21 Ağustos 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

21 Ağustos 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 AKTESİ 1933 'ARAFI BİRİNCİ SAHİFEDE - | bakanımızın geçen yıl vermiş oldukları TİCARET ODALARI ettiğinden ve ek seneler bu İş mül EE şehrimizdeki mebuslar, ec-| yüksek direktiflerin bütün alâkadarlar-| 4"* Ekimi Bak nnutku .X VE e MİZ iraklerin artacağından ümitliyiz. m ve pe mümessilleri kendileri |ca ve a li a si önünde tu- R Ee — lerimizi lı il maddeler EW Ee rılan yerleri işgal ettiler. tulmuş olduğunu, yül eret emen bütün ticaret odalarımızın, bir-İlarna tanıtmak isteyenle, Np, ardımlarına lâyık ve hus müessesi er köşesinden binlerce ziyaretçi top- Sayın Iktısat Veki katl tağımızı kendileri zin 1937 Izmir Enternasyonal " Ele Izmi yol rından İde valimiz, belediye reisimiz, Manisa ve bulunmanızı yal zenginleştiren alâkalarma çok müteşek-|pek çok istifadeler gileeeklenlisii. > valileri, sabık iktisat vekili B m izmir ik yi ei e. ie in tabil ve te la w diğer mebuslar aldı Halal | ela ve zi taşla Istanbul © ticaret odası olmak) likleriyle müstesna bi - pp... ilmi yam Fuarının, ikm kal üzere ii odalarımı yar komi-|mir şehri, Fuar ile sp iş 'enasip bir varlığa kavuşması tesinin yardımı ile meydana getirdikle- alel için de iyi ve istifadeli si Bu sırada bando istiklâl marşımız bin İzmirlilere hez türlü yardımda in x yü pavy mi ede m Kerim birçok - cazibeleri ihtiva'et- ü ükütu içi v en her nevi maddeyi, cazip bir teş-İ| mektedir. ii. m Istiklâl marşımızı mü- BE bir ricada bölün da ğe hir sanatı içinde ve bir arada görmek FUARIN YARATTIĞI teakip kürsüye a belediy: Fuar | vazife ifa etmiş oluyorum. kabil Gelecek yıl, tensip ip ai reisi Dr. Behçet vi bali Sayın nafıa vekilimizin devlet demir duğu veçhile yapacağımız. sergi sar vu leketimiz hesabına dinleyici iie çok alkışlanan şu lari Me ee ii iş e : ni yi im eğim kl — k in söylemi lukla; rla y binlerce yu! yu suretle Fuarın teşhir sanatını yük- ür, ğin nu: mey Sayın ğe dei eelilimiz izde gi KN çok ida seltecek've Fuar asıl hedefine vâsıl ola- — ta Şark vilâyetlerimizden, mnemleke, İ Açılış renin başkanlık ei ve ve mü ediyo ktar. Sahil ilaşiciei dolaşarak gelmiş bir ii bulunduğunuz Enternasyonal niz Fuar samanın ve Fuar için İzmirdeki bir kısım hususi sanayi mü | ok yurddaşlarımı e i & Fuarının, 5 sene delile.» ütün Tür ği, Kültürpark için de daimi surette esseselerinin güzel bir uslüpla m yerimi inkılâbımızın bü- Ee yi is kaynağı, İç ve dış ticare- fayda Mü kültürel ve sosyal bir yaptırdıkları pavşonlar ve umumi ola-|tün memleket içinde yarattığı sayısız Ear (Sağlık müze-|' Ep, yük İsmet dağa, izmir Fuarına hususi biri İrak kei nama ei vee ber yıl görmek fırsatını | Mi göster- | sini) sayın sıhhat vekilimizin o İzmir hemi e itmektedir Bizzat aranızda 1997 Fuarının değerini arttırmıştır. — | vermesi, inkılâbımıza © ve > biler DD sevindi kıymet me bir hediyesi sölediyo. eli 2) nimi. vazifeyi, ai ın açılması merke lu yıl da, tamamen Tür e m arttıran reel bir : Şefimiz EE türk, — de fik Saydam enine tey Lİ Kendilerinin namları, leri, emek A ve HE m « İinanış tevlit etmesi ii lm a er açmakla hususi bir zevk ve şeref duymaktayım. fından. meydana Entemmasyonal Fuarı, çok iy ir b ime İN ie, MR e ağa i Hyaki Emteriasyonal Enine) len sadi — tı : a ei enlemi Sl ün ln a izm si Ne e Fuar, enternasyonal olduğu kadar bütü lada dekteli alla Üaküü öp saab ai Kaş ve bei dış ii ora El Ebe : şube ve kısmında bizi faaliyete sevkeden ii Timi İl en cahlı birer delilidir. den gelen bir çoklariyle burada tanış- #hundaki emirler, ilk ikm kongresinde FUARDA BANKALAR il iehsadi elemanlarımız. arasında İzmir Ki LİST TÜRKİYEDE mak ve onlara memleketimizi tanıtmak ğ a lana e e gm yale arını, bizi daima terakkiye doğru götüren bir kuvvet olarak ti ir HAMLELERİN SONU, |fırsatını bize vermektedir. z yağış vi 1yoruz. Fuarların milli hayat ve ekonomideki rolünü izah ne .ĞI YOKTUR FUARIN BIR HUSUSİYETİ lerine düşen vazifeyi yapmak için bü-|nesli ve vasıtaları, Türk milletinin bu bei Şü süretle, Izmir ein öt | demle Enlarmayonal 5 her yıl AR MUVAFFAK pm na i iyetlerden biri d: “yük bir imanla çalışıyorlar. sustaki hassas cömertliğine yak: de ve ancak iki yıllık bir çalışma neti- | açılma: etlerden biri de, i e lrimkedli b ea biricik beynelmilel ok trak gözden geçirdiğim m inde ortaya çıkarılan e öser, 1 nde vee e İ Cümhi iwe home başvekili Ismet İnönünün i | kurumumuzun bir ELİ ği zmir Fuarının büyük bir a e ye serin sf met e e diğer ş3minnet skala RL yar yü gökhan güllağı gre ıç daya am, Emler e k, İş bankası, inbisarlar ve ; devleti, ç «KOŞUYOR VE VE YOKSELIYOR )ekonomik ve bayındırlık alanında fili - Me en mesut mili lenen bu çalışı uvveti dretini gi 'k milleti, Atatürkün Lai © terdiği ai inanmıştır. Koş R ve yükseliyo; | Atatürk re zaman içindi a ii güç olan bir pi iyiki ee kazandırmıştır. Türk yanda birer e kıymetli bn müessesedir. Vilâye Izmir Fuarına ehem- miyetli Bi se iştiraklerini temin için çok samimi yardımlarda © bulunan sayın dahiliye vekili ve parti genel — reterimiz Şükrü Kayaya arzı teşekki deki Bu yl da işi nakden yardım ya- iz ve vilâyetin her çeşit mahsullerini, ymetli tarihi erlerin, güzellikleri- ii in, li valimiz Fazlı meclis ve Izmir huzurunuzda teşekkür etmeği bir vazi- fe bilirim. Güleçe, saym — umumi ticaret Trakya umumi müfettişi sayın gene- ral Diriğin Izmir Entemasyonal Fuarı- le an bol bal ilden İ e ei e ve En- İten uriyetin fe- yeli es iii Ri nk bugünkü ağa rârınki nesillere bir armağandır. al Fuarı hi 'çası olan 'Trakyanın mal ge em Fuarımızda temsil ln büyük bir memnuniyet mr ilâyetinin de bu yıl hususi Ve bina yaptırmak » suretiyle Fuarımıza| Ji Lüt- in büyük ve çok sevgili Baş-) re menim fü Kırdara ai a He görüy, oruz ki bi ize nümuneleri verm n bu ii bisi ze Ker verecek, göğsümüzü Di şekilde artmaktadır. iyi nümuneler göstermektedir. i rının iktisadi cephede k syal cephe: de ik tesirlerini ihmal a elbette doğru bir yu husus. ları temin eden azlı a kaymet ie ii ni: iç kıymetli kdr reisi ve onun faal'arkadaşlarının m metleri ini leke endileri i takdir ile anar ve “onl ü eği bir ye sayarım. Fuar ai olmi Muvaffakıyetleri tevali ed. ü bu muvaffakıyet daima enik iz zaman ihtiva mi ikreder ie iştirak ali ki sl yar: yık olduğu ka- mlekete ede-j reisinin ar İzmi lâ; amil bir iii elli için devam İzmir m her sene arr kaydettim. Ve bu ilerle-; adi ii el üretin de ilâve arzumuz ile in muhterem gibi mükemmel bir i şa edilmesi: kei vardır. Bu saray yakl in edildiği takdirde sergi; âmil bir sıfat alac: ya- Sam bir şekle girel bilmesi: -aktır. Buna #yakından #bilirsiniz. AR KIYMETLİDİR ümtaz ken sade TURK VATAN KAD. Büyük Şelimiz Atatürke gelince, bu m ce mem el mizde d deli za ln cihanda t köle tatürk bi vatan h ımızla ölçebiliriz. Atatürk bizim etlidir. im Se takdir ye feri e temiz biri Meram ei e. Atatürkün kel ini aRaaik vi vatanı- nazarımızda vatan kadar kıy: Ta milli ve beynelmilel eserleri; vet e Bu kabi il eseri Be mem cüm- | Fu hüriyt Yeki esinde hükümet ie hek bi yeken başardıkları işlerden bir nümune |mi mak o hususiyetini de Kemalist Türkiyede, min ileri yoktu tadır. Gizli ye- hamlelerin .somu, durağı |zandı Biz; deli en büyük adamı yeri Kemal My en iliğinin emir vi işaretle daima yeniye, daima iyiye giden, daima ileriye ii ir mil sr anla iddia ediyoruz ki, gelecel van esi İzmir Enternasy: daha güzel, daha olgun ve olacaktır. DOST DEVLETLERİN İŞTİRAKLERİ daha ve Fuarda bu sene dost Sovyet, Tagiliz ri « İyor. onal Fuarı di veri mek isteyen uluslara iyi va gidim bilvasıta yardımlı Olması ur. tarihi a neticesi izmir şehri, mevzi Eğ esnafın, işçinin, tüccarın , sandetlerine ferahlık geli- dinlenmek ve , ailevi vazifeleri, başarmak ve ni yeni hamleler kn yap için bu ye hi me 5 daha kuvvetle hisse setin âlemin Karşısına üksek insanlık hisleriyle ii, genç Türkiye cürdhuriyeti hüküme ti, cihan) ei bilhassa aziz Başvekilimizin wyet | € lan alâka ve yardımlariyle her vi bir az daha genişleyen, gin ve nce cazibesi artan mili ey yeri lark bu bakımdan da mektedir. Fuarın her yıl açılmasında biz İzmir- liler bu saydığım faydalardan gok da e eki Yan ketimizde iemadisi hakiki n ye olacaktır. d ei kün kin samyeli ve vak lem iete Selncor sultanı Z reilekilneiir etmektedir. rüz. o Bu mazhariyet, en büyüğümüz ii irlil lan teveccüh ve İ sevgileri âsârma bu münasebetle de şe

Bu sayıdan diğer sayfalar: