July 16, 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

July 16, 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üniversite kad. değiştirilmiyecek rosu bu sene , alınacak neticeye göre gelecek sene yeni tedbirler alınacak. FlATI 5 KURUŞTUR. Mösyö Dolifuss'un! Italya seyyahati ili M. Dollfuss'un Yakında İtalyaya seyahat edeceği hal 4 be ri tahakkuk etmektedir. İtalyanın Avus- turya meselesine verdiği , ehemmiyetin | Mzametini takdir edenler İçin bu, bekle | nilmedik bir hâdise değildir. Zetee Mi Dollfuss'un bu yaz, Mösyö sayfiyesi olan Riccione" ile beraber bir müddet turya Başvekilinin M, evvelce Romaya vaki Avaz. Gömböşle beraber olan ziyareti esna» gibi idi, ra A se di ei b i mii daveti memnuniyetle kabul et. manat Mans telgrafları ve muh tin > ereşşüh eden haberler, Lr vals çotluklar üzeri. ve iki let adam: deni ml avereleri sapağında biktabi lerini kaygı yaziyetlere temas edebilecek- ya mar ediyorsa da, Avusturya - nasebatını bilenler si dar sathi olabileceği, az müşküldür. dar El emirde bir ki bundan bir müddet ev- H telif mena N vi O da Arada bir hâdise vardır: dir. Ve bune taryanın istiklâl meselesi- olmakta, la İtalya şiddetle alâkadar Hitleri, M. Mussolini'nin ve > ei mülâkatı esnasında Mi idip get €n esaslı o mesele bu değil Viski Binaenaleyh ML. Dollfuas'un Ar iye, >» mukadderatı üzerinde müte- Sehesin Hereke isteyen Almanya muva- Italyanın yeniden fikirlerini Hitler - Mussolini mülâkatın- erek Alman. ve gerek Avas- Şâri umumiyesinde baml olan zal maksadile böyle ti etmesi gayet tabii Ml i i i Hi ip K iF EF j ? ; in münasebet ve müşabehet vardır. Bundan Hitler ve M. Mussolini mülâ- hakkım söpheye düşenler ve meselesine pok sa- 'yacağını zannedenler bulun- T Ji EEE TE e ip ki vaziyet böyle değildir. yanın istiklâline enli ğunu Venedik mülâkatı ema ile tekrar et- maştrı 'anm Almanyaya te İtalya için hayatibir > eği arasmdaki r in, faşist hükü- Vüte'e müraage 2 herhangi bir Anseh. E <br zaman azamet. kendi hudutlarına memek ie pata istememiştir ve İste adan sanan & milyonluk Bel. M. Mus yal bana mukabil Teline aki een ki denize Bedia e Hk si yeten kurlarmak i Ri. İzi devlet adumı arasmda Ar ya mereiesi pamuk ipliğice bağlan. Bilihare | , ini are her iki taraf ta gene bil iee'in bıma İenişı bul. Şive banitri, O, dedi Knk mazeret olan a- Habiche'ti, Bütün bu tedhiş ha- idaro eden, tanıdın eden, bu eht ayni romanda M. Hit ii po emniyet ettiği adamlarından. m ei p Sahip ve Başmuharriri £ 9 uncu sems No. 3028 osta Telgraf memurları arasında yapılacak tasfiye Umum Müdürün beyanatı Ankara - İzmir, Zonguldak - Ankara Telefonlarıda yakında çalışacak Posta ve Telgraf Umum Müdürü Edip Cemil Bey ANKARA, 15 (Telefonla) — Posta, Telgraf ve TelefonU - mum müdürü muhtelif işler hak - kımda gazetemize şu malümatı ver miştir: — Ankara - İzmir telefonunun in şasına devam edilmektedir. Hat - tın Teşrinievvel nihayetlerine doğ ru ikmal edileceğini ümit etmek - teyim. Evvelce İstanbul - Zongul - dak arasında yapılması kararlaş- mış iken bilâhara Ankara - Zongul dak arasında bir telefon hattı te- sisine lüzum görüldü ve bunun için icap eden malzeme sipariş olündü. Bu hat 300 kilometre uzunluğun - da olacak ve mevcut telefon direk lerinden istifade edilecektir. İda remiz 18 yerde telgraf direklerini tamir ettirmeğe başlamıştır. Bu ta- mirat ve bazı hatların ıslahı (Devamı 5 inci sahifede) Esnaf Bankası - Hükümetin yaptırdığı tahkikat neticelendi Su ve Süt işlerinde bilhassa bazı mühim mesuliyeller tespit edildi Mesullerden bazılarının tahtı muha-| İstanbul kemeye alınmaları talep ediliyor Aldığımız malümata göre Esnaf Bankası hakkında uzun zamandanbe ri mülkiye başmüfettişi Tevfik Talât ve İktisat Vekâleti krediler müdürü Cemal Ziya Beyler tarafımdan idare edi tahkikat neticelenmiştir. Ra » ın ilk kısmmlarının yazılması da sıralarda memleketin her tarafında ge niş bir alâka uyandıran; fırka grupun da, Millet Meclisinde, Şehir Meclisin- de matbuatında münakaşa edilen hâ- (Devamı 5 inci sahifede) Soldan itibaren: Fenerbahçe, Yugoslav maçı, Bemin Cemal Ziya ve Tevfik Talât Beyler yüz metrede birinci geliken, aşağıda Kolis Romen disk atarken, 1500 metre koşusu, Miladoviç yüksek atlarken Dünkü maçın neticesi Fenerbahçe 1-2 yenildi Takımımız Cuma günkü gibi Güzel bir oyun çıkaramadı | Misafir Yugoslav takımı, o Fener- bahçe ile intikam maşmı dün © Fener- çe, atalmda yapt. Ec içe takımı oyuna şu şekil. Bedii — Yaşar, Rıza, Necdet — N fer, Naci, Fikret. an Ateş Güneşten Kemal Rifat Fenerbahçenin bücumile başlı yen a e bir münasebet vücuda gelmesidir. İtal > ie Almanların, İtalyan plânı dahilin- | o. olsa merkezi Avrupanın ikta. | an taneli hemmesi AZUR mağ biçhir zaman arzu bu harabe Hi sonra İtalyanm — A: z a | rada me ettiği | ya — Esat, Ali i, Namık, Muzaf- piyorlar, fakat bu akınlar Fenerbeh - çenin ekseriya solaçık Fikret, ve sağ Niyazinin seri akışlar ve ortalayışlar- la yaptığı hücumlar kadar müessir de- gil, Fener müdafaası bunları kesiyor. Sarı lâcivertlilerin hücum hattı ise gene güzel, seri ve kombinezonlu oy- muyor. Fikretin © güzel bir ortalayışın: güzel bir gol fırsatı iken Niyazi kafa İle dışarı vurdu . Hemen akabinde ge- ne Fikretin başka bir ortalayışı tek - (Devamı $ inci sahifede) tar, İşte Avusturya Başvekilinin Riceione sayfiyesinc gitmesinin manasını burada aramalıdır. Bu sayfiyede sade M. Doli- fuat değil, ayni zamanda, bütün Doll fuss taraftarları ve müstakil Avusturya isteyenler de hava alacaklardır. La PAZARTESİ “IHastalıktan cenazesi yarın kaldırılacak! Türk hatlarının Yu- Siirt Meb'usu MAHMUT Iran Milletine Kıymetli tebliğ Şehinşah Hz. memleke- İl timizdeki dost hislerini İran milletine bildirdiler TAHRAN, 15 (A.A.) — Şa- hinşah Hazretlerinin avdetleri münasebetile bütün memleket - te yapılmakta olan milli şenlik- ler dün hitam bulmuştur. Şehinşah Hazretleri, Türki - yeye seyahatleri esnasında ve avdetlerinde bütün milletin gös termiş olduğu hissiyattan dola - yı memnuniyetlerinin illete ib lâğım reisülvüzeraya emir bu - yarmuşlardır. Gayri mübadillere Tevziat bugün Gayri mübadillere | istihkaklarına mahsuben yapılacak binde 3 ve 4 para ——. bugünden itibaren başlana - İlk parti olarak bin liraya kadar is- tihkak sahiplerine tevziat yapılacak - tr. Küçük istihkak sahipleri çok az pa- ra alacaklarından bahisle tevziatın şek line itiraz etmektedir. -Cehennem gibi! İki gündür sıcaktan cayır cayır yanıyor İki gündenberi İstanbul mevsimin en şiddetli sıcak günlerini yaşamak - tadır.. Dün sıcaklık gölgede 34 derece- ye çıkmıştır. Sıcak. (5 hk yüzünden dün İğ akşam şehrin muhte lif mıntakalarında hafif tertip bir buz buhranı da baş gös. termiş, bazı buzcu- lar bir kilo buzu 5 tazyikı 758,2 müilmetre olarak kayde- dilmiştir. Sıcaklık saat 14 te 31 dere- ce olarak tesbit edilmiş, gölgede aza- mi mcaklık 34 derece olarak, gecenin İ en serin zamanında da 17 derece ola- rak kaydolunmuştur. Rutubet derece- (Devamı S inci sahifede) Sovyetlerin Paris sefiri —— PARIS, 15 (A.A.) — Sovyet- lerin Paris büyük elçisi M. Dovga- levski vefat et » miştir. Mumai- leyh kırk dokuz yaşında idi, PARİS 15 (A. A.) — Sovyet se firi M. Dovga - levski'nin salı sa bahı yapılacak o lan cenaze mera siminde askeri ik tiramat yapıla » caktır. BUGÜN 3 ncü sahifede OTEL ve OTELCİ LEK l SU DAVASI Mümtaz FAİK | 4 ncü sahifede İ OZ DİLIMİZLE M. SALAHATTIN 16 Temmuz 1934 er | 2) dığımız malümata nazaran dün nav& kurtulamadı| termektedir. İngiltere, Amerika ve Ja- ponya yapılacak iptidai de- niz silâhları görüşmelerini tehire lüzum gördüler. 24316, Yazı işleri müdürü: 2431 Matban : 24310, şehrinden bir manzara Amerikada panik ji | 150,000 amelenin grevinden en ziyade dehşete düşen Nev - York SAN - FRANSİSCO, 1S(A.A.) — Sendikalar pazartesi günü umumi grev laştırmışlardır. Resmi makamlar endişede NEV » YORK, 15 (A. A.) — Umumi grev münasebetile, resmi makamlar ve Yüzellibin kadar amele bugün işi bırakıyor Komünistler köprüleri uçurmağa çalı- şıyorlar. Resmi makamlar endişede halk adeta paniğe tutulmuş gibidir. Yi- yecek şeyler ile benzinin, şimdiden, yok« luğu hissediliyor. Diğer taraftan Mine - polis ve Saint - Paul | şehirlerinde de grev ilin olunmak üzeredir. Büyük gazeteler San Diego'da hâdis (Devamı $ inci sahifede) Almanyadaki tasfiye! Son idamlar Hitler'in yıldızını söndürdü mü? Ecnebi mahafil idam edilenleri resmi rakamlardan çok üstün buluyorlar LONDRA, 15 (A. A.) — Sunday Ti- mes gazetesinin Berlin muhabiri (o diyor ki: hiçbir vakit mümkün olamıyacaktır. Al- manya'da umumen beslenen kanaate gö- ye, başvekilin yermiş olduğu 77 rakamı hakikatten çok aşağıdır. Reuter Ajansı- | 'nm bir muhabirine beyanat veren Reichs- wer zabitlerinden biri, idam edilenlerin 186 kişi olduğunu söylemiş, diğer taraf- tan bir ecnebi diplomatı da bunların ha- dedini 200 ile 300 arasında tahmin etmiştir. w Bu tasfiye işi hakkında başvekil tara- fından Reichstag Meclisinde verilen iza” İ hat, mumeileyhin avam mazarında nüfur zunu muvakkaten inde etmiş olsa dahi, yolunun üzerindeki birçok müşkülâtı hal İe yardım etmiyecektir. Hücum kıtala, pı teşkil eden 3 milyon efrat, bâlâ kim fesatçılar tarafmdan iğfal olunmak» ı Milyonlarla evkadını, hayat pahalılığı ile mücadele halindedir. Gelecek kış için yiyecek azlığı ciddi endişeler doğurmak: tadır. 25 milyon Katolik gayri memnin- dur. Naziler tarafından sınai mücssese- lerin başına geçirilmiş © olan müteaddit mühim şahsiyetler istifa etmiştir. Diğer taraftan Almanya'nın harici si- yaseti meselesi, yakın bir istikbalde © - bemmiyetli bir dava halini alacaktır. Has saten Fransız mehefili, başvekilin bu hu- sustaki sükütunu çok manalı addetmek- tedirler. Amerika sefirinin Gözlle 9 Eylülde Nife geliniz İzmirdeki Konsolosların hatta buldukları bu davet gününde idi ki Ti Orduları Nife girmiş bulunuyorlardı. Şimale doğru giden mavi siyah çizgiler Afyon Karahisardan (haritada A.f.) şima- le Eskişehire (Esk) doğru ricatlerini gös- Fakat olan bütün narlılarm ricat hattı üzerine yaptıkları hü cumdan az sonra sola şimali gasbi istikame tine keskin bir dönüş yaptıklarma dikkat e diniz. Şimale doğru çekilmekte olan Yu - nan hatların da bu- rada birdenbire gar - be doğru bir çark yap tıklarını ü cat halinde bulunan Yunanlılar, arkadan takip eden Türklerle teması kesilince düş - mana ne oldu diye şa şırıp kalmıştır. Takip edenlerin, kendileri - ni bırakıp da şimali garbi istikametine doğru gitmekte olduk larmı anlayınca Yu - nanlılarda şafak attı; işte ancak ve ancak şimdi, İzmirle muvasala hatlarının kesilhekte olduğunu takdir ede - | bildiler. Yunanlılar sadece bu mü al: olun ricat balları, muzaffer Türk çoktan teması kesmiş olduklarını gör edilmiş bir tedbirdi. Yunan hatlarının 8 Eskiye. mış olmalarma rağmen Muntafa Kemalin #&bi- ceyşi Yunanlıları can damarından vurmak, Af yonkarahisarındaki iltisak noktasından çarpmaksı, Burada 12- mirden gelen asıl Demirlenk st, Sola Batı, ya doğrü Ki 1$ Türk fırkanı tar anayolu vardır. him üssülharekeye giden demiryo kaybetmekle kalmamışlar ve (Devamı 6 ıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: