8 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

8 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 — VARIT Avusturya vaziye- tinde İtalyanın |. . mes'uliyeti (Başmakaleden devam) (Zagrep) li gazetenin bu sö Teriyle ifade etmek istediği fikir a w çiktır: Avusturya Orta Avrupada kendi kendine yaşıyabilecek ikti- sadi ve siyasi şartlardan mahrum bir memlekettir. Bu arada anşlus #meli bazı Avusturyalılara kendi: eri için bir halâs caresi gibi görü- nüyor. Hitler Almanyasıda A. vusluryanın bu istırabından istifa- de ederek bu memleketi kendisine #hak etmek istiyorum. Böyle bir vaziyette Ayusturyanın kurtuluşu lendi talihini tabii dostları ve müt- tefikleri olan küçük itilâf devletle sinin talilerine bağlamakta bulu nabilir. Bu takdirde Avusturya: um etrafmda bulunan küçük itilâ/ devletleri ile müşterek ve samim! Bir siyaset tutması lâzrm gelir. Netekim Yugoslavya, Roman ya, Çekoslovakya hep bu fikirde dir. Fakat Faşist İtalya Avustur yada bir nüfuz inhisarı siyaseti ta: Kip etmektedir. Hattâ Avustury: İşlerine müsavi şartlar dairesinde Bir müdahale hakkı ile iktifa ede: Mmemektedir. Avusturya meselesi: Di sadece bir İtalyan meselesi gib görmekte ve küçük itilâf devletle" #ini ikinci, üçüncü plânlarda br takmağa çalışmaktadır. Bunun içindir ki son Avusturya Bâdiseleri baş gösterir göstermez Malya hükümeti derhal dört frrke asker toplamış, Avusturya hudut- İarına göndermiştir. Bu tarz ha teketi başka hiç bir devlete bildir meden yapmıştır. Fazla olarak "Avusturya işleri icin devletler ta: Yafmdan müştereken diplomasi bir müdahale ve teşebbüs mevzuv bahsedildiği vakit bu tarz hareke- ti tasvip etmemiş, müşterek dip- loması teşebbüs yerine Avusturya budutlarına toplanmış olan İtalyan ordularmın ileri hareketi meseley' halle kâfi geleceği fikrini ortaya atmıştır. ; - İşte (Novoati) gazetesinin İtalyan siyaseti hakkında yürüttüğü tenki- din esası bu suretle hülâsa oluna: Bilir. Bundan başka Yugoslavya” h meslekdaşm bu bahiste tebarüz ettirmek istediği bir cihet daha var. Bu da Avusturyada munhası- yan kendi nüfuzunu tesis için uğ" taşan ve Orta Avrupada tevessü etmek için bu memleketi bir köp- rü olarak kullanmak istiyen İtal yanın kendi idare sistemine göre "Avusturyada Hitlerizm aleyhine ket etmektir. ni üzerine almak istiyen İtalya. bizzat ayni tarzda bir idareyi ka haştayı tedaviye kalkışması,, kâ- bilinden bir şeydir. lerden çıkan açık hakikat şudur: içinde değildir. Hattâ yalnız Ak muvaffakiyetle mücadele edip e- demiyeceği meselesidir. Yani de- mek isteniliyor ki (Avusturyada 'Anşlus aleyhine mücadele etmek (Hitlerizm) sistemine karşı hare- Halbuki böyle bir mücadele işi- bul etmiştir. Bu hale göre İtalya” nın Avusturyada Hitlerizm aleyhi- ne mücadele etmesi “bir hastanın Bütün bu sözlerden ve tenkit- Avusturyanm derdi yalnız kendi 8 AĞUSTOS 1934, . e imalini m j7 Tİ ai LA e — A el IKaçakçılıktan suçlu Odesa konsolo- sunun muhakemesine devam edildi Katiha Tevfik Efendi, yalan ifade vermesi için, kendisine para teklif edildiğini söyledi Kaçak eşya getirmek suçu ile! ihtisas mahkemesine verilmiş 0- lan Odesa baş konsolosu Rauf Hayri Beyin muhakemesine dün de devam edilmiş ve şahit olarak gümrük baş müdürü Seyfi, muha- faza baş müdürü Hasan, paket gümrüğü müdür muavini İsmail, gümrük baş müdülüğü mümeyyizi İbrahim Beylerle muayene me- murlarmdan Nuri ve Hacı Fani oğlu Mehmet Beyler dinlenilmiş- lerdir. Muhakemeye saat on beşte baş- lanmış ve ilk olarak Seyfi Bey çağrılmış, fakat ihbarın ne suretle vaki olduğu noktasını gizli olarak anlatmak “icap ettiğinden Seyfi Beyle Hasan Beyin ia hafi olmuştur. Seyfi Beydensonra Hasan Be - yin malâmatıma müracaat edile - | rek hafi celseye nihayet verilmiş baş müdiriyet mümeyyizi İbrahim Bey açık celsede dinlenilmiştir. İbrahim Bey, Rauf Beyin eşya” ları açılmadan evvel: “Eşyalarım arasmda şu, bu var. Kati olarak ne olduğunu beri de bilmiyorum.., dediğini, bavulu açıldığı vakit gümrük resmine tabi eşya bulun- duğunu söyledi. Rauf Hayri Beye verdiği vesika için sorduğu suale: — Kavas Tevfik Efendi bize teslim etti. Bu da, anlaşıldığına göre, eşya kaçırmak için bir terti- battır.,, Diye cevap verdi. Hakim, ifadeler hakkında İbra- him Beyin kanaatini sordu. Oda Tevfik Efendi ile muhacir Meh - medin ifadelerinde ısrar ettikleri- ni ve Tevfik Efendinin ifadesin - de daha ziyade bir doğruluk gör- düğünü söyledi. Rauf Beyin vekili Samih Sabri Bey bu cevap üzerine itiraz ede- rek: l “.- Memur Beyefendi yl daima gözden kaçırıldığını, gizli Esnaf bankası meselesi tahkikatı Esnaf bankası meselesi hakkın» daki adliye tahkikatına devam e - dilmektedir. Iktısat Vekâleti mü- fettişinin verdiği rapor müddeiu - mumi muavinlerinden Ahmet Hu- Vüsi Bey tarafından (tetkik olun- maktadır. Diğer taraftan mülki ye baş müfettişi Tevkif Beyin ve kâlete verdiği rapor sureti de is - tenmiştir. Bu rapor da geldikten © sonr? adli tetkikatın neticesi almacak tir. ZAN Hamdullah Suphi Bey Evelki gün Paristen gelen Bük- reş elçimiz Hamdullah Suphi Bey, Yalovaya gitmiştir. teşkil etmektedir. Doğrusu be manzara karşısında zavallı Avus- turyalıların haline acımamak eld: değildir. Mehmet ASIM tutulmak istenildiğini ileriye sü- rüyor.,, dedi. Rauf Hayri Bey de; “.— İfade alanlar işlerine gelen kısımları yazmışlar, diğer kısım » larını mesküt geçmişler.., dedi. Kavas Tevfik Efendi ise kürk - lerin Moskovadan doğrudan doğ» ruya İstanbula getirildiğini söyle- di, Rauf Bey atılarak: — Katiyen yalandır... Dedi. Paket gümrüğü kâtiplerinden İsmail Beyin ş#hadetinden sonra | Tevfik Efendinin Sırrı ve Rauf Beylerle konuşurken yanlarında bulunan Hacı Fani oğlu Mehmet Efendi dinlendi. Bu zat Sırrı Beyin Tevfik Efendiyi çağırdığı» nı ve konuşurlarden Sırrr Beyin Tevfik Efendiye hitaben: “.- Rauf Bey iyi adamdır. Sen! emir kulusun, seni kurtarır. Sen gümrükteki ifadeni değiştir de Rauf Beyin kurtulması kolay ol- sun.,, Dediğini ve ertesi günü Tokat- hda sast altıda buluşmak üzere ayrıldığını, Tevfik Efendinin | gün Tokatlıda Rauf Beyle tüğünü söyledi. Bundan sonra muayene memu- ru Adnan Bey çâğrıldı ve üç san- dığı kendisinin açtığmı, diğer me- murların lâzım gelen sualleri sor- duklarını, sandıklarda gümrük resmine tabi eşya bulunduğunu söyledi. Samih Sabri Bey burada söz a&- larak; — Hepsi bir dairenin adamları fakat başka başka söylüyorlar. Dedi. Adnan Beyden sonra dinlenilen muayene memurlarından Nuri Bey tahkikatın bidayetini bildiği- ni söyledi. Muhacir Mehmet ise evvelâ eş- >. söylemişken çantalarm içinde ne olduğu sorulunca (şaşırdığını di doğruyu itiraf ettiğini söyledi. Hakim bu eşya hakkında bazı! sualler sordu. Nuri Bey de pek! kati olarak söyliyemiyeceğini söy! ledi. Bunun üzerine Samih Sabri B. | Nuri Bey için: “.- Tecahülde Dedi. Celsenin sonuna doğru Samih; Sabri Bey vapurda bu sahneleri gören Kakşu oğlu Hilâl ve Hay » dar efendilerle Sırrı in şahit olarak celbini istedi. Müddetumumt de, bu hususta malümatı (olduğunu bildirerek müracaat eden Saim Efendinin şahit olarak dinlenilmesini istedi. Burada kavas Tevfik Efendi; Sırrı, Avukat Samih Sabri, Rauf Beylerle Galatada bir noterde bu- luştuklarını ve hepsinin kendi ifa- desini değiştirmesi için israr ettik- lerini Samih Sabri Beyin: “.— Bir kavasla bu kadar da mı konuşacaktım?.,, Dediğini, Rauf Beyle sekiz yüz liraya pazarlık ettiklerini, dört yüz lirasmı'aldıklarını söyledi. Hakim, müzakereden sonra Sa- mih Sabri Beyin istediklerini red- deti, Ve Saim Efendinin dinle - nilmesine karar verdi. Bunun ü- zerine mahkemede bulunan Saim Efendi de çağrılarak dinlenildi. Saim fendi, Rauf Beyi Odesada tanıdığını ve konsoloslukta kan - cılar olan Zeki Cemil B. le arka- daş olduklarını söyledi. Zeki Ce mil B. in kendisine hususi surette | Rauf Hayri Bey hakkında: “ Tüccar gibi adam, Vazife- sinde bulunmuyor. Mütemadiyen dükkân dükkân geziyor.,, Dediğini söyledi. Muhakeme cumartesi gününe bulunuyorlar !, İ yaların kendisine ait olduğunu Mısıra esrar kaçırıyorlarmış! Dün bir kaçakçı şebekesi yakalandı Dün, İskendöriye postasını yap- mak üzere hareket eden Ege va - purunda üç kilo kaçak esrar bu- lunmuştur. Kaçakçılığı © yapan, Galatada Marmara (oteli sahibi Remzi efendi ile suç ortakları otel kâtibi Fehmi, eskici İlya ve har mal Mehmettir. Uzun zamandan- beri esrar kaçakçılığı (o yapmakta oldukları anlaşılan bu (dört kişi dün de Eğe vapuriyle Mısıra üç ki- lo esrar kaçırmak istemişler, fa - kat muhafaza memurları tarafın - dan yakalanarak emniyet müdür - Hiğüne götürülmüşlerdir. * Yakalanan dört kişi, istievap edildikleri zaman suçlarını iti etmişler, ötedenberi Okaçakçıli yaptıklarını o söylemişler, bu işi kimlerle yaptıklarmı o haber ver- mişlerdir. Tahkikata devam edil- mektedir. kaldı. Maslak kazası mes'ülle- rinin muhakemesi başlad! Maslak yolunda Alber Daraga- no efendinin hususi otomobili ile şoför Hakkı efendinin idare etti - ği otobüsün çarpışmasından çıkan feci kazanın muhakemesine (odün| ağır cezada devam edilmiştir. Dünkü O celsede bazı şahitler dinlenilmiş, bir kısım şahitlerin daha celbi icin muhakeme başka bir güne birakılmıştır. kemere Zabıtaya hakaretten suçlu Sabıkalılardan Arap Zekinin, zabıtaya hakaret sucundan, dür! ağır cezada (o muhaksmesine baş | lanmıştır. Zeki dünkü celsede, zabıtaya hakarette bulunmadığını | : sabıkalı olduğu için kendisine if İ tira edildiği idiasını ileri sürmüş | tür. Okunan zabıt & varakalarında Zekinin hakarette bulunduğu tas- rih edilmekte, © şahitler de bunu teyit etmekte idiler. Mahkeme şahitlerin çağırılması — için başka güne kalmıştır. ' . MA AR eye e A e | mişlerdir. | kanunundan istifade Vapur tarifel değiştiriliyor Dükkânların erken k#f tılması üzerine bü kararlaştırıldı Bazı dükkân sahipleri, larr on dokuzda kapanan € | ların işportacr ve seyyar işlerinden çıkaf yaradığını, selerin bunlardan alış veri$ tıklarını söyliyerek muayyen saatlen sonra şaiif malarının yasak edilmesini Belediye daimi * meni bu isteği kabul etmi seyyar satıcıların satıştan lemiyeceğini bildirmiştir. Diğer taraftan belediy€ fmdan Akay, Haliç, Hayriye vapurları müdürlük şimendifer kumpanyalarınt tezkere gönderilmiş, dükkü” mağazaların (on dokuz “* birde kapandıklarına göre lerin bu vaziyete göre . del mesi icap ettiğini bildirmişti ketler yakında tarfelerini receklerdir. Neticelenen bir dâ Dört sene evel Fatihte Nef minde birini (o öldürmekte” Arifin muhakemesine | döl ceza mahkemesinde deva miş ve muhakeme neticele Dünkü muhakemede y#f; etti Arife üç sene mahkümiyet d verilmiş, maznun bu müdj piste geçirdiği için serbeti kılmıştır. “Arif mahkeme r karken: . — Hak yerini buldu. adalet... diye bağırmıştır” elli Halkevi kitap ser$ hazırlanıyor Halkevi kütüphane şubesi tarafından 19 ağ' latasaray lisesinde aç gi hazırlıklarına ehemm! vam etmektedir. Harf inkalâbından © Bi, ve İ yüzlerce kitap, mecmu# Sergi mef* | # toplanmıştır. çılacaktır. ml Gürültü etmek Belediye tarafında” nan gürültü ile müca: namesi dünden itibar€” e başlanmıştır. el bahları sekizden evel lar bağırıp cağırmıyi akşam yirmiden sonrâ ğıramıyacaklardır, va diye ve polis memur sonra bu işle sıkı bir id kadar olacaklardır. — li Otomobille sef A Londradan kalkar* tamamen otomobille # re bir seyahate çık#” genci dün şehrimi?€ i Kembriç darülfü lan bu gençler, cum? d dar İstanbulda kalıP sal ten sonra, yollarına devam edet Seyahatlerini, dört kişi sığabilecek İh bir otemobile YEP” deki Adliye Adliye daireleri iye yeni masa, â ki gün adliye binasi e dün yerlerine ko” di si bunla”

Bu sayıdan diğer sayfalar: