24 Ağustos 1941 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

24 Ağustos 1941 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Ağustos 1941 PAZAR YIL: 24 * SAYI: 8488 | )“ruŞ İdare evi: Ankara C. Vakıt Yurdı S Petan; tdnre (24370), Yazı ınıız; ' Mseneden tazla hapis cezasına alan | |'ahkümlar ziraat işle- L'nde çalıştırılacaklar | $ için Muğlada Dalaman fllgındekı İıazırlık bıttı | arbın 2 aylık aylık,i' ânçosu VA Man : ASIM US KÖ Mağlübiyetinden son- | . Di 3_% ; le Almanya ve İtal - ı,kıı., —n:'.' am eden — Avrupa AM ©t merkezi — şimdi ' İ H. M öderek bir. Alman Yeklinç | Söyun ü e Alman- | o talihine — ba; N Muy , * alfakiyeller n o K ha bu memleket için | ta S gi elları — teklikeli — bir S İN t T olur, h n e 22 Maziranda baş * Rus harbi ça Berlin askeri maha- İki aylık harp blân de bir az durmak fay üçüncü ıı: “k harp — blânç “ııı, € nıınwlı?l pir- haftalık bir yeni ÂArjantın elçisini kabul etti Ankara, 28 (AA.) — Reli anç” faarruz NAN harbin "lı("k Na girildiği hald, hentiz Kü Nı_h""“wıın hayli uzak HYOR. Ve bu hakikatı "Lh.__"':ru, Alman sözctile. sidum, N Onferanslarında ifade "İ N (., "'—vr külryor, yalmız iki eticesind, elde edilen | Almar. tebliğil * İCENUP CEPHESİNDE | tamamen Reisicumhurumuz | 20 kılome[re | Hududa dogru hareket iskenderiye ye KURONLARIMIZ AŞK UĞRUNDA Romanımızın — kuponları bitaniştir. Formalarımazı Ooma &e başlıyacağız. Aynl gü başlıyacaktır, T yen IYugoslavyada îÇete muhare- l beleri ciddi bir hal aldı Altı haftada 12000 nmazi öldürüldü, 200 köprü atıldı, 400 depc ateşlendi İlalyan kuvvelleri iran üzerin- ISovyet teblıgıl deki tehlike —BoTOUN CEPELERDE Sıı.ri_ve ve.ln:knıki Anudane ingiliz: muharebe | kıtaları_ ediyoruz Takvıye edilmiş | , B ea iki milyondan fazladır —e Odesa | cevrildi ——— Leningrada haberleri teeyyüd ye yaklaştık | etmedi Kat |İranın cevabı | Londrada tetkik ' Moeskovaya Muvaffakiyetle taarruz ettik. Liman tesisatına | 24 hava akını yapıldı. 736 kişi öldü, 2000 takviye olundu (ll—uı * Sa, 4 sü. $ daâ İngiliz Başvekili Bugün Türkiye saatile saat yirmi ücte radyo- saat yirmi üçte radyo- / | | zafere Büpin “mek için yeni bir taar tü müsalt mtarnasyona - Fuarı müna: | usülü tatbil tostan 30 W isabetler kaydettik £ 4 BU Si sictel Yasısı 4 ünellde) N'“' “'vn 'ör ki Alman Ni ej 'ın_ım varmak | "ı.ı, Glr blün- üzen rinde çalış [ | “ en Wygi GAt bu ikinci — plânm | Şiiy 'x."' Yacağını hâdiseler gös ZL a kasiaie pt | Vâ[]lll' ve trenlerde ızrlıham *t | *' ':' İkineci mühim kta F etmek mümkün değ x,n.,,'. kadar Rusyada aldıkla 'ı"lı._ Mesahası 170,000 kilo- | « ,&h g8 Yani asıl Almanya Mt de ddi < İzmir-İstanbul arasında| BELÜ Si tamanlaaış do bir Ülkedir; Ruslurm biç olmazaa trenle: Üi A RU 5 milyonu bulmüş ı.“_ ,_“" L milyon 200 bini © Te yaşlalde Rus ordusundaki N aai mikdarı 3 milyon Yltt,, YArmiş demektir. Ruslu- ı,"ı,“— Güler da — Almanların KÇÜM Milyon tahmin ediyor. K malirm Ruslara 3 milyon uğrayor. aş olan bir bileti almaş açıkta bırakmak gibi vaziyet. meydana gelmesine imkân veri memelidir. İstanbul ile Bi kta kal, | leri göz, | MDİZ Z0re | yen vaparlara gelince, bunlar da yine | elerde olduğu kolay | birinci mevki yolculara mahsus kol, | | tuklara ve aandalyelere birer ııvır'ı'ı-ı Demiryok | ra konabilir ve her hilet alan yolcuya abul arasmdaki | bir numara verilebilir. Yahut nev - | Mevki bileti almış olan yokcular ı püra girdikten sonra ayakta ..ıım.l (Devamı Be, 4 sü. 6 da) dirma arasında işli, .Vıı.,'"lnı verdirebilmeleri için * de hiç olmazsa bıma tukların ne d Ruç Halde gerek — Alman, - fk.:* balÜlaları as çok doğru | “ümin danabir. n '""hı: :.ıı.ıı:n h:. milyon | !* Yon ada ür rakam | © etmişti. D 4 ?—%'lr ah feda etmiş olmaları hi KAbul edilimee İki f akikç © İki taraf va Bandırma « İzmir hattı üzerindie bu KA ĞMİR FUARININ 941 AÇILIŞI YAPILIRKEN VE FUARDAN BiR GöRÜ üNüÜŞ -| Suat Davaz oldıı olunuyor (YWözsı 4 üncüde) kişi yaralandı da mühim bir nutuk Moskova, 28 (ALA)— Sovyet & söyliyecektir Bulgm- Ajansı tekzip ediyor: Cenubi - Bulgaristanda -| Alman - kıtaları O Harekette bulunmayor — Bulgar a Moskova, 28 (ALA) — Dün ak- Alman yondan ka Almanlar, y S (AA Merhum Suat Davaz Tahran büyük elı;ımız Türkiyenin |Baskıya Verirkg_g_ı Merkez cephede 'ISovvetler -| Mukabil taarruza | geçliler 9 köy geri alındı Yahran, 28 (ALA.) - UW “Von Papen Ber- |. linde değilmiş — * (Yasısı 4 üncüde) 9 köyü geri akmışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: