29 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL : Ankara caddesi TELGRAF : İstanbul Yarın TELEFON : » 4248 POSTA KUTUSU : 395 Senc: 2 — No: 15 ARIN:: *——__ Cumartesi g BAŞMUHARRİRİ ARİF ORUÇ €© İzmir muavenet bekliyor ! Binlerce liralık bir yer sekiz İiraya nasıl verilir? —— İnsaf lâzım!---——. H. Rifat B. TERDECE TT DER I İlah Amerikaya gitti. Burada yok ! Kendini denize at, ne yaparsan yap. Satıcılıktan vaz geç!? |.. Bir zabitai belediye memurunun sözlerinden .. | ———MLİE——”: Dünkü nüshamızda potin bağı satarak kazanabildiği üç beş kuruşla çoluk çocuk ge- Sindiren bir seyyar satıcının tHkâyeti vardı. Okuyucularımız tüphesiz o şikâyetin sebeble- leri biçareler ceza vere vere | bir gün elbet veremez olacak- rine çok dikkat etmiş olacak- | lardır. Potin bağı satan üstü başı Yırtık, ayakları pabuçsuz va- tandaş, son on beş gün zarfında Zabıtai belediye memurlarının Yağmur gibi yağdırdıkları ceza Ihbariyeleri karşısında kalmış tır. On beş günde tamam 44 İlralık 16 ceza ihbariyesi... Hayretlere şayan olan bu Ceza işi, cidden ehemmiyet- lildir. İstanbulda, seyyar ayak Satıcılığı ile geçinen, vergi vermek - süretile vatana - nafi olmağa çalışan, nihayet çoluk Çocuklarının nafakalarım te'min edebilen binlerce termayesiz va- tandaş vardır. Bu adamlar, cemiyete muzur — olmaktansa, i | ekmek parası çıkaracak kadar | kıt bir. kazanç ile iktifa- et- Mektedirler. — Hatta, — güçleri Yettiği kadar da umumi- hiz- Metlere yardım edecek vergi — Ve saire veriyorlar. İşte bu sımf ötedenberi Belediye memurlarından şikâ- yet etmektedirler. Şikâyetler insafla edilecek olursa, kabahatin Be- lediye memurlarından ziyade heledlye nizamlarında olduğu anlaşılır. Yalnız belediye memurları- nin çok defa ellerindeki ni- zamname hilâfına hareket et- tikleri, mevzuu bahis küçük Snafı lüzumundan çok fazla “lıekle oldukları da başkaca hakikattir. akil: Para ve iş buhram beş kuruş nafaka zanmağa — çalışan vaziyetleri çokı_._ malı idi. Belediye memurlarının 2 tıcılıktan men etmek istedik- Var| karşılığı ka- kararlaştırı- ken, günde ü günde üç | derecesine çıkartması aslâ do- tahlil | | birikintilerile Ortada açık bir alış veriş kesadı, bir | zavallıların | lar, neticede de serserilige, harsızlıga, yankesiciliğge baş- lamak mecburiyeti altında ka- V ecaklardır. Tabit şu fena ne- ticeden zarar görecek olan hükümet, hem de cemiyet o- lacaktır. Bir defaDevlet vergi varida- tından az çok bir şey kaybe- decek, Cemiyet te kendi - ıztı- rabı. yetişmiyormuş gibi, ya- ralı sinesinde, zorla fenalığa sevkedilmiş bir zümre daha görmekle müteesir olacaktır. Vaziyet işte bu merkezde bu- künuyor. Hal böyle iken, na- musile yaşamağa calışanları zorla felâkete sevketmek gü- nahtır. Onbeş günde (44) Jliralık bir cezâ yükü cılız omuzlarına yüklenen bir ayak satıcısı ne yapar ? işini terketmezmi ? aç kalmaz mı? aç kalınca da hırsız, uğursuz olmaz mı ? Netekim bunlardan biri, bir Belediye me'muruna : aç mı kalayım? İnsafedir ! Diye yal- varciğı halde : — Allah Amerikaya gitti. Şimdi yok! kendini denize at, yahut seyyar satı- cılıktan vaz geç!? demiştir, Evvelâ: Şu cevap bir me- mur ağzına yakışacak bir ce- vap değildir. Memur kendi- sine müracanat edenlerin dert- lerini dinlemeğe, iİşlerini ko- laylaştırmağa mecburdur. Çün- kü, o istiskalettiği adamların alın terinden damlıyan vergi karnını doöyur- maktadır. Bu, muhakkak böy- ledir. Sonra Şehremanetinin böyle aç kalmamak için namuskâ- rane çalışan adamlara revâ görülen — muameleyi — taaddi burada ğru olamaz.. Şu yatanın hakiki direk- leri İşte o yalınayak, başı ka- bak yırtık caketlilerdir. Arif Oruç Meclisi idareleri kaldırılıyor Ankara, 28 (Telefon) — Ya- | du'!(bıııüıı) mecliste müzakere inhisarlar kanununa lema inhisar idarelerin- den meclisi idareler kaldırıla- cak ve her inhisar idaresinde (Khükümetin bir mürakibi buluna- caktır. | | | kongresine riyaset etmek | hareket edecektir. Vekil Ankaradabugün davaya devam edilecek Ankara 28 (Telefon) Adliye vekili tarafından Avukat Hay- dar Rifat bey aleyhine façılmış olan davaya yarin sabah saat | onda asliye ceza mahkemesinde ! devam edilecektir. Muhakemede evvelâ istinabe suretile alınan şahit ifadeleri © kunacaktır. Bundan sonra Adliye vekili Mahmut Esat beyin bu ifadelere cevap termesi ve mü- teakiben de Mmüddeiumuminin iddianamesini serd etmesi muh- temeldir. Bu suüretle Haydar Rifat be- yin son müdafaası Cumartesi güdü dinlenerek davanın karara | raptedileceği tahmin olunmakta- öahılıye vekili ya- rın geliyor Ankara 28 (Telefon) Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey İstanbul- da toplanacak Türinig kulüpler üzre refakatinde kalemi mahsus mü- dürü Ekrem ve yaveri Arif bey- ler olduğu halde yarın İstanbula İstan- bulda bir hafta kalacaktır. Kadın birliği | Menafü umumı- yeye hadım mi? Kadın - birliği muavini Fâzlı beyi ziyaret etmiş- tir. Bu ziyaretten maksat birliğin müsamere ve tenezzühler biletle- etmişlerdir Birliğin menafil umumiyeye | hadi mcemiyetler sırasına geçebil- | mesi için ancak hey'eti vekilenin | karar vermesi lâzımdır. Vilâyet bu " ciheti tetkika karar vermiştir. Birlik intihâbat için de azami gayretini sarf etmektedir. Yapılacak belediye intihaba- tında birlik üç Namzet göstere- cektir.f Bu namzetler Latife Bekir, Efzayiş Suat, ve Lamia Refik hanımlardır. Birlik yakınlarda bir konferans daha verecek bu bahsi tazeleyecek ve kendi nam- zetlerinin kazanması için propa- ganda yapacaktır. Mamafi kon- feransın kimin tarafından veri- leceği henüz tekarrür etmemiştir. Kadın birliği yakın bir zaman- da birde deniz gezintisi tertip edecek ve bu tenezzühün şimdiye kadar olanlardan çok daha cazip!' namına - bir | hey'et dün vilâyete gelerek Vali | | tekelesindeki sütçü ve menafii umumiyeye hadim cemi- | Jdükkânları, yetlerden addedilecek yapılacak | " bir büfe de caba olarak verilmiş. rinden vergi alınmamasını rica | 29 Mayıs Perşembe ABONE : Dah'i için seneliği Hariç 1400 2700 İLÂN: Tarifeye tabidir. Fiati 5 kuruş 1980 ünü Haydar Rifat B.hakkında hüküm verilecek Hibe mi edilmiş ! Sekiz liraya verilen bin- lerce liralık bir yer ! Devlet demir yolları büfeleri kimin hesabına işliyor ! Hayretlere se- za bir meseleye müttali — oluyo- ruz: Biz bundan bir müddet ev- vel Devlet De- mir yollarına ait ve Pendiğe ka- dar olan — ista- syonlardaki bü- felerin cüz'i bir icar bedeli mu- kabilinde' garip bir surette bir a- dama ihale e- dildiğini haber almış, tahkik et- mek üzere mü- racaat ettiğimiz işletme kalemi böyle bir şey olmadığını beyan etmişti. Devlet Demir yolları büfe- lerinin ihale ve icarında sadece usulsüzlük değil, idare zararına pek garip ve pek ehemmiyetli binlerce 1liralık bir himaye ve sahabet de varmış! Haber aldığımıza göre Hay- darpaşa — istasyonu dahilindeki merkez büfesi suyu, alektriği ve mefruşatı idareye ait olmak üze- re işletme müfettişinin biraderi olan Mehmet Ali bey isminde | birine ayda sekiz on lira gibi bir para mukabilinde icar edilmiştir! İstasyonun merkez bzfesinden başka manevra hatları arasında bulunan piyazcı dükkânile vapur tütüncü islasyon dahilinde çukulata ve pasta satan seyyar İzmir bagcıları heyecan içinde! | dükkânın dan1:0, Pek garip bir ihale muamelesine sahne olan Haydarpaşa istasyonu Binaenaleyh — bütün dükkânların topuna sekiz veya on lira kira veren Mehmet AÂli bey buna mukabil yalnız piyazcı sütcüden 80 tütüncüden 40 lira ve istasyon dahilindeki diğer seyyar satıcılar- dan da muhtelif miktarlarda | kira almakta imiş. Bundan başka Mehmet Ali | bey namındaki bu zata Haydar- paşadan ta Mardine kadar uza- nan Devlet demir yollarının er- zak müteahhitliği de verilmiştir. Bu zatın bu sayede ve emrinde kullandığı beş on vagon yüzün- den üç dört sene içinde bir kaç | yağ fabrikası sahibi oldugu söy- lenmektedir. Binlerce liralık bir yerin se- kiz liraya verilmesi pek garip ve inanılamıyacak bir hadise dir. Müdiri umumi Haşim beyin ehemmiyetle nazarı — dikkatini celbederiz. aa Yağmur selleri hazırlıkları mahvetti Perişan bir halde müstacel muavenet bekliyorlar çok daha eğlenceli olmasını temin| Yegâne serveti olan bağları tehlikede bulunan İıııln!en bir manzara edecektir. — Yazısı 2 in 1 sahifemizde — bu dd d elit ha lll LA

Bu sayıdan diğer sayfalar: