4 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 . e| Yunanistanda | L ") İngiltere Her An Usullerin Kölesi — sem “Tasıruz Bekliyor GI. Metaksas| — : Taarruzun Oımlyahm ordu erkânile İ öae Başlıyacağı Yazan: Ahmet Emin YALMAN Müzakeredeî ; Zannediliyor Gecen gün Türkkuşu teşkilâ. kim Etibarikla Sı_n:erb::ak;nw | * ftına mensup eski bir dostumla |devlet vazifelerinden başkı Bana Türkkuşu- |şev olmıyan faaliyetler i hakkında et Yunanistana Ültimatom — | A A CSU 5 | Hitlerin Umumi - iKarargâha Gidişi SAA aü r A ceama. Ö
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

450 Muallim Yazan: Ahmet Gecen gün Türkkuşu teşkilâ- fına mensup eski bir dostumla karşılaşlım. Bana Türkkuşu- nun faaliyetleri hakkında et 1 malümat verdi. Hayretle n bakıyorduk, — gençlikte — şövle bir havacılık alâkası uyandıra- cak bir teşebbüs... Bugün Türkkuşu orduya yüksek kıy- iyor. Hem bini aşkın le değil, rakamlarla... Dostuma sordum: — Bu süratli inkişafa varabildiniz? Cevap verdi: — İzahı çok basittir. Biz hü- kümet usullerine tâbi - değiliz. Bunun için maksadımıza en kestirme, en verimli yoldan git- Mek elimizdedir. Usul kayıtla- f arasında bocalamayız, vakit kaybetmeyiz. İşin icabına Rö- | Te aklımızı kullanırız, yet alırız. Bu sayede ortaya Maksada uygun, kalitesi yüksek | iş çıkar, hem de çabuk cıkar. Bu sözler benim çok eski bir derdimi ayaklandırıyordu. Baş- tan aşağı kulak im. Sözün arkasını bekledim. Dostum de- Vam etti: — O0 — Hükümet usullerile iş gör- Seydik şöyle bir ilân neşrede- î»k.ıık: «Havacı yetişmek i!al: enler ; ölân yerde bir imi ban GölRl n Ve bu üeü Krı halz olanlar filân günde Müracaat İmtihan verine gitmek Dara |i k imi nasıl için a kabüle Mek ii ... Bunları kim İ istemez an- Sak yakın yi en mahdut racsatlar olacak, bunlar ara- sında bir seçme yapılacaktı. Bu Süretle hem — miktar, h:dT h:l: #ecme imkânı dit kalacaktı. P Biz kabul imtihanma — müra. Csat edeceklerin yol — parasını, Hemleketin hangi köşesinden Zelirse gelsin veriyoruz. K handa muvaffak olmazsa evine dönmesi icin yol masrafını Ö Güyoruz. Hükümet usullerile bu | Yapılamaz, çünkü bir. adamım he suretle olursa olsun para a- labitmesi icin devlet kadrosuna Rirmesi lâzım... Buna imkân Bulunduğunu farzetsek bile pa- Faların muamelesi tamamlarııp Yerlerine gönderilinciye ve © tada ödeninciye kadar bütün Sir calışma mevsimi gecebil Şimdi neticeye bakalım: Mik- larca bol, iyi fistirmek, bugünün en birinci İhtiyacı mı, değil mi? Eski şart- larla yirmi, otuz gedikli nem- zedi seçmek bir mesele idi. Halbuki bu esaslı İş. usullerin köleliği haricine — çıkarılmca hem bini aşkın miktarlar üze- rinden çalışma imkânı bulun- du. Hem de bütün memleket Bir seçme sahası oldu. Her ta- Taftan en hevesliler, kendileri- neen çok güvenenler geldi. Sonra havacı olmak şerefi memr lvğe!in her tarafına — dağılmış oldu. 'Damek ki, memleket için bü- tün bir vazlık meselesi olan bir Raye, sırf usüllerin haricinde kalmamız tayesinde elde edile- bilmiştir. Verilen vol masrafı bu gaveye nisbetle ağıza alm- Mtyacak kadar küçük bir ve kün tutar. İşin diğer tarafları da yine usul harlcinde kalmak savesinde verimli surette, günü gününe işliyebiliyor. İ Di dam ayrıldiktan — son- | ra düşündüm: Cansız, rubsuz usullere köle olmanın verim bakımından ne demek - olduğu- na Türkküşunun elde ettiği ne. ! ticeler çok acık bir. misaldir | Aklın ve ışin icaplarına daima | aykırı düşen bu usullerle büvük | ölcüde havacı yetiştirmek müm- kün olamıyacağını bu misal gös- feriyor. Fakat bununla maden kü maden aramayı devlet usul- leri haricine çıkardık. Fabrika | isletilemiyeceğini, tHcaret edile- İmıntakasında muhtelif bahane- | Usullerin Kölesi Olmıyalım Orta Tedrisat Kadrosundan Terfi Etti L ( Bayı: 6 Fiyatı: 5 Kuruş Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu ——— aa Emin YALMAN kim Etdbarıkla Sümerbankın devlet vazifelerinden başka bir şev olmıyan faaliyetlerini, ban- Htında devlet usülleri- icine kaçırdık. Maliy İnin usul çerçevesihde başarma- sına ihtimal olmuyan. işleri, Merkez Bankası diye banka tek- niğine bağlamıya ihtiyaç duy. duk. Bu halde neden daha ileri git- miyoruz? Usuller iyi iş çıkarmı- ya ancak bir vasıta olmak zımgelirken, asıl canlı maksat- ları ve verimli milli enerjileri boğmasına ve başlı başına bir gaye halini almasına neden mü- sande ediyoruz? Kendi yaptığı- mız fena putlara neden - tapıp duruyoruz? Eğer hükümet — usüllerinin dar kayıtları, çabuk ve bol tay- yareci yetiştirmek âçin, mâden aramak için, devlet fabrikaları- ni işletmek için fena ise halkım işlerini görmek için de herhal. de fenadır, Her vatandaşın işi her adım- da devlet mekanizmasının faa- Hiyeti ile karşı karşıya gelir. İn. san kendini bir işte bir defa u- sul uçurumuna kaptırırsa canın- dan bıkar, asıl faydalı maksa. da sarfedebileceği vakit, enerji, (Dovamı Sa: 8, Süz 3) [(L* | Yunanistanda Eazırlık ı_Gl. Metaksas 'ordu erkânil'eî Müzakerede Yunanistana Ültimatom — | Verildiği Yalan Atina, 22 ÇALA.) — D.N. | Perşembeyi Cumaya bağlıyan gö-| ©ce, Başvekil — Motaksas Genal Kurmay erktni arasını .ü zün bir konlerscs — yağı Bu taplantıya eniniyat nazımı da iştirak eylemiştir. Toplantıdan evvel, per- şembe zünü, Metaksas Krat ile bir görüşmede bulunmuştur. ÇETELERE SİLÂH DAĞI. TILDIĞI YALAN Atina, 28 ÇALA.) — Alina ajansı Kpirde, eiasen gayri mevcut bir Elen jandarma albayının nezaretin. de çeteler teşkil olunduğuna ve Elen- Arnavut makamları tarafından bun- İlara silfih tevzi edildiğine dair Ar- | navut gazeteleri tarafından gittikçe | daha fazla bir surette yayılan ve Ste fani ajansı tarafından iktıbas olunan şaylalara yeniden temas mecburiye- |tinde bulunuyoruz. Masala benziyen | bu fantazist uydurmaları baştanbaşa İ (Devnmi Ba: 3, Sili 5) Başvekil Fabrikalarını Dün Tetkik Ettiler 'Müdür ve Mühendislerden Karabük AHMET EMİN ingilizler Uzun Menzilli toplarlaKale'ye Ateş Açtılar Alman Topları Bir Tesir Yapamadılar Berlin, 23 (A.A.) — Stefani Ajansından: İngilizlerin ağır topları dün akşam *Kaleyi bombardıman et- mişlerse.de hasara sebeb yel ver levdir. ALMAN TOP TAARRUZU Londra, 23 (AA.) — Reuter: Dün Fransız sahilinden muvaf- fakıyetaiz bir surette yüz kadar İşletme Hakkında İzahat 'obüs atarak bir gemi kafilesini bombardıman etmiş olan Al. akşama dağru Fransız m sah inden İngilterenin cenubu şarki sahilini bombardımana başlamışlardır. a havacı ye- | — Üzüm Rekoltesinin ** Alarak Ankaraya Döndü. Karsbük, 23 (AA.) — Bu Başvekil Dr. Refik Saydam, rei rü Saraçoğlu ve İktısat Vekili rika tesisatını gezmişlerdir. Başvekil, tesisatın işlemesi lerden izahat aldıktan ve yeni saat 17 de Ankaraya müteveccli ierdir. sabah Karabük'e teşrif eden fakatinde Hariciye Vekili Şük- Hüsnü Cakır olduğu halde fah- hakkında müdür ve müherdis. yepılan inşaatı gördükten sonra ihen Karabükten harek'et et Noksanlığı Müstahsiller Lehine Fiyatla Kapatılacak İzmir, 23 (Vatan Muhabirin- den) — Ticaret , Vekili Nazmi Topçuoğlu bu sabah- Aydincan dönmüs ve ihrscatçılar bi.liği- ve gederek buğday tevzii ve halk tini ekmek meselesi Üzurinde pörüşmüştür. Vekil üzüm ve in- bir vaziyeti hakkında da meş. gul olmuştur. Vekil beyanatında: — Mahsullerin satış vaziyet: ile mesgul oldum. Bu, mıh'.uı iyidir ve boldur. Üzüm rekolte. sinin naksanlığı müstahs'1 lehi- ne fiyatla kapatılacaktır. İcin- de bulunduğumuz sartlar ka! sında naklıyat meselesinin Ssa- tışlar üzerinde tesir yapmıyaca- ını söyliyebilirim.» Demiştir. Vekil Avdında müs- aramak imkânı olmadığını da fahsillerle tamasta bulunduğu- Iptidadan itiraf ediyoruz. Cün Hü sövlemiştir ve şunu ilâve et- Miştir. — Benzin fiyatlarının Eze düm. Hâlen memleketimizde benzin, petrol ve motorin mev. cudu normal zamanların fevkin- dedir. Yegâne düşüncemiz te- neke mevcudunun azlığıdır. Bu- nun fiyatları yükseltmek ( meşru bir sebep olmadığına ka. miim.> Vekil yarın Tırhan va- İpurile İstanbula hareket ede cektir INOTLAR: (iş Mİ YAPACAĞIZ MEKTEP Mİ AÇACAĞIZ? İhtısas mevkileri çoğaldı. Es- kisi gibi yalnız eafif ve müsta- kim» memur kâfi gelmiyor. Mü- tohassıs lâzım. O da az. Bir ihtısas yeri açılmca nast- gele birini tayin ediyoruz: — Zamanla öğrenir! diyoruz. İş mi göreceğiz, mektep mi Miyeceğini de biliyoruz. Nite ilerle arttırılmış olduğunu — gör-| açacağız? Güenvich saati ile saat virmi- «e ye doğru müthiş bir tarraka işi- tilmiş ve bunu müteakip birkaç dakika fasıla ile uzun menzilli ikemnilerim uğulturan ve arka sımdan patlamaları düyulmıya başlanmıştır. Bambardıman üç çeyrek kadar sürmüş ve bir dü. zineden fazla mermi, İngiliz top- raklarına düşmüstür. Bu esnadâ Fransız - sahilleri üzerinde birdenbire bir beyaz ışık peyda olmuş ve beş dakika kadar yanık kalmıştır. Alman- Si IŞIĞI söndür- ve işığın bulun. "c3 kurşun a- uştır. Sanıkdığına göre Ka- le'de veyahut Kak civarında büyük bir muharebe vukua ge ü Kale civarında - şiddetli tarrakalar ve toptü ateşi sesleri işitilmiştir. Birçok aydın Gşenkler atılmıştır. Ve Fransız |sahtli - aydınlatılmıştır. İngiliz tayyareleri, dün bir Remi kafi. çalışm B |cenubu şarki mıntakası tahille- rini bombardıman etmiş olan Alman ağır top betaryalarını tehrip için, muhtemel olan fi- genklerle aydınlatılmış olan Ka- le mmtakasını Şiddetle bom- bardıman etmislerdir. İngiliz bombardıman tayyare. lerinin gavretleri herhalde mu- vaffakıyelle tetevvüc etmiş ola- caktır. Çünkü Alman batarya. |ları süküta geçmiştir, İLK BOMBARDIMAN NASIL OLDU? Londra, 22 (AA) — Times ge- zetesinin Genizellik Muhabiri, Fran- sa Bahillerinden Almanların bir İn- giliz gemi kafilesiğe karşı yapmış oldurları bombardımandan bahsede- rek şunları yazmuktadır: Hiçbir gemiye isabet vüki — ölma- maştır. Fakat, dün Variyet ve mer- zillerini isbat etmiş olan bataryala- rın pratik anhada çalışarak netice- lerini daha mükemmelleştirmiyecek- derine zahip olmak hiç doğru bir şoy ATAN SIYASİ SABAH GAZETESİ BAŞMUHARRİR YALMAN Uzun menzilli Alman toplarma ve bir ihraç hareketi Ihtimaline karşı İngiliz sahillerine yerleşti- rilmiş olan ağır İngiliz toplarından birkacı —) Londra Üzerine Mısıra Ka—rsf İtalyan Tecavüzü Miısır Harbe Hazırlandı İtalya İslâm âlemini tehdit ediyormuş Kahire, 33 ÇAAJ — H babirine beyanatta bulunan Manrin | darile ve iyi ta- retlerile İr müktedir. bu Tunduğunu söylemiş ve şunları ilâ- Ve etmiştir: eltalya Müs tere ile Misir, ı istilâ oderse İngil- İncir Piyasası Açılıyor İzmir, 23 (A.A.) — İncir ve üzüm piyasala- rının ne zaman açılacağı henüz katiyet kes- betmemiştir. Maamafih Eylülün ilk haftasın- da açılacağı zannedilmektedir. Tolgraf: Vatan, İst. - Telefon: 24136 Cumartesi 24 Ağustos 1940 -| İngiltere Her An || Taarruz Bekliyor Taarruzun Başlıyacağı Zannediliyor | Hitlerin Umumi Karargâha Gidişi Dikkati Arttırdı Londra, 28 (ALA.) — Yarı resmi bir membadan bildiriliyor: Führer'in garptaki umumi karar. gâhına hareket etmesini, Alman hü- Kümetinin paraşütçilere Pamüamele hakkmda fidli hükümetine fakat hakik: ve hükümetine bir vesika tevdi eyle- Alman matbuatının tonunu ve Bremen yolü ile şifreli bir mesaj yapılması nazarı dikkate ulmarak, İngiltarede, istilanm artık gecikmi- yeceği kankatine varılmaktadır. Bazı mahflilerde, Alman hava kuvvetlerinin duçar olduğu ağır za> ylatın bir sükünet getirip getirmedi. Zi düşünülmekle beraber, iyi -haber alan mahfiller, her saat bir istsk te- gebdüsünü — beklemektedir. — Birkaç Kgün evvali, Churchili, Almanların Frunsada ve Holandada hava mey: mesini, Alman Taarruzu Dafi Topları Taarruzu Akim Bıraktı Londra, 23 ÇALA) — Dün. gece, yapılan hava akırları — emasında Landranm dış mahallelerinden üçüne bombalar düşmüştür. Aagart 4 bom- ba meskün bir mahalleye düşmüş ve lediklerini tebartz ettirmişti. Hücu- mun artık gecikmiyeceğinde hiçbir şüphe yoktur. Diğer taraftan İngiltere de sor tedbirlerini almakta, Anavatan mu: hafaza kıtalarma Tommy slâhları verimekte ve bltün memleketi bir- | müdafna mıntakası ilân eylemekte dir. İngilizler Amerikadan 24 Milyonluk Silâh Aldılar Vaşington, 28 (A.A.) — Harbiye Nezaretinin Gün gece neşrettiği 'Bir rapora nazaran Temmuz ayında Â> merikadan İngiltereye 2145028 dör dar kiymelinde esliha ihraç edilmiş- tir. 4 Bu miktar esliha son alir ay zan zubi Gal eğmletinin hir kanmı Üzerin- den üçarak bombalar atmışlardır. Birkaç kişi yaralanmıştır. Yüksek intilâk kuvvetli bombalar tüne düşmüş ve bir- ştır. 'OPLARININ HAVA DÂFİ TT $İDDETLİ ATES TAARRUZU AKİM BIRAKTI KA) mdra, 25 — Reüter: Harbin bida; mberi ilk defa olarak Londralılar, gece, hava dâfi toplarının şiddetli ateşi, bomhaların danları vücude getirmeğe devam ey- , çok mıntaka şeflerinin emri altmda - - | rile birleşeceklerdir. müşterek düva için dökülerek birbirine karışacak kanla- (Devamı Sa: 3, Sü: 1) fında yapıdan ihracatın hemen bemet musfıdır, İTALYANLAR TECAVÜZE HAZIRLANIYORLAR Londra 23 (AA.) İtalyan kıta- |ları memleket hududunu geçtiği tak- dirde harbe girmek hususunda Misır hükümeti tarafından verilen kararı İngiliz matbuatı hararetle mevzuu- bahs etmektedir. » Daily Telegraph gazetesi diyar ki: «Muzsalini'nin nüvazişlerile tehdit- deri Misari İngiltere lle akdettiği itti- fak muahedesinin metnine ve ruhuna Parti Teşkilâtında Müfettiş Adedi Fazlalaştırıldı esini ve akşam Kent eyaletinin | | uymaktan vazgeçirememiştir. | — Marda Wavelr'in emrinde butunan kuvvetlere en modorn silâhlarln mü- kuvveti iltihak odocektir. Misır, İtalyanım bütün İslâm âle- mini tehdit ettiğini bütün Şark mem- Teketlerine bildirmiştir. İşte Muasö- lini, ihtiraslarma karşı böyle bir ka- naat tevlit etmiştir.> Roma Mehafilinde Mısıra Taarruzun Yakın Olduğu Kanaati Var Röoma, 283 (A-A.) — Blefani aşan. sından: Mistrın İagiliz kuvvetlerile birlik- Ssunu hazırladığına datr Londra rağ- yosunda neşriyat yapılmaş üÜzerine Balâhiyettar Roma maklillerinde bu haber tahakkuk ettiği takdirde İtal- yyanm lâkayt kalmıyacağı bpyan e- dülmektodir. İtalya, İngiliz işgali altında bu- dunmasa idi, Misirin İlalyaya Kkargı tarzı harekaetinin büsbütün başka - dacağını pokâlâ bilmektedir. Fakat Miser, İngiltere ile birleşerek İtalya- ya karşı barekete geçmeğe teşebblr ettiği takdirde bu bal çimdiki vazi, yeti değiştirecek ve İtalya © zaman icap eden mm bulunacaktır. Cthhez bir godu ve muazsam bir hava te İtalya ile çarpışmak Üzere ocdu. | İstanbul Parti Müfettişi Umumi Merkeze Alındı Cümhuriyet Halk Partisi u- mumi menkezi, mıntaka parti |müfettişlikleri teşkilâtında bazı |değişiklikler yapmıştır. Bu te- beddülâtla teftiş mıntakalı dahiline üç vilâyet düşen mi fettişliklerin faaliyet sahaları da raltılmış, her müfettişe en fazla iki vilâyet bırakılmıştır. Bu ka- rarla müfettişliklerin muktarı- na beş müfettişlik daha ilâve &- dilmiştir. Yenğ müfettişliklere mebuslardan Doktor Vehbi De- mir, Ziya Arkant, Doktor Vâsıf, Agüh Sırrı Leveht, ve Fahret- 'tin Tiritoğlunun taylaleri tekar- rür etmiştir. Bunlardan başka İCümhuriyet Halk Partisi İstan. İbul vilâyeti idare heveti reisi Fikret Sılayın Parti umumi heyeti âzalığıma nakledilmesi ve yerine İzmir mebusu Reşat Mi- ımmklunun tayini mukarrer- dir. Merkez idare heyeti âwm-lyvüert olarak tahdit edilmiş . 'dan Tekirdağ mebusu Rahmi A. Hatay ve Antep vilâyetleri mıne pak da Kocaeli mıntakası mü- taka müfettişliği Balıkesir me- fettişliğine, Genera! Zeki, Parti (busu Fahrettin Tiritoğlu uhde- idare bheyeti âzalığına tayin e- | ae verilmiştir. Ziya Arkani”ın dilmişlerdir. ılgfhı mintakası Burdur ve De Parti mülettişlerinden Maraş nizlidir. Doktor Vehbi Demirin mebusu Hasan Reşidin teftiş teftiş mımntakası da Erzurum ve dairesi Beyhan ve Mecsin vilâ- 'Kars olacaktır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler