23 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

Toprak Hırsı Yazan; Ahmet Emin YALMAN| © Yakın komşumuz Romanya- sa, Avrupada bir yardakçı se-| b7 beke yaratmıya kalkıştı. Gözü- ne kestirdiği — memleketlere mağlüpların kesesinden bol tap. tak, bol yabancı nüfus dağıttı. | Bu milletler, kendilerine uza- tılan büyük lokmayı iştiha ile, Tecanüüsten uzaklasmanın, im- paratorluk yükü taşımanın ne " AUA O illitin Başvekil Dün Pa Tecavüz Ederse " < ol Yerlestiriini Mısır Derhal Karabu & Gıttı Uzun Menzilli | | Harbe Girecek Alman Topları | | Mısır_Başvekili H ge iktı. t İngiliz. Gemilerine î Böyle Söyledi al'lClye YE a e AYA Kahire, 22 (AA) — Misır . . 4 r::nıwı'u'-î fıîn» :_,"T,ıî’ı.;ı:' . Bümta a Vekilleri Başvekile »:5>:53755 ) |Hasan Sabri Pasa, İtalyan kıta- y deniz nakliyı KONÇ (atı Mımır”a tecavüz ettiği tt | O € 1 n TU .ı:_-.._.ıı_ı. ÇA T ON Ö Calist boğazından geçmekte olan bir —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vekiller Heyeti de toplanarak saat 13 e Toprak Hırsı Yazan; Ahmet Emin YALMAN Yakın komşumuz — Romanya- | nın haline acımamak - güctür. | Romanya son zamanlarda sar-| sıntıdan sarsıntıya gidiyor. Cihan harbinden so: sa, Avrupada bir yardı şe- beke yaratmıya kalkıştı. Gözü- ne — kestirdiği — memleketlere | mağlüpların kesesinden bol top. tak. bol yabancı nüfus dağıttı. Bu milletler, kendilerine uza- | tılan büyük lokmayı iştiha ile, ihtirasla kaptılar ve sevindiler. a.. Tecanüüsten uzaklasmanın, paratorluk yükü taşımanın demek olduğunu. bunun günün birinde ağır bir bedel ö- demek Jâzımgeleceğini kavrıva. madılar. j Ben öyle 2zannediyorum ki, burün dünyada yabancı topra- Za karşı bizdi aşka tok Köz- lülük edecek millet yoktur. Biz| * bu noktada dersimizi çok - ivi öğrendik. Haritanın bir parca- sını kendi rengimizle boyalı görmek hiırslle Yemene gömdü- ğümüz Anadolu çocuklarının a- gı hikâyesini hiçbir. zaman u- nutmadık, «Girit bizlm canımız, diyerek, Suda limanında duran bir manevt bayrak kaldırılma- sın diye Yunanistarlı diğer Bal- kan memleketlerile zorla — bir- leştirdiğimiz. ve' Balkan harbi- ne ve Rümelinin gitmesine meydan bıraktığımız yamanlar da küpe gibi kulağımızda kal- mıştır. Kendimize ait olan bu acı tecrübelerimiz dolayısile vakit vakit dostumuz Romanyanın kulağını bükmekten geri dur- Madik. Romanya, vakit ve za- manile Bülgaristanla ve Maca- ristanla anlaşsaydı işlerin şekli cok değişirdi. Bu iki memleket, Triyanon Ve Nöyyi musahedelerinde —uğ- Fadıkları muameleye yanmakla R Ü hiçbir zaman büsbütün flete düşmemişlerdi. Büyük —devletlerin yardımı e gayeleri- ne ermenin ne demek- olduğu- pekâlâ biliyorlardı. İstiklâli | diye ödedikten sonra bi- Taz fazla toprağın ne hükmü Var? Başkaları tarafından — vu- tulmak üzere semizletilen bir kuzunun bu semizlemeden isti- fadesi nerededir?. Bulgaristan da, — Macaristan | da eski günlerde bu hakikati kavradıklarına göre Romanya, gün kabul etmiye hazır ol- duğu fedakârlığı o zaman yap savdı Macaristandan baslıyarak bütün Balkan sahası, istiklâl ve bitaraflık fikri etrafında — sıkı ve toplu bir kuvvet manzarasını | alabilir ve dünyanın en mü- kemmel bir emniyet sahası ha- Hine gelirlerdi. Romanyâ, bizim Girit mesele- Sindeki yanlış görüsümüzden ayrılamadı. Elindeki topraktan en küçük parçayı bile vermiye razı olmadı. Netice olarak da Küfusunun yüzde otuzuna Yya- kın bir kısmı, millf bünye icin. de yabancı cisim gibi kaldı. Beş milvondan fazla yabancı, Romanva vatandaşlığını eğreti Olarak faşıvyor ve başka mem- leketlerin tebaası olmıya catı atıyordu. İmparatorluk vükünün rını kavrıyamamak — Romanya- ya çok pahalıva mal olmustur. Milli yurt haricindeki arazisi kismen elinden çıkmıştır. — kıs- men cıkmak üzeredir. Fazla ©- larak da ist li, bir takım ec- lerine maruz bü- Balkan tesanüdü bugün harici kasırzaların — tesiri — altındadır. Punurlı beraber geçmis sene: lerin tecrübesi sunu isbat et- Miştir ki, Balkan birliği siyasi vesikalarda değil, Balkan mil- letlerinin Tuhunda vasıyan bir hakikattir. Romanvanın — karşı: Tastığı milli felâketlerden dola. vi teesşür duvmamak elde de. #ildir. Bunun teselli veren bir tarafı, Bulgarların itidal) volunu tutmaları ve zori- “azla bir şev hu;ıı]ımı“;:mzi' * Rönül rı- zasile ve ea tercih “etmeleridi e Macarlara geli->a hak arıya. cak verde Öc buruz midvon Ru. meni idarelerine secirmek — ve veni bir haksızlığa doğrü git. mek istiyorlar. Eğer Romanya. nan - bugünkü halinden dersi alamıvorlarsa ve * Ankara, 22 (Hususi) — İcra Vekilleri He- yeti bugün saat 9.30 da Başvekilin riyasetin- deki işleri müzakere eylemiştir. Fran-| € Toplandı kadar ruznamesin- Bir İtalyan Gazetesi Yunanistandan Arazi Talebini | İleri Sürüyor —| Metağomu Erkânı İle Görüşmeğe Başladı Roma, 22 (ALA.) — D, N, B a. dansı bildiriyor; Yunan idaresindeki Arnavut ekal- liyetinin vaziyeti ile İştigal eden Gi- ornale. dİtalla gazetesi diyor ki: Arnavutluk ve bu sebeple İtalya vaziyetin kati suürette hallini iste- | mek hakkma maliktirler. Yalnız Ça- mura arazisi hakkında değil, aynt zamanda Arnavutların — ekseriyette bulundukları bütün topraklar yani Yanyanın büyük bir kısmı hakkında da muhakkak bir sureti tesviye bul- ak meselesi mavzuubahatir. METAKSA. ORDU ERKÂNİ. LE GÖRÜŞÜYOR Atina, 92 ÇAA.) — DON. B. jansı bildiriyor: Heli kruvazörünün — torpillenmesi hakkında Başyekil Metaksas ile or du mümessilleri arasında müteaddit » Körüsmeler vuku bulmuştur. Bu gö- | rüşmeler esnasında Yunanistar dış Siyasetinin prensipleri tesbit edilmiş ve almması zarur! görüleçek tedbir- ler hakkında mutabık kalınmıştır. Başvekil bu 'görüşmelerde alınan | neticeyi derhal krala ârzetmiş, kYıli da bu kararlarla mutabık olduğunu bildirmiştir. İ İtimada lâyık bir kaynaktan öğ-| renildiğine göre, Yunanistan — bita- raflığınt idama etmek istiyor, fakat toprak bütünlüğünü —ve — istiklâlini müdafaaya azmetmiş — bulunmakta- dır. (Devamı Ba; 4, Büz 5) Yunan Kralı bir manevrada mevzideki efradı teftis ediyor General Vaveli | Yakın Şarkta Mühim Hâdiseler Beklemeli, Diyor. General, Gizli Bir Vazife İle Gittiği Londradan Döndü Kahire, 22 (AA.) — Orta Şarktaki İngiliz kuvvetleri baş- kumandanı General — Wavell dün akşam matbuat mümessi Terine aşağıdaki beyanatta bu. Tunmuştur: Gizli bir vazife için gittiğim | ya- Londra'dan döndüm. kühda 'çok mül- yakın döğudü | him hâdiselere intizar edilmek icabeder. General Waveli, tarihin bir | dönüm noktasında brlunduğu- muzu ve zafer saatinin çala. cağmı ilâve etmiştir. 5O0 Amerika Torpido Muhribi İngiltereye Gönderilecek Vüşington, 23 (A-A.) — Stefani ajansından; Buşmüddelumümi Jackson, Hari- ciye Müsteşari Welles ve Amiral Stark, torpido muhriplerinin İngilte- Teye terkedilmesinin kanuna muvafık olup olmadığı meselesini tetkik et- mek üzern dliye nezaretinde toplan- mışlardır. Biyasi mahafilde komlayonun mü- talkası 'muvufık olduğu takdirde bu gemllerin kongrenin taavidire hacet Kalmadar bir bafta sonra İngiltere- ye gönderileceği teyit edilmektedir. “Muallim Mektebi Yeni Mezunları Tayin Edildiler Ankara, 22 (Vâatan - Muhabi- 'Muallâ Zonguldağa, Muzaffer, rinden) — İstanbul erkek öğ- Asüman, Melâhat, İkbal, Nilü- Beria, Melâhat, Ative, Gülsüm, Hik- met, Kastamonive, Meliha, Fat. t. Havrive İyetmen okulundan mMmezun, olan Nuri, Hoyri, Tahsin, Salâhad. din, Sabahaddin Coruha, Nadir, |Hulüsi Urfaya. -Abdülhakim Muzaffer. Sami, Eşref, Zeker ya Hataya, Nezihi, Fuat Eyzin- Cana, Ali Karsa, Refik Yozgada, Mustafa Zeki Seyhana, Muzal- fer Samsuna, Nüzhet Zongulda. İğa, Bürhan, Sürüri Ağrıya, Na- iij"M.m,_ Bürhan Taşdı—d.m. na, Zülfikar, Necdet, Rifat Gi- resuna, Semih Kırklareline, Ad. nan, Enis, Behzat Antalyaya, Miâm Vana, Nuri Aydına, İ: tanrbul kız öğretmen ai“;_u"şin olan, Semiha, Fazilet, Ağakre Sinoba, Hu- bahat, Münevver, Habibe, Huri- ' ser, Nezihe Samsuna, Hatice, vorsa onlar da günün birinde bu Müşerref, — Mihriban, Mualla, hırslarının bedelini ödemiye |Sevinç, Lütfiye Antalyava, Be- ye. Fikret Gaziantebe ia, Feriha, Nevin, Enis, Mualla, rMehh'kl. Muzaffı 8- İTia, Manisaya, Gülsüm, Cemile, müshane- ye, Beria, Nihade, Fatma Coru. Şerife - İstanbula. , | Vesile Aydına, Sanevber Malat- yaya, Vahide Giresuna, — Mezi- Sabahat, fer, Müşerref, Fikret, ma, Bileciğe, Semal Coruha, Leman, Perihan Toka. da, Mes'ude, Şükran, Tevhide, Ruhive Trâbzona, Mürüvvet Eskihisara, Samime, Adile, Fat. ma, Neriman, Giresuna, Lütfiye, Reşade, Fevziye, Rühat, Hani- fe Rizeye Fatma Çankırıya, rî.,e. D Vecihe, , Muallâ, Be- zahat Kırklareline, Nezihe, ker, Perthan Afyona, Müberra, Meliha G ha, Fehime, yet Gümüşhaneve, İsmet, Sivasa, Güzin Seyhana Saadet, Mücevher Canakkale “Junmuşlardır. | (Mısırı isti tayin o- | AHMET £ İtalya Mısıra Tecavüz Ederse | Mısır Derhal Harbe Girecek Mısır Başvekili Böyle Söyledi Kahire, 22 (AA) Misir meclisi tarafından dün akşam aktedilen gizli celsetle Başvekil Hasan Sabri Pasa, İtalyan kıta- Mısır”a tecavüz ettiği tak- :dırdr- Mısırın İtalvaya harp ilân (edeceğini bildirmiştir. | KARAR HARARETLE KARŞILANDI Kahire, 22 (AA) — Htalva â İ takdirde Mı- İsmrın harbe gireceği hakkında Başvekil tarafından yapılan ha. yanat, bütün Misir matbuatı tarafından hararetle karşılan. mıştır. Mizirin n isalemetnerver bir memleket olduğu, fakat taarr za karşı mukavemete yaln kendisini himaye icin değil, a: m: zamanda İngiliz - Mısır dost- huzayaa eee : v Rumen - Macar Müzakereleri —| » e | Çetin Bir Safhaya a ı Doğru Gidiyor Budapeşle, 22 (ALA.) — Yüarı res- mi bir gürette tebliğ edilmiştir: Peşte diplomasi mahfllleri, DÜM TER a aa SŞRĞN hakkında Rumen deleğeleri tarafın- dan gözterilen büyük nikbinliğe işti. ruk etmemektedirler, Miacaristan yeni hudutlar hakkın- dt müzbet — tekliflerde — bulunduğu | halde Romanya tarafından - hiçbir | müsbet mukabil teklif. yapılmamış- | Rumen beyanatları Meclojik plân- da kalmış, Macar teklifleri hakkında Kiçbir gey söylenmemiştir. yarr d l arrayems e BAA mektedir ki, Trânsilvanya için nüfus mübadelesi imkân dahilinde değtidir. Macaristan tam bir tadilden ve Tur- isteklerinde tarihi ciheti esas olmak- | tan vezgeçmekile büyük bir fedakâr- lk yapmıştır. Romanya yalnız za- man kazanmak istermekle kalmıyor, ayni zamanda hiçbir mureti hal vâ. HABERSİZCE.. Güzel güzel çalışırken aşçınız gelip: — Ben hastalantlım. Gidiyo- rum... diyor ve önlüğünü mut- fağa asıp gidiyor. niız, kâtibiniz, hattâ muharriri- niz üç ğün evvel olsun haber vermeden çıkıp gidiyor. Buna mukabi! siz de aşçınızı işçinizi, hizmetçinizi, kâtibi, ve muharririnizi dünden bugü: ne kapıdışarı ediyorsunuz. Dünyanın — hiç bir. medeni memleketinde <iş» bu derece hırpani değildir. En az on beş -| gün <evvel haber» verirler. -| «Preavi» denilen bu usule alı- şalım. Hem pratiktir, hem tor- YALMAN |kil Doktor Refik Saydam refa- Misir ordüsü zabitanı bir. talim esnasında —— Örta hizmetçiniz, bahçıvanı- yat mürakabe teşkil, kadrosu kabul edildi Telgrat: Vatan, let. - Tölefon: 24136 Başvekil Dün Karabük'e Gitti Hariciye ve İktısat Vekilleri Başvekile Refakat Ediyorlar | müdürü umumileri, Ankara va-| li ve belediye reisi, merkez ko- mutanı ve emniyet müdürü ta- rafından uğurlanmışlardır. MECLİS REİSİ, MALİYE Vli SIHHİYE VEKİLLERİ GELİYORLAR rikara, 22 (Vatan Muhabi. rvrclrn) — Sıhhiye Vekili Hulü- Si Alataş, Maliye Vekili Fuat Ağralırve Meclis Reisi Abdülha- lik Renda İstanbula hareket et- Ankara, 22 (AA) — Başve- katlerinde Hariciye Vekili Şük- Yü Saracoğlu, İktısat Vekili Hüsnü Cakır olduğu halde hu- susi trenle bugün saat 17,05 de Karabük'e gitmiştir, Başvekil garda vekiller, Bü- yük Millet Meclisi parti grupu ve müstakil grup reis vekilleri, parti gdenel sekreteri ile parti umumi idare heyeti âzaları, ne- Fiyat Murakabe Teşkilâtı Ankara, 22 (Vatan Muhabirinden) — F- bin 560 lira ücret verilecektir. lâtı için SI kişilik memur Memurlara senede 73 Cuma 23 Ağustos 1940 Sahili ı Boyunca Yerleştirilen Uzun Menzilli Alman Topları İngiliz. Gemilerine Ateş Açtılar Lonâra, 22 (A.A.) — Bahriye ve Hava Nezaretleri müşterek tebliği: Buğgün öğleden “az evvel Pa de Calis boğazından geçmekte olan bir deniz nakliye kolumuz, Pranam sa- hillerine konular uzun menzilli top- ların ateşine maruz kalmıştır. Nakti- ye kohanu düşmana karşı sotretmek maksadile refakat harp gemilerimiz derhal dumandan süni bulüt yapmış- lardır. Her ne kadar bazı obüsler ge- milere yakm düşmüşlerse de kafile gemilerinden ve refakat harp gemi- lerinden — hiçbirine isabet ve hasar olmamıştır. Bilâhare aynt kafileye — düşman tayyareleri hücum etmişler. dir. Bu hücum neticesinde de hiçbir.» — hazar olmamıştır. Actıftırmız. muka- Bil ateş ve avcı tayyarelerimizin mukabil hücumları karşısında düş- mar — tayyareleri - püskürtülmüştür. buslar, vekâletler müsteşar ve tiler. (Devamı Sa: 4, Süz 6) Romanya Dobruceyi Terke Hazırlanıyor. Rumen Hükümeti Değişecek Bükreş, 22 (AA.) — Btefani a- İansındı Dahiliye Nazırı, Cenubl Dobruca köylülerine hıtaben bir. beyanname neşroderek ziraatle iştigal eden halkı sükünetlerini muhafaza etmağe ve evlerini, tarlalarmı - bırakmamağ: davet. etmiştir. Beyannaztede şöyle denilmektedir: <«Komşumuz Bulgarlarla yapıtmak- ta olan müzakereler, iyi bir zemin | üzerinde ilerlemektedir. Kasabaları, evleri ve emval ve emlâki terketmek | için hiçbir Sebep yoktur. Elde bulu- nan her şeyi tahliye etmek için kAfi zaman vardır. | «Hükümet memurları ile - ordu,| yerlerinde — bulunmaktadır. — Yolnız, | Memurların ve ordunun hareketi ha- linde Rumen çiftçileri de hareket e- deceklerdir. > ROMANYA KABİNESİNDE TÂDİLÂT | Bükreş, 22 (AA.) — Stefani a. Jansından: Kral Karol, Ruman OÖrtodoks kili- (Devamı Kat 4, Sü: 2) Ankata, 22 (AA.) — İni 9 re hükümeti — tarafından —i çenubi memleketlerdi İngiliz banknotları - çekler ve- y 24 ağuslos aksşamına kadar ban. kalara tevdi edilmediği takdir- Bu sebeple ellerinde İnziliz banknotları bulunanların aza- saat 11 e kadar Ankara veya di. Ber şehirlerde merkez bankası- üzere paralarını tevdi etmeleri Geri Çağırd eri Çağırdı Bunların Arasında Sefiri de Var Toklo, 22 (A.A.) — dapon Ha- Japonyanın 40 diplematik mü- mesailine telgraf çokerek Teklo- Domel ajansına göre, bu ted- bir Japonyanın yeni — diplamasi den geniş bir hareketle alâkadar bulunmaktadır. 'ğ haz edilen sön karar mucibi: t Vi sair evrakı nakdiye müstesna- » de tedavül etmiyecektir. mi 24 ağustos cumartesi günü na mükabilleri tahsil edilmek h SA 40 Sefirini Ankara riciyo Nazırı Matsuoka, buğglün ya dönmelerini bildirmiştir. faarruzuna mukaddeme toşkll e- Gerl çağırılanı diplomatlar a Romanyadan Busyanın aldığı Besarabya (xx) işaretlerile, Bul- garlara tetx--“lmak üzere olan Dobruca kesik hatlarla, Macarla biyolidir. rın istedi'tleri Tesasilvanya da müvazi çizgilerle gösterimlştir. Elinde İngiliz Lirası Bulunanlar İki Gün İçinde Değiştirecek icabettiği merkez bankasından bildirilmektedir. amele yapılacağına dair bugün akşama kadar bir tedbir alın- ması mühtemeldir. Yü Ankara, 22 (AA) — İngil re hükü tmetince ittihaz olunan. son karar mucibince ellerinde bulunan İngiliz banknotlarının * bir tedbir olmak üzere bu bank- notları 24 ağustos çumartesi gü- nü saat 11 e kadar merkez kası ve şubelerine tevdi ri hakkında mezkür bankanın bir tebliğini bu sabah neşret- miştik. 4 Son ittihaz olunan tedbirler bu kararı şu suretle itmam et mektedir:. 1 — Merkez bankası subesi olmıyan şehirlerde bulunanlar paralarını iş bankası şubelerine' li edebileceklerdir. dinde İngiliz evrakı n bulunan zevat bunların num ralarını bir listeye derced mahalli noterine tescil ettirdik- ten sonra bu listenin bir sure-. tini yedinde alıkoyacak ve di- #er süreti ile banknotları azır ni 24 ağustos cumartesi günü postaya tevdi ederek Ankara'da Cümhuriyet Merkez Bankasına gönderecektir. Moskova, 22 .ALA.) — Tasa ağan: Si bildiriyor? Son günlerde yahaner matbustla, Sunday Dispatch İngiliz gı Uaosl Üsomi Fin gazetesinde Baçrede, Sovyetlerle Türkiye ve nanistan arasında askeri müzakene- lerin başladığı veya devam etmeki olduğu hakkımda neşredilen lerin tamamile esassız ve ) olduklarını beyana Tass ajansı zundur. mam aei Eski Fransız Nazırları Tevkif Ediliyor Ceneyre, 18 (AA.) — D.N. B Jansı bildiriyor: Fransız radyosucun — verdiği nir habere göre Btum kabinesinde YEUL 'Terbiye Nazırlığı yapımış ve Fas'a kaçmış olan Zay, R Kkaçmak suçundan tevkif Zay, küvvetli bir muhafasa Cierment - Ferrand Diğer şehirlerde ne yolda müs — tedavülden kalkmasına , karşı —| kıymeti mukaddereli mektupla Ş Ünited Press Amerikan ajansında, — N İ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler