20 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

958 8 MEğA l 8 — Vaten MalDGRMı. PECRUNe CO Ca YU LA EGAS G SAĞAĞ G GEĞÜLEGU G GG0 GOLAL Holgraf: Vatan, I9t. - Delelon: 44150 SGl; SU GAĞUSUUR SUU İzmir Fuarı Bugun Sabah Geliyor şlngılt,ere Müstemlekât Nazırı Lort Loit ve Hindistan Nazırı İzmirlilere Hıtaben Milli Şef İstasyonda Radyoda Birer Nutuk Verecekler İzmir, 19 (Vatan Muhabirim- , hi harabelari tetkik ettikten sonra Merasımle Ugurlandılar ge n a eeei e b ae CGO Vekili GÜŞ İA T4 yölile pek çok eşya getirilli ve| İzmir, 19 (Vatan Muhabirim
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Makincmizin bir ârızası yüzünden dünkü nüshamızla dağıtılamıyan Reisicümhur İsmet İnönü Massigli'yi Kabul Ettiler Ankara, 19 (A.A.) — Reisicümhur Haz- retleri, bugün saat 16 da memleketine av- det etmekte olan Fransa Büyük Elçisi Mas- sigli'yi kabul buyurmuşlardır. Başlangıç Sayımızı müvezzilerden ücretsiz isteyiniza VATAN SIİYASİIİ SABAH GAZETESİ BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN İzmir Fuarı Bugün Merasimle Açılıyor Sayı: 2 — Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu Telgrafı Vatan, İst. - Telefon: 24136 Salı, 20 Ağustos 1940 Reisicümhur bul Milli Şef husust trenle İstanbula Milli Şef, garda B. M. Mec! Fevzi Çakmak, Vekiller, Parti Sabah Geliyor | Merasimle Uğurlandılar Anh!t 19 (A.A.) — Reisicümhur İsmet İnönü bugün saat 22 de Başvekil Dr. Refik Saydam, Genelkurmay Başkanı Mareşal mi idare heyeti âzaları, mebuslar, Genelkurmay, Milli Müda.- faa Vekâleti erkânı, Vekâletler müsteşar ve müdürü umumi- leri. Ankara Valisi ve Belediye Reisi ile Merkez Komutanı ve Emniyet Müdürü tarafından uğurlanmıştır. İstasyonda hareket etmişlerdir. lisi Reisi Abdülhalik Renda, Genel Sokreteri ve Parti Umu- İç ve Dış Mniyetimiz Yazan: Ahmet Emin YALMAN Bir adam, üsayişsiz bir yere Ritmiye mecbur kalırsa mutla- ka bir silâh edinir, bunu cebi- ne yerleştirir. lıı.ııhi dünya baştan ba- a âsayişten mahrum bir yer... Varlığına ve istiklâline kıymet veren bir burada dalma ülhh. ihtiyath, eli tetikte durmak mecburtyetindedir. Yalnız eskiden böyle bir ih-| < tiyat ihtiyacı sırf harici cep- altti. Bu son harbin tec- başla- mıştır, İlk adımda deima İç emniyeti bormıya, yılgınlık ve Banik uyandırmıya, halkı bir- birine katmıya çalışılmıştır. Bir defa birlik ve ahenk sarsı- yılgınlık duyguları Ortalığı sarınca koca memle- ketler senelerdenberi milyon- larca, milyarlarca masrafla ha" zırladıkları silâhları hiç kul- lanmadan teslim etmişler ve kölelik boyunduruğuna boyun” lınnı uzatmışlardır. Bu âkıbete uğrıyan memle- enı büyük hataları şu B Li Hi # ğ ıPE İ Helli Süikasdi Yunan Gazeteleri Meçhul Canilere Ateş Püskürüyor Atina, 19 (A.A.) —Atina Ajan. bildiriyor: Gazeteler Helli kruvasörü- nün torpillenmesine büyük say- |mezarı üstünde», Acropolis bıçaklama», Nea Hellas «Dün- ya denizcilik tarihinin en ka- ranlık sayfası», Koinonla ««Al. çaklık», Ellini Kon Mellon «İ- man ve cesaretr. darbeve karşı lunmaktadırlar. Na eie aA ŞİM Bulgaristanda İhtiyatların Silâh Altına Alındığı Tekzip Ediliyor Sofya, 19 (ALA.) — Stofa- mi Ajansındı Yarı resmi Bülgar —Ajansı Bulgaristan'da — ihtiyatların silâh altına cağırıldığına da- ir ecnebi memleketlerde do- laşan şayiaları kat'iyyetle tekzip etmekte, protestoda — bu- |İngiltere Müs yalnız son | Mmuayenede askerlikleri tecil | edilen pek mahdut miktarda bazı efradın bu talim devre. sine çağırıldığını tasrih ey- Temektedir. Hindistan Nazırı Radyoda Birer Nutuk Verecekler İzmir, den) — 19 — (Vatan de getirilmiştir. İngilterenin — Müstemlekât Nazırı | Lord Ldoyd ve Hindistan — Nazırt|” Bmery, Fuar münasebetile yarın ak- şam #sat Zi de İzmir halkına hıta- ben birer Mtabede bulunacaklardır. Fuar, yarın 18 de Ticaret Vektii farafından açılacaktır. Bügün İzmir vapürile — Yugoelar | vetiri de gekdi ve Bergamadaki tari- | BARIŞLI SAVAŞ Motörlü Kuvvetlerimizin Tabiate 'Karşı Kazandığı Zafer Rüya Gibi Bir Şey : Altmış Gün Sürecek Bir AM—HIMT__—& Aıhııovıııııııı—ııısıııııqıııııııınrın_w!ıııııçıı-qı-ı-ıııııııW Bu sene Ankara, Polatir, Fakişehir Bütün gazeteler bu alcakca| taraflarında motörlü kuyvetlerimiz | yüzde yirmi beşe kadar mahaul alın- CUM etmiye tewthıs etmiş İKi mühim koşif — taorruzu yaptılar. | | Ranlardan biri elli beş traktör ve modern sapanlarIn ilkbaharda, ikcin- etsi biçer döğer makinesile yazım ol muştur. Netlceler akla hayret verecek şe kildedir. Bunlari yalnız tarlaları sü- rülen ve harman edilen valandaşla- ra, yalnız Örta Anadolüya veya yab n çiftçilere nit sanmayınız. Mem- leketin iktisadi. bünyeninde yeni ve müdim bir değişikliğin başındayız. Tik netlcoler yazım milyan Hüönüm arari üzerinde almorştar. - Bündün yüz yirmi bin vatandaş istifade et- müştür. Şimdiye kadar bire boş, altı, Amerikada Bir Wiüyon 200 Bin Asker Vaşington, 19 Ayin medlisi maliye encümeni Atlantik ve pasifik donanmalarile 1 D0 Ki gilik bir ordunun techisine Git tahsj. Sat Kkanun projesini kabul etmiştir. temlekât Nazırı Lort Loit ve Hımmrhı| Fuarda bütün hazırtıklar tamamlandı. Londradan bugün Bas- Te yölile pek çok eşya getirikli ve derhal İngiliz pavyonuna yerleştiri. | dan) — dL Britanya İmparatortuğu namı ah | Mecasimle karşdandı. —Vilâyet, Ku- tmda diğer bir pavyan daha vücu- İzmirlilere Hıtaben Bü hürabelari tetkik ettikten sonra tekrar İzmire düöndü. İzmirde Ticaret Vekili İzmir, 19 (Vatan Muhabirin- Ticaret Vekifi bugün geldi. mandanlık, Balediye ve Partiyi ziya- ret etü. Öğleden sonra ihracatçılar birliğine giderek birkaç #aat meşgul oldu. Vekti, akşam Belediye tarufın- dan Şehir gazinosunda verilen ziya- fotte bulundu. Yarm — sabah ithalât ve ihracatçıların ayrı ayrı yapa- cakları toplantılara — riyaset ederek ber Iki tarafın üeklerini dinliyecek- tir. Vekilin Çarşamba günü İstanbu- la avdeti mühtemeldir. Londra Müdafaa- | sını Zorluyorlar eeei aa Almanlar En Büyük Zayiatı Dün Verdiler ——— Landra, 18 (ALA.) — İngiliz İradyosu bildiriyo Dün Alman tay Lön- ma hü- r. ve kadar alınan Ta- aühüyel » yeli “yafon. töşrelilerlen İfİn dir. mıştir. m Harmanı eski vastalarla — altmış Dorlara Kün süren bir kısım arazinin mahsu- Zinda 140 Yü beş makine ile yalarz iki aaat tçin. ŞÜTÜlMüstü de yapılmış, mahsul ayni gün paza- — Bu ra çıkarılmıştır. Arazi sahibi bir rü- yola ya görengünü sanmıştır. zarı itibi Bütün dünyamın motörlü kuvvetle- Almanların iin birbiri Üzerine sakdırdığı bir a ü dü- rada biz bunlarin tahiate karşı âav- verdikle: lebe girişmiş bulunuyoruz. Motörlü — kuvvetlerimizin Tİ BÜ Y duğu rülür. Füv aki, h:vrum' tabiate lara iştirek etmiş olan her d vyaresinden birisi di şürülmüştür. Dün üç mühim hücum yapıl. |maştı gön dördüncü — Sayfamlada — oluryu | caksınız. Macaristanın Hububatı Almanyaya Satılacak Budapeşta, 19 (AA) |ağanez bildiriyor: | —Alman iaşe mazırı Darre'nin resini | Kent Kontesi üzerini tmueştır. Muharebe bi am eti Havas | v hu:—ı m o esnas İbir daveti üzerine Zirnat nazırı Kont / ÖT gelmiye teşeb- Teleki Berline müteveceihan hareket etmekte olan 44 düşman etmiştir. tayyaresi hedeflerine vasıl ola- Kont Teleki, Macar ziral madde- madan tardedilmiş ve sahile| lerinin Almanyaya ihracatını çoğart. İÜORTU kaçmıs mak Üzere müzakttatta bulunacak. |. Harbin b Riltere ve sahi g Çalgı Başka; İstirahat Başka! Yazın borkes başnı — dinliyecek hava alacak yer arıyor, Nereye gitsenle bir davul, bir na, bir çift çalpara: Ne 6? Caz Taak, baki ne çalman çalgı, ne çaları çak Bicı! Büyle derme çatma münsez çalgıdan — kimse memnun — değil. © L türifelerde Çalgılı kahvelerde fiyatları yüzde eli yük- sok tutmuş. 10 kuruşluk kahveyi — yirmiye sa- tabilmek içl. her — önüne bi Belen bir| Bimdi, şehirin en güzel yerlerinde uooııh Heşriyatı Atina, 19 (AA) — Atins ajansı bildiriyor: Bu buhranlı günlerde Yunanistan ve Yunan hükümctine karşı bütün Türk matbustnın Bhar ettiği dok- tane ve anlayışir tarsı hareket hak- kinda gazeteler heyecanlr memnu- niyetlerini fade etmektedirler. Kathimerini gazetesi, * tabli doste luk hislerinden ve iki memleketi bir- leştiren ittifak bağlarndan İham 8- lanbu tarzı hareketin Türk - Yu- nan çözülmez bağının en güzel en beliğ bir delili olduğumu yazıyor. Proiya gazetezinde: Bon günlerde Türk matbuatı ta- rafından gösterilen hararetli sempa- ti bilhassa tebarüz eilirilmekledir. Britanya adalarınn kesif dalgalar h alinde hücum eden Almam hava filo larından bir parçe yanarak düşerken Alman Tayyareleri İngiltereye taarruz| | deki m -|erlere yetişemedi. Bundan baş kaldı, kâfi LYunanistanın Mihver Nüfuzuna Alman Paraşut Düşmesi İhtimali Efradı -Üniforma' - 545 * ao aa Şekli İngiltereye talyan - Alman nüfuzuna çekmek Bildirildi yahut Balkanlarda daha ileri gütmek | veyahut da - İtalyanın Afrikadaki | mücadelesini kolaylaştırabilmek için Berlin, 10 (A.A) — BStefani 8- | tagiliz kuvvetlerini ikiye bölmek gW Jansından yesini Jstihdaf eden Alman manet- Emin bir membadan öğreniltiği- ne göre Almanya ht Yasıtasile Londra | Bışhyor mu? rasmı büyük bür dikkatle takip e- h eti İsVİÇTE snoktadir. ai ükümetine bey- — Gazeteler, Helli'nin mesuliyeti ân- rn:,ıı'ıvı"dıı.,rı :::ı:";":_;_mn:.“:;;”:' cak İtalyaya atfedilebilecek aları t0f aüderi nilarman aLçklerinin | pillenmesinin bugün Hetlemar edile üi göcdermiğ İmakte olan Arnavutluk tstiklâlinin İtalya tarafından tahribi ile haşlır S ” U yan gerginliği arttır kaydedi- Hitler Tmuümt —yenr C YArEN BKarargâha Gidiyer Timas ve Telegraph . güzeteleri, Bern, 19 (AA.) Basler mesalenin Deyeti ümümiyesine h- ehrihten gazetesinin Berlin- rettikleri başmakalelerinde — İtalyak tarafından ileri sürülen — vesilelerin iri, Hitlerin Garp| ! İ umumMİ knnv—z'hhn men olduğunu — kaydederek — tamar mada ihdas edilmiş olan he zere Berlinden ayrıldı- *tilâfın ecas hedefterini temyize çalığı 4 bildirmektedir. maktadırlar. MAKİNEMİZDE ÇIKAN ARIZA DELAYISİLE "Okuyucularımızdan Özür Dileyoruz Dün tam ilk sayımızı basarken makinemiz bir kazaya uğradı. Silindire geçirilen sayfalardan biri düştü ve iki gruptan ibaret | olan makinenin bir grupunu zedeledi. Bu yüzden guzete geç Jamadı. Bircok y ka baskının kalitesi, pek fena ve âyarsız oldu. Gazetenin adını kırmızıya basmak da mümkün olmadı. Makine bu aksilikleri geçirirken Vatan vazı, idare, tertip ve makineler ailesinin hali görülecek seydi. Hici enin ba şından ayrılamıyordu. Hepsi işler düzelir diye, essür içinde sabahın sekizine, dokuztma kadar makine başında beklemislerdir. Kazanın hâsıl ettiği hasar tamir edilmektedir. Gazetemizin bir, iki gün içinde tabli halini alabileceğini ümit ediyorur. Kazadan haberi olmıyan bircok okuyucularımız bize mektup yazarak ve telelan ederek zazeteden daha iyi ve daha munta. zam bir baskı kalitesi beklediklerini s lanlar, gelip bize teselli vermişler ve zetenin ilk sayısında mutlaka başgösterdiğini — söyl. Her tataftan gördüğümüz alâka ve sevgi bizi teseli Çok guriptir ki, her gazetenin ilk sayısında aksiliği sı, dünyanın her yerinde âdeta tabiat halini almış Ne kadar iyi hazırlanılsa, ne kadar sakınılsa aksiliğin bir nev'i mutlaka ilk sayıya gedp çatmaktadır, Dünkü sayımızın başında; meslek programımızı gösteren bir başlangıc sayısının müvezzilerden istenmesini söyledik. Halbu. ki ancak ilk beş bin nüsha ile bu sayı tevzi edilebilmiştir. Ka- zadan sonra bunu basmıya devam etmek mümkün — olamanış, müvezziler de müşkül bir mevkide kalmışlardı Başlangıç sayısını yeniden bastırdık. Dünkü nüsha ile alamı- yanlara bugün müvezziler vasıtasile sevkedilecektir. Dünkü sayımızı la bulamayıp kolleksiyon ve raman ve tefrikalar için arıyan okuyucularımıza ilk sayı posta ücreti bize ait olmak üzere beş kuruş mukabilinde gönderilir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler