18 Ocak 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

18 Ocak 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve şifalı maden suyudur Her yemekte bir iki Bardak içiniz Tilkilik Yeni Izmir eczanesi Telefon : 2067 n Km öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü- ın kat'i ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattır İNGILIZ KANZUK ECZANESİ ğ - Istanbul Zonguldak krible maden kömürü: : Antrasit kömürü m ©: 3. am o yi ÖK DOLMA BAHÇE Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per- kinyani magazasında bulacaksınız. Tel a ci 3937 iz (3508) il Radyosuna Tarırn mücadele stley'ebü di- rektörlüğünden n: Bornova ziraat mücadele istasyonu su yollarının tamiri 1259 meleri, şartname, m” © keşiflerin cadcie istasyonunda gö- rülebileceği ilân olun 14-18-2226 104 (03). ie Vekâletinden: a kanununa tevfikan devi et vw g w3 . >. — Gam iyet merkez bankasınca satın alınmakta olan yaşi on gram meskük ve gayri meskük halis gümüş badem yirmi iki kuruş üzerinden aaa 17—18—20 (92) izmir belediyesinde eher metre murabbaı ii end beş yüz on bir metre murabbaı bin yirmi iki lira b. si muhammenle Alsancakta altmı sekiz sayılı adanın bir dail arsası ün ere şart- hile name veçhi cuma günü saat on a le ile ihale edilecektir. Iştirâ için yetmiş yedi liralık gamze kat teminat makbuzu veya anka teminat m ile söylenen gün ve saatta komis- —18—21—24 115 (70) — Yirmi Lira bedeli muham- menli Tire kapısındaki i emi lik kirası baş skrtekel şartname veçhile 24- z 36 e günü saat 10 da açık artırm ile ihale edilecektir. nk için bir De uk > vakkat te- mak il min: ig söylenen gün ve saatta en geli- —14—18 37 (28) elli dokuz lira otuz yedi kuruş. bedeli muhammenli Karşıyaka suyunun Alaybeyde mayn gurubuna kadar ve banka sokağının boru şebekesi olmıyan vaçhile 31-1-36 cuma günü sai Oda açık kine ile ihale edilecektir. İştirak içic 80 liralık muvak- at teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söy- YENI ASIR en pürüzsüz Dünya günün en son haberlerini bekliyor. Le een başında uzak- lardar sahip olanlar en olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya sahip olunuz ve 1936 modeli TELEFUNKEN Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına her halde hayran BOURLA BIRADERLER VE Şsı. al BULVARİ - IZMIR e İçü ve her BIRINCI KORDON ÇOLAK ZADE Mk elecek haberleri bekliyor 14936 dei EFE U NI EN iyi haberleri en temiz ve olacaksınız En Güzel Rk En Güzel Kalitelerde En Ucuz Fiyatlarda Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir BAYANLAR vi e e ei uk, ir ü k, Elbiselik, kten en cazip Kötenlerdz Me eni Isp: Rİ ri Eleni neki ,.Joptan ve perakende « satılmaktadır SILTULITI TN AZI TE ci mmarlarına Me kimi köşe ekilmeniiğ resi er A HEPEALAŞMAMAMALII GAAITSSII IST ISSSLALIIRYİSİTATISMISAŞLİTİSILI akie Gm ve halı verir LAZ H.3 G0) e nen gün ve saatta komisyona | eksiltme ile ihale edilecektir. inir, ği 23 — Bin lira yet- ba nl r tarihli arazi ve miş kuruş edek keşitl iade ile lerek gün ve saatta ko- | gileri ile binalardan alınan ik- ü Salı günü saat onda gisi b ek kanunu. 3 p si 8 z g a 7 3 EE ina V Küântar | misyona gelinir. isadi buhran vergisinin vilâyet inci kor- 18—22—25—30 154 (96) | bususi idarelerine devri hak ya- Sayılı ve 2-1-936 anda ul işi başsekreterlikteki | neşr çe tarihli hava le erine Belediyedeki ilân tahtasına ile 4-2- | yar mr vergisi kanı asılmıştır herkesce bilinsin. da açık — 2870 Bali ve 30. 12-36 lr 9 neşr tarihli 1837 numaralı bina 2871 Sayılı ve 30-12-35

Bu sayıdan diğer sayfalar: