26 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 İthalât Maddelerinin “Fitosu İnhisara Alınacağı — Çerekkaleden — F ST | -Geçmek İçin O NEL"G""Y"?J Haberi AsılSlz Tıüfkiyeden İzin Ge en GS ST e stenmemiştir 1;’% Harâten |Ticaret Vekilinin » | 2 ee y oe m> . Ha RÜK
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmir 25 ( Telefonl ait MAMEAEN Manisaya bilâhare mi kalacaktır. Dünya Nereye Gidiyor? Geçen Harpten Ders Tarihteki En Büyük Hata - 1 - Yazan: Ahmet Emin YALMAN Su iddiada —bukmabilirim: 1914 . 1918 umumi harbini en Reniş ölçüde seyreden adam be- nim. 1914 temr lüşli manzarayı gördüm. — Se- ııew ik ilân odildiği gün Ber-| inde Potsdam meydanındaki 'rıvi".ın tezahürleri seyrettim. İtalyadan vapurla — İstanbı dönerken Mataban burnun! ngiliz donanmasının Göben ile Breslavı takip ettiğline ve ar- hıımdau ateş açtığına, şahil | aldum Tanin gazetesinin barp mu- habiri sıfatile garp cephesini 1915 de karış karış dolaştım. 1917 ve 1918 de tekrar gö Ef*manm alınmasını Prens — Leopoli — ordusunun 3rest. Litovska kadar olan ta- kip hareketinde Alman katala- Ti arasında bulundum. Vilna is- Tikametinde Hindenburg ordu- Sunun yaptığı lakp hareketine . Sırbistanda “Akme'ı ore * areketlerini bışmdîn kadar takip ettim. Ga- bulun- cepi götim Sonra âmnrwnm dahili harp teskilâtını, cenhe arlunndulu' her türlü levazım teskilâtını DA Te T senesinin g Almanya: da gecirdim ye » milleti- Tn atma nisbeti her sene deği- Şen nabzinı yakından — yoklıya- bildim. Bir taraftan da Hinden- burg karargâhı ve garp cephesi karargâhı dahil olduğu halde ühtelif askeri merkezlerde lerce, haftalarca kaldım. ütün bu görüşlerim ve tes Tnaslarım bana 'bir takım ka- naatler verdi ki, bunlardan Ve yarırın ihtimallerini etmiye çalısacağım. 1914 Almanyası Kayser idare- ıcihc rağmen hür bir memleket- . Münakaşa hürriyetinin epey. Cl' geniş şekillerine sahipti. Zamanın Alman milliyet Rüsu bu münakaşa havası içi de temel tutmu duygu idi. 1914 Almam, dah. icin 'olan fedakârlığını lerek, anlıyarak, severek — vapi. yordu. Açlık ve iştahlarının siddetine rağmen — «baskalarına süncetile ekmek yırtıp atan Alman nin kahramanlığın man unutamam. Her taraftan abluka bir Almı hi t hiçbir altında wva birkaç cephode bir- d_nn ün dünya ile çarpışıyor. Kırk senelik müttefiki tarafın. dan da arkadan vuruluyor. Bu- na rağmen senelorce devam thnx nihavet bütün hir yeni var... Je geçirdiği mücadeleyi zünkü Almanya vapı başka bir milletin bu bu ölçüde, bu —uzunlukta bir mücadele gecirmesi bir daha ta- savvur edilebi dü dar itılgar bir ruh uzun za- mân aynı ateşli seviyede kala- (Devamı Sa: 8, Sür 6) Vekili Faik Öztrak bu gece, evvelâ ştir. Çarşambaya kadar burada isesinin yarattığı yeisli, | ciltere, Koca cüsseli bir Ruğya, | Fakat bu kadar gergin, bu kâ- | a ) — Dahiliye de İzmire gel- Sayı: 8 Fiyatı: 5 Kuruş Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu İthalât Maddelerinin İnhisara Alınacağı Haberi Ticaret V: Vekilinin Dünkü Beyanatı “Amerikaya Haftaya Kadar Başlıyor,, 'Ticaret Vekili Nezmi Topcu- oğlu dün Tırhan vapurile şeh- rimize gelmiş, limanda Ticaret Vekâletinin şehrimizdeki mü- dürleri ve dostları tarafından karşılanmıştır. Vekil, vapurun güvertesinde mıntaka ticaret müdürü Avni ile ticaret işleri hakkında kaonuşmı ve bazı direktifler — vermişti Ticaret Vekili Nazmi Topcuoğlu bir mu- harririmizin muhtelif ne şu cevapları vermiştir: — Dün İzmirden ayrıldım. Yarından — itiberen İstanbı tetkikler yapacak ve üç gün sonra Ankaraya döneceğlim. İz. mirde Fuarı açtıktan sonra, h- İracat mevsimi olması dolayısile ihracatçılarla — temaslarda hasbihallerde bulundum.» BASRA YOLU PAHALI OLACAKTIR ve «Amerikaya yapılacık h catla yakından — meşgülüz. Bu ihracatlı hdır. Yakında Ifak, Suriye ve devlet demiryolları murahhas. ları Ankarada toplanacak ve bu hususa ait konuşulacaktır. Bu yolla yapılacak - sevkiyat nakliye ücretlerinde “ne kadar tenzilât yapılırsa vapılsın hiç şüpbe yok ki, az cok — pahalıya mal olacaktır.> Eden Tehlike Hull'ün Beyanatı Copenhague, 25 (A.A.) — Ste- fani bildiriyi Onaltidende gazetesinin ha- ber verdiğine göre Sovyetler, şimali Amerikanın beş kilome'- re mesafesinde Bering boğazın- bir hava üssü tesis etmişlerdir. TEHLİKE HAKİKİDİR YVasington, 25 (AA) — Dün yaptıği bir beyanatta B. Hull, Amerika Cümhuriyetlerini teh- tehlike imkânları- a bildirmiştir malleri- ihi Amerikayı Tehdit | da «Büvük Dismede» adasında | VATAN SIYASİI SABAH “GAZETESİ Asılsız. İhracat Bir <Akdenizde: ikaya, doğe ru seförler yapı için Ames rikalılarla müzakere halindeyiz. Bir Yunan kumpanyası tarafın- dan deruhde edilen bu tarik ile | sevkıyata bir hafta sonra başla. | nacak ve ilk vapur. İlmanımız- | dan hareketle Amerikaya gide- cektir.. İNGİLTEREYE İRRACAT İngiltereye yapılacak vyeni a miktarı üzerinde he- Admı di hi Ankaraya de bulunmaktadır. |geldikten sonra konuşmalı başlanacaktır.» İTHALÂT İNHİSARI HABERİ ASILSIZ «Mühim ithalât maddelerinin devlet inhisarına alınması için Ticaret Ve tarafından bir kanun lâ azırlandığı bak- |kmdaki haber asılsızdır. Esasen ithalât, gümrükler taratından dalimt bir mürakabe altında bu- dunduğundan buna lüzüm yok- tur.» İNCİR, ÜZÜM REKOLTESİ AZ üzüm rekolte. i rekoltenin du- |nundadır. İncir ve üzüme ânz olan hastalık bu sene bol mah- sul elde edilmesine mâni oldu.» Besarabyadan 90 |(Bin Alman Çıkıyor Garip Bir Tahliye (AA.) — Reuter: simali | BSovyet |Bukovinavı terk bin Alman memle ne sev- | kedilmektedirler. Bu tahliye a. | Bgarip bir vaziyet arzı tedir: Ruslar tarafından : |gal edilmiş bulunan araziyi ter- keden Almanlar, vyine Almanlar tarafından işral edilmiş olar devletlerin arazilerine sevkedi'. * İmektedirler. Münevver tabakua V Teler de - Polonya'i gönderilmektedir. yet dananmasının boğazından geçmesi için Tür- bildiriyor. diğine göre Crajc lerle Bulgarlar arasında Latraine mıntakasına ve ame- delesi şeklin Poznan'a (hal aleyhil BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN SOVYET Filosu Çanakkaleden- || Geçmek İçin Türkiyeden İzin İstenmemiştir Moskova, 25 (AA.) — Tass Ajansı tebliğ ediyor: Sövyet hukümclırl'* Bal- ikan madası mintakasında bir harp zuhuru halinde, Sov. Çanakkale Rumenler (0 Teşrini Evvelde Dobrucayı Tahliye Edecekler Bükreş, 25 (AA) — D. N, Emin bir mertbadan cere- yân eden müzakereler esnasın- a cenubi Dobruca'nın tahliye. tarihi üzerinde mulabak âsıl olmuş ve bu tarih 10 teş- rinievvel olarak tesbit edilmiş- tir, Bi Böek Alman bombardıman — ve bir wver Alman Tayyaresi Yine Kızışıyor Son Hücuma 80 Alman Tayyeresi İştirak Etti Lamdır: dün de şürülü | dir. Bügün dürt tay, Pasameamiştir. TTç Erumaştar, Dün 1D tayyare kaybettik. | bunların mürettebatından — 12 pilot hayattadır. İ ih dü. imekte- üsrüne latumuz Rumsn - Masa Müzakereıer' | Çarşamba Günü Yine Başlıyacak eş, 25 ( AA.) - 'l'_ırnust—— Bül leki Rumen muüha- (Devamı Sa: &, Sü: 7) Dün kürek yarışları ıle senenin ilk M'»! maçı mıımış ve Fenerbahce, ısı...buı.m.. 2-0 yen miştir. Spor havadislerinin taf silâtı dördüncü sayfamı.dadır. ” |u üzerinde uçmuşlardır. Alman aver 80 ALMAN TAYYARESİ ETTİ M 5 (XA) — Hava Neza- at bürosundarn bildiriyor: a Alman hava kuvv p Ve cenubu Ç defa hücum tayyarelerden kaybolmaz y blr. dalga gaybolur bir diğeri geliyordu. Öğleden az ev- veline kadar hücumlar Kent kontlu- yerine tayyare meydan- tevcih edilmişti. Daha sonra düşman Londra civarındaki tayyare İmeydanlarma hücuma başlamış, di- BRer bir filo da Portamouth'a hücum | etmiştir. TAS den 8 a kadar devam eden bi- Finci hücuma 80 Alman tayyaresi iştirak etmiştir. İkincl hücum saat Ondan evval başlamıştır. 80 - 40 bombardrman tayyarelik filelar bis-| Biri ardından gelerek Kent Kontlü- | Yayyareleri bu filolarm üatünde ve Çök yüksekten uçmuşlardır. ı.—:(;n.ı ZTAYYARELERİNİN FRANSA ÜZERİNDEKİ UÇUŞLARI Londra, 25 (AA.) — Hava Neza> Tetinin istihbarat servisi bildiryor: Fransanın işgal altındaki arasisin de bulunan ve İngiltere üzerinde ha- rekâtta bulunmak üzere Alman avcr valanmalarını temin edan tayyare meydanları Cuma geceni İngiliz ha> va kuvvetlerinin buşlca — hedeflerini (Devamı Sa: 3, Sü: 6) NOTLAR: İSTANBUL RADYOSUNU BEKLİYORUZ Ağustos başında — açılacaktı. Belki hazırlıkları bitmedi. Bu- | günkü lar altında mazur görır-llyıı. Bütün bunlara rağ. men İstanbul radyo İstasyonu- |au bekliyoruz. Çünkü Parisi Al- | manlar İşgal edeli bu istasyon kuvvetlendi. Ankarayı ciddi|Ti surette İzaç ediyor.Hayırhah ve kasti parazitler de ayrı. Bu yüz. den, hele akşamları, Ankaravı hiç dinliyemiyoruz. stanbul radyosu İç ve dış ve bommbardıman tayyarelerinin ha- | İstanbulda Bi r Yıllık İhtiyaç- tan Çok Fazla Odun Olduğu filosu son Koktaj Nazarı Manş Denizinde Karar verilecektir! Times Gazetesi Muharebenin Diğer Safhaları Kolay Geçecektir Diyör Moskova, 26 (A.A.) — Tase ajan- Kurta- | ae bildirtyor: <Askeri harekâtan Afrika aahnasi» başlığı altında Krammaia Zvesda ga- zetesi şunları yazmaktadır: cAfrikadaki harekâlın — başlangıç devresi nihayeline varmak üzeredir. İtalyanlar, en mühim harp sahneleri olan Libya ve Sudan'da kati hareke- te — hazırlanmaktadırlar. — Budan'da düşman arazisine de girmiş bulun- maktadırlar, Bilâhare Nü nehri bo yulca inerek Etratejik çemberlemd- den çı in, İtalyan Şarki Afri- ka ordusunun bütün kuvvetile Har- tuma karşı kati bir hücum yapacağı aşikârdır. Bu esnada tahmin edilebi- lir Ki İtalyan Şimali Afrika ordusu, Misır'n karşı enerjik harekâta baş. lyarak #üveyş: kanalını zaptetmeğe çalışacaktır. Pek muhtemeldir ki İn- Bilizler de tedaftli bir strateji Kullan- mada karar vereceklerdir. Afrika harbinin yakmda kati saf- (Devamı Sa: 3, Sü: 8) Telgraf: Vatan, İst. - Telefon: 24136 — Pazartesi 26 Aıuını 1940 c filolarına kargı çok iyi döğüşen İnnliılırhı Spitfayer uıuııldu süratle seyir halinde İngilizler 55 Sovyet Matbuatının İtalyanlar Yine Korsikadan. Düşürdüler - İNGİLTERE İçin Bahsedıyorlar (Hava Muharebeleri Afrikada daBir Süngü Muharebesi İngilizler Tobruk'a İtalyanlar da Maltaya Hücum Ettiler Rama, 26 (AA) — D.N. B. bi diriyor; Pavie'de yapılan bir. toplantıda, Korsikalı vatanperverler, Fransa Üe aktedilecek mulhün İtalyan haklarına ve ordularımım küvvetine — istinal et- mesi lâzım geldiğine dsir bir karar ittihaz *etmişlerdir. SÜNGÜ SÜNGÜYE BİR - MUHAREBE Londra, 25 (ALA:) Kahirede neşredilen resmi tebliğ, Trablusgarp- ta keşif kolları arasında vuku bulap bir musademeyi zikretmektedir. Fort Capuzzo'ya yaklaşmakta olan bir İngiliz keşif kolu, istihkim kaz- makla meşgul bir İtalyan müfremdl görmüştür. İngilizler düşmana sün- gü hücumu yapmışlar ve on İtalyan öldürmüşlerdir. Diğer on İtalyanın /da ölmüş olması muttemeldir. İngilizlerin zaylatı yoktur. İngi- lizler yodi esir alarak dönmüşlerdir. KENYA HAREKÂTI Pretoria, 25 (AA.) — Kenya ha. (Devamı Kat $, Sü: 5) Avmpada Kıtlık Tehlikesi Var Memleketten Yiyecekgetirtiyor || Avrupanın mühtelif merkez- |lerinde bulunan sefir ve konsa- loslarımızdan ailelerine — gelen husust mektuplar, Avrupanın maruz bulunduğu /satlık tehlike- si hakkında pek açık ve kat'i fi- kirler vermektedir. Bir harici mümessilimiz mem- leketten şeker ve sabun istamek- te ve kıtlığın hele yarmki inki. İsaf ihtimallerini h_mn ı:tır menin İnsanı şil tuğunu yazmaktadır. Sefirler ve konsoloslar viye- tedariki a bir m:mı.mı. €en müsait mevkide bulunan insanlardır. bunlar rı yerde ve civarında yiymk tedarikinden âciz kalıp tâ mem- Jeketten getistmek — ihliyacını duvuvorlarsa Acrupanın nuh. telif memleketlerindeki yüzler- €e milyon insanın halini, hele propaganda bakımından mür lkıu Rötürmez bir zaruret ol |bu kış maruz kalması pek muh- |temel olan âkibeti Rıyas sureti- Bazı Sefirlerimiz | Girit Açıklarında İtalyan Gemileri Yunan Kralı Türk Ataşemiliterini Kabul Etti Atina, 25 (ALA.) — Stefani A- jansı hildiriyor: Yunan genelkurmay başkanı e donanma kumandanı ve Tür. kiyenin yeni ataşemiliteri, Kral tarafından kabul edikmişlerdir. Londra — tarafından — yayılan kaedi ve yanlış haberler efkârı umümiyede endişe uyandırmış- tır. İngilizlerin galle ve korku yaratarak bilâhare himave ve |yardım teklif etmek istedikleri * İbârizdir. Fakat efkârı ümümiye deki endişe İngilizlerin himaye vaitlerinin Yunanistanda fikir- leri teskine kâfi gelmiyeceğini |göstermektedir. İTALYAN HARP GEMİLERİ | Atina, 25 (AA) — Reuter: Girit açıklarında İtalyan harp gemileri görüldüğüne dair veri- len buber hakkında Yunan mah- fillecitde sdemi malümat beyan edilmektedir. İngaliz mahdillerinde beyan edlafine göre İtalyor harp ge- milerinin Girit cıvarında bu- (Devemi Ba; 3, Büt 3) 'le gözönüne getirmek kabildir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler