19 Nisan 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—imoeğer Gençler kahvelere Müdavimdirler! unun için Eğlence yerleri çok olmalıdır aşra'da « Yarın » ”'Ltusı muhabirimizden: "llıııhıdılıl mahalli faa- bahsederken Çarşam- Kahve bolluğu mevcut %Nıluııı gençlerin kumar ve q_:imu.. olduğuna temas '..—.— husustaki mütalâamı ğimi vadetmiştim. Çar- ıll vâsi teşkilâtlı olup Yi Tunası — unvanile “'*'— bir kazadır. Eski ve bh. idarelerin elinde bakımsız l.__"hmbı kazası, henüz le mütemeddin ve mü- ' bir şehir haline gelme- ada yaşayiş el'an biraz '..""’ınl.bıh. akçam sayılacak hayat durur, şebrin h’kı larafını sessizlik ve kâbus M'*u Kaymakamımız Ahmet Blin himmet ve gayretile Wlıtı yapıldı. vı—"'dlıiluıcı namına doğru —'H*lk“’ mevcut değil derseni 'l. yanılmamış, olurum Yar Çlik bu süküti hayat di- 'M. eğlencesizlik deryasında :iıı,— pek yakın olan “ içki T müptelası olmuştur. in heman her köşesin. Aasır- hayretle Ça de ""'“ııı ve bugünkü Mevcut bulunması M" Veeski devri hatırlatan | llıyot merkezi bulu- ıllıı daha fazladır. N' bu kahve bolluğu içinde Bek O V içki gibi biri birine *"nn fenalıkların İcra et- q.—:l.ı fena te'sirleri cidden “h.._ ğe lâyık ve önüne ge- & çalışılması icap eden fkrllerlmlıdındh iş bulamayarak ha- “Rençlş AZanamı h"'ldı kahve hayalının olılıııuıın yegâne lı hemen budur. ııkınlılııını izale “kumar ve içkgiye lîıı .._ıı '*l iptil. hal olan kumar ve n önüne geçmek Şare Küi ederek ahlâk flimlş çlema S sık sik tiyatro küyeti ktir. Emin ren kamyona farptı 28 kişi Parçalandı 18 (A.A) ir yolu geçidinde k"""hl çarparak 2 kişi ölmüş,16 kişi telef — olmuştur . 200 metre uzaklarına | Cezetleri yerde yat- Valance, .,.::Mıu * Asır medeniyetine | Ortaköyde yeni bir dispanser Dün Ortaköyde C. H. F. nahiye mutemetliğinde bir Dis panser tesis edilmiştir. Küşat merasimi saat on birde Beşiktaş fırka mütemedi - Nuri beyin bir mütkile başlamış ve buna Dispan ser müdürü Dr. Necmettin Sadık bey cevap vermiştir. Bundan bulunan — Fırka rüesa ve azasile gazetecilere çay pasta ikram edilmiştir. Fükara ahaliyi — meccanen tedavi edecek olan bu Dispanse- zin meydana gelmesi için, mu- temet Nuri B. 300 lira sarfet- miştir. Her gün saat 14 den 16 ya kadar açık bıılunıcılı dispan- serin — fahri hey'eti © sıhbiyesi Hakkı Ahmet, Neı:mqllin Sadık Hüseyin Arif Aşer Şaki, ve Ec- zacı Pandeli — beylerle kabile Sadiye H.dam müteşekkil bulun- maktadır. sonra davetli verne( Hecere Müteferrik Bir Ermeni Türk lıılıı'.ı'/ı'!'ı'ııılrıı askal edildi Bakırköyünde Zeytinlikte | Tasevler sokağında evvelce otu- ran Armenak oğlu Eno Bekyan | tabiiyet kanunu haricinde Türki- ,yeden firar ve ecnebi devlet tabiiyetine girdiğinden vatandaş- hk kanunu mucibince Türkiye | Cumhuriyeti tabliyetinden ıska- ! tına karar verilmiştir. | | Anadoludua inüskirat fabrika- sı ne kadar ? Viyana ticaret odası Anado- | luda kaç müskirat imalâthanesi | olduğunu İstanbul ticaret oda- sından sormuştur. Viyana ticaret odasına verilen cevapta Anado- lada 62 müskirat fabrikası ol- duğu bildirilmiştir. Türk ocuğında çocuk balosu veriliyor Türk Ocağından: Çocuk haftası münasebetile | 25 nisan cuma günü Türk Oca- | ğında çocuklar için bir eğlenti tertip edilmiştir. Bu eğlentiye | 6-12 yaşlarındaki çocaklar işti- | rak edebilecek ve yanlarında ailelerinden yalnız bir kişi bu- lunabilecektir. Bu eğlentinin da- vetiyeleri gayet az olduğundan iştirak edeceklerin nihayet 22 nisan salı gününe kadar Türk Ozağı kitabetine müracaat ede- "k isimlerini kaydettirmeleri Tica olunur. ko Yakalanan 53 top 5 Yünlü mensucat ""hk’lîh lilmanda bir ka- kçılı AŞ gü Ası olmuştur. numaralı am- işindeki eşyayı bo- barı âıınııq_ şaltmakta olan fanın 96 # İnebolulu Musta- baş altında lim Mavnasının miş eşya bulımdu'::':: kaçırıl- | mış ve mavnanın hç | yapılan taharriyatta 5g top yün- lü ve pamuklu mensucat neye dana çıkarılmıştır. Bunlar gümrükçe müsadere edildikten sonra Mustafaya da Ticaret odasında ı yeni teşkilât Bugünkü teşkilâtı ile ihtiyacı | temin edemiyen ve tüccarın deri- lerile müsmir bir şekilde alâka- dar olamıyan Ticaret odası teşki- lâtının tebdil ve islâhı hakkında tetkikat yapılmakta idi. Oda kâtibi umumisi Vehbi Bey tarafından Breslâv) Ücaret odası teşkilâtı esas tutularak hazırlanan mesai ve teşkilât projesi bitmiştir. Projeye göre oda şu suretle iki kısma ayrılmaktadır. ( Umumi ve idari ), ( tetki- kat işleri)| Umumi ve tdari işler çalışma bilânçosu ( A ) kısmını ihtiva etmektedir. Tetkikat işleri ise şu kısım- ları ihtiva etmektedir: B — Ticaret ve istihbarat işleri: 1 — İhracat mallarımız ve | ticareti. 2 — İthalât ticareti, 3 — Transit ticareti. 4 — Ticaret borsaları, ticari ııılhbır. mallarımız — ve Propaganda, Sergiler. Umumi işler, Ticari tedrisat. Mali kısım: - Para, kredi, banka iş- leri, g Nakit, esham, tahvi- lât ve kambiyo, borsa işleri, 3 — Sigorta işleri. D — Sanayi işleri: 1 — Yerli sanayi müessese- lerimiz ve yerli mallarımız. 2 — Sanayi istihbaratı. 3 — BSanayi tedrisatı. — Deniz ticareti işleri: 1 — Türk deniz ticareti, — Diğer memleketlerdeki z ticareti. — Türk limanları. Ecnebi Umanlar. Rihtim antrepo İşleri, Balıkçılık, Deniz ticareti ledıiuh Hukuki mevzuat 'vergi- leri resimleri: 1 — Ticarete müteallik hu- kuki mevzuat, 2 — Mali işlere ait bukuki Mevzuat, B — Sanayi işlerine ait hu- kuki mevzuat, * — Deniz ticaretine ait hu- kuki mevzuat. 5 — Ticari temmüller. B — Mali teamüller. 7 — Sinal teamüller. 8 — Ticareti bahriyeye mü- teallik teamüller. 9 — Ticaret mukaveleleri. 10 — İnbisarlar. 11 — Devlet vergileri, ma- halli vergiler. 12 — Belediye vergileri, 135 — Gümrük kabunları. 14 — Nakliyat işleri, tari- feler. 15 — Deniz nakliyatı liman, Her kısım bir sindika tara- fından idare edilecektir. —— bu malları nereden yüklediği sorulmuş, Mustafa Piyerloti va- Purundan bir yazıcının yükledi- muahede yve ve : #ini söylemişlir. Rüsumat — idaresi ııhlrlkılı; devam etmektedir, P Polis tasarruf | sandığıbüyüyor Polis müdiriyeti tasarruf san- dığı idare heyeti toplanmış, bu senenin bilançosunu tanzim et- | miştiri. Bilanço; önümüzdeki hafta içinde polis müdiri Şerif beyin riyasetinde toplanacak olan heyeti umumiye içtimaında mü zakere edilecektir. Tasarruf sandıgı yeni esaslarla bir banka muamelâtı yapacaktır. Sandığın sermayesi 145,000 lira- ya baliğ olmuştur. Bidayeti teessüsü olan 1926 martında 1300 lira sermayesi olan sandık varidalının 3 sene İçinde bu yeküna baliğ olması memnu- niyeli mucip görülmüştür. 145,000 İira sermayenin bu sene getirdiği kârdan hissedar- larla 7 llra 83 er kuruş — isabet etmiştir. Bu para bir iki güne ! kadar tevzi edilecektir. — yreml Mecek wııılır gine altı haırsızlık vak'ası oldu Şehrimizin mühtelif semtle- rinde allı hırsızlık vak'ası - ol- muştur. 1 — Burdurlu Ahmet memle- ketine gitmek üzere rıhtımda vapura binerken mantarcılık su-' retile 250 lirasını çaldırmıştır. 2 — Romanya Darülfünunu lılıbeılndeıı M. Bivadora köprü- de tramvay içinde 70 İirasını çaldırmıştır. 3 — Maliye mürakiplerinden Mustafa beyin 30 lirası Eminö- nünde yankesicilik suretile ça- hnmıştır. 4 — Sabıkalı Nazım Zindan kıpıdı Çankırlı Ahmet efendinin 100 İlrasını çalmış, yakalanmıştır. 6 — Tüccar Osman efendi, Sirkecide bir otelde ceketinin cebinden 440 lira çaldırmıştır. 6 — Üsküdarda Kule soka- ğında 58 numaralı evden bazı eşya çalınmıştır. Yoksuzluk yüzünden hir inlihar Evelki akşam Bogaz - içine hareket eden Şirketi hayriye vapurunda bir şapka bulunmuş ve kaptantarafından Beylerbeyi polis mevkiine teslim edilmiştir. Aynı zamanda Katina ismin- de bir kız polis mevkiine müra- caat etmiş pederinin eve gelme- diğinden endişeye — düştüğünü söylemiştir. Polin merkezinde bulunan şapka — Katinaya — gösterilince pedri berber Yorgiye ait olduğu- nu söylemiştir. Dün sabah Beylerbeyi Sa- rayı önünde denizde bir naış görülerek — denizden çıkarılmış ve Katinaya gösterilmiştir. Katina pederinin naşını gö- rünce ağlayarak : — Babam fıkaralıktan inti- har etti daima düşünüyordu ! ? Demiştir. Hem dayak hem hakaret Koço ve Ermeni itminde » arkadaş kendilearil alay eden eden Haçiği dövmüşler ve Ermeni hâdiseye gele polise hakare et- miştir. Haklarında takibat yapı- | lmaktadır. | Yeni inşast sahip- lerine kolaylık İstanbulda inşaat bu sene her seneden fazladır. Şehirde yer yer yeni apartmanlar yüksel- mektedir. Büyük küçük inşaatın devam ettiği bu sıralarda, Maliye ve- kâleti Defterdarlığa inşaat sahıp- lerini alâkadar eden mühim bir tebliğde bulunmuştur. Buna nazaran yeniden ev ya- panlar ve ya evlerinin üzerine ilâ- veten inşaatta bulunanlar müsak- kafat vergisi kânununun 7inci mad- desi mucibince, yalnız inşaatı iki ay zarfında haber verdikleri tak- dirde ev kârgir ise iki sene, ahşap ise bir sene, fabrika ve imlâtha nelerden ise, vergi vermez. Bazı kimselerin yaptır Jıkları evlerin odalarının birer katların- da adedi beyannamelerinde nok- san gösteriyor diye vergi memur- larının odadan kat farkı almak için inşayı takip eden seneden itibaren vergi teklif — ettiklerini gören Defterdarlık, bir tebliğin- de mükellefin sadece inşayı ha- ber vermesi kâfi olduğunu be- yannamede odaların katların ve sair mahallâtın tamam gösterilip gösterilmemesinin meselede haizi tesir bulunmadığını tavzih etmi;- tir, krepailedese —— |Emanette Vapurlar oktmura yüzün- den başka limanlara kaydolunuyorlar Şehremaneti hariçten — satın alınan — vapurlardan — oktruva resmi alıyor, Vapurcular,bu res- min alınmaması için İktisat ve Dahiliye Vekâletlerine müracaat etmişlerndir. Bu teşebbüsler henüz müspet bir netice vermemiştir. Diğer taraftan Şehremaneti okturuva resmini vermiyen vapur sahip- leri için mahkemeye müracaat etmiştir. Halbuki diğer limanların be- lediyeleri yeni alınan vapurlar- dan oktruva resmi almıyor. Bu yüzden yeni alınan vapurlar Samsun, İzmir limanlarına kayd- ettiriliyorlar. —— Vinç düştü Vapur tayfasından Nikonun ayağına vinç çarparak yaralan- masına sebebiyet vermiştir. Hamamda ne aramış Evvelki gece — kasımı oturan Ali Bedri ve İzzet ::'..,':.' da iki kişi tütüncü hüseyin ef. dükkânında Hüseyin ve Setrak efendilerin hamama girerek hır- sızlık ederken ci M linde yıkılınmı:l'ı?::eıhu. Pa & Yarın İstanbul * Ankara caddesi. TELGRAF : İstanbul Yarın TELEFON: , POSTA KUTUSU ; ÖNE: Dahiliçin seneliği 14 Hariç , " AO İLÂN : Tarifeye tabidir. Fiatı 5 kuruş * İDARE ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: