26 Mart 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

26 Mart 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Mart 1936 YENY ASIR ASIR, ül N ie a san PARDAYANLAR |/ BONO rn Mübadil Ere şe Sİ Perl b AT E-Vi YAZAN : Mişel Zevako | | bie sectim Bu Vi konakta hapsedildik- ia ŞAMAMA e DARUL Re, TAKIMA lerini kimseye Ah şu vekilharç denilen herifin kulakların nı kesi meliyim. 2 açılırken beni bu dol — Eid , tam sırası değil mi? Bu gelen de pa Jille idi. — Hayır, amci —ji, vekilkarç. hal Bu he- hrolsun. Bu kepa ze <a rimi m rma Oradan ne su- retl, E Od ui şii idadi göreceksiniz! Gelen vekilharç idi. Bunu da Janetin ilk sözlerinden ali. dım. İşittiğim konuşmaları size söyliyeyim: ekilh: DR ar hapsedil- miş alla Li dınlar bu sabah sana bir şey söylemediler mi? iyar Pardayan boğuk sesle: — Hapsedilmiş kadınlar mı? o'kadar şiddetli Çayorda ki vekilharcın bunu ii işi itmemsi ka: ei di rel Lakırdı sında Şövalye bir lak ire ei terli- yen alnını sildi ve sözüne de- Sebile bana bir şey söylemediler. Bu sabah o die günler gili ses- siz geçi u bayanlar pek 2zi- yade Ti ler. Vekilharç — Bu kadınların lu sedildil konakta iklerini kim- seye ve Eğe yeğenime bile bir şey söylemedin yal Janet — Oh! Beni kimseye bir şe; lememekliğim için pek ziyade tenbihlediniz. ilharç — Pek güzel! Eğer onsenyorun sana ir cihaz vereceğini de zihninden çıkarma. Janet — Söz dinlemek Se imden olduğu için mükâfata lâyık olamam, Vekilharç — Pek eyi kızım! Sen Jilloya lâyık bir kızsın. Akşam dü; yemeğini götür zaman kadınların durumlarına dikkat et, Janet — Oh! Daima aynı şeyi görüyorum. ya bayanlar hep ağlıyorlar emeği bile güçlükle e Balamir ben bile onlara acıyorum ve yemek götürdüğüm zaman çe ziyade üzülüyorum. Vekilharç — Ne bugün son gündür. Yarın azad bu- söylemedin ya! lanmı e e Ja- dır, risile evlendirme! yor. - el de bunu istemiyor. kandırmak için pek çok Fakat pek inadcı ol - an ana ile kız bir türlü râzı | Janet — Bu kadınların git- melerinden ziyadesile ” num, 8 Vekilharç — Hemen bu ge — Eri hâlâ olkada ol Bana — per bunu da şim- iğre: iniz. 'ekilbarç e simi ii de hemen dolaptan fırladım anet: — Haydi, im yle Ya- rn sabah gelirsi edi. Ben de: ”— e pek hoşuma gili Işte bunun için barada kala- cağım niçin geceliğini isti. yorsun? dedim. ei — Çünki çenli i zaman yaklaşıyor. r.. Yal ni Janet ben gitmiyecej ğim... Janet — Ya Jilloda şimdi gelirs ai Pardayan : — Bu Jilleyu şeytan alsın | Onu bir elime geçirirsem |. Diye homurdandı : — Değil buradan dışarı çık- mak.. Hatta seni bile götür- mekliğini istiyorum. anet — er ? EE — Nei olacak ? Vel e söylediği kadınların. .Ma- ın akri yaly yani ni hap: sem kadınların Jan al la ür söyleni duğumu, kani niçin maria ğimi sordu. onların yanı- na e rica ettim. Bu işte biraz acele etmiştim. Zira yeni sevgilimin ga bir şey anlıyamıyordum. Kız acı ies — m siz bu Gelme zeli 8 oda sizi se- al Şimdi Mer enn ev- les adirmek istediği a yl iste- memesinin sebebini anlıyorum. Lâkin ben size ar için yardım edemem! — Sonu Var — Evrensel ve arsıulusal Paris panayırını geziniz | : Mayıs - > Haziran 19 sa lr ale co den fazla teşhirci çi Ki MiLYON a ETİ Satıcılar: Orada bütün gelmiş sayısız namzetlerile sizi ai Alıcılar: MS eni, m Bütün istihsal şubeleri e en değişik yere bula: için en son keşifler ve caksinız. Kın çalıştı. f Çocuk hastalıkları müşteri Adres: Izmir Kem; altı Hacı Hasan Sili: de 60 eri ada Cavi: de müra: TELEFON: 3903 25—30 (107)5 7 Pa. P. e. 5. mütehassısı kl Sabiha Süle man kl saat üçten altıya kadar Ikin- ci Beyler sokak 81 e daki muayenehanesinde has- talarını kabul eder. “1652 ) izmir B army EMİ — Senelik e İm ri bedeli o muhammet üçüncü Kahramanlarda nk. gokağın-| murabbamdaki atta komisyona 18—21— 261 601 iel — Seni bedeli pere Güzey vx deniz banyo) enelik kirası baş AE ekectesi teki şartname Ti 3-4-931 ? açık veya inat meklubu ile söylenen gün ve saatte ko- na gelinir. ye 18-21-4641. 1 — Bir sene zarfında ilânlar ey > ye bg 24 ee Ges on” da baş sekrete m gi şartna” mesi veçhile açık eksiltme ile ihale edilecektir. İştirâk i için ilem. iki ie ap inat makbuzu veya teminat se ile e komisyona lm 2 “3 — Karşıyakada Mi elik yu kaan Ve e daki” ii İzmirin en mükemmel hususi , HASTANESİDİR. Cerrahi - Doğum Kadın Kadın - ece: oni mi - Kulak - Bur gaz - Burun - Göz hastalıklarını kabul ve tedavi eder. SIHHAT Evinin ya ve lat İsirerla neşr, Hastane ücretleri : Bu para içinde hastane ücreti, ilaç parası, hekim pal Son derece temizlik, mükemmel evinin vasfıdır Ameliyat ücretleri operatör ücreti ve ilâç masrafı hepsi ameliyatların on günlük bütün masrafı elli liradan ibar, in ücretleri : z, kulak, rahim, RE ral 7 elirstler ı Yine on gün ÖMHAT inde kalmak Gl ilâç ve doktor ücretleri dahil elfi liradır. Ameliyatsız tedavi 9 SIHHAT Evinin muhterem doktorlar; Hurufu h eca sırasile aşağıda ekildi salonları fennin en Iki Er bağla bakım ve Md Sıhhat ir Halka çok ucuza temin edilmiştir : Mesela on gün SINHAT evinde yatmak ameliyat olmak i.dahil bir fıtık, Vi pi andisit ve buna benzer On gün SIHHAT ev BN yatmak, yemek, çocuk MR n Ri Pe ücreti ve dögum mas- rafı klardan SIHHAT evinde yatmak, yemek, ilâç, il parası dahil yalnız 20 liradır Dahili hastalıklar UL: assısları Birinci snf dahiliye m doktor e oğlu eyin Torahim Salor oi Sab Kadın hastalıkları arı Birinci sınıf mutahassıslar var Fikret Tahsin Kâzım Karal w Yat Ziya Üstün a hastalıklar Kulak - Bugaz - Burun Hastalıkları mutahassısları şsısları Birinci. sınıf mutahassıslar > ei sınıf operatörler doktor Hüseyin Hulki Cura doki it Yurcü he Ziya Gökşin ” hür za e — ne w EsatCimcoz£ Göz hastalıkları " " » Mitat Baran Birinci sınıf mutahassıs " a » Nuri Arkan. doktor Burhaneddin Bengü ASABİYE MUTAHASSISI Faik Muhiddin eee bütün > e lardan KELGRAFLA günü günü TELGRAF ADRESİ : Sıhhat Evi Müdürü , Dahilde ta y ek eye yakala len “gelen baslar “sahi lerine hastalarının sıhatları hakkında mektupla, e mali verilir, İZMİR SIHHAT EVi Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur. : Doktor SADIK ÇAGLAR cek hastalarımız istasyon ine en büyük Lolaylık ya- TELEFON No. 2974 | sı öz elli lira iple N el Tiz iki sene müd- |, detle va sölreterlikteki şart- hile a 6 inen ünü a onda a artırma ie ihale. edilec: li için yirmi üç Jiralık uu teminat makbuzu veya bal teminat mektubu ile ve saatte (komisyona etre murabbal ba: ye veya teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte komisyona gelinir. Bir gün bahar, bir gün kış kararsız havalar hastalıkların en büyük yardımcısıdır ! Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş ağrım, kırıklık, sinir, ele bel ağnlarına karşı . . ün her vakittan e bi Ve mız İ l 1 Li bozmadan, kalbi ve böbrekleri bütün ıstırapları dindirir. GRİPİN, Radyolin diş macunu a in mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil- mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 1 5 kuruştur Kaşelerile korunmağa bugi daha fazla muhtaç yor- 26—31—3—7 785 (158) — Bayındırlık nd 49, 80, 52, 53, 57 - 5B sayılı hada ikinci kordon kısmı ve Dee hanede Gazi ve Mar. bulvarları arasındaki cadde ve ahanede bat sokaği 7 ğı ve bu sol eşal Fevzi saları arasındaki yolların yet- r arsaları arasın- | bu istihkak raporile müt ma eş ve mini Di daki ya ükrü bul- | belediyeden ei İş iz SAM ve o sayılı ada | varma ' kadar olan yollardaki | tiyle tesviye ol kt la arasındaki yolun Tetiküştü | molozların kaldırması ve ze- | iş dört yz Şirmi açi çk kine | Me in tesviyesi işi 5700 Ji bk muvakkat teminat makbuzu mı ve ikinci - kordonda tercü: | bedeli keşifli başsekreterlikte- bi ii pr 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: