1 Aralık 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

1 Aralık 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I iz GMail TE 7 7 gi re öz m m . ix. Miili e YEN! ASIR i 7, i ü z ri £ Vi yatak odalarınızı (o Haraççı Fratelli Sperco : e Ni Oliver Ve Şü. Salon, yemek ve yatak * rımzı çç Vapur Acentesi W. EF. H. Van Der | LIMİTET Kardeşler o mobilyelerile süsleyiniz... ö i > ile ve 1 NEERLANDA!S Zee & Co. Vapur Acentesi yo KUMPANYASI MACEDONJA vapuru ha | CENDELI HAN BIRİNCİ Merkez: RES vapuru elyeym lima | (50 llmammızda olup Anvers, RDON TEL, 2443 e Koter "gk amburg ve Bre | THE ELLERMAN LİNES LTD. | İkinci e Sokak kirari, Room, “Amlar. | >1 “5m yük kadr Londra-Hull Hattı Mei geek erdam Semie | İSERLOHN vapuru 9 birinci | BULGARIAN İLİ b ee kere İSİN | kanunda bekleniyor. 13-birinci | yarıda A Mane “OR TES vapuru 30 ikinci | Köruna kadar Anvers, Rotter- | p adar Londra ve Hull için yük | | Şube: teğtisde ik iimrekte olup yü. | dam; Hamburg ve Bremen için | alacaktır. Ankara künü taliliye “ettikten sonra | Yo£ Olacaktır. İ ÜGRODNO vapuru 20 ilk | Anafartalar Caddesi Burgas, Varna ve Kösten “AKKA,,, vapuru : 23 Bci. | kanunda Londra, Hull ve Aü- | Kınacı Han ilanlar için yük alacalı Kam bekleniyor. 26 Bek. | yersten iye <a yel ie Nü. 5 FAUNA vapuru 2 birinci ka- | Sânuma kadar Anvers, Rotter- | manda Londra ve Hull için | o Tel 1426 kâ m, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük ki ULYSSES vapuru 2 birinci kânundan 5 birinci kânuna GE bekl > Copenhage- Goteburg- Oslo em limanları için Şi alacak, ERLA 4 birinci olu tahliye ikten sonra Rotterdâm, Hamburg, marka ve Baltık sahilleri için yük alacaktır. SERVİCE MARITIM ROUMAİN OLTUZ vapuru 3 birinci hi. AND kânunda ss e yükünü etti Malta, C Cenova, Marsilya ve a eket ede- > hari e yük alır NEON üs KAİSHA si TOYOHASHI vapuru YE ilde hay, 15 ,Şang- Moji, Osaka ve Yolakamı” enli için yük alacaktır. Ilândaki. hareket tarihleriie 0 değişi! iri enlemiz mes'uliyet kabul et- mi Bak tafsilât için ikinci Kor. Tal donda Tahmil ve Tahliye Ma Se talığına müracaat edilmesi rica olunur, Telefon: 2004—2005 —2663 Az işitenlere mahsus Kulak âletleri TILKILİKTE ni “İzmir, eczanesi am, Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. American Export Lines RXCHANGE © vapuru: 20 B ci. Kânunda bebeksi Norfoulk ve Nevyork için yük alacaktır. EXİLO| NA vapuru: Kânunda bekleniyor, Bo: ve Nevyork için yük alacaktır. E CI 26 EXAMELIA vapuru 17 bi- rinci kânunda bekleniyo or. Nev- york için yük alacaktır. ENT H. SCHULDT amburg burg için yük alacaktır. Johnston Warren Lines iverpool “ JESSMORE , 14 Birinci Kânunda bekleniyor, Liverpol ve Anverste; e çıkarıp Bul. garista; a limanla- rına yük alaci ie parlar ime İlme ri vlun tarifeleri Mi hiç bir taahhüde gi- V. W. F. Hanri Van Der Ze. & Ce. Birinci Kordon Telefon No. 2007 -2008 Muayenehane: Ikinci Bey- ler sokağı 65. Tel 3956 zn a tramvay cad- desi 596 Tel 2545 Paris fakültesinden diplomalı Diş tabipleri - Muzaffer Eroğul kabul l e Telef S2 Cuma ve salı İS dei 1 kadar en astapnald a lp azman) üz Hekimi MITAT OREL Adres Beyler Numan Zade Sn Ahenk mat- baası yanında. N umara: 23 Telefon: 3434 Nazarı dikkate | rta Mektep 'Ta- velilerine mektepteki rna ve li zamanların. sıkıntı e mim temin için hu- es ie kendilerini tak- im g. mn mual- “Eğ “H.3 (15) ie i Mua:lim Doktor Ahmet Hulüsi Iç hastalıkları doktoru | j Kemeraltı Şamlı sokak No.20 (229) ” yük kalk r. | LIVERPOOL HATTI Ri JAN vapuru 1 ilk kânunda Liverpool ve Svanse- | geen dan gelip tahliyede buluna- DOKTOR -aktır. a ! FLAMINIAN vapuru 23 ilk ulisi (rel i 3 ânunda Abe 00l ve Svanse- . ME tlye bulmi, Kina Lutfi caktır. in DÜTCHE LEVAT LIN Sinir hastalıkları Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu- MILOS yea 16 ilk Di Mütehassısı i nunda Hamburg ve Bre Yapalı Amlar beyi hafaza eden KUVVET ilacıdır. İ dengelip iii bulunacaktır dörtten sonra ikinci Beyler el A leri, va- sokağında numari Rina : Lutfi vlun üc- İğ ayenehanesinde hastaların. selenin de ailenden me Habul eder 36) KUVVET ve İŞTAH menbaldır. suliye! Kina Lütfi ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. I Izmirliler Beyoğlunda Bristol al .. : i Niçin secin dür, 1 .. Niçin seni. Lezzeti hoştur, herkes içebilir. Tesiri kat'i ve seridir. Çünki : Çünki : Çünki : nbulda er io e konaklıyacaklar kendi Mola yanıklar keme İL biir, Istanbul evlerindeki rahat ulacaklar. Bütün bu fekalideliklere ilâveten fiatlar uzdur ve neşe alametleri belirir. Yemek yiyemeyenler fevkalâde bir iştihaya sahip olurlar. İ Çünki : Çünki : İçenler memnun olur ve arkadaş- Genel istek üzerine (Tir- larına tavsiye ederler. yâki) Harman çayını bu nü piyasaya çıkardık. Ku- talar şia Çay ryakilarine vi kl: leriz. Yerli malı ahlamur ve b alara da bulabi- lirsi çeşitlerini mı (Leylek) marka ile mg saç boyalarını Bizdez. arayınız. kumaş ai ve Turan e Mi tanınmış Kars şeri Besi, y diş macunu ve fırçaları ütün iyede tanınmış ve denenmiş (Arti) larının li satış yeri yalnız depomuzdur. Telefon METALLU Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli UM Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten bol sarfiyatlıdır. D. G. Vhittall Kömür D eposu Yeni tenzilatlı fiyatlar Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının mM ehm in TT evfik Türk antrasiti Elektrik, telefon ve malzemeleri sir Namı altında çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir Ve Siem fabrikaları ışıklı az mi Peğiskilelr 7-7 Tel, 3332 Şifa BALIKYAGI Her cins sobalarda, salamandralarda mangalda kolaylıkla yanan bu kömürü hararetle tavsiye ederiz. K Acele Ediniz. Depomuzda ZON! AK am ve GU yi KRİBLE kömürler bulun: Maltızlar Yalı Caddesi No. s TELEFON: 3120 ls. (İS Bu yağ başka yerde satılmaz

Bu sayıdan diğer sayfalar: