13 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

13 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A... e ag — VAKİT 13 AĞUSTOS 1944 — Türkiye satiayileş- .meğe mecburdur MAR GBaşmakaleden devam) sonra Türkiyeder haric pümük ve yün gibi iptidat maddelerin artık ihraç edilememesi, yahut bugünkü ihracat miktarının daha fazla düş- mesi ihtiğmillerimi öğreniyöruz. Bu gibi ihtirialleri göz önünde tuta- rak ona göre düşünmeğe ve Kare ket etmeğe mecbur bulunuyoruz. Bugün sani ipek hakiki ipeği öl- dürüyer. Yarım (Hitlerin dediği gibi suni yülüri, #ünf paruğuM da yapılmıyaddağı Hadi? iddis edile bilir? Ve şayet bunlar da yapıla- cak olur'sü yün ve pamuk çıkaran ve satdri memleketler ne hale g6- lir? Berekât vertini ki Türkiye İptidai ve ihracat maddeleri mütenevvi bir memlekettir. Bir kım © iptidaf #addelerin suni şekilleri fenni va- mtalârld vücuda getirilmiş olsa bi- 16 höpsütin yapılası çok vak bir ihtimaldir. Burtürie beraber metileketimizde bügün © yetişen hâtit maddelerden herhangi birinin ihracat €syası arasından kalkış olması milli / iktısadiyatımız için büyük bir zarar olduğunu da unut- Mamak lâzım gelir. Bü gün iptidat saddefi atlarının . düşkünlüğünden de layr o hissettiğimiz o sanayileş - Me ihtiyacı yarn bu rödd- delerin bütün . bütün ihracat kabiliyetini kaybetmesi | ihtimali karşısında bir kat dahâ #rtadaktır. Onun için Türkiyenin sanayileşme siyasetine itiraz eden enkör ten: kitğiler bile bir gün kendi hâtala- rir itiraf edeceklerdir. Hulâsa şunu demiek istiycrüz ki medeni bir memleket olarak yaşa» mak istiyen Türk milleti rutlakâ kendi yetiştirdiği iptidai maddele- Ye sit #irlayii de tefis etmek miecbu- riyetindedir. Bugün râhat şâşâmak içim kendini gösteren bu mecburi- yet yarin milletçe ölüm tehlikesin- deni kürtülnak içim bir zarüret, bir ölüm ve diriYe mddelesi halini ala» caktır. Mehmet ASİM Alman hariciye nazırı Romaya elçi mi olugor? DE (Biliş vera 1 inci sayıfada) gayet şiddetli bir surette beyanı fikir ettiği nazarı dikkate arz o“ Jüritnaktadır. Von Hasselin yerine büğürikü Almanya hariciye Hâzıri M. von Neurathin tayini muhtemel adde- lummaktadır. Malâm olduğu üzere M. von Netrati bir müddet evvel Alman- yâr Roma sefirliğini muvaffa - kiyetle ifa etmişti. Bu muhtemel tebeddüllerin 19 Ağustosta yapı - lacak plepistten sonra vuku bula- cağı zannediliyor. Roma, 12 (A.A.) — İtalyan Viyanadaki orta elçiliğinin büyük elçiliğe çıkarılacağının mevzuu ba- his olduğu söyleniliyor. Buna sebep olarak ta İtalya — Avusturya münasebatınm son z0- manlatda iktisap etmiş olduğu e- hemmmiyet ileri sürülüyor. Roma, 12 (A.A.) — Halihazır. da hariciye müsteşarı olan M. Su- vichin İtalyanın Viyana sefirliğine tayin edileceği hakkında bir şayia dolaşryor. Fakat bu şayiz henüz resmen teeyyüt etmiş değildir. ie: nl Liman şirket inin taafiy 6 heyeti seçildi Dünkü kongrede okunan rapor: şirket nasıl kuruldu, ne işlet yaptı, hiçin tastiye ediliyor? Dün İstanbul liman işleri inhi- sarı Türk anonim şirketi | heyeti umiumiyesi fevkalâde bir toplantı yâpmıştır. Bu toplantıda İstan. bul vilâyeti varidat müdürü Talât kömiser Hayrettin, imen Şirketi müdürü Hamdi Beyler meclisi ida- râ &zâlarr ve hissedarlar hazır bu- lünmuşlardır. Medlisi idar& raporu okunmuş- tür. Raporda deniliyor ki: Şirketin hisselerinnden (yüzde doksan sekizi hükümetin elimde - dir. Burdan dolayıdır ki | şirket anonim bir şirket olmaktan üzak - daşmiyştir. İşte bunun — iğindir ki 256.934 O tarihinde (neşredilen 2Ö21 numarair kanun üzerine şir - ketir tasfiyesi ve mülhak bütçeli bir idâreye devri zarureti hatıl ol- muştur. Raporda şirketin hükümete inti- kali meselesi hakkında dâ şu iza- hat veriliyor: Şirketini &tine Hizmetini ifa e-| derek Timianda ücüz tarife © tatbik! edebilmesi içim kâr seviyesinin | de asgari hadde inmesi (ve hâtte kârsız çalışmesı lâzımdı. Bu pren- İkinci Dil Kurultayında aza ve dinleyici olarak bulunacaklar T. D. 'T. C. Umumi Kâtipliğin- den: 1 — 18 Ağustos 1934 cumarte- si günü saat İ4 te toplanscak kinci Türk Dik Kurultayma azâ olarak iştirak etek üzere müra- caat cdenlerin ikinci İistesi şudur: M. Dündar, M. Emin, Köprülü sâde M. Fuat; Mİ Mümter, WE Namik, ME Saffet, M. Şekip, M. Şerefettin, YL. Şerit, YL Ze ki, SE Zel, Meinaüt Ragıp, De. Mahwwt Sadi, Dr. Mahmut Şemsi, Muallh Mazhar Süleyman, Medihi Aönan, Mediha Muraf” fer, Ahmet Ali Haşmet, Mehmet Nurettin, Mehmet Şdrer, Mehmet Sele, Müslim Midliğare Hüsmü, Melâhmt Babri, Meliha Avni, Memduh Turgut, Muhittin Doğan, Muhlise, Murat, Muse Kârm, O Mastafa) Sümbui, Mitdt Sadullak, Mesllmi Maste. f« Sait, Mutia, Muallim Muvaffak, Mu safler Basri, Mükerrem, Müveddet, Mw rinin Hi, Naim Herm, Nü Ahmet Hati, Nakiye; Numdar Rahmi, O Naşit Halkı, Nazım, Kaymakam Nazmi, Ne. cip, İüallim Nevzat Aysz, Dr. Nihat, Nihat Adil, Niğimettin Ritet, Dr. Neret. fine Mükemdii Nuri, Osman, Osman Ce mal, Osman Nuri, Müharrir Ragıp Rui, Ralf Necdet, Raşit Devleliiriy, Recai, Tefet Avm, Rafet; Hefik, Roşat Şemsef tini, KAM Rifat, Ruşen, Sehri, gey Cemil, Sadettin Nüzhet, Dr. Sadettin Ve dat, Sadri Kismi, o Safiye Hüseyin, Balâk Clmtöz, M. Setlhattin. Salik Zeki, Sali Zeki, Saniye İffet Kadri, Salâhattin Enli, Selim Nüzhet, Selim Siri, Sanita, Ser vet Yesiri, Sir, © Müheidiş Sete, Dr. Saat Fuat, Dr. BöçhE Süleyman, Dr. Süha, Süleyman Bursit, Süreyya, Dr. Süreyya a rini sali Şevket Söreysa, Şevki, Dr. Şükrü, Taha, Tâhsin Ömer, Talât, Tesloges, Tevfik Besim, Tevfik Necati, Tevfik, OR, ya KI inde Haft Ziya, Velet Çelebi, Manilim esime, Yükup Kadri, Yaşar, Yasar Çe tin, Yusuf Şerif, Yusuf Osman, OoYaşâ) Eimekave, Zakir Kadri, Profesir Ke Ziya, Gemisi, Cerüyirli oğhu Ziye, ZiyaNari Pa m, Ziyaettin, Mülarim Talkt HMüsmik. Wa nım ve Beyefendiler. 2 — Kurultaya daimi dinleyici olarak iştirak etmek üzere mürâ- çaat edenlerin ikinci listesi şudur: Adâlet, Adnan Cahit, , Adviye, A. Ga Hip. Agop Nürgileciyin, Her Ahmet, ! Mef, Ahmet Kemal, Ahmet Rasim, Ak des Nimet, Dr. A, Naim, Arif Müfit, A- sh, A, Birr, Avni Ali Candar, Aymiba- yat, Baha, Bakiye, Rakiye Salih. Behzat Vellttin, Belkis Nedim, Burban Ümit, Ca- İt, Cemite Melih, #dibe, Efser, Faruk, Fatma, Fani, Feti, Fehmi benmi, eh. Pe sibi tatbika; hususi eşhas ve mü- &ssöatıri şirkette hissedar olmala» rı kismen mani (olabileceği için hükümetçe bu hisseleri peyder- pey satın âlııması, şirketi tama inen devlet sermayesiyle | işliyen bir mütese haline (koymuştur. İşte bu süretle rıhtım şirketi de K- miân şifketiie bağlandcak © ve bu suretle liman işleri t&me'men gaye- sine vasıl olacaktır. İstatibül liman islisari Türk A- mori şirketi bir «yla 1925 tari- hinde teşekkül etiişti, ( İsitiydz sanayi Ve müadin bankasr, Seyri- sefain idaresi, İş barikası, Behri müamelât aoriiri şirketi ve mav- nacılar tahmil ve tahliye anonim şirketime verilmişti. Bu şirketler| 500 bin lira ile liman şirketini kur- muşlardır. Fakat şirket © birçok müşkülâtla karşılaşmış ve ilk se- nelerinde bürilârı yeriniek içini çek büyük gayretler satfetiiiiştir: Şirketin yaptığı hizmetle? 4öyle hulâsa ediliyor: A.) Liman tarifelerinde eskiye nazâran tenzilât yapılmıştır. B) Şirketin teşekkülünden evel Mi Şükrü, Fera, Fer, Ferriyd, bii siye Kim, Piirat Nerip, Fitnat Mitat, Füruzide, Gülip Pişa, Güzin, Hadiye Ni set, HA, Hdndei, Hadi, Madi Ri Hğoğür, vyvi, eyi Meiilüin, Tiayrije, Hayrünnisa Arif, Dr. Her Ritter, Dr. Her Vittik. Mefar Tevfik, Hüsametdi, Tdi tneltin, Hüseyin Nesil, MÜSYM Nihal, Münlm, Müssü, Hüsnü, İdperlali oğlu Gi yas, İbrahim, Abirağim Alâditin, fbrakim Hakkı, İbreli fazer, Tanin Ödü, bi. san, İhsan, YAN Beli, Deda, Müd İrini, İsmail, Kadri, Kadri, Kâmil, KA nl, Karl Hotmeir, Köz, Köz, Kemal, Könül, Krm; LUNAR, Mrlimiet Denet, Mahmat Seti, Makiüt Nargidelyan, Matik, Madam Marika, Marf; Mösyö Masağiro E- kües, Mecdi Sadretiin, Mecduf S&if Me Meâfist, Meâhst, Melâkat Malld, , Metihm Nazım, Menije, Mesruke' Muhittin, WE. Fadt, Merke, İm, M. Kiril, TİR, Pider date Mürte — aenrmi ve) Beyrfendiler. | 3 — Bu iki liste ile dünkü fis) telerde adları yazılı zatler her gür saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar Dolmabahçede Milli saray- lar müdürlüğü dairesinde âçılari davetiyd dağıtma merkezine mü“ RR RR RERA RR ARTA REPRPPARA PAP Propagandâ reisine ateş Sulzbach, 12 (A.Â.) — Alman! istihbarat bürosu bildiriyor: Meçhul bir şahıs dün gede &vi- ne dönmekte olan Alman dephesi propaganda bürosu reisi M, Loth- un üzerine beş el tabanca atmış ve geceftin karanlığından istifade e - derek ormana dalmış ve kaçmış « ter, Kurşunun hiç birisi isabet et: memiştir. Havanada grev Havana, IZ (A.A.) —- Bütün adada posta ve telgraf muarmelâtı durmuştur. Memürlar 1930 ücret lerni istiyerek grev ilân etmişler» | dir. Bitğok tahrip hareketleri ha ber verilmektedi. Asketi kuvvet- ler telgrafhaneleri işgal etmiştir. Grevciler arasında tevkifat yapıl - maktadır. Havanada iki bombe patlamıştı, limanın vaziyeti çok feha ike, te- şekkülüriden sorira bütün dul işti” mallerden, bütün hırçızlıklaYdan bülümet düzgrinde idil bi? gir: ket bulunmuş ve o şirket de bütün bu fena hareketlere Mani olmağa çalışmıştır. Şirket dokuz senelik hayatırida takriben 15 milyon ton eşya üzeri- ne iş yapmıştır ki o bunlardan üç milyon tonu ithalât, beş (milyon tonu kömür ve iki milyon tonu fat- rsu, ve geri kalan beş milyeii to- nu ise dahili ticaret ve ihradat eş yasına ait işlerdir. İlman'da tahmil ve © tahliyesi deruhte edilen eşyanın parça âde- di takriben seksen milyon ve kıy - het yakünu da (150) milyar lirayı bülmüktadır. Medlisi idare #âporu okunduk - türi şöri'a tâdfiye heyeti seçilmiştir. Tasfiye hey&tine; inbisarlar idâre si müdürlerindet Hâmit, İstanbul liman şirketi o avukatlarından Ö- me Faruki, İzmir liman şivketi müfettişi umumisi Firi ve İzmir liman şirketi muhabese şefi Süley- man Beyler seçilmişlerdir. radadtla kartlarını #ldırmileri #i- ca olünür. 4 — Aza ve dinleyicilerin ad ları her gün Tiste Hâliride neşredi- lecektir. Bu Hstelerde âdleri çı” kâğlar gene dağıtma merkezin dön kartların alabileceklerdir. Tarama dergisinin dokuzuncu fasikülü TT. D:T/C. Umumf Kâtiğliğin- den: 1 —Tarama dergisinin 9 üridu fasikülü çıkmıştır. Bu fasikül ile indeksi başlamıştır. 2 — 9 uncu fasikül 6 formadır. A kerfinden C harfine kadar olan erkçe sözlerin Osmanlıca karşı- lıklarını ihtiva etmektedir. 3 — 9 uncu fasikül diğer fasi- küller gibi dağıtılmaktadır. 4 --1Ouncu fasikül bir iki güne kâdar cıkâcaktır. M. Paper Viyanaya ne zaman gidiyor Viyana, İZ(A.â.) — Weldt Blatta göre Almânyanm yeni Vi- yana şeliri M, von Papenin Viya - Hdya #öhi ve ya çarşamba günü ge- lecek ve derhal © itimadnamesini reiticümhure takdim ettikten son- râ 1S güm mezüniyet alarak Al- manyaya dönedektir. Sar murahhaslığına kim geçecek? Berlin; 12 (A.A.) — Havas a - jansı bildiriyor: M. von Papenir yerine Sarr (o murahhaslığina M. Burekeg'in tayini siyast mahafil - de Almanyanın Sarre siyaseti İs“ tikametinde bir değişiklik alâmeti olarak telâkki edilmektedir. Filha- kika Sarr da milli sosyalist tah- rikâtını azaltmıya o çalışmış olan von Papenden sonra mücadelecili- ği ile tanınmış M, Burekel getiril: İktibaslar: Almanya ri ile rekabe İS; gırişıyor Yasam Frahcif “Daily Herald, de: “Almanya her ne ka i ve iktisadi lumuyorsa da yak ın bir nelmilel pazarlarda İn sik bit rekabete girişe Bu mütalea, İngilterefi ssfaretinde ticaret müst: W. Thelwall'ın raporu dilmektedir. Raporda # milef pâzarlardâ kendilerine ucufz i; milel siparişler içi söylüyör: muş ölacaktır., mü ptiadi müşkülât # izahat vardır: “Almanj/ hissettirecektir. Buna d* Alman ihracatçılârının # yasalarda satış yapabiln dârik edilmesi ve kısmef him miktarlara baliğ 0181 ni fiat bilmesi keyfiyetidir. F: lerisi, memleket ihtiys€” tt mahlarr ellerinde ise pek üdüz fiatlara dö“ ce satmağı tercih etmele” sebep teşkil ederi, M. Theiwalf ilâvetet “Almanyâ tahfif ettikten sonra m metini de düşürecek o bet kuvveti ziyadesiyle kazandığı ücret âr farklar vardır. kisler ekseriyetle dikten sorirâ eline dir. na dâir bir zabıt y si dün neticele: Bir Alman t Amele ücretleri, mecbur oldukları cemiy" ve muhtelif teşkilâtlar£ muavenetler yüzünden * terikise uğramaktadır. v2 Meselâ 230 reichsm heti bir şahıs #idat ve 204 Karaormanda çalışan yi ğı amelesi haftada 74 Bunun sekiz markını olarak vermeğe mecbw” 'Galatasara ga ep aran imei miyeceğini ânliyati ko”. müteakiben de zabri * fa edip yerlerinden * “> Nihayet intihabın ye yenii tır. Bu suretle Galat zi Stokholm, 12 (Â-# ka Dagbladet gere bit kaç hafta evvel Vİ yi deniz manevraları yi Var mahallinde tahlisiY” büyük bir faaliyet muhribinin Rugen da battığını ve on bir duba ile işaret yazmaktadır. mektedir. Mumai li esnasında itilâf matına karşı mi yüz etmiştir. yi mi” Raporda çok şayan v noktaya dahi temas edi" Bu da nzirejiminin Al! ücret meselelerine aittit 17 mühim sanayi mele ütretleri türifesiidi nazaran yasati olarak Yi bir tenezzül vardır. Fi sokut banda da fazlad"i tarife ücteti ile bir işçi # aiği! yen” seti gi 4! (i / 27” . m. m. —— ör

Bu sayıdan diğer sayfalar: