24 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6

24 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Sirketi Hayriyeden : 1 haziran 930 tarihinden ilibaren, ahıren Köpru müruriyesi olarak vesaiti nakliye ücretlerine ya- pilan zamain ve rüsumu saire dahil olduğu halde sivil bilet ücretleri berveçhiâtidir : Köprüden iskelelere Köprüden iskelelere İskelelerden Köprüye ve iskelelerden Köprüye azimet ve avdet bilet azimet ve avdet bilet tek bilet fiatı fiatı fiatı 2 inci mevki 1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 2-1ncl mevki —1 inci mevki MINTAKALAR 1inci mıntaka T inci kısım 1 inci mıntaka 2 inci kısım 21nci mıntaka T inci kısım 2 inci mıntaka 2 inci kısım 20,75 23,25 41,50 46,50 Birinci mıntaka birinci kısım : Harem, Salacak, Üsküdar iskeleleridir. ikinci : Köprüden Rumeli Bebeğe Anadolu Vaniköyüne kadardır birinci Yeniköye Beykoza kadardır Ğ ikinci v Altınkuma A, Kavağına kadardır 1 — İsteyenlere tok bilet kıymetleri üzerinden kıymetlendirilmiş müddetsiz abonman karneleri verilir. 2—Arzu edenlere iskelelerden köprüye mahsus olan tenzilâtlı azimet ve avdet bilet ücretleri üzerinden kıymetlendirilmiş fotograflı aylık abonman kartı verilir, bu kartlar hangi ay için ita olunmuşsa ancak ©o ay için muteberdir ( Cuma günleri için ücret alınmaz ve bu kartlarda Cuma günleri kullanılmaz ) 3 — Ara fekelelerinin birinden diğer birine gidecek yolculardan vapura girilen tekelenin sıra- sında bir iskele ise hem aşağı ve hem yukarısı için girilen ve çıkılan iskele dahil oluuğu halde altı iskeleye kadar birinci mıntıka ikinci kısım altıdan fazlası için ikinci mıntaka birinci kısım ücreti alı- I iıı.-ılmr (sıra takip olunmayıpta karşı geçilirse vapura girilen iskelenin karşılığı olan iskelede mez- 11,25 14 20 25,50 13,25 21,50 26,50 16,50 22 31,60 37,50 82,50 88,50 İld:ıı:l u » * ğ " altı tskele meyanında sayılır. ) 4 — Usuli dalresinde paso almış olan mekâtip talebesi her hangi bir iskele için eski tarifede olduğu gibi ikinci mevki için 3 birinci mevki için 5 kuruş ücret ita edecektir. B — Efradı askeriyede her hangi iskeleye giderse gitsin ikinci mevkide oturmak şartiyle bir kuruş ücrete tabidir. 6 — Zabitan biletlerinin tek bilet aksamına Köprü mürüriyesi olarak otuzar ve azimet avdet ak- samına altmışar para zam edilmiştir. (Bu biletlerden evvelce yalnız yüzbaşıya kadar zabitan istifade etmekte idi, bu tarife ile resmi elbiseyi lâbis erkân ve ümerayı askeriyede istifade edecektir.) 7 — Memurin karnelerine Köprü müruriyesi olarak 37,50 kuruş zam edilmiştir. (Evvelce bu kar- melerden maaşı aslisi üç bin kuruşa kadar olanlar - istifade etmekte idi bu tarife ile maaş mıktarı nazarı dikkate alınmayarak bil'umum muvazzaf Hükümet ve Belediye memurlarıda İstifade edecektir. 8 — Biletsiz vapurlara binenler her hangi iskeleye çıkarlarsa çıksınlar ikinci mıntaka birinci kı- sım ikioci mevki ücretini iki misli olarak ita edeceklerdir. SESESÜİ aA 1888 de tesis edilmiştir Merkezi umumi. İstanbul SERMAYESİI 30,000,000 FRANK TÜRKİYE ŞUBELERİ Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, mersin. Yunanistan Şubeleri : Selânik, Atina, Kavala. Her türlü banka muamelâtı, itibar mektupları, her nevi kçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelâtı. KARADENİZ MUNTAZAM ve LÜKS POSTASI Sadık zade y anı Pazar 25 Mayıs Günü akşamı sirkeci rıhtı- mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun , Trabzon , Rize ) I iskelelerine azimet ve avdet Tafsilât için Sirkecide Mes'a- | det hanı altında acentalığına müracaat. Telefon İst. 2154 Si SSE€SELEM B SSEa3 2Ec© RES BES | A! M. NURİ ve ŞERİKİ p & Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri p kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. E MALİ ve İDARİ İŞLER DAHİ TAKİP EDİLİR p Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 Z Telefon : Beyoğlu 4516 YYYVVYYU YY UYY YU YY Y YU Y YY VYYY ; Yelkenci vapıurları KARADENİZ POSTASI Vatan vapuru SMa_vısçarşamb günü akşamı saat 6 da(Sirkeci) rıhtımından hareketle doğru: (Zonguldak, İnebolu, Sam- sun,Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, ve;Rize)ye gidecektir. BAAAAAMAAAMA « Kelepir Otomobil SSS Yedıi kişilik yarım kapalı FİAT marka az kullanılmış ve elyerm Takside çalışmakta — olan Otomobil acele salılıktır. Görmek ve görülmek için Anadolu Ajansı ilânat şubesinde Nihat Beye müracaat: Tel. İs. 2735 ] 9099809600009091066606S00630SS09 Doktor ğ 2 AGOP YESSAYAN £ Lavta ve Dahili Kadın Hastalıkları mütehassısı Heı';.ı?ı;h Samişerif sokağında No. 19 Husust kabinesinde %;".k’jığâk VC" Knde hasta kabul edcr..: | Tafsilât —için ! Sirkecide (Yelkenci ) hanında (Yelkenci vapurları) acenteliğine müra- caat, Telefon: İs: (1515) Eczacı kalfası 339 senesinden beri hasta- nelerde pratik olarak eczacı kal- falığı yapan bir genç Haşeki, Cerrahpaşa ve Etfal ve Beyoğlu Zükur hastanelerinden birinde İş ! ariyor. Böyle bir eczacıya ihtiya- Fe olanların Üsküdar İmrahor eczanesinden eczacı Ibrahim Suat beyden süal edilmesi. BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 8. İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 11 HAZIRAN 1930 Keşideler; Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat Ve Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır- Büyük ikramiye (50,000) Liradır Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. UTT 'Devlet demiryolları ilânı l O ZERTEKAMK L Y LAT T Koşum takımları ve teferuatınin kapalı zarfla münakasasi 23/6/930 pazartesi günü saat 17 de Ankarda Devlat Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarıt! ayni günde saas 15,30a kadar komlsyon kâtipliğine ve Vâzımdir. Talipler münakasa şartnamelerini ön lira mukabilinde Ankaradâ j Maliye ve Muhasebe işleri Reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşâ vznesinden tedarik edebilecekler. v Emvali metruke müdürlüğünden: - Satılık maa dükkân nısıf hane hissesi: Talibinin nüküline mebni yeniden müzayedeye konulan Beyo” #lunda Hüseyin ağa mahalesindej|Ziba sokağında atık 565 cedit 69 numralı nısıf hane ve dükkân hisesinin 680 lira bedeli muhamene ve 2000 lira bedeli mefsuh ile 2/6/930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin J” 7,50 hasebile teminat makbuzlarile İstanbul - Milli Emlâk müdürüyeti Satış komityonuna müracaat eylelmeleri. b p pp DA ŞŞ ŞR ŞN ŞŞ ŞD DKD OSMANLI BANKASI SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası İstanbul açenteliği — Telefon: İstanbul 1948 Beyoğlu dairesi — Te! fon Beyeğlu 1303 Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. Türkiye cümhuriyetinin başl-za şehirlerine ve memaliki & ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf emirnameleri irsalâtı, NBUL U. Hapisane Matbaası Ucuzluk ve süra't Mahküminin san'al sahibi olmaları için tesis olunmuş her türlü vesaiti fenniye ile mücehhez hay- arlı bir müessesedir. OSECSSCOİ BSSSESEESE Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her gün sipariş kabul edilir. İstanbul Sultan Ahmet U. Hapisane EEESSE İstan! j Hamza mahallesinde Şekerci #97 — | kağında 12 Numaralı elektirik — tesisatile mücehhez Tatlıcı ve pastğî cı fırını Kiralıktır Taliplerin Galatada rıhtım #” keti müdiriyetinde başkâtiP ae heruta gee | İka'eonmanazln müracaatleri. 'lMu'ul Müdürü: Söleyman Tevfik Kaçırmayın ! Fotoğrafcıların ve fotoğraf malzemesi — ticareti yapanların kaçırmamaları lâzımgelen — bir fırsat — çıktı:. Bütün teferruatı yeni ve mükemmel bir Ağrandisman makinesi ve Tomson — markalı yeni — bir Vf"ltllâtör pek acele ve yarı fiatlarına satılıktır. »

Bu sayıdan diğer sayfalar: