21 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 Ülrolüama ! Tağkiy Hararı ” Sçilde | tem'die İzmir Fuarı Açıld D L Amerika Pek . ———_îl—)üî;_Mü h im . Üiyake Bi Tarke 7 icaret Vekili Harbe Girecek Bir Nutuk Söyledi Ki Tineler — L CABA öT A GiE ması Bir Ay Talim | İzmire Başka Yerlerden 50 Bin Kişi Gitti İçin Üssünden Ticoret — W — Fucarın
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Parti Meclis Grupu Bugün İçtima aÇağırıldı Ankara 20, (Vatan Muhabirinden) — Halk Partisi Meclis Grupu ya maa çağırılmıştır. Sayı : 3 Fiyatı: 5 Ruruş elimhurumuz di Fuilizlnrle Almanların Hava Düellosü Yazan: Ahmet Emin YALMAN gözü havalara â Avrupa ba- den birbirine saldırıyor, etrafa ölüm, harabi, dehşet sa- çılıyor. Bu korkunc düelloyu hangi taraf kazal 2 Her birimizin üizde bu sual| Ara sıra belki de başka meseleleri de kısa bir zaman üğümüz oluyor. Fakat '& mutlaka şu düelle işine Gönüyoruz. Pek de tabli.. Çün- kü bütün dünyanın mukaddera- ]'ı b'-:nun verer neticeye bağ. , Gazetecinin vazifesi her gü- nün, zihinlerde en çok beliren Sualine cevap bulmaktır. Oku- duğunuz gazete bunu günü Tüne yapmazsa ve müşk alledemezse aranız elbette so. Zumiya baslar. 'a düellosu mek ihtiyacını tanıdığım emekli ha laşarak küçük bir an ftim. Aldığım neticeyi aşağıva Yazacağım. Fakat ondan evvel u söylemek isterim; İngilte- * olan siyasi münasebeti. nn ihtimallerini mut- onların lehine görmiye ve Röstermiye bir sebep - değildir. Bu ihtimallerin ancak gön TMüze ve arzumuza göre çıkaca- fım) iptidadan körkörüne zan- nedersek kendi kendimizi al- datmıs oluruz. Hâdiselerin her farafını görmek ve her ihtimali olduğu gibi karşılamak bir za- rurettir. müşkülünü et yap- Miz, laka Görüştüğüm ihtısas. sahiple- | duyduklarımı, e rinden bu esası Rözön tütarak ' birbirine kattım. Su neticelere vardım: İngiltere ile Almanya arasın. da devam eden büyük — ölçüde hava düleli her iki tara- fin lehinde âmiller .vardır. AlL miller. den biri sıkı bir disiplin ve tel. kin sayesinde Insanların maki- emri neden sonüna kodar irmeleridir. - İkincisi Admanlar yüz kile metro kadar kısa mesafelerden İngiltereye cum edebilirler. Halbuki Almanların asıl Alman hedeflerine hücum İçin kat ket yol gitmeleri lâazımdır. Bu me- kısalığının ceşit cesit men- Tinden başka az benzin, mba vükü ile yola çıkmak osaslı bir menfaati vardır. Sonra Almanların imalât im- tnları toplu bir halde ve mem- eket içindedir. İngilizlerin tav- yareleri ise kısmen Amerika, Kanada, Avustralya gibi deniz aşırı yerlerden geliyor. İngilterede hücum edilecek hedefler kısa bir mesafe icinde. dir. İngiliz sanaylinin yirmi besi doğrüdan doğru: Londra şehri icinde kurulmuz Almanların Londra üzeri- ne atacakları hemen her bor ba, esaslı bir hedef üzerine di gebilir. Bütün bunlardan başka AL man tayyarelerinin fazla sürat #Deranu Sa: &, Si vüze -| Bir Safhada rın saat (0 da içti- Cümhurreisi Dün Geldiler Milli Şefi İstasyonda Kalabalık Bir Halk Kütlesi Karşıladı Cümhurreisimiz İsmet İnönü, dün sabah saat 1020 de hususi trenle şehrimizi şereflendirmişlerdir. Cümhurrelsimiz — istas- yonda kesif bir hâlk kütlesile birlikte Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, Vali ve Belediye Reisi Doktor Lütfi Kırdar, Harp Oku. u komutanı General Ali Fuat, Parti müfettişi Fikret V. Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın, versite Rektörü Cemil lsel ile birçok askeri ve mülk! erkân tarafından karşılan- mışlardır. Milli Şef Vali ve Harp Akademisi komutanı ile likte Acar motörüne geçerek doğruca Floryadaki deniz köşkü- ne gitmişlerdir. T Romanyanın taksimi Romanya Dobru- cayı Tahliye İçin 'Hazırlığa Başladı Transilvanya İçin Müzakereler Müsait Bükreş, 20 (AA.) — D. N. B. |Ajansı bildiriyor Rumen makamları muhteme« len Bulgaristana terkedilecek ©- İlan Dobruca'nın tahliyesi için İtedbirler almaktadırlar. | Memurların büyük bir kısmı İşimal Dobruca'sından çekilmiş | bulunmaktadır. Bu bölgede ni. zamı jandarma ve hudut muha- İfızları temin edeceklerdir. SİLİSTRE DE BULGARLARA | | B..m__*z?ıı,ı(%fî Rumen |Alansı bildiriyor; » Şarki -Afri ve Bulgar murahhas heyetleri kada İtalyanların İ İ’(ıu:mrl:qı İdün Craiova kral sarayında kar- |/?8fer münasebetile Führer Du. İslaşmışlardır. Yapılacak görüş- |Seve aşağıdaki telgralı gönder- Romanya Başyeki Hitler Musseliniyi Tebrik Ediyor Berlin, 20 (A.A.) Stefani İmçler. zannedildiğine göre, ce. |Mistir: jnubi - Dobruca'nın — Bulgarista- | Duçe, size ve ordunuza en sa- na terki ile neticelenecektir. |mimi tebriklerimi ayni zaman. Başlarında B. Pomenoff bulu- ga şarki Afrikadaki büyük mu- nüân Bulgar heveti dün - sabah Cra ya vâsıl olmuştur. İk | *fferiyetten dolayı bütün - AL- planlı resmi öğle zivafetinden | Mat milletinin tebriklerini gön. evvel, ikincisi de öğleden sonra |dermekle şeref alırım.> yapilmıştır. 'Ad."," Hitlen YeniTekaütKanunu Kanuna Bir Fıkra İlâvesi . * P . l d İçin Bir Proje Hazırlandı Ankara, 20 (Vatan Muhabirin- | kanun projesi Meclisin yazınki İçti. MT x ve husasl bütçeli da- | mamda görüşllecektir. Enclmenler. vle 17 — umaralı tekalit kâni- | de bazı tâdillere uğrı bu proje iktr den istifade hakkını | nin san gekli şöyledir ola € bu kanunun meriye- diği tarihten sonra teşekkül e- ayni hakka sahip bulunacak memurlarınım tekaüt müddetle- 1 hesabi bakımından müsavi mu- ameleye tAM tutulmalarını temin et- Tmek üzere yukarıda adı geçen kanu- 'a bir fıkra eklenmesi hakkındaki Madde: 1 — 1683 mumaralt kast- mun 66 nc: rheddesi şu yekilde değiş- üşür; Tekatit sandığı — teşkilâtı n mülhak bütçeli usl İdareler, mülga şehremanet- Ankara Belediyesinden maaş alan (Devamı Sa: 3, Sü: 5) T A UN VAT SIİYASİ SABAH GAZETESİ Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu BAŞMUMARRİRİ: AHMET £ | İngiliz tayyareleri lerile İstanbul mahalli idaresinden ve | Bir Japon Gazetesine Göre Amerika Pek Yakın Bir Tarihte Harbe Girecek Amerikan Donan- ması Bir Ay Talim İçin Üssünden Ayrıldı 'Tokio, 20 (AA.) — Amerika Jle Kanada arasındaki müdafaa anlaşması hakkında tefsiratta buunan Yomiuri Şimbun gaze i Simbun manin tedafül bir anlaşma şü- mulünü tecavüz ettiğini iddia etmektedir, Gazete Japon hükümeti ve milletinin bu küstahça Ameri- kan teşebbüsüne Asyada büyük müşterek refah bölgesi ihdası suretiyle sarih bir cevap ver.| mekte olup olmadığını sormak- tadır. AMERİKAN DONANMASI TALİME ÇIKIYOR Londra, 20 (A.A.) — Birleşik donanmasının en mü him kısmı, bir ay devam edece- $i tahmin edilen manevralar |yapmak üzere bugün Hanlulu limanından ayrılmıştır. AMERİKAN MUHRİPLERİ KANADA SULARINDA New.York, 20 (AA.) —Ame rikan mühriplerinin Kanada sularında devriye gezmiye me- mur edileceklerine dair verilen haber, bazı diplomatik mahfel- İlerde Roosevelt ile Mackenzie ıııı.-m yapılan mülâke- tın bir neticesi olarak telâkki edilmektedir. Bu suretle bu va- Tifeyi Üstlerinden atacak - olan İngiliz müuhriplerinin anavatan sularında kullanılabilecekleri ay ni mahfillerde tebarüz — ettiril- |mektedir. Bu hareket, kanunt müşkilâ- tın önüne geçmekle beraber İn. giltereye Amerikan destroyer- | lerinin gönderilmesine muadil- dir. İTALYANLARA GÖRE Roma, 20 (AA.) — D. N, B.| Ajansına göre, Roma gazete) (Devamı Saç 3, Si Mısırı İstilâ İçin Hazırlanan Proje İtalyaya Fırsat Vermiyorlarmış | i. 'fagilterenin harbe devam ka. | Londra, 20 (A-A.) — Reuter Ajansının havacılık — muhabiri, İngiliz tavyarelerinin yakın ve | ta şarktaki İtalvan hazırlık- larını büyük müşkülâta düşür- mekte oldukların! haber almak. tadır. Londrada söylendiğine — göre, bu hava harekâtile İngiliz do. |nanmasının vaptığı tesirler Mı- |sırın âsı için vapılmış olar, |projenin tatbiki Reciktirmiş | İbulunmaktadır. İngiliz hava |kuvvetleninin hücumları — İtal. yan hücumlarından yüzde elli nisbette fazladır. İngiliz zayiatı İdüşman zayiatından cok dun |bulunmaktadır. Adet itibarile ekseriyetle da- | ha dun olan ve son İngiliz tay. (Devamı Saz $, 8u: 6) ——— ea | Notlar : Çöp Nedir? | Belediye Temirzlik İşleri Müdürlü- wın tereddüde düşmüş, Çöp medir? diye, Ve bunu Belediye reksindan sor- müş. Nevmit elduk. Çöpün me oldu- | | Churehili, bu akşam Avam Kamara- | Almanların eline düşmüş ââair mem- dumu, çöpleri toplamıya memür olan bilmesse kim bilir ? Şimdi. çöpü toplamayı urakıp çö- dairelerle | pün ne olduğunu tayin e mi uğra- | ne verilen zahire tayinini biraz art. şacağız? Tevekkeli; sakınan göre çöp ba- tar, demezler. Temizlik işleri me gü-| el gidiyordu. İ YALMAN İzmir Telgraf: Vatan, İst. - T Başvekil Ankaradaki Elçilerimizi Kabul Etti Ankara, 20 (A.A.) — Başvekil Dr. Refik Saydam, büyük elçilerimizden Ankarada bu- lunan Haydar Aktay, Hamdullah Suphi Tan- möver, Cemal Hüsnü Taray'ı kabul etmiştir. fon: 24136 Çarşamba 21 Ağüstos 1940 Fuarı Açıldı Ticaret Vekili Dün Mühim Bir Nutuk Söyledi İzmire Başka Yerlerden 50: Bin Kişi Gitti Ticaret Vekilinin Nutku İzmir, 20 (Vatan Muhabirin- den) — İzmir Onuncu Enternasyo- nal Fuarı, buğün saat 18 de Lozan Kkapısı önünde yapılan merasimle ve Ticaret Vektli Nazmi Topçuoğla ta- Tafından söylenen bir nutukla #çil- muştır. Kapının öntndeki meydanlık, davetliler ve 30 bine yakın bir halk kalabalığı ile dolmuştu. Vali, gehri- mizdeki mebuslar, komutanlar, Yu- goslavyanın Ankara büyük elçisi bu arada hazır bulunuyorlardı. Merasi- me İstiklâl maryı le başlanmış, o- HU Müteakider Belediye Retst bir mutuk irad ederek / Avrupanın buh- ranlı devresinde bile sulh ve emniyet diyarı olan Türkiyede açılan fuarın büyük alâka gördüğünü beyan et- miş, Mülif Şefe Tzmirlilelin sevgi ve bağlılıklarım sunarak sözlerini bitir. miştir. Bundan sonra Ticaret Vekili | ee el lsimreğe B e| bitirdikten Sonza kordelüyi — kesmiş Fuarın Açılma Merasimi mdan içeriye girmüştir. 'T iü, Vali, Belediye Reİsi, Ko mutanlar ve Konsoloslarla - beraber pavyonları gezmiştir. Vekti, evvelü İngiltere ziyaret etmiş, nlosu — ve pavyon afından teakiben Sergi sara. Macar, İran, T pavyon- selerine ait pav burada İ Karşılan. 'mret etmiştir. mirde bir canlrlık Üç gündenberi İzmire gelen yarat binden fazladır Yukrin Lödah — kapısında — Türk bayrağının yanıbaşında İngilir, İran, Yunan, Yugoslav, Müacar, İtalyan ve Dün bir nutakla İzmir Fuarımı Arman bayrakları dalgalanmaktadır. açan Ticaret Vekili Topçuoğlu ve fuari açmıştır. Davetliler ve bin- | merasiminde / söy lerce halk dalga halinde fuarm bü- | düncü sayfamızdadır.) (Ticaret Vekilinin, Fuarın açıtma dediği mubak dör rarını teyit eden Beşvekil Churehill Ghürchill Dün Akşam Bir Nutuk Söyledi “Biz 941 ve 942 Muharebeleri İçin Hazırlanıyoruz,, “İstikbal İçin Hiçbir KorkuDuymuyorum,, Londra, 20 (AA.) Başvekll Sındü mühim bir siyasi nutuk irad etmiştir. Churehili evvelâ 1914 harbi ile şimdiki muharebe arasında bir mukayese yapmış ve budefaki İngiliz Zararlarının ölü, esir, yazalı ve ku- yıp olarak, siviller de - dahil olduğu halde 02 bin kişiden ibaret olduğunu ve bunlardan — büyük bir kısmı esir olduğu için hayatta — Bulunduklarını söyliyerek demiştir kiz «Biz 1841 ve 1842 seneleri muha- rebelerine şimdiden / kazırlanmalıyız. Almanyanın, İtalyanın, Fransanın ve leketlerin en aıkı bir tarzda abloka- Yına devam edeceğiz. Yiyecek mad- delerinin bu ablöka hattını yararak içeri girmesine muhalefet etmek Mmocburiyetindeyiz. Hitlerin zaptettiği — memleketlerin hemen hepai kandi iaşelerini temin e- Gecek kadar zahire stokuna malik i- diler. Bu stoklart Almanlar saptetti- ler. Yine ayni memleketler mühim miktarda zahire — yetiştirebiliyorlar- dı. Bu zahirelerse buzün ellerinde de- Bildir. Çünkü bunlar Alman milleti- tırabilmek için oralardan — almarak Almanyaya naklolunmuştur.> Churohili bundan — sonra — sözünü tada şunlar yazılmaktadır: Aimaan Parasütçüleri Hava Muharebeleri İngili;lîHarp Alman Filoları Esiri Olarak | Tekrar Faaliyete Tanımazlarsa Başladılar Almanlar da Buna- Taarruz Doğu Cenup Mukabele Edecek Mıntakasında Berlin, 20 (AA) — DON. R. 1 (AXA.) — Lef ajanar Jansı bildiriyor: Alman paraşütçir üniforma: ları hakkında Hariciye Nezaretinin dan #onra bu gece muhtalif bölgeler İngiliz hükümetine — laviç hükü- | üzerinde faaliyetlerine tekrar başlâ- mati Vasıtasile vermiş olduğu bir no- mış ve yangın ve infilak bambalaf) | stmışlardır. İngüterenin doğu - şimali bilhas | sa hedef tutulmuştur. Bir aahil dök İ ı | | Londra, 20 Bildirtyar : Alman tayyareleri dünkü fasila> Tayyare ve paraşütçü ekiplerimiz tebatı ve paraşütçülerin —milli Üni-| yarslı mevcuttur. —Bir şehinde baz farmaları, Almanya tayyarecilerinin | evler yılkıtmıştır. Baskın güyri mun> Oüniformalarının aynidir. |tazam fazılalarla dalga halinde yür Bütün modern devletlerde olduğu | pılmışlır. Doğu * şimal sahilinde di- Bibl tayyare mürettebalı ile para- | ger bir şehrin dâfi topları bir bom- şütçü askerler, üniformalarının Üs- | bardıman tayyaresini açıklara defet- tüne hususi bir eibise giymektedir- | miş ve tayyarenin dört bambam de ler. Bu ize 1028 danberi bütün ge- | nize düşmüştür. Ölen veya Yaralarınır çit resimlerinde göslerilmiştir. Yi- | yoktur. me bu elbbiseler sol kol üstünde as-| — Batı şima! bölgesinde çok yüksek (Devamı Sa: 3, Sü: 3) (Devamır Sa: 3, Süz 3) Parçalarını ayrı ayrı taşıdıkları bir mal inmez kurmuya çalışan Alman y

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler