi — Yazısı Z nci sayıfada — Yeni Türkiye Cümhuriyet Halk Fırkasında yeni tayinler 3 t vdet Kerim Beye An- karada vazife verildi İstanbul idare heyeti reisliğine Cemal Bey tayin GİRE M. Karahan nin-kökleşmiş zannolunduğu bir) memleket ve saltanat ile diyanet L. Karahan (Devamı 4 finc9 sayfanın 1 İnri sütununda) m ——— Şa Sumartesi, 14 TEMMUZ 1 7inci ey) 1984 | J Cevdet Kerim Bey Dr. Cemal Bey meb'usluğa seçilmezden önce İz- mir hastanesi başhekimi idi, Fırka| Umumi idare heyeti azalığından önceki vazifesi de fırka müfettişli gi idi. Avni Bey. 1308 de Yozgatta!/# doğmuştur. Mülkiye mektebi me- zunudur. İkinci devrede mebus seçilmeden önce kaymakamlıklar- da bulunuyordu. Şark (İstiklâl mahkemesi azalığında da bulun- muştur. Meclis riyaset divanı kâ- tiplerindendi. Japonya- da sular taştı ! i Tokyo,13(A, A.) — İohikwa ve Toyamada su- ların taşması ne- ticesinde şu za- rarlar olduğu tes bit edilmiştir: Elli müş, Yüz kişi kay bolmuştur. Sular 460 evi alıp gö- türmüş ve bin €- vi basmıştır. Sular bu gün çekilmiye başla- mıştır. Maddi za- 25 mil rar var. i tahmin yon yen edilmektedir » / yy TN yat yy Yeni Tefrikalarımız IRAN Hükümdarları nasıl karşılandı? : Memleketimize gelen dört İran hükümdarı nasıl karşılanmışlardı, memleketlerini nasıl idare ediyor - lardı, Kaçar hanedanının kuruluşu ve sönüşü nasıl olmuştu. Bu meraklı hatıralar: Salı gü nünden itibaren gazetemizde oku maya başlıyacaksınız.. Yazan: Niyazi Ahmet Avrupada Harp olacak mı? Maruf bir “bir Amerikalı Yarından itibaren gazetemi: ne neşrine başlıyoruz. VAKIT Gezintisi Kuponları eksik olanlar- la kupon toplamamış olanlar için Bir kolaylık Bugün; (VAKİT) okuyucuları» na mahsus olmak üzere tertip etti. ğimiz gezintiye ait olan kuponun (30) numaralısımı neşrediyoruz. z Bir takım okuyucularımız ku- ponlarımının noksanlığından bab - sederek ne suretle tamamlıyacakla rm: sormakta bir kısmı da bunların hep birden ne suretle tedariki müm- ? kün olacağını öğrenmek istemekte dirler, Gazetemiz, kuponları noksan lanlarla hiç kupon toplamamış elan okuyucularma bir kolaylık olmak üzere bunları hazırlamıştır. Bir hafta zarfında idaremize müracaatta bulunanlar bu kuponla. TE iştirak edecek olanlar hiç para ver- miyecekler, 15 Hazirandan itibaren gazetemizin başlığının yanmda neş- rettiğimiz kuponlar mukabilinde kişi öl biletlerini alacaklardır. Kupönların neşri 31 Ağustosa kadar sürecek- tir. Kuponları noksan olanlarla, hiç olmıyanlar yukarda verdiğimiz izahat dairesinde idareye müraca atle bunları temin edebilirler, Okuyucularımızdan O gezintinin nereye yapılması hakkında sordu- ğumüuz suallerin cevapları o geldi. Bunları tasnif ediyoruz. Şimdiden haber verebiliriz ki: Bu gezinti için uzun deniz ve kara yolu istenme- mekte ve gezintiye iştirak edenleri lunmaktadır. Biz böyle bir kaç yer tesbit dü tik. Bü yerlere vapurla gidilerek, okuyucularımız akşama kadar or: da istedikleri gibi eğlendikten » denizde bir de mehtap gezin! yapmış olacaklardır. Gezintimiz için o hazırladığımız program bir çok sürprizlerle dolu dur. Meselâ musiki kısmı herkesi tatmin edecek şekilde tertip edil- miştir. Bundan başka musiki yalnız vapurda kalmıyacak, gidilecek yer- yy gg Ey rn a çek gazetecinin ihtisasları ; Gezintf kuponu: 30 “YAKITIN tertiP ettiği büyük gezintiye iştirak” gimek için bunu kesip saklağınız. m mma Sayısı 54 duruş Idare Telefonu * 24370. Futbol — Atletizm — Denizcilik « Dün büyük spor m ketlerile geçti Fenerbahçe Yugoslavları, Beşiktaş Galatasarayı yendi. Atletlerimiz Balkan atletleri karşısında iyi neticeler aldılar yay Kalem Yukarda” Fenerbahçe “ Yugoslavya: “ARt” Galatasaray - Beşiktaş maçından görünüşler... ” Dün: Istanbul “büyük bir spor! şehrimize gelen Balkanlı atletler günü daha yaşadı. Denizde ilk) ile atletlerimiz yarıştı. Galatasa» teşvik müsabakaları (o yapılırken| rayla Beşiktaş şilt maçını tekrar. Taksim stadında Sofyadaki De - | ladtlar. katlon müsabakalarından sonra Darüşşefakalılar dün kongrelerini yaptılar Darüşşefaka lisesinde yetişen -| runda idare heyetinin hareketleri- ler cemiyeti mensupları dün öğ - | ni tenkit eden bazı noktalardan i yyl —Devamı 6 ne: sayfada— Ayy de de gezintiye iştirak edenleri ta- kip edecektir. i yg gg yy yy leden sonra İstanbul Halkevinde toplanarak, mart ayında raporla- rı eksik olduğu için yapamadık - ları, senelik kongrelerini yapmış- lardır. Reisliğe İzzet, ikinci reisliğe Refik, kâtipliğe de Rıfkı, Müker- rem ve Rüştü Beyler seçildikten sonra Darüşşefaka müdürü Ali Kâmi Bey tarafmdan birliğin 1933 ve 1934 idare heyetinin ve teftiş heyetinin raporları okun - başka $u tavsiyeler de vardı: 1 — Birliğin masraflarını bil - diren muntazam bir defter tutul - ması, 2 — Aidatın muntazaman alına bilmesi için iyi bir teşkilât yapıl- masr, 3 — Azâ ve aidatın çoğalması için tedbirler alınması, 4 — Müsamere, gezinti gibi yerlerde birliğin zarar görmemesi muştur. Teftiş heyetinin rapo 1 (Devamı 10 cu sayfanin 4 üncü sütununda A # i Limanımızda bulunan Amerika gemilerine mensup denizciler dün Cümhuriyet âbidesine şelenk koymuşlardır. Resmimiz bu merasimden bir intiba tesbit edis yor. (Yazısı # üncü sayıfamızdadır).,

Bu sayıdan diğer sayfalar: