25 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 Reısıcumhurun İltifatı | | Fğ'ğ?rîı'ğ. Bazı İhtiyatlar Yakııı Ufuklarda Bulutlar ; . Manevra İçin K ae kak | , n 9 o E Silâh Altına lyor. Vaziyeti a ' | Çağırıldılar İngiltere Garantisine
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ticaret Vekili T >Yakııı Ufuklarda Bului!a_r_ mşumuz Yunanistan Üze- rindeki fırtına bulutları -gün Rectikce çoğalıyor. Vaziyeti, ge- nşumuz hakkındaki de- bi tan le verecek bulunmamı danberi öy takip ediyor ki titizliğin hudt dunu asıyor, âdeta taassup de- Tecesine varıyor. Yunan gazetelerinin sütunla. rında harp havadisleri ölçülü- dür. Bir bitaraflık kaynağından ne kadar havadis neşrediliyor- sa, diğer taraf kaynağından ba. hisle o kadar havadis yazılıyor. aşlıklar tamamen — müsavidir. ikan Jurnal Daten kapanmıştır. Bunun yeri) redilen ingilizce, fransızca, it: Vanca, almanca yeni bir resmi Razete çıkarılıyor. Bunun her savfası bu dillerden biriledir. Bitaraflık tam yerini bulsun di yerin sırası bile her gün tiriliyor. Fakat Yunanistan ne kadar Ükkat ederse etsin fena niyet O'duktan gonra vesile yaratmak Bilc bir şey mi? Eski “Makedonya — usullerile ilkönce siyasi cinayetlerden ve t komitecilikten dem- vurul- tan sönra nihayet arazi me- leleri üzerinde karar kılm. Iıstır. Bu arazi Arnavutluğun Milli bir davası diye güya Ar- Tarafından' isteriyorri- ravutlar va, Tiranada çıkan bir Arna. t gazetetine buna dair yazılar ve ajanslarile harfi leme ilân ediyor. | anlamadığı bir şey Varsa o da bu sahne tertibatına kim'n için iht: görüklüğü- dür? Yer yer yangin çıkarmak isteniyorsa ve bunun bütün &- Zir mesuliyet ve neticeleri gö- Ze alınıyorsa böyle dil dökmive Ve morasim yapmıya neden lü- Zum görülüyor. Bunlarla acaba kimin gözü bağlanabileceği ü- Mit olunuyor? Ahmet Emin YALMAN aşvekil Ankarada Karşılandı Ankara, 24 (AA.) — Başvekil Doktor Refik Saydam — refakatirde Harictye Vekili Şilkrü Saracoğtu, İx- Tnt Vekili Hüsnü Çakır olduğu hal- Gt Karabüke yapmış olduğu tetkik Közisinden bugün Saat 9.30 da geh- rimize dönmüş ve istasyonda bulu- San vekiller, metuzlar, parti genel zekreteri ve yüksek erkânı, Raşve- kâlet, Hariciye ve İktısat Vekâleri Yüksek memurları, Ankara vali ve Belediye reisi ve merkez komutanı tarafından istikbal edilmişlerdir. 30 Ağustos Merasimi — Ankarı, 24 (Vatan — Muhabirin- den) — 30 Ağpatasta yapılacak Dum Tupıtar — mersslminde — Cümhuriyet | Necip Ali Küçüka tir nutuk söylüye- | cek, Merasimde Ankarayı da Bele- diye Moctal azasıdan Mecdi Say-| man, Vilâyet daimi eacümen aza- sından Hilmi Atiroğlu, Partiden ı-l vukat Emin Halim Ergundan müte- » Kkli heyet temsll edecektir, ©- Parti Teşkilâtına Bir Tamim Ankara, 24 Mübabirin. den) — Cümhuriyet Halk Partisi teşkilâterin gönderdiği - bir tamimde 20 ülkteşrinde yapılacak büyük nüfum Sayımu fazliyetinde Parti mensüpla- rır; (Vatan müzmherette bulunmalarını ve Vazife almalarını büdirmiştir. Tırhan Vapurile İzmirden L İstanbula Hareket Etti Sayı: T Fiyatı: 5 Ruruş Halk Partisi adına Denizli mebusu | “ Topçuoğlu Vatan Matbaası Reisicümhur, son defa İstanbulu teşriflerinde askeri ve mülki erkân arasında Harbiyeden 319 da Çıkanların İçtimaı Âynı Yılda Subay Çıkan İnönüne Bağlılıklarını Telgrafla Bildirdiler Ankara, 24 (Vatan Muhabi. rinden) — Harbiyeyi 1310 lında bitirenlerden Ankarada bulunanlar, orduevinde — bir toplantı yapmıslar, toplantıda mektep ve ordu hayatları etra- fında samimi hasbihallerde bu. Tunmuşlardır. Bü devrenin en büyük hı gi “de ayni senede y çıkmış olmasıdır. 19 lular, ilk smıflardanberi deha ve karakterine meftun bulundukları ve sınıfının dal- ma birincisi olan İnönü ile bir senede neş'et etmiş bulunmayı hayatlarına en büyük — iftihar vesilesi olarak yâdetmislerdir. Birçok büyük komutanlar ve birçok mebuslar toplantıda hazır bulunmuşlar ve Milli Şe. stanbul, Cağaloğlu Reisicümhurun İltifatı yeti, Milli Şef İs. | ATAN SİYASİ SABAH GAZETESİ BAŞMUHARBİRİ: AHMET EMİN YALMA Yunan Hazl-lığı Bazı İhtiyatlar Manevra İçin Silâh Altına Çağırıldılar İngiltere Garantisine Sadık Kaldığını Teyit Ediyor Atina, M (AA.) — DN B : Ba-| zi Mhtirma atlâh amıflarına ait ihttyat lar, hir ay müddetle manevralarda | hulmmak üzene bügün davet edi- lerdir. İNGİLTERE YARDIMA | KOŞACAK Lonüra, A ÇALA.) — Reuter: Da- üy Telegraplı gazelesinin Balkan- lar muhabiri, gazetesine — aşağıdaki telgrafı göndermiştir: Atinadaki İngiliz sözcüsü, evvelki gün, eğer Yunanistan bir. hücuma mukavemet eder ise, İngiliz hava va deniz kuvvetleri, derhal Yunanistana yardıma koşacaktır, demiştir. Bu beyanat, İtalyan tehditleri do- layısila gerginliğin arttığı bir anda yapılmıştır. dle Yunahistan arasında son TAĞIBeler serisi neticoal olarak, dün büyük bir diplomatik faaliyet ken- disini göstermiştir. İtalya ile Yuna- ristan arasındak! hâdiselerin sonun- curu, Yünan hududunu geçmiye ça- Lşirken iki tayyarenin tahrip edil- miş olmasıdır. İngilterenin Atina elçisi, Paltai- ret, Elen Başvekili Metaksas ile iki Tarının 38 inci senei devriyesini | görüşme yapmıştır. Bu görüşmel> kes'ik diçin & halar., rin icincisi, 80 dakike sürmüştür. mekteplerinin en i larile dalma bağlı bulundukla. GERGİNLİK AZALMAMIŞTIR Londra, 4 (AA) — Reutler'in rı, yüksek Şeflerine uzun ö- diplomatik muharrtri yazıyor: mürler âfiyetler temenni ettiklerini arz ile mübahidir- | — İngiliz guruntisinden —vazgeçmesi içih £lei hükümetine bir Ultlmatum | ler.. Cümhurreisimiz şu tolgrafla | Yeriltiği hakkmdaki haber İtalya ta- cevap vermişlerdir. rafından tekzip edilmiş olmukla be- raber, Dd hükümet arasmdaki gar- ginlik azalmamıştır. | E Akdenizdeki en büyük İngi içli fe tâzim ve bağlılıklarını arz içla en kıdemlileri olan gaz genel komutanı General Hüs- nü Rıza Ünsal'ı memur etmiş. lerdir. General — Cümhurreisimize şu telgrafı göndermiştir; ti eli ça lrarlek n İstifa edeceği hakkında yanlış bir haber akseden İngiliz B âli n Churohill'in İstifa Edeceği Hakkındaki Haber As_ılsız duygulara teşekkür eder, âfi. tler dilerim.» ansı, di hava. İncir ve Üzüm _—Satışı Borsada Yapılacak Ticaret Vekili Gazetemize Beyanatta Bulundu “ Mahsulâtımızın Çok .Müşterisi Vardır, Alıcılara Ancak Sıra ile Mal Verebileceğiz,, İzmir, 24 (Bureti mahsusada — İz- mire gönderdiğimiz arkadaşımızdan talefonla) — Ticaret Vekili Nazmi Topçuuğlu törerek Tırhan — vapürile İstanvula Fareket etli. Vekil harekatinden ev çel, bana Şu beyanatla bulunmuştur: Müstahati ve tüccarlüa birlikler ve teşkilâtlarile temas — ettim. İcan eden emirleri verdim. Bu sene Mge mantakasında — mahsul — mükemmel- dir. Yalmz Üzüm rekoltesi biraz nok- sandır. Fakat pamuk, incir, . tütün kalite itibarile yüksektir. Bü nefaser yalnız bu sene için değil, — bundan böşle Türkiye mahsullerinin dünya piyasalarında en mühim mevkli ka. Zzanmaşma yardım edecektir. Müs tahsti arasında rekottenin nakliye va Balışmin terin edilmesine dair her türlü tedbirleri ahyorun, Azaml ko laylıklar göstereceğiz. Şimdiden İn- tirin mayva piyasasından alınara ; Böorsaya ithalile Üzüm, incir borsası açılacaktır. Mahanlâumızın çok müşterisi var- dir. Alıcılara ancak Sıra e myul ve-| iştirak etmeleri, mükemmel bir pav tütünlerimizi | yon yapmalarından dolayı Lorda te-| alacaktır. Hattâ Türk tütünü bütün | şekkür etti. Lord da bilmukabele hü- rebileceğiz. Amerika buradaki tetkiklerini bi- | r | kıymetlendirilmesi | ret etti. Lord, İnigiliz impafatorlü- için emir verdim. Eylül haftasında | Kunun Ucaret birliğinin cenubu şar arasında şu tas- Dünkü haberlerimiz neşredilen da sehven B. Chem- berlain'in ismi de B. rehill olarak yazılmış bulunduğundan bu telerafı, bugün tashih edil miş$ vaziyette neşrediyoruz. O. kuyucularımızdan özür dileriz: Londra; 23 (ALA.) — Ro rin diplomatik muharriri yazı- yor: Parlemento, dün öğleden son- ra, on beş gün sürecek olan bir tatil devresine haşlamış İntihap dafı me giden me. buslar, B. Churehill'in son nı kunun kendilerine ilham eft itimat hissini beraberlerinde götürmektedirler. Ve bu itimat hissini bütün memlekete — vay- maktan hali kalmıyacaklardır. . mebuslar, milleti daha bü- yük gayretler sarfına teşvik €- den nutukla son derecetcesaret almış bulunmaktadırlar. Denilebilir ki, bugün - harp, dolayı Ticaret Vekiline teşekkür ve TMilli bir haclı sefer haline İnki- foarın — mükemimeliyetinden — dolayı İâD etmistir. Çünkü, bütün İn- tobrik etti. Lord iki güne kadar An- Eiliz vatandaşları şu ciheti Rİt- karaya gidecek, İzmir piyasaların- tükçe daha ziyade anlamakta- 'dan satm almacak, incir, üzüm ve |dırlar ksi, son ultı ay içinde harp tütün için hükümetle temasta bulun -| Mekanizmasını, bütün mi etin Güktan donra tekrar İzmire gelecek ABayn G 9 ve tüccarla temastan sonra müha- yanta başlıyacaklır. Bu mübayaat ve İngiltereden — Yapılacak — ithalât Basra yoluylta oalacaktır, | — Lard bu akşam İngiltere e İş yar pan firmaları, hükümet erkânımı ve İngilizleri, İngütereden satın alına- vak İzmir 1 da çalışmakta ola. Bayrakiı vapurunda — mükellef — bir ziyafet vermiştir. Amerikaya Sevkıyat ne anlıyorlar? Eytölün birinden itibaren Istanbul — Klişe lâflardan vazeoçsok te İzmir limanlarına — Yuğzoslavya ve| bir, beş, on gibi rakam - hiç ol- Yunan yapurları zelecektir. Bu va- | mazsa - âz, Çok, orta gibi mik- parlar, Türkiye, Yugoslavya ve Yu-| tar veya iyi, kötü, zararsız gi- nanistan mallarını Ammerikaya götü-| bi keyfiyot ifadelerile müsbet dünyada mükemmel bir tip olarak | kümetin — gösterdiği - kolaylıklardan kabul edilecektir. ingilizler Üzüm — ve incirlerimizin him kısmını — alacaklardır. - Pa- muklermıza bütün dünya piyazala- ri taliptir. Romanyaya - zeytinyağı vereceğiz. * Fuarah muvaffakayetli oluşu, mah- salâtmrzm, dünya piyasasında Kıy- metlenmesine yardım. etmiştir.» İsmir ekonomi mahafilinde yap'lan tetkiklere göre, 840 » (1 Eçe rekob- tesi kalite bakımımdan — çok iyidi Üzüm rekoltesi 25 bin tan, incar bin ton, pelamut 45 bin ton, Akala pamuğu 100 bin balva, tötln 38 bin tot, zaytinyağı 25 bin tocdur İngiltereye ihracat Başlıyor İzmine gelen İngiliz Lorda Gici cönner, buğgün Ticaret Vekilini iy NOTLAR : «NORMAL» NEDİR? Kiminle görüşseniz, kimden bir malümat isteseniz sizı — İşler normaldir. - Vaziyat normaldir. Çalışmalar normal- |dir. Diyor. İyi ama bunu söyliyan Vite dinliyen acıdba «Normal» den ki Avrupamı ve Balkanlar merkezi- nin rebddir. Vekii, İngilizlerin fuara recek, bilmukabele Amerika malla-| zöz söylemiye başlasak; eğer karşımızdakine bir şey anlat- mak istiyorsak! Üyını bu memleketlere getirecektir. Latfi Arif Askeri T Ankara, 24 ( erfi Listesi Vatan Muhabirin- den ) — Askeri terfi listesinin hazırlıkları ikmal edilmiştir. Zafer Bayramı günü Telgraf: Vatan, İst. - Telefon: 24136 liz zırhlısı Hood ve yanında, gemi; n dolaşan rofakat ta! arelerindenbi ( İskenderiyeye | Hava Hücumu İtalya, Mısıra . İngilizler İçin Yürüyebilirmiş Tskenderiye, 24 (AA.) — Dün İz- Kenderiyede 85 dakika #süren bir alarm işareti verilmiş ve bir kaç bomba alılmıştır. Alarm Yühayetin- vam eden ikinci bir. alarm işareti | verilmiştir. Havada tayyare sesleri | mevcut olmakla beraber, — fanliye* fazla olmamıştır. Bundan beş daki 4lıı #anra, ön dükika devani eden - Ainci bir alarm işareti daha Yaril- miştir. LONDRADA MEMNUNİYET Londra, 26 (ALA.) — İtalyan kıta- atı hududu geçtiği takdirde Mısarin | harbedeceğine Gsir Misir. Başveki nin yaptığı beyanat İngüliz gazete- leri tarafından memnuniyetle karyı- | lanmıştır. | Daliy Telegraph diyor ki: Şimdiki - parlâmento — tarafından başarılan işleri güzden geçiren 'Ti- mes gazetesi Başvekil ve Parlâmen to tarafından, matbuatm serbast ka- lacağı hakkında yaptıkları vaatleri Üzerinde mtitalâa yürüterek diyor ki Millete verilen bu serbeatinin ehem | miyeti son içtimada tamamile isbat'| (Devamı Sa: &, Nüt 3) | den oön dakika Sonra 27 dakika de- | ilân edilecekti Pazar 25 Ağustos 1940 tahtelbahirlere karşı muhafaza iri Mısır Hükümetinin Harp Kararr İtalyayı İhtiyatlı Lisan Kullanmıya Sevketti Nevyork, 36 (CAA) — Nevyork Timet gezetesi Romadan aldığı Dir telgrafa nazaran şunları yazmakla- dır: Misermm istilâya uğradığı takdird” harbe gireceğine dair vermiş ulduğu karar, italyada sukutu hayali mucip olmuştur. Dün akşamki Ttalyâan gâr İzeteleri, İtalyan — propagandasının hedefine varamadığını isbat- eder Meurin bu kararı Kakiında bir Lek kelime yazmamışlardır. (KA) — D. N B iya münasebetleri hak- hinda Roma siyast mahfillerinde, İ- talyanın Misira kargı olan hattı Bar harbe girişi sanü zINda teabit edilmiştir, denmektedi” İtalya Mizirk hücum — etmiyecektir. ve eğer İtalyan kıtaları Libya hudu: dundan öteye ilerlerse, bu hareketi, Masırda bulunan İngiliz cüzütamları 1 istihdaf edecektir. İngiltere, Mi> Sır ile aktolunan muahedeler hüküm leri hılâfma olarak, bu memleketi müstahkem bir bücum Üssü haline koymuş ve bu memleketten bu tart- da istifade etmiştir. İtalya, aksüllü melde bulunmaksızın buna müsaad: eyliyemez. MACAR - RUMEN Müzakeratı Kesildi. K ö z Göze Çarpıyor Noktai nazarların Telifine İmkân | Hâsıl Olamadı 'Türnüseverin, 4 (AA) — Stefani: Saat-14.10 da iki heyet, konferansın toplandığı — sarayı terketmiş ve müzakerelerin in- kıtaa uğramış olduğunu bildir- miştir. Macar ve Rumen noktal — nü- zarları arasında bir anlaşıma e- sası bulmak imkânı hâsıl olâma- y maştır. MACAR HEYETİ DÖNÜYOR | Bükreş, 4 (AA) — D.N. B. 'Turnuseverin — görüşmelerinin inkıtaa uğraması hakkında Öğ- irenildiğine göre. Macar heve İbu sabah, müzakerelerin. veni- den baslamasında, ilk Macar tekliflerinde bazı değişiklikler yapan vyeni bir muhtara vermiş İve Rumen heyeti nezdinde, Ru. İmen: tekliflerini, arazi — iadesi |hakikımda müzakerelere bir esas toşkil edecek tarzda mütpet | bir mahiyet vermesi için tazyik | e mu.hım Rumen teklifi, kâfi derecede bir esas teçkil edecek mahiyette telükki olunmamıştır. Bunun üzenine saat 1415 de Macaristanda bazı Tedbirler Alınıyor Budapeşte, 4 (AA) — Renter Bugün Macaristanda — neşrediler emirnameler ile umümi nakliye ser visleri tahdide tâbi tutulmuştur. © tobüs hatlarının ekserisi — yarındaz itibaren / kaldırilacaktır. TTakai oto moöbillerinin Miktarı da pek çok a zaltılmıştır. Yarı resmi merabadan verilen berlere güre, şark muntakasına doğe rü giden trenler udedi de — şiddetli tahditlere tâbi tutulmuştar. Askeri tedbdirlerin fazlalaştırılacağı tahmin edilmektedir. Şurası sarih gibi — gözükmektedir Ki Macar hükümeti, Romanya Tle mü Zakerelerde bir çıkmaza varılmasma müsaade etmiye —mütemayil değil- dir ve haklı telâkki eylediği talep- Wrinde değişiklikler yapılmazına da müsaado etmek istemiyecektir. Pi dnpeştede iyi haber alan mah- fillerdeki karast, Almanyanın ha- kemliğine müracaatın - önüne geçil- mez bir mahiyet gösterdiği merke- gindedir. BÜKRESİN TEKZİBİ kükreş. 4 (KA) — D.N. Bt celseye nihayet verilmiştir. | Macar heyeti, bugün öğleden | sonra Budapeşteye dönecektir. MACAR MUKABİL TEKLİFİ Bükreş, 24 (ALA.) — D.N B. | (Dovamı Sa: 3, Sü: 5) * Bötün Rumün ihtiyat — subaylarının Bilâh altına çağırıklığı hakkında Asacclatlor Pres tarafından verilen haber, Bükreşte tekzip edilmektedir, (Devamı Saş 5, Bi 3)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler