16 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 lsei Yıl » Sayı: 5934 Dr. Beneş'in görüşü: Dünya taseti ve Balkanların vaziyeti — Tazısı Ülinci sayırada — Yazı İşleri "Telefonu: 24579 AKIT| Pazartesi, 16 TEMMUZ (7 inci «y) 1934 ükümet bakımın- dan Türkiyede ahudi meselesi Takyada Yahudi muhacereti me- i hususi surette tahkik ve tet - *den Dahiliye Vekili Şükrü Kaya i Taporu üzerine hükümetin mal & verdiği tebliğ Türkiyedeki Ya. | yg elesin bütün çıplaklığı ile tiz. Bu itibar ile tebliğin yazı- 2! hakikaten şayanı takdirdir. a, “kü bu gibi resmi tebliğlerde Umumiyenin öteden beri gördü- * alıştığı zihniyet, hâdiseleri müm- , “duğu kadar küçültmek ve tafsi- ÜÇ temas etmeksizin basma kalıp * ile her şeyi örtbas eylemek mağ Halbuki | Yahudi meselesi #nakkale ve Trakya mıntakala - &örülen Yahudi o muhaceretinin irer birer ortaya dökmüştür. Hâ- i bir hükümet otoritesine yakı- Yakar ve ciddiyetle, tam bir bita- <3 tahlil etmiştir. n kaydedildiği veçhile — va- ylar arasındaki geçimsizliği be - tedavi etmek maksadiyle kar- bazı ithamkâr ifadelerden iba - *. Bu ise tebliğin maksadı ve ne- üzerine hiç bir suretle müessir bir noksan değildir. Çanakkale ve Trakya muntakala - on üç bin kadar Yahudi nüfusu *1. Şimdiye kadar bunların üç bin tI yerlerinden ayrılmış. Üç bin olması ehemmiyetsiz olmamak- “gi İeraber geriye kalan on bin Yahu- * bugün gene meskenlerinde bulun- “İS gunu gösterir ki, antisemitizm makamların hiç bir müdahalesi “eriiştır. Bu müdahale ancak bir ta | fenalık unsurlarının tecavüzlerini Başvekâletten verilen bu teb- | Ye kadar meçhul kalmış noktala- | Siret hükümetin söylemediği bazı | ler varsa bu da — yine tebliğde | yerlerinden, yurtlarından ay - | Sıcak | | | (Gölgede 31 buçuk derece! İ Dünİstanbul en sıcak günlerin den birini yaşadı saat oon ikide bararet derecesi gölgede 31 dere- ceyi bulmuştu. Pazar olması dolayısiyle de ba- zı müesseseler hususi surette tatil yapmışlardı. Bu (münasebetle plâjlar, deniz kenarlarına giden- ler doluydu. Sokakta ceketsiz ; ve şapkasız erkeklere, çorapsız kadınlara te- sadüf ediliyordu. Saat iki ile dört arasında hararet gölgede 31,4 de- receyi bulmuştur. Asgari derece ise 20 idi. Saat beşe doğru hafif| bir poyraz esmiye başlamış, hava bir az serinlemiştir. yerek iŞ buz, de artmıştır. Resmimiz buzhane- &, ihiki İ mayısında tekrar münakaşa edil - İ ra şöyle deniliyor: İ Boğazlar için Zıt hükümler Silâhsızlanma konferan- sında kabul edilecek hükümler ve Lozan muahedesi “Tan,, gazetesinin İstanbul hu- susi muhabiri M.-Valery, gazete - sine “Boğazlar meselesi ve Tür - kiyenin tezi,, başlıklı bir mektup göndermiştir. Bu mektupta Lozan| muahedesinin O imzasındanberi | matbuatta hiç bahsedilmiyen Beo-| ğazlar meselesinin 1933 senesi | meğe başlandığı yazıldıktan son-| “Harp levazımının tahdidi me-| selesinin münakaşa edilmesinden istifade eden Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey mütehar- rik ağır topların lâğvini ve sahil- lerin müdafaası hususunda yalnız sabit ağır topların ipka edilmesi - A AŞ Gezinti kuponu: 32 “VAKIT,,ın tertip eğttiği büyük gezintiye iştirak efnek için bunu kesip saklayihuz. Şa Sayısı S5 Miruş Idare "Telefonu : 24370 Tahranda bir canavar idam edildi “Beni asmak olur mu.. Amada âdalet!,, Masum çocuklara evvelâ tecavüz eden, sonra onları odun keser gibi öldürmekten çekinmiyen insan şeklinde bir canavar cezasını buldu.. Pe, ni protesto etmiş ve bu iki tekli- fin kabulü ile boğazların melhuz bir harpte müdafaa vasıtaların - dan mahrum kalacağı fikrini orta- ya atmıştır. İngilterenin, muahedelerin as - keri hükümlerinin feshedilmesi hakkındaki teklifinin metnine va- kıf olur olmaz Tevfik Rüştü Bey bu projeye Trakya ve boğazlar - daki gayri askeri mıntakalara mü- teallik ahkâmın dahi ilâvesini ta- lep etmiştir. e müdafaasında müsa - vat ve müdafaa hakkı meselesi A © Ahlâksız canavar (XX işaretii' Bundan beş altı ay evvel Tahran | kası karşısında kaldığını anlıyan İran den şehre gönderilen buz kalıplar) mevzuu bahsoluyor. mek yolunda vuku bulmuştur. | rını gösteriyor. iç Kirklareli hâdiseleri arasın - takım soyguncuların Yahudi *nlerine tecavüzlerini menetmek | İi, Salişeken bir Türk jandarmasınm yg, olması elim, fakat hükümet kuv- Ji lehinde kaydi iktiza eden bir * Diğer taraftan vazife yo- Ergani istikraz tahvil- lerinin üçüncü serisi Ankara, 15 (Hususi) — Ergani istikraz tahvillerinin üçüncü ser - visi yakında satılığa çıkarılacak ! Lozan muahedesi, Türkiyeye boğazları müteharrik toplarla tak! viye etmek hakkını vermiş bulu-! nuyor, fakat muahedenin buna dair olan ahkâmı ile silâhsızlan - ma komisyonuna arzedilen ah - kâm arasında bir tezat meydana iy ihmalleri görülenler hakkında * Yapılması, soyguna uğramış o- bu, alların bir kaç gün içinde yüzde ş beşinin bulunup çıkarılması, ni- Üy, , ütecasirlerinin mahkemeye ve- Nİ &ene hükümet cephesinden i- &,, her şeyin yerine getiri i he Na hiyg le muhaceretini mucip olan rin mahiyeti ile bu âmille - tek, İevam edip etmediği meselesi- ei e bu noktai nazardan hükü- e SBlliği bize şunu öğretiyor: Hâ- lip Hallerindeki Türkler ile Yahu- kN rt şikâyetlerinde beynel- N m ve antisemitizm edebi- iy tün siyasi, iktısadi milli a- tuttur. Bu vaziyet Türki - “ Mehmet ASIM |) : nc sayfam 1 inci sütununda) ek deni giş v gezintisi çok , “Zel olacak.. pon toplamamış olan- kolaylık göste- | Tiyoruz X dj. lenceli Yazılar i (7 inci sayıfada ) İ Yakında: Vali Afrikada mi | çıktı. ği — (Devarhı 10 uncu sayıfamızda) tır. Maliye Vekâleti hazırlıkları.! nı yapmaktadır. Fenerbahçe dünkü maçta yenildi! Dün şehrimizde spor hareketlerine devam edildi. Taksim stadında Balkan at- letleriyle yapılan müsabakalar tamamlan dı. Semih güzel bir muvaffakiyet göster- di. Kadıköyündeki Fenerbahçe - Yugoslavya maçı İse maalesef bu sefer Fener. A, Türkler. | suyunuz. Resimlerimiz Yugoslav - Ye nerbahçe maçından bir vaziyeti ve Se- bahçenin mağlübiyetiyle neticelendi: Taf silâtmı bugün dokuzuncu sayfamızda > #mihin yilr metreyi kazanmasını gösteriyor. 4, yin. k e ml li ai eni yer halk büyük bir heyecan içerisinde kalmıştı. Pazar civarında oynayan s0- kak çocuklarından bazıları bir kaç gün ara ile kaybolmuşlar bir daha izleri polisi en değerli unsurlarını bu cina - yetin aydınlanmasına ayırmış, bir ne- tice elde edilememişti. —ş— bulurnmamıştı. Mühim bir cinayet va. | (Devamı 10 cu sayıfanın 8 üncü sütununda) Istanbul avcıları dün İstanbul avcıları dün Halkevin de münakaşalı ve gürültülü oldu. Fakat neticede bir avcılar birliği ku- rulmasına ve esaslı surette faaliyete geçilmesine karar verildi. İçti- toplandılar. İçtima bir hayli maa ait yazımızı üçüncü sayıfamızda bulacaksınız. Rüşvet suçluları Maznunlar vekilleri dün —e saatlerce müdafaalarını yaptılar ; müddeiumumi eski iddiasında israr etti Ankara, 15 (Hususi) — Metr Salemin muhakemesine bu sa- bah saat on buçukta dı. Celse açılır açılmaz: Metr Sa- lemin vekili avukat Galip Hikmet| Bey müekkilinin Paristen gönder- diği ve görüşme esnasında Sale- min söylediği sözlerin tahriri şek-| Tini tespit eden istidasını mahke « meye verdi. Bu istidanın okunma- Leon Faraci samiin arasında istidanın okunmasını . heyecanla bakıl -| dinliyordu. İstidanın okunmasından sonra Metr Salemin diğer vekili Sadet- tin Ferit Bey söz aldı ve iddiana- mesini okudu. Bir saat süren müdafaanamede iddia makamınca serdedilen mü « z pimi vü wN

Bu sayıdan diğer sayfalar: