28 Mart 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

28 Mart 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Kömür Sergisi) Kömür Yakan Vesait Ve Teshin | Aletleri Beynelmilel | Sergisi | 1937 Nisanın 23 üncü Cuma Günü Ankara'da Sergi Evi ve sahasında açılıyor “ Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, sergiyi ziyarete geleceklere de azami kolaylıklar temin edilmiştir. Her türlü malümat ve fazla izzhat için şu adreslere müracaat edilmelidir : Istanbul : en Yataklı Seneler Şirketinde Sergi m Ankara : Sergi komiserliği Emlâk ve Eytam bankasından: Esas Depozitosu Nev' T.L. vi 400 hissesi Yukarıda gösterilen evin peşin veya taksitle satışı ii ti 1937 arşamba günü saat ONDA açık artan ile yapılaca! İstekli la yevmi mezkürde yukarıda yazılı Veznemize yatırarak artırmaya sünni ilân olunur. 28—10 No Yeri 819 Izmir Gülle tramvay caddesi Yi “Taj Mi 1 ene (551) “Emir Kadastro komisyonundan: : lulusi geler 31 kapu la doktor Hulüsi ml - 3 g E 0. xE rile birlikte ilân m itibaren iki de izel hamam sokağında 20 sayılı binada Eş Kad misyon veya müdürlüğüne üredi ze sâyılı kanun iğ. Kümlerine göre ilân olun 7 (544) İZMİR HALKINA MÜJDE A. HÜSAMEDDİN EREN IZMIR. ŞUBESİ AÇILDI PEŞTEM A ALCILARDA : | Mimar Kemaleddin caddesi Ye s5 Toptan ve perakende S ATIŞL ARIM İV İs kobal nnd Alt Bir defa ği kâfi. İlkk: vi a ye yı 15-4-937 p ' vi ri saat 15 de pazarlık usuliyle üç sene ir ğine mür: caa! X 0,03 eb'adında 500 a det Çam tahtası şart- m evfikan 7 Nisan 937 Çarş a zi saat 16.da İzmir Alsancakta Bin inci işletme binasında iy sas açık eksiltme suretile satın, almacaktır. tekin si kur y anı beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları zmir. EN ler Komisyon- dan parasız alınır. 897. (537) Izmir Liman işletme müdürlü- ğünden: Gümrük nie e e: vi 80 Ni muham- zarlığı İON mbe günü Izmi ile tm mldilüğü biranda olcğmdan ietiklilrin iş apn öğretin ek ve keşfini görmek üzer Levazım: servisine müracaatları ilân ölunur. Ötedenberi erişilmez RAHMi Bağcılar!. Tütüncüler!. ün kaz: relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. Hacıdavut zade KARADAVUT Sun'i gübreler Anadolu Yemiş çarşısı, Cezair Telgrat adresi: KARADAVUT anmış kimyevi Avrupa güb- Merkez Deposu Han Telefon 3809) Zayi kn re Ban ürk anonim şirketinin yamma yazl ii 866; 867, 3176-3180, 133-134 No, lu birinci ihraç 10 yi asıl Mise iz reti BEN, akki yi Bire in EN 2 inci al kal onda ğı Mermereden bakkal Tikveşli Hakkı 924 (543) Izmir sulh hukuk mahkeme- sinden : hazineyi maliye vekili tarafından İzmirin B. ci Sul- ari muhakem ii “Sekili giren a ye min teklif etmiş ve duruşm 1-3-937 tai rihinde günü olan 939 (539) Türkiye Ziraat Bankası T. A. Ş. Kemalpaşa Sandığından : den mezkür kanunun beşinci ma mucibince bütün kırk beş gün müddetle Ml ari Br suretiyle tarihine müsadif satılığa tturması 12-5.937 ti e de an ii “ m karar ali RENDA sittir.. Ve kar, arıda adı ve sanı ve semai bankamız 2814 sayılı dan mea m ddesi orç pes şamba günü saat 14 te Em saat 16 da ae yedi buçuk pey ml ismi geçen İri ve saatte ai Ziraat bankasında hazır bulunmaları ve satıla ia malüm »inak istiye: Kemalp banka: asına is ağlandığı ve birinci taksitinin eelizek kesbettiğinden ipotek bulunan yukarıda hudut ve BiNo. © Karyesi Mevkii Cinsi Mikdarı Hududu Borçluların ismi 112 K.P, Armutlu yolu bağ 7352 M. Şark mara Atanaş G. çay Şi. mutaf Atanaş Ce. bâkkal Andon Eğme se ve Fn ve hemşiresi rime ve Fazıla ii” N Nif altı 60 sak zeytini havizeytinlik 6433 M. Şa, — garp ere ye yl e ik oğlu Nikuli bağı yi pa L o; abacı Aleksi bağı - Parsa © camiikebir zeytinliksebze bal i 6433M.M Şi 27 &. mu ei deli inal elyevm " i ye Sultanlı o ağa e mukaddema Andon elyevm Yakup Şi. dema Yorgi yle Isail efen ” Parsa ulu yol tarla 11827 M. Şa, ei zevcesi vE ; a, ve şimal tarik am Ce, hacı Meh- — met oğlu hacı Hafız ” Ören Koze yir bağ 8271 M. Şa. ike Ga, Biri Hann damadı Şimal Kırlı Ibrahim ve- vi <. resesi Ce. Hacı Davut ver. 25 Kemalpaşa a one, bahçe ve eşcarı 1838 M. Şark. Hafız Halil efendi taiğeli Garp. Hacı Halil zevcesi e Hacı mülâzim zade Hasan Ali ini eN e bir dönüm bahçe Şi. molla Hasan oğlu Ce, Akserli hacı Mehmet vereseleri bahçesi - Lİ e bağ 11028 M. Şu Topal çin Kiyak m ağa Şi.tarih Ce.hacı Ahmet bağı 4 zi ” E bağ 5055MM 'p Mısırcı hacı Ahmet Şi:tarik Ce* eskici Ibrahim — e çi omre, Ga. tarik Şi. Kerim kuyusu ve tarik 32 5 Çeltik yeri Bağın nısıf hissei şayiası11028 MM Ce kal "Pandel kerimesi Miriçi hacı Ahmet oğlu Ethem 205 Y. Kızılca kip arası bir 6437 M. ai Ya Kİyeyl e Tbrabim ağa bal G. Hüseyin oğlu Meh- Selânikli Mustafa ve hemşiresi ran yol Şi. Yorgi elyevm kadem Hasan Ce, Sakızlı Yorgi Kerime ve Fazıla ie vi a 4 Kemalpaşa (o Çayırlar bağ 3676 M. Şark la Şerif Mehmet ve kısmen parmaksızın Osman o Balı beyin. Şerif m smen etmekçi Ali usta pa Ali bahçesi Şi. Bacak Mehm ı ji up. ballı bey oğlu Ab 58 Y. Kızılca (Evran külü bağ 13785 M. Şark e çi ve kara O ağa bağı Şi. Kara Mustafa oğlu Konyalı Hüseyin kızı “Hatice > Ali cen 19 Kemalpaşa (o Tavşantepe 30 sak zeytini havi 1838 M.M Ga. Muka dde pi Kaval ve elyevm a bahçesi Şi. Abdullah Hasan Hüseyin oğlu Riza vekızı müfrez zeytinlik elyevm İsmail Şak. Ayşe LE ve Huriye ve Zeynebe müfrez Fatma ve Süleyman kızı Umahan mahal cenup Kaval oğlu 7 “ — dede yaka 9 uk ,, 919 MM öe ebel yi Şiar yşe ve — Künile ve Huriye ve Zeynebe müf- < Ni mahi Wi # m Tak 5 1379 , ğu. San Hisei tal garp cebel gen berber Yurki cenup " " e ve Kâmile ve Huriye ve Zeynebe müfrez mahal ” ” Köpl ce tarla 3676 M.M Şa Ham oğlu 2 elyevm vere: İl Ga, Ve ve aile ve Zey- ö is 97 müfrez mahal Kandil Ibrahim cenup finca; " Çayırlar bağ : o 3676M.M Şu mn oğlu Petru Ga, çay şimal kör Mihal ik Alaiyeli Mehmet lâş enup çakır Pandeli oğlu Dimitri " “ v 3676 M.M Şa Kal Ga, iğ Raşit ağa şimal ve cenup parmaksız Arnavut Hayrullah karısı Gülizar e hacı Hafız vere ve evlâtları Şakir ve Bekir ve Burhan Pi m S > 4595 Şu m gur Kel efendi adamı Raşit ağa Şi. bakkal Mimiku Yahi cı ku vâde sonu olan 31-11-936 tarihinde Mimi arça gayri evsafı yazılı yirmi pi toptan veya parça parça oimak üzere ei ilnleği. icra e ağından eklerin yergi ve 9301535 | kı Açık Arttırma İlânı açık arttırma ile satılığa çıka- mıştır: dr ei iştirak edenler e yedi buç m beş gün temdit şinci gün ayı çok bedel vereni içinde dairemi- ze müracaat iy ikamdiz Buna ait şartnameyi görmek ve daha fazla malümat in istiyenlerin dairemizin 447 mara ile hergün müracat et- meleri lüzumu ilân olun 3 iri belediyesinden: — Belediyece gele EN ve binada bir çimeni boru imalâthanesi YARİ işi - 4-937 salı günü saat 16 da açık eksiltme ile iha ie edi- li i keşfi do- kuz dir ira altmış » hel i Tas iç a i miş liralık muvakkat teminat makbuzu veya banki minat mektubu ile söylenen gün ve Saatte encümene gelinir. i in yelmiş beş lira muhammenle Basmahane ista ir senelik ş kâtiplikteki şartna- me veçhile 6-4-937 salı günü saat on altıda açık artırma ile ihale edilecektir. Iştira al k muvakkat saatte encümen e gelinir. enelik VER elli lira i muhamm enle Hil efpaşa- tıda açık ihale edilecektir. İştirak için üç yüz etmiş beş kurı ir. muvakkat teminat eli e. ve saatte aa encü; 20 23—27..30 831 m 2 soy zımdır. Bu bari cinde hareket 7 ri lira ceza alınacaktır. 938

Bu sayıdan diğer sayfalar: