27 Ağustos 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

 Başvekıl Istam Bulgar Macar Di .Başvekili Romen Dünya Nereye Nereye Gidiyor? l ; | Verdiği Nutukta Romanyanın 4Yeni Bir Dünya İleri Sürdüğü Kaçan İ / 'Doğuyor, Dedi Teklifler IklnCl | Romen Kabinesine Macar Hariciye | Transilvanyalı Huysat |Mümessiller Girecek Nazırı Mihver
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankara, 26 - (Telefonla) — Meclis umumi heyetine gelen bir kanun lâyihasına göre yaş haddinden dolayı tekaüt edilerek ihtiyata geç- miş olan jandarma yüzbaşı ve üst teğmenleri kaza jandarma kumandanlıklarında istihdam edilebileceklerdir. BSayı: 9 Fiyatı: 5 Kuruş Vatan Matbaası: İstanbul, Cağaloğlu Başvekil İstanbula Geldi Dünya Nereye Gidiyor? SA Kaçan İkinci Fırsat a Yazan: Ahmet Emin YALMAN | Başvekil dün akşam istasyonda I.H““utn büyük bir içtimat taz- D R . S vika maruz kalan bir milletin ha- aet Dr. Refik Saydam lür: Rehberlik meziyetlerine 2a- hip bir veya birkaç kişi kısa bir zaman içinde sivrilir, başa geçer, milletin mukadderatına yeniden 'x;-'jkmı olmak vazifesini üzerine Kidi. Harpten aonraki“-Almanyada bu istidatta birkaç kişi belirdi. Hitler hepsinden üstün çıktı, Al- Manyanın mukadderatını tama- *ile avucu içine aldı. Başvekil Dr. Refik Saydam, dün Hitlerin büyük bir meziyeti | akşam asat 2030 de Ankara trenine Vardı: Siyasi ve idari bayatın u- | bağlanan hususi bir vagonla şehri- sul ve ananelerini bilmemek... | mize gelmiştir. - Bu sayede doğrudan doğruya Sâ- | — Haydarpaşa istasyonunda, — şehri- :':lfril;oıunel:eı:;nîek ve en t; mizde bulunan Nafıa Vekili General yoldan onlara ru yürüm k h B imkânını bulda. Halboki karşı- | 4! Pat Cebesoy, Maliye Veklil Pu- Sındaki ecnebi devlet adamları- At Ağralı, Cümrük ve İnhisarlar Ve- Rin görüş kabiliyetlerini ve hare- t ve teşebbüslerini eski alıştıkla- Birka Burada Hikler, mütarekeden — sonra Sevyeyen Alman bünyesini yeni- buldu. Bunun en kolay te- viT gösterecek, halkın menfaat ve hislerini en çabuk kamçılıyacak tekillerini aradı, buldu. -Alman milletinin damarlarına aşıladı. Hariçle olan münasebetlerde Hitler, sihirbazlık etmiş sayılmaz. .- n .-" yaeler çe b üyaar v Yeni |emyiz Azaları »» den canlandırmak ve — şahlandır- Adl' T f' L. t S Liasik semenakini göre, Bulga- ı—; İçin en iyi çare diye kin ve ıye er ı ıs esı TİStANIA TENAF HüatİŞ gektikten sönre, | Büdiriyor; Tasdikten Çıktı VATAN SIYASİ SABAH GAZETESİ BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMA Bulgar | Başvekili — Verdiği Nutukta . Yeni Bir Dünya "Doğuyor, Dedi Romen Kabinesine Transilvanyalı Mümessiller Girecek Bofya, 26 (A.A.) — Bulgar Başve- Pxti ve Maarif Nazırı doktor — Fik eski Zura'da —üntversite — talebeleri Ka kongresinin küşadında, bir nutuk süy kendisini karşılayanlar arasında | CAEUT'D VURAOR e euak say yan ve Alman heyetleri de hazır bü- Tunmuşlardır. Doktar Filaf, nütkunda, — Bulgur milletinin hâlen yaşamakta — olduğu tarihi anı tobarliz ettirmiş ve Bul- garistanın Jâyik olduğu merküni bu- Jacağı yeni bir dünya doğuyor, de- miştir. ç Gün Kalacak kili Raif Karadeniz, Vali ve Belediye | etmiştir. Alman tiniversite profesör- Reisi Doktor Lâtfi Kırdar, İstanbul | leri namma söz söyliyen komutanı Tümgeneral İshak — Avni, | profesör Hana Koch, Vi: Cümhuriyet Halk Partisi — İstanbul | Bulgar üniversitelileri için — yeniden idare heyeti relsi ve emniyet müdü-| n beş bura konulduğunu haber ver- rü Başvekili karşılamışlardır. miştir. Başvekil Parkotele inmiştir. Dok-| — Nihayet Bulgar üniversitelileri mü tor Refik Saydam Şehrimizde birkaç| 1i birliği Teiti bir nutuk söylemiş ve İ &ün kalacaktır. Bundan moara, Alman üniversite a ğ B talebeleri derinin mümessili Viya- nalı profesör Noneberger aöz süy- Yahut fa Ölüm ni ve mânevi birliği tebarüz ettir- RUMEN KABİNESİNDE « TADİLÂT Devam Ediyor Bükreş, 26 (AA.) — Memil ma- KYY eli demir muhafızların yerine Tran-| — Vrudini gazetesi, Arnavut Tomori ve hükümette tebeddülât olması muh muhakkak surette tena niyetlerden bi adai n ü eilğare a zaasla aa la tahammül edemediğini yazmakta- dir, MÜZAKERELER İYİ NETİCELENECEK 6 . | Atina akademisi âzasından lanın- Sadece komşu memleketlerin ha- Hanuyede de Yeni Terfi | Botya, 26 ((A:A3' s> Melanlı Als| vaş edip Spiron Molar,” Katmerini 'inden iyi haber alan, oralardaki Jran haberler, Bulgar - Rümen mü- | gazetesinde yazdığı (ıknakında bütün imkânları kavrıyan bir - adamdı. zakerelerinin müzait bir şekilde inki- Elenlerir. düşüncesini sferden sonraki uyuşukluk, yor. gunluk, sınıf menfaatlerinin çar- Pumaları, demokrasiyi yafta di- ye kullanarak döndürülen hususi menfaat dolapları Hitlerin elbııiı- te gözünden kaçmadı. Bu zaaf G- millerini arttırmak — için gizli bir| — Adltye baş müfettişi Rahmi, ım—ıl harp açt. Senelerce İngiltere, |Ti Buraş hâkimi — Galip, — İstanbul Tansa neye uğradıklarını anla: | ticaret mahkemesi reklsl Münir ve madan beşinci kol tarafından ze- | Fazıl, İstanbal ağır ceza relsi Refik| Vülündlür. Buzla 'e la> | ve Zamir ağır ceza relsi — Bürey Tak vücutlarına tam bir rahavet | temyiz mahkemesi âzalıklarma ta- Ve bezginlik çöktü. yin olunmuşlardır. A ğ Tstanbal asliye ceza hükimliğine St ki yaniyer, bundan istifade CdereE | çamir aaliye ceza hâkimi Kemadettin, PEÇe Z ODakidar hukuk bükimliğine aynr Ya nefes aldırmamak için kurulan KN sedlerini, kalelerini - birar — birer | Yt hulak balgı gAM pançan, yıktı. İagiltere: — <Komünizmle | ©859 hükimligine o yer hâkimi Meh- ae bir küvvet sağda alu, | et Ali, Iâta Cai aşliye hukukk hâ> Pa a aa bi Te a ha. | Kimliğine Konya astiye Bukuk hâki DA N " | mi Sadi, İstanbul ticaret mahkemesi fazakâri lman tarafını | Mi Sadi, " hazakrlar açıkea Alman aa Gi Tatanbül asiye - M uttular. Fransarla e aati e Mmenfaatleri, milli uyanıklığı bas- | BAkimi, Zeki ,eı:—.l:ıhy_lıhınb;ı: brdı. Söyle bir yanm gaa pra e aa D a akimi testo etmekle kaldılar. Amerik: ; bir defa şehre gelip açıkgöz şehir- | #ine temyiz mahkemesi -rapürtörle. kiler tarafından aldatılan bir köy. | rinden Hulüsi, asliye ceza hükimli- lüye bönziyordu. <Aman bir defa | gine Kocaeli asliye cesa hükimi Ce- daha aldanmıyayım da şu Avrü-| iâleddin, Üsküdar — müddelmummtli- palıların ne halleri varaa görsün- | şıne İstanbul sulh hâkimlerinden İz- ler> diyordu. zet terflan tayin edilmişlerdir. Başıboş kalan dünyada Man- Şüri, — Habeşistan, — İspanya, kim meseleleri birbirini takip € Ankara, 26 (Teletonla) — Yeni adliye tayin ve terfi listesi çıkmış- bildiriyorum : mçzeleleri bibirni ekip ei - DDahiliye Vekilinin beyanatı tedbirler aldılar, bazan birbirine aykırı istikametlerde çalıştılar. Bu Hnenleçi denşmn hever “Memleket Baştanbaşa Sükün Tanmak ihtiyacını bile duymadı- he | İçindedir, Rahattır, Herkes Vaziyetinden Emindir..,, 1938 İkinciteşrininde ve İngiltereden geçtim: birkaç hafta kalmakla geniş temas imk, buldurm, Gözlerime inanamıyordum. Bu memleketlerde Fransız ve İngiliz | de bulunan Dahiliye Vekili Falk Oz. milleti denecek bir şey kalmamış. | Uax, İzmiri ziyaretleri — münasebi. tı. Alman tarafdari, bir sağ taraf, | Üle ihtisaslarını soran gazetecilere Rus taraldarı bir sol turaf, kayıt- | tanları söylemiştir Fransa Ancak beraber Tzmir, 28 ('Teletonia) — Şehrimiz. ve Tayinler Yapıldı azmini şu tedir şaf ettiğini ve yakında Sona ereceği- ni teyit etmektedir. Bu aabah Baof- sürtle tebarlz ettirm. HARİCİYE TAYİNLERİ — yaya gelmiş oln Bulgür mürahbas | — Eltnlerin kiçbir. yahancı — arazide Ankaza, 24 (Telefonla) — — Yeni| heyeti telsi Pomenotf, — bu - akşam | SÜSÜ yoktur. Elenler, hiçbir milletin hariciye tayin ve terfilerini bildiri- | Crajova'ya hareket edecektir. birliğini baltalamak istemiyorlar, E- lenler, akın veya uzak hiçbir mem- leketin düşmanı değildir. Menler, ya 'Yeni Parti Relsi — »ız babalarınım ve bizzat kendilerinin hürriyete kavuşturduğu bu fakir fa- Reşat Mimaroğlu x4 şereni toprakta ahat vi malarmı istiyorlar. Bütün — KElenler, İşe: Başladı * (< aaumm yadecedele undadırlar. yorum Bükreş büyük eiçlliği — müsteşarı Basri, Merkesde başkansolos İsmail Hakkı Beşinci dereceye, Kudüs baş- Konsalosu Celâl Tevfik, Şam konso- dosu Necati, Köstence konsolosu Fu- at ve merkezde Abdullah Zeki, al- tinor deredeye, merkezden Muammer | İstanbul Halk Partisi idare haye- / Elenler, dişleri stkılmaş, azimleri kı- Yücel, Kudils başkonsolostağunda | U relaliğine tayin edilen Izmir mebu- | ılmaz bir halde fakat tam bir sükün Hulüsi sekizinel derebeye, markezde | Su Reşat Mimarağlu dün şehrimize | İinde, ayni parolayı tekrarlıyorlar. afet, Mucip, Mahmut, Bükreş bü- Belmiş akşama doğrü Purtiye gide-| Ya tam bir Yunanlstan yahut ölüm. üük Eçiliği Üçüncü kâtıbi Mustafa, | Tek ceki idare heyeti Telâi Pikret S- | — Tirana, 28 (AA.) — Slefani A> Roma büyük elçiliği üçüncü —kâtibi | İayla 'görüşmüş ve Yeni vazifesine | jansı bildiriyor: Sadun; Atina büyük elçiliği üçüncü | başlamıştır. Kâtübi Neodet, Çin hükümeti nezdin- | — Parti merkez idare - heyeti Aza-| guzetenin #ttihamlarıma de Türkiye elçiliği üÜçüncü — kâtibi | tığına nakledilan Fikret Bılay da bu- Ütekzip neşrettiğini fakat bunları teve Yümni, dokuzuncu — dereceye — terfi | günlerde Ankaraya gidecektir. Sik edeyiediğini yazmaktadır. Buna ettiritmişterdir. | | ı 4 Madrit — elçiliği — başkâtıpliğine | — — B B Yenl l GA Y ine, | w Te aet Ho sama ç NOT LAT Bi bir Yunan mezalimi lHatesi han Tahsin, Berlin büyük elçiliği| Bti nentisde Türküye böyük eçi |— GÜNDELİK: YABANLIK Hi üçüncü kAtIBI Samim, Bern elçi-| - Eşkiden iki Kât elbisemiz gi üçüncü kâtipliğine, Brüksel ekçi- | vardı. Biri gündelik, biri yaban- Tni üçüncü Kkâtibi Talât, tayin olun- | lık. Şimdi de binalarda, daireler- | de gündelik ve yabanlık kapı- |lar, merdivenler, salonlar var, — Oradan geçme! Diyip ada. mı yolâ getiriyorlar. Belki | £ |faydalı şeydir. Yabanlık — yani | Ağyara karşı iyi görünecek bir | cephe de lâzım. Lâkin halk için, | İsenin benim için de gündelik kapı, merdiven, bina hülâsa bir yer göstermek icap eder yal| Yarım milyondan fazlaya mal olan Galata yolcu salonuna Ka- | vaziyeti hakkında da menyuriyet | Tadenizden gelecek — yolcusunu | beyan etmeklen başka söyliyecek sö- | bekliyen bizimkileri zık: yoktur. yorlar! femileket başlarbaşa sükünet -| — Ecnebi vapurların K Ze TU Sörren kemımarfda Füzadlyeit p veerb ha Tomori gazetesi, Atina AŞanamın retmekte, kurbunların isimlerini ve mezalimin yapıldığı mahalleri bildir- mektedir, | dular. bırakmı- | Tolgraf: Vatan, İst. - Telefon: 24136 Romanya Ana Kraliçeki mü teversa M niz aahilinde, Balçık'ın yanıbaşın da küçük lemiş ve koöngreye yeni Alman harp — Kraliçe her sene, ilk ve sonbahar da yukarıda L A aF e < | loalardi reyk v Yo Ya Tam Yunanistan'da ae kri ekek ve e | aa tkedecek. we TERRR SA B gezer| Yunan-Matbuatı | ıŞiddetli neşr'ıyata* riyede oturur, kitap okurdu. Atina Ajansı ortasındaki bir sehpanın Bilvanya mümesallleri getirmek Üze- | gazetedinin. bethahane şmasallarının | Dobruca Bulgarlara geçecek. Ta- karçı bir| * Jiştirak ettikleri bu merasime İ: ” İtiklâl marşı ile başlanmış Ankara, 26 (Telefonla) — İstanbul belediye- sinde teftişlerde bulunmak üzere Dahiliyo Ve- kâleti teftiş heyeti rei: Haydar Berkşin ile mülkiye müfettişi Halis Ergun yarın akşam İs- tanbula hareket edeceklerdir. Salı 27 Ağustos 1940 Macar Romen Romanyanın İleri Sürdüğü Teklifler Macar Hariciye Nazırı Mihver Sefirleriyle Görüştü Bükreş, 26 (A A, D. N, B. H, Ruman hükümeti- lermiye davet eyle nükümeti — müzakereler merbut aden — bir kler de - dahi daki — bütür bügtünk ü hart bur tunmaktadır Rom D : AM <SA mak Üzere ste' Maci, Karâde | Macarları saray yapt y len ç resmini gördüğü- birkaç hafta | kâne nüz bu saraya gelir Balçık'ın dar sokakların- Zai kilometre murabbar verecek iki şıkta da Romanya, ahali mübâ: Şart koymaktadır. Malüm oldağı Üzere, Macaristan, bunu, Bu 'de — reğdet ra ve şeker dağıtırdı. Sabahları erkenden, — başına, kenarları oymalı bir baş örtüsü sarar, bahçeye çıkar; çiçeklerin |kurumuş yapraklarını, yaprakla- İrın üzerindeki” böcekleri —ayık- lardı. Yemeklerden sönra, güller İve hammellerile süslü bir kame- Türnüsev gekli ile, müşti. Budapeşte, 26 (AA.) — Btefani İtalya ve Alma: Ti hariciye an kaebul edilmişler- anya sefiri Ne de gö- e Mari, vasiyel , yüreğinin bu kameriyeye ko- n nulması arzusunu izhar ettiği için | - Budapeşte, 26 (A-A) — Tunire | mermer bir vazo ile kameriyenin | verin'deki Macar heyeti Tef üstüne | TY. bugün tine müzakereler kakkında raporunu vermiştir. 'Dün akşam Türnüseverin'de ne Bi- bi bir şeyin. vaziy görüşen İ lalaştırdığı hakkında burada hiçbir D |konmuştur. Rumen - Bulgar itilâfi üzerine bil Balçık da... kârı umumiyesini işgal eden bu: Kraliçenin yüreği - Balçıktaki sa- rayda btrakılacak mi, yoksa baş- ka bir yere mi naklolunacak?... Bulgar hükümetinin. Kraliçe |Marinin hatırasına hürmet edece- | |i ve sarayın bulunduğu yeri Ro- sanya hükümetine bırakacağı Vümit olunuyor. İşte Rumen ef- le hava hücumlarına karşı tedbirlere devam olunmaktadır. İngiliz Tayyareleri Berline Hücüm Etti İtalyan Hava Kuvvetleri Dün | 26 Ağustos , Kocatepede Zater Yıldönümü Afyonkarahisar 26 (A.A.) — Atatirk'ün MRİl Şefimizle brlik | İskenderiyeye te milletimizin ebedi - kurtuluş Mi . güneşini doğurdukları Kocatepe- | Hücum Ettiler ye her yı yon Halkevi — tarafından |makta olan ziya: nün yıldönümü olan | yapımıştır 26 Ağüstos günü Af- yapıl- t bu mesut gü- bugün de Bertin, 26 (A A.) — Stefani: 25/28 ağumt ecesi birkaç düşman tayya- resi, Berlin üzerinde uçarak ikl ma- hallenin üzerine yangın bombaları Hemeh bütün Halkevi men- | atmışlardır. Hasarat ehemmiyetaiz. | 'e dir. Düşman — tayyarelerinden — biri |saplarının ve kalabalık bir halkın dir. Düşman - tayyerltnilis.. bizi Hal- | tüşürülmüştür. Loandra, 26 (A.A.) — İngiliz hava nezareti istihbarat bürosunun — bil- dirdiğine nazaran, Engiliz hava kuv- vetleri cumartesi gecesi Stuttgart'da (Devamı Sa. 4 gü 4) kevi relstinin heyecanlı bir hıtabe- sinden sonra büyük taarruza iş- | İtirak etmiş ,bir subay © günkü harekâtı anlatmıştır. #ız bir orta zümre gördüm.Ortada bir çarpışma, bir. hareket vardı. Fakat İngiliz ve Fransız menfaatleri adına — değil, den... (Devamı Sa: & Sü. 1) İzmiri çok güzelleşmiş ve in- Kişaf etmiş buldum. Bu Şirin şetiri milli | Bu derece yüksetmiş gürdükten Son ancak | Ta inemnuniyet beyân etmekten buş- Alman ve Rus tarafdarlığı yüzün- | Wt diyeceği m yoktur. İamir ve fua- rı göğüslerimizi kabartacak bir if- İtihara lâyiktir. Memleketin — dahili den emindir. Hiç kimsenin rahatsız olmasını icap ettirecek hiçbir. sebep mevcut değildir.> Vekii yarm da şehrimizde kalacak ve fuarda bazr tetkikler yaptıktan |sonra Bandırma treni ile İstanbula hareket edecektir. snanmadık. Bile bile inanma- dik. — Yine mi salaş kahvelerde | sürüneceğiz? Diye hayıflanmamak için (- nanmadık ve İnanmıyacağız. € D Leü Z ğ i İngilirler Akdenizdeki d kruvazörünü ba 4 Yi Geçenlerde a z İtalyan h ’ı.._ı.dı 4

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler