19 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

ııııı Tarziye t'e dı Fakat Bir Yunan Bır Amerikalı Muharrır Diyorki: Gemisi Daha Taarruta Ugradı I&. üvvetle Sevdlyl Blrleştl' 'eEn Yedane : 1“ hudüdi 8 ( l | Insanı Gördüm,, FE Ç 3 m—İnönünün Beyvanatından:— ©
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankara, 18 (Vatan Başvekil Doktor Refik Saydam, bu sabahki eksprese bağlanan hususi bir vagonla İstan- buldan şehrimize avdet etmiştir. bardıman file larından birl leden Kuvvetliyiz ? Tazan: Ahmet Emin YALMAN | Bir ecnebi dostüm bana dedi — Buraya gelmezden — evvel | Arp hariel kalmaş birçok mem- iketlerde dolaştım. Son — za- lanlarda Amerikayı da gördüm. U memleketlerin hepsinde ka- kabk, huzursuz, emniyetsiz bir | hva var. Hele Amerikayı hiç| örrnayınız. Harp sahasından Üc İn mil uzakta olduğu halde| Üva topun tam İti herkes panik içinde... 4 havatta — ölçüsüz İevilleri var. Her türlü ifrat| İreyanları gimşek sür'atile ya- İliyor. ialbuki Türkiyeye gelince İr taraftan kuvyet ve kudret iesi duyuyorsunuz. . .Diğer tar ftan da sakin, huzurlu, emni- btli bir hava teneffüs ediyor- 'nuz. Ortada telâştan eser vok. bunun hikmetine akıl er- | Üremedim. Bana anlatır misı- | b? Cevap verdim: — Birkaç sebep VAr. - © bünyelerin mi karsı | Pukavemeti meselesi... Hepi - biz biliyoruz ki, bugünkü har- lin en öldürücü silâhı, besinci İbl adı verilen telkinler ve Ze- Ürlerdir. Bunlar doğrudan doğ- fıya bir milletin ruhunu öldü ivor. O zaman maddi müdafaa flâhını tutan el kendi kendine | İevsiyor, iniyor. Milletin beka İzmi, yaşamak şevki sönüp Rİ- liyor. Avrupa devletlerinin bünye - Jeri için bu korkunç mikrop ve- bidir. Bünye buna karşı muka> femet kurmıya imkân bulma * Bıştır. Zaten sınıf ve zümre Benfaatlerinin çarpışması, mil- H ruhu inhilâle uğratlığı - için İhikrop derhal öldürücü tesir- © gösterebiliyor. ç Halbuki bizim yakın tarihi- Diz besinci kol' faaliyetlerile Boludur. Kendi kendini Osman- h Paratorluğunun — mirasçısı Hayan Avrupa devletlerinin hep- K. nesillerce müddet bizim bün- Pemize, çeşit ceşit besinci kol ikropları aşılamıya — calişmiş- rdır. Netiçe su yolmuştur. ki, inye bu mikrobu tanımış Ve na karşt mukâavemet silâhla- Fını kurmuştur. Biz hepimiz be- Hnci kol mikrobu ne demek ol- uğunu pek iyi biliyoruz. Dün- Yada bu işin bizden kuvvetli Mütehassısı yoktur. Bunun icin Yarfedilen bütün gayretlere rağ- İhen mikroplar bünyemiz - İcine Jokulamamıs ve izleri derhal Böze çarpmıstır. İkinci bir sebep, tecrübeleri. İnizin acıl ve — cokluğudur. ismarkın bir sözü var: «Fert- €r pek nadir sürette tecrübi U.-| Tlk ön- ki, Pütün millet bunlardan ders a- Sabilecek bir olgunluğa Yarmıs. fimiz o kadar acı olmuştur hir, İste biz bu sayede bir işin Far tefertüatı üzerinde durmalt- fan kurtülüyoruz. Dünva vazi- Vetin! en peniş taraftan Müta- lüa edebiliyoruz. Bu tecrübelerimizin en mü-| İmmi, istiklâlden mahrum kal Manın ne demek olduğunu Mi Başvekil Ankarada senelerinde korkunç bir (Devamı Sa: 3 Bü: 8) Muhabirinden) — stanbul, Cağaloği YUNKERS Fabrikaları |Bombalandı Zolss Fabrikalarında da Yangın Çıktı Lonâra, 14 (ALA.) Hava Neta- Tetinin istihbarat servisi bildiriyor. Dün gece yapdan akınlar esnasın. da İngiliz tayyareleri Brenburg'da- Ki Yünkera fabrikasile buna müca- ağzında — imis | vir teoribe tayyare maydarımda mü- MUŞTUL him basarat vukua getirmişlerdir. | şiddet | Diğer Wi tayyarenin pilotları tabej- İN hareketini tebarüz € Künın #teşler içinde olduğumu gür- müşler ve bombalarının henüz yan- mıyan bir kısınma isabet — ettiğini Mmüşahede elmişlerdir. Diğer kir pilot müthiş bir infilâk duymuştur. | lena'da Zetan fabrikalarıpda da | yangınlar çıkmıştır. Bir. piletumuz Memsersehmidt 110 tipinde bir. AL-| man tayyaresini alevler — içinde dü-| Şürdüğüntü bayan etmiştir. Frank- furt'da Bir demir fabeikası ve tayya- re depoları ve Kolle'da da bir tayya- Te meydanı ciğdi hazara uğralılmış- tr. HAVA KUVYETLERİNİN ZAYİAT VASATİSİ Londra, 18 (4.A.) Yeniden kontrol edtlen rakamlar resmen neş- redilmiştir. | Dütnkü Cuma akşamma kadar ak- tı gün zarfında İngiltere ve civarı üzerinde Almanların zayi ettikleri tayyarelerin adedi 492 yi bulmuştur. Bu süretle vasali olarak günde 82 Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bu yasatiye nasaran günlük zayiat şöy- ledir: Pazar günü 66. Puzarteti 62, Bal 78, Çarşamba 31, Perşembe 180 ve Cuma 75 tayyane Ayni altı gün zarfında İngiliz ha- va küvvetleri 18 tayyare kaybet- mişlerdir. Yine ayni müddet sarfında layya- ve dâfİ bataryaları da 37 düşman| bombardıman ve aver tayyaresi gü- şürmüşlerdir. ALMAN TEBLİĞİNE GÖRE Berlin, 18 (ALA.) — Alman ordu- darı başkumandanlığı tebigi: Bir denitalti. 32.300 tonluk düş- man tiesret gemileri batırdığını ha- ber vermiştir. Dün Kündüz ve bilhaz- 48 18 Ağustos geeti Alman hava | kuvvetleri İngiltereye karşı istikşaf (Devamı Sa: 9, Sü: 7) Taarruza Uğradı SİYASİ SABAH GAZET BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN du İtalya, Yunanistana Tarziye Ve'di Fakat Bir Yunan Cümhurreisi Bir Amerikalı Muharrir D VATAN ESİ g YALMAN Tolgrafı 0431 mizi ) Meslek Programımızı İhtiva Eden Başlangıç Sayımızı Müvezzilerden İsteyiniz Vâatah, İst. - Telefon: 24136 — Pazartesi, 19 Ağustos 1040 Ziyaret Eden yorki: Gemisi Daha Yunün hudüdü, 18 CALA.) — Res- ter ağanaz bil n bir membadan Öğreni! ire, ci Yunan harp gemikinin bardıman edildiğine dair veriler ha- bör hakkında İtalya Yunanla ekle beraber istikbalde hadiselerin önüne ziye v eçmek i> erinin — yapacakları a İtalyan makama- de münasebe Kaberdar temiştir. n edilmesini in- Noarraat aÇIK bir surette idame etmek Blüdataa Silâlıdır. ,, bitaraflığıı muhafasa etmek #urda bul man Yunaniztanım bu Amerikalı Muharri “Yumruğun hâkim olduğu bi HfT kabul ettiği zannedilmektadır bir tavya re tarafından bombardımaz © dilmiştir. Bomba'ların gemiye isabet e zannedilmekter HELİİ YERİNE İKİ KRUVA. |S" ZÖR YAPTIRILACAK & Atina, 18 (ALA.) — Estir A- Ti tesi başmakalesinde di- j Mülli facia Anıinda Elen mülle- S li ruhu daha aydın 0- , P arak tezahür etmektedir. Helli Türkiy kr ü faclamı, Yunanist*nın (N tatl istikbal hakkında ce: ren hislerin le onun hakkında © rıma iyi bir fikir ver lecek miydir Her şeyden evyel müre münasip olur. Unutmamal! ki, harp halinde olmıyan b millf ve dini bir bayrama sure. ğunü inkâr etmek güçtür. Çün- * malsusada iştirak oden bir kü bugün bütün dünya bir pro- gemi babis mevzuudur. Bunun- | paganda meydanı halini almış- la beraber, Helli'nin deniz erle- İtır. Hakikatle vi derhal harfi - tollerini —takı-| hudutlumr çizmek İN yaralıları |Bundan baska Her büyük ada- kurtarmak icin bütün yayretle. mın etrafında bir propagandanın | - İnsanı Gördüm,, İnönünün Beyanatından: — “ Hayatı, Bütün Matkrrz İçin, Yemyaş, Fo Bir Saha HEaline Koymaktan Başka Tinel'miz Yoktar. Ezrtvetli Ordumuz Var. Fakat Bu Dlr rin Hükmü : ir âlemden yüksöklere doğru -| giden zorlu yol üzerinde bugün hakiki terakkinin izapla- | rını yerine getirebilen yegâne memleket Ti edir,, hulüskârlan büyük €n büyük düşmanlar İ ; adamların vetleri, etrafında sun'i bir ratirlâr V akiki insanca & r görülmesine, an - sı halk r Ü dan sevilmesine set ee Hulüskârlara bak: z yeet hettikleri yoktur. halkın t ğu ne a hepsi onda toplarimıştır. K ru yoktur ve olamaz. Bu sun'i haya insanı © ka - |dar şaşırtır. ki, hi kârca tel. nlere karşı bir. müukavemet Wınevl, uyanır ve asıl hâkikati keşfetmek- için insan gözleri- jni dört açar. İszmet İnönü ile karşılaşmak hulüskârlık |lâhlarım sivrilmaşti. — Çünkü (ğıldı. İlk hissim. fotoğrafcılara “Kuvvetle Sevgiyi Birleştiren Yegâne or ' ceye Füce İsimöt — İnünürlün — tebessilmlimli ifade gdevi'er Amerikalı mv" yegime fotoğrafı nünün karşısına Cıktinca - bü tenkit meyillerim bir anda' - yazacağı bir yazı serizinin rini — sarfetmislerdi avası varalanlar ve bu saye. bugünkü dünvanın bu umumi | kızmak oldu. Türk Cümbvrr- Şi b aralitaer — kurtarılması imkânsız olduğu (de kendi hesabına mevki vapa- |buyunun tesiri altında bulunu. isinin büzüne kadar vü t a t görülünce tayfası kıymetli €s- bileceğini Zzannedenler hiçbir yordum. fotoğrafı - çekilmiştir. — Fakat V00 d SÖÜ L (Dövamı Sal 8. Bü:2). İmemlekette eksik olmaz, Bancel Çankaya köskünde lamet İnö- | (Devamı Saz 2, sör 6 — İntlangı vüskanyeda İzmir Fuarı Yarın - Somali Cephesine Muhtelit Tedr Merasimle Açılıyor Morasimde Bir Nutuk Söyliyecek Olan Ticaret Vokili Nazmi Topçuoğlu Dün İzmire Gitti İzmir, 18 (VATAN — Muhabirin- ( mire gitmiştir. Vekil den) — İzmir Enlernaayotal Fuar'ı hevvel bir muharririmize Balı günü Açılacaklır. —Hazırlıklara | bulunacak demiştir ki: devam edilmekledir. Açılış töreninde — İzmir fuarmı uçmak üzeye gi- beş hin davetli hazır bulunacak, Be- bu seyahatim dediye Reti Behçet Uz, bir nütük 4, Şimdili söylüyecek ye bu nutku Ticaret Ve ir şey yoktur. kilinin söylevi takip — edecektir. Ti- yollarının bir mura garet Vekili, evvelâ muhteli£ devlet bekliyorum. pavyoalarını gezecek ve bu ! da Ankaraya gelecekt ra da Eclediye gazinosunda verilecek giyafette hazır - bulunacaklır. Vekil, hareketinden beyanatta Dönüşte size Suriye hat sniryolları ile beraber üç © mühtelif tarife müzakereleri ya yarın gelir gelmez bazı — tüccarlarik | pilacaxtır. hasbıhalde bulunacak, eğelimle hay- | — Müddeti Bit van ihracatını tetkik edecektir. yoktur. Yalnr lan h BAAt TA İnlibak & reyan edeci TİCARET VEKİLİNİN BEYANATI Ticaret Vekili Nazmi — Topçuoğlu dün saat on birde İzmir vapurile İz- ek Mmüzakereler c tir Rwumocrerle görk (Devamı Saş $, Süz 1) I Dünkü Spo Dün üç muhtelif sahada yapılan spor hareketlerinin tafsilâh dördüncü sayfa- mızdadır. r Hare At koşularının sonüncü baftast Vellefeodile yapıklı ve dört bin kişi tarafından heyecanla takip edildi. Kesimde Koşuda bulunanlardan - bir Erup görülmektedir. /| İtalyanlar Yeni Mevkiler Elde Etmişler İtalyada bir mahal, 18 (A A) İtalyan orduları karar- gâhihin Tİ numaralı tebliği: Somali'de ileri hareketine de. | vam eden ve Gilia'dan hareket etmiş bulunan bir — kaitamiz, Bulhar'ı işgal etmiştir. Diğer bir kıtamız. Lafaruk yakinine sıl olmustur. Mandera'da Hind — kıtaatının tuvayı küllüiyesinden bir müf- eze, bizim karakol kuvvetleri. N'Zi Körür görmez kaçmıştır. erbera'ya karsı yapılan hare. üta istrak eden vizden Simali eniz. kuvvetleri, lahile karsı büyük ve kücük Sapta 300 e yakın mermi endaht #tmi iker arasından bir ki- vi alanmasına — sebebiyet hbardıman tayyarelerimiz derhal taarruza gecerek, n dü: Remilerinin yardımına ko- Üşman tavvarelerine kar, niharsbeve — giritmişlerdir. n er Gladistor i tavyaresi dü İ tavyaresini &© muktemeldir den ücü dönme hsemirdeki | Kansmabır. DEPSTURA'YA AŞIYOP'AR romahi 18 (A İtalvan orduları umum! raâhinin T0 numaralı teb. A1 — * Hiği İngiliz Somalisinde Adâdelh mıntakâsında kâin Jerato tepe- firde düşmanın kuvayı külliye- sine karşı girişilmiş olan muha- rebe, bes gün di | (Devami levam mgd_ıhnüx isat BuSeneKaldırılıyor Sarıyerde Bir Etkek | Ortamektebi Açılıyor Bi Çif' isat ler de av! de, kar Maarif idaresi şehrin mektep tene 'acını lamak için stır. mektep Kü İdare tahsil çağı mektep Ko T rin sayısım €ep Küçüknararda esdi” Dariği bunları normal mev ektehine, 46 'DeL Ve teplere taksim & meki h nin Mec y l'l e£ ve elkar köy < nci meklep Fatihe na iceek> Mmüktepler açm ı tir ÇMtuhtelit todrisalı — kuldurmak maksadile yeni açılacak ortamek tepiere ai malömüt üçüüclü sağz farasdadır. | leri köv kanunu mucibince köy: Küler yapacaktır. Çatılarının ö husus! idare bütcı bin liral e tah sat konulmu; g n Şevh- li, Soğanlık, İstiap Haddi Dünyanın her tzamvayın, — ot tiyatronun, gaZ n meklep amıfının isbap harddi Vei yerinde vapurutii hüşpin: Kılıçlı, - Sirapı- nün — Kâğıthant; Yalova-| çük Kılıçlı, Güz kozun Ömerli, Bevoğlı dır lar. Bizde de bu hadler, Bu hadden fazla adam uimas Haçilli vapurlardı, göre mekteb (i mıştır. Bu mektepler tetrinlev- velde ikmal edilerek Cümhur:- yet bayramında tedrisafa baş. aktır. Iag:îır:n yent ilkmekteplari | icin binalar tutulacaktır. Fatih- te Halilive medreses'nin €7 ncl, Zincirlikuyuda İne'rli medrı sinde 38 inci, Bevoğtl cü ilkmektep k: binada neü, Ortaköyde üncü mektebin önündeki Mebirlmiz et Kişllik vapura bi vaya $0, yürmü di lik kişi, MSttâ kirk kösiliç amırflara ai mş talede koymeazla homun mkdeii yapar, böylece hahlın hnyatanı; salır hatlak selimetini vo tahsdlini eli Ükeye martz. birncırır. Pa Közütmü İnaamıyorsak Külap hurkli diye Ö4 teye beriye kayıtlar - koymuğa me 80 Yisllük ea TadUSA, aBAZ bir 28 | a. da 54 üncü, Bakırköyde Osmu-| Mt miye mahâllesinde 5 inci, Bü- Tnamiyorsak clddi surntte Calbilik gükderede 55 inel iİlkmektep is- | *delim. mile birer mektep açılması ta. Çünkü ba bakrmdan halimiz çek ür etmiştir. iptidaldir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler