8 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

8 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e A Ag p ga. e AŞ ge Mr A) 's9p ep toyuağ rger “dg tepunğapıo uep,eeyyez, keys “APUEMEDAN "PEI SY #peğye uzeyung seynp;o Jaj 4 söypeç rpejieg iepesuos eyep 134 104 yeke ulamyung apamplrupe vep (j4 5 ug uesteyig) şo İyayo sep siasruyrış “yuranyumaş sey sojruese is apejteg Gimumyeized Undan? purnu Gr “AM pug dA app eşya yea rasyajıgo 109 4g SePEN 3 LIŞI ep GOŞL Ydoyre “NUN anpng Gedek |03 1g gelis ep ır vapayajöy “Apr (ursemz zeüryopy yep “pav mag) çeşsa Waojpeş epursepdı mare Ape GO “pamyiranmezey zonu #0 Cng upyemalı Leppnpunyag sp epi 49 A sajlyuna spsssaz öpsevunmıç 25) “rameuff BA OPUŞEPMA VEN döhpeç “s4 PI MASUR SLAŞMİ EA) pasşirmyoz YEP, FngUMA mağop ounakeynı uusu p osırppes dajo YEpUpUŞYE Roazeğg “ap “ef İMUŞO açana MryoLErpoşy upuyaayığ. yu *g GALOYŞemu arung pejleg okruruna “98 JOJAAŞ wadnuez opuşsyurirı OST MOR şuesay Sa pes — 9g pe “EZ ONOMEAUZ aeg yıyoues UO SA fngeş APA HUŞ ng ep epuryaşiğ seg *reğıp Pe MEL, süs sa irpay Bpppuygiyes AŞMA epoAAZ *MpJO YERI adey,zEy “doğ uyda ng saokyikes madp igız MEN 1g uşaayg yuog oyyokrmıun uep a2 ng pane yalayan sepuy ogygi Gepuepouey A SA “9 Ağsaz rurapouey YANSA 1g “Yp) JİO Uşarg epumuaz “ma UPAYŞ pug YMYOPN UR yeynpay “PAP Uapurğasez şanı “GSM TSMPAV OP Adpi veyeğ *ayeydez ARANAN UY OG giy ugg zaryeyy TREE RE A 2 AN 19 58 uapa spp? Munnp(0 SAPI SP OE “png vakeyru Gör DUYMA Fuvk vuep “ei MESAJ Seg Pr azpeam mg eyüp “sap “Appya9 opsape deyeş 1£ Çeyuegezey) 1k (ezkogLeç YSA VpfeN isooyu Ley “A AMEL uroğzşayaog OP GöpL “AY)pYE 14 Çepel isme) 1p4p9 mony seyjokuedej op egyi “BPI? #poueysıdey (auwurpaaz *p 1ASJUŞ) Bopyıpasa yezmyo Uluğda suyrayy vu “A tsejpeudek yupasyanyysuz seye am) “2PİO Mayeşa ayet akiğyaj v4 syaaz ep ik “195 "ayjıpsiğn uğnpmizog 1g yp4Rg 14e 3 sop mnony ek vouey, vopmadag seunag aput1ay)9 19f201340d SP Zepİ “Apımany yotuşunu İn saszn yeuyo osu “1g Bayel “değ Mayzayasyy apple sön Mauiayay UrsOğN vur vauos uepung P! vez ag opurum you y zepayiny YANI OPLeY 4g Uryönp yed maun ui SW 'g SP Teb Şİ Say nj3o vap “asi Yelinpgy ng urpreg n471 OP ezpi Apıommsıymuz rseüjo örüye 49 Houny <9Y Oysoyeğepnuz urunousn yy uu mManUN4O) Ag opuMUN yauryopy UusUy mg3 sepyöeağn ofuygag Göz yelipe çesur “YAD Mopae PE utpreş naz sokyuruya baik emin ia e dk İİ £übL winpanpje ipreg na sapa veker RR) aa ng 'nötiğn apny4og eğeunye vu 93 çaydeğ al zijayıogğ uouğua wkveyap MPPPİ OP SIŞI “öU aya opuyuzeş AES NA ARpUDANY Sp (eLpE) *rpyeyş dur “94 âON argağ "ojıpaspuol u4 ekuwdej angek SOJPPARPJ9 G& yursıyaye şol un “1d asçpye SP GOÇL Aeyokuedey meva, | Çlojaak wuneşdo; wrreşessoy “ininde syuzuyo uesyost pod Beya “A MARAS aye ouraayığ yün ulLAsp ng Jepuy sunınyns Uluusu 4eB powyunu CGupasaşnpay doluyey) uuow weg —g İmama 1314. Bu sene içinde ebu Hammu oğlu «bu Taşif'ini vekil bırakarak Buji'deki beni Hafs emiri ebu Yabya'ya karşı bir ordu gönderdi. Ve kendisi gene Şetif'de kaldı. Ordusu Buji'yi muhasara ettise de zapta muvaffak olamadı. Ebu Hamnu oğlu tarafından öldürtüldü. Ve ebu Ta- şif'in yerine geçti 1318 ebu Taşif'in 1321 ve 1322 de beni Hats sülülesile ve Meh- met bin ebi Amran ismindeki âsi eoile uğraştı. Bazan galip ve bazan mağlup * olarak boğuştu. Beni Merin hükümdarı ebu Saidin iki oğlu vardı. Büyüğü Ebülhassen küçüğü Ebu Ali. Ebu Ali birkaç defa isyan etti. Her defasında babası oğlunu mağlup et- ti. Fakat affederek Sicilmase'ye kuman- dan yapacak kadar zaaf gösterdi. 1330 da ebu Sait öldü, Yerine Ebülhasşen Bu- ji hükümdarı ebu Yahya ile akraba idi. Beni Zeyan'ın Buji'ye taarruzunda im. dat ederek obu Yahya'yı kurtardı. Bu &- # birkaç defa beni Merin'den istimdat etmiş fakat (Ebülhasen) yardım edecek kadar kendini kuvvetli görmemişti. Ya- nez 1327 de oğlu ebu Malik kumandasın- da bir kuvvet gönderdi. Bir defn da 1330 da bir kuvvet göndererek Cebeli Tarık'ı zaptetti, 1335 de Ebülhasen beni Zeyan hükümetine tanrruz ederek gene Tları sen'i muhasara etti, Bu da iki sene sürdü Bu defa şehir zapt ve yağma edildi. Ya- rah olarak tutulan beni Zeyan emiri ebu Taşifinin başını kestirdi, 1339 da oğul. ları isyan etti. Onları tutturup hapse at- tı. Afrika'da düşman kalmayınca İspan- ya'ya geçti. Fakat orada karada ve de- nizdeki muharebeleri muvaffakiyetsiz ol- du, oğlu Abdülmelik şehit oldu. Kartsr düşmanın ordugâhı yağması esnasında öldürüldü, kendisi de Afrika'ya döndü. Beni Hafı'tan olan karısının yerine oyun hemşiresini istedi. Muvafakat ettiler, El- fadi kız kardeşile Fas'a geldi. 1346 aynı zamanda Buji emiri ebu Yahya'nın vefa- tile (ebu Hafs Ömer)in hükümet gasbet- mesi üzerine (Ebülhase) bir ordu ile be- ni Hafs memleketlerine girdi. Her taraf- ta hüsnü kabul görerek ilerledi. Buji'yi alarak Tunus'a kadar yürüdü. Ebu Hafs Ömer'i Gabes civermda tutturarak 5i- dürttü. Tunusa girdi 1347, Fakat kayın biraderini hükümete geçirmiyerek yal nız (Bon)a tayin etti. Diğer tarafları zaptederek bütün şimali Afrika'yı bir el de topladı. Fakat bu hal pek çabuk zeva- le yürüdü; © (Ebülhasen) kayın biraderile Afviki- ye'ye gelirken Morrarun ve Tucinleride beraber getirmişti. Arap Hilâli kabilele- ri ise her tarafa yayılmış ve bir sariş un- suru olmuşlardı. Hepsi de Zeyani boyun- duruğundan kurtulmak istiyorlardı. A- raplar son Muvahhidin sülâlesinin torun- larından olduğu iddiasile (Ahmet ibn Os man ebu Depuz) adlı bir terziyi saltanat davasına kalas.dılar. (1) İhtilâl ettiler. Kırvan'ın şimalinde (Ebülhasen)i bor- dular, Ebülhassen Tunus'a çekildi ve #ehirden maada memleketler elinden çık- tı. Bon'a tayin ettiği kaynı Eladi Baji'yi Kottantin'i aldı. Ebülhasen Tunus'a * ti- e Tlemsen'de oğlu ebu. (A- nan) umuyordu. Mahvedilmiş olan beni Zeyan sülâlesinden evvel Yusuf Os. man itminde birisi de Abdülandlardan bir ordu teşkil ederek Tlemsen'e doğru ilerliyordu. Ebu (Aran) babasmın öldü. ğü haberini alarak tahta cülus etmek ü- zere Tlemsen'i bıraktı gitti. Ebu Sait de Tlemsen'e girerek kardeşi ebu Tabet” le birlikte hükümeti ele aldı. a) Evvelce de bir (Evu Zeyan) gey miştir sayfa 89 yaka Şer *RPIe opogaraymuz 1g iğydek opamdezy yek 99 ZIZI #INPAY “atünuzsog VP(SIZI) nunsnpso 4g urup “gan dA zapöraze wuiğek iyeme sese; “NOS LepEN Oğj tauos uepunnpun$zog (seansı) Pİ DAYE ver yeympay yeuryaji Hg Vep (5611) 16992 Una parg “ypaojiruysl oycuni wep, sdnyoyy ap OPIYA TŞ UOYO Yaaa vipep eps “un dnjö trefeinp uzgejuo SA susu * Fpıpmamıpay azegrıp erepuecmez mg yese “apane 9uS€ (09) wep mvusyes uyup yea #uos uepung 'DPJ9 9) EYE you * #fpgez uepulyemeş ürüreyyoym “npina ğnçioymei yalsıpusyi “ipamarumı ypuyyoa manramujz şasna dnşvx naz »if0 “POZ vee ji vauor weyyıpim * AMAÇ murus> #PYAŞSNS uapagozuymuz roj “pasa rürpu deye uzaejdesy seuuz Yupmığurşisg uyu “ AJMASE EPEREŞV UŞuypppYANIy A unun; “name arepepary ur; pyepekumde, yade NA OP ZIZI Maze ŞI meç “ke peg vZ0ŞOL, Sp #eavuswY usa “BA SA Hajdrey ppapokuedej asvujg © “pie yoluzy opyeyepes ep pu “ayaz vüOŞ 8 aşar eAnığ yereli mn ŞE dus ouşsaouninp Tepsi İrg yeryoii LOZL *n39 uşkuş yea okyeanş PE İİ 1gA “1g Apar yg uvurgesanpgV YL haz Uepavşunso uşağı SH SEN ig şato uopuşBıpasıso$ © * MZAŞ asvunungng eşe ar apamynul upaupemmg vaeksş rek “m3 dnşoaysar * * 12Ö “painp oayyey şeayağ anpkey Aİ SAYIN yeğ ağaunnank supusoy 1 “* MAAP MAYASI 009 474 24 yamşo doyur opus 1395 vuepAcu eyup eğop Sey Aİ sein varpyıyeanıaj ouos yazk yrd pod geoyasolu eAYX Ye ipgpoganp Vİ * 92 wep op usyeagon wiyez “pp! > APO waos eprıo “pre “e ml uspzpasp A Uepvmwy nenuay, #P UM * ymanaş regusu mg uysaas yerdi” —ğapjo vie yo4anış * gep umrukiyez, tans yg yor “aasnduz onun. “ “9SAAMI, (34t099) ua vkyez, vps 8x anmrayıy rg şocryoyy wp (gif) AYI RİNA yg epekamdey ep “sunuz uejo oyr vdeg vayy aa JA emİnp zeueğ urrrmyuknstaşj * *1 Meptemaşme Ör yg urup na civarında Riyad mevkiinde gene ordu. lar karşılaştı. Bu defa ebu Yahya yara landı ve bozuldu. Buji'ye çekildi ibn Am ran ise Tunus'a girdi. Beni Zeyyan'ın kumandasile müştereken hükümete baş. ladı, Ebu Yahya oğlu Zekeriya'yı göndere- rek (Merin) hükümdarı ebu Sait'ten yardım diledi, Ebu Sait muavenet vadet- ti ve Tlemsen üzerine ilerledi. Beni Zey. yan ordusu payitahtını müdafan için Tlemsen'e gitmeğe mecbur kaldı. Ebu Yahya 'da gelip ebu ibn Amran'ı kova. vak Tunus'u geri aldı. Munvenet maksa- dı hasıl olunca beni Merin ordusu da Tlemsen önünden çekildi. (1330). Ebu Taşif sıkıntıdan kurtulunes gene Buji'ye taarruza kalletı. (1330) Bu sirada Merin hükümdarı ebu Sait ölmüş yerine oğlu Ebülhassen geçmişti. Bu zat beni Hafs hanedanından kız alarak akraba olmuş” lardı. Beni Zeyanın Buji'ye taarruzunu görünce o da imdatlarına yürüdü. Ebu Yahya ile ittisal hasıl etti. İkisi birden dan aldılar. 1346 da ebu Yahya öldü; (35) sene hükümet etmiş azimli bir zat idi. Kardeşlerinden ebu Hafs Ömer ebu Yahya'nm oğullarını öldürttü. kendisi hükümeti eline aldı. Ebu Yahya'nın oğul- larından Elfadi kiz kardeşini Merin hü- kümdarına gelin götürmüştü. Ondan 4o- layı Mağrıp'ta idi. Ebu Hafs Ömerin saltanatını gaspı üzerine Ebülhasten ka. yin birsderini alarak bir ordu ile ilerledi. Her tarafta hüsnü kabul görerek geliyor. lardı. Fakat alınan yerlere (beni Merin)» lerden muhafaza konuluyarda, Ordu Tu- nus'a girdi. Ebu Hafs Ömer kaçtı ise de tutulup kafası kesildi. 1347 de Ebülhas- sne kayin biraderini Tunus tahtına oturt- madı yalnız (Bon) hükümetine tayin et- ti. Beni Hafs'ların memleketini de kendi mümleketine kattı. Ebülhassen bir arap ibtilâline Kırvan'da mağlup ol nus'dan Masada memleketleri ğ sırada (Bon) da bulunan ( 4 feliğini ilân etti, ve Buji'yi vi aldı. 1348. Ebülhassen Tunus'ta İğ) bülfadi Tunus'a da taarruz etti, sen denizden Cezayir'e gitti, Fak! id bu galebedan ite edem? kü araplar onu da devirdiler. Yi deşi ikinci ebu İshak İbrahim'i dar yaptılar 1351, Ebülhassen çi deri EMad'ı hükümete / şarka sefer ettiği esnada Baji'd” Hafs) sülâlesi hükümdar 4 ebu Abdullah Mehmet ve K# kardeşi ebu Zeyt Abdurrahmi?, gi Ebülhassen bunları Mağrıba 7 vw Fakat ebu inan isyan edince da tutmağa lüzum ği best bıraktı, Onlarda La

Bu sayıdan diğer sayfalar: