25 Eylül 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

25 Eylül 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İZMİR BELEDİYESİNDEN: MYüsan ZreİSİZMİK neşriyatı © Esas No. Yeri du Depozitosu j Eski Yeni © Nevi REZ I — Hava gazı fabrikası kimyevi i PAZARLIKLA ea M2. bi il ie kullanılmak 837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sel ada 198, Ki re be bön ia T h I d ki parsel 7. 22 > Odanin 3/5 Hissesi 4— 70 im bedeli muhammen ala ırnaladakı smanşa 839 Güneş Mh. Gelincik sokak ada 196, ei 8. & ir a ar alsinenkt” çil e d e. 11, 23 Taj 4 * Evin 28/48 Hissesi i me Te ihleni 1710/937 cama çün b 848 Karataş Şetaret sokak. 10,10/1 “Ev 260. Geli camlı ıçın IK yazı 852 vi We 2 inci Hacı Süleyman sokak ada 194, 2J4 Kin 142 Hissi 70 mek — hava e medürlüğine E 5 hi parsel 2. il K 863 Güneş M. 2 inci Hacı, Süleyman S. ada 107, par Yahuhanede iin , k için de kırl şi tnos gerek ei en a dâhisi 1 ei ar 858 e lak amca ca 26 Evin 40/160 Hissesi 1848 Jzu — ml gün ve saatte encü- 865 Toraman Mah. Cedit sokak. Ada 411, parsel 13 eserini Kurtarmak zamanı gelişti yesil > 12/24 hissesi 4Taj. Arsa 29—M2.435 Aim Mit Ki giri 0 867 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sokak ada 198, par- ia ve arsa Büyük Sinann büyük eserlerin inen 12,16 8/24 hisses — > 10— şartname veçhile 24 takım el-)”“4 e ai A gö rnavut kilisesine verilen mul Sile tiptir. Avrupa sanatkârlarıncı ii Bülaei Aziziye Debağ Ahmet sokak. 51 Evin 3/8 Hissesi 7.50 ş melik Bedeli mu- nini la rik yaln i İsinan bütün şarkın Mi 873 Şehitler M. Mukaddes mezar > 96, 98, 1 Mağaza 1640.— İhammeni beheri on beş ie a ener pafrkhadeğimikilni yil ği mi m sokak ada, sel 80. Evin 3/48. Hissesi EE 2 e gesi yea alm, miihenİdri İl Zinci Sül mii Yüzbaşı kali sokak ada 1/10/937 sikine Ji İselliğimeceeir. iağndke) lalesi 132, par: 41 Ti. » 3/8 > 16.80. Jdir. ink için e ik mek ğu Bitiiğlektedir. pimi seriye gi z ay İZ Süleymaniye Kiremitçi sokak ada 166, Arsanın 128/256 hissesi kat ile Sylee Rp RA e m z #2 Münir Ve e sne gate elin r patrikhanesi bu mektuba ver-İSİNANIN ESERİ KURTARILMALIDIR 887 Karıya Osmanzade Reşadiye sokak ada 112, 2m 14—17— gal —25 1725/3190 ai ak > pikiri dme a ie « fil ön are İlk ME ie sı yüz on iki liralnin başı olan İstanbul paikhaneinin | ser mevcutur. Bu cini ziyaretle 868 al Osmanzade Ziya sokak ada 99, par- . ğa 30 ii mine md cad- müstace ahval, yalı başım kar iyaretçi 18. « 2 i ısını y ii i lik ki kaddes bir intiba bırakmal 889 Karşıyaka ri Şadiye S. ada 27, parsel 2. 14/2 Arsa > 19.80 yılı lideri rd e WET al v kia 890 ve Alayb: iye #okak ada 28, parsel 11. o 27 o» ,— » AB6 bri gitme veçbile 1/10/ bilimi. a vi De pi mn 9 İdir. e : 891 Karşıyaka Ala; ii Şadiye sokak ada 28, Pars. 16. 17/17 225.50 a N 937 Lİ ri miştir. Bu kadar cehalet z 892 Ki aka Osmanzade Reşadiye > 100, par: Ey 31/1 > 5075.— » şir, i 893 Kürüyaka arif ala Rep eşadiye ada 110, par 7 Tarla 2669.— 160.14 ferttırma a ie ihale. lecek. mii mr Şalı CAMlNIN © |YUNANSTANDA Di MÜCADELESİ 909 Ri .. Osmanzade $imendifer sokak er: Tiz. sir YE Katimerini yeğ 3898.— 155.92 IYMETİ di 3 s saatte encümen. li gile Te ik yan ai ini Yamanlar için “a e Karayaln Osmanzade Demiryolu çıkmazı ada 5 53, 1106 | -2— Senelik ne Sö bede-| Tirhaladaki iz camisinin kıy. |0ğım mücadele sui tefsir BP parsel 7 Arsa Dren ğ saydı, Türki limeleri bitirdikten son” ii muhammenli paralı köprüde 139 metini bilenler pek ii bük ri 3 b 04 Karaya Osmanzade Tahirbey sokak ada 106, , SE İlmin ME elk Mn b Sin tr 2 ha m neki sö simi 5 kâtiplikteki şartname veçhile 27. jöna il doğduğu rivayet | i 915 zaya Soğukkuyu Bostanlı çıkmazı ada 148, , ç fi Hali le elçi : aa 931 le İk enez rma de le ilkel ik a zak a mene demen sinem özlen Binay İlini aleçemşökel ikti 4 925 Köprü Mahi iskele çıkmazı ada 791, parsel 26, Arsa ; 17250 292— KE fd birkaç yüz ker! © 940 Güzelyart M. Azizler sokak ada 195, parsel 16. 134817 a Evin 75/258 Hissesi 48.80 | İstiral için iki yüz yirmi beş ku- ve ea İlker beri > g4l Birinci Karataş Icadiye sokak. » 5/İL » “5 15460 frusluk muvakkat teminat makbuzu SİN, EŞSİZ DEHASI e iğ 2 i 7 972 Salhane Mangaltepe sokak ada 675, parsel 15. 2814 A sekisi 31.18 Jile mn gün ve saatte encüme- medeniyet asrları, yiz em), Vİ kii e Türkçe Ka > 297, par- 'ne gel imi DEE e vekğebile "Türk |lamadıkları cem 3 975 Kap hızır M. Kuyumcular sokak ada » Pi 41 Taj Dükün düze 15-18 -22-25 (1736) e meş bn La pek mu |verine e Ann üerider kelimeler al: 1 976 Kasap hızır M. Kuyume lar 5 le 207, elli 80. — Beher tenekesi iki yü kask ee mink © Ke > kelimesi bu | 984 Köprü iskele tramvay caddesi ada 791, parsel 39. o 600 219.50 24145 |san ağ bin dört ağar ii Silme yaratmış- Bizkn © 1032 Üçüncü Karataş kı — Eni /3 Hissesi © ça 172 İbedeli muhammenle beş yüz teneke'tir.. Edirnedeki Selimiye camisiyle, İs-|79” iç kelimeler “© 1046 Karataş Sayfiye ia 7 8 6; a 40. İbenzin ve beher kilosu otuz ku-| tanbuldaki Süleymaniye camisi, bunlar |3tY: bedi RE 1059 Ikinci Azizler Kemer caddesi ada ve ÖR Ari M2. 127.17 . 63.60 Jrustan yüz lira haf) H 1060 Ikinci Azizler Kemer caddesi ada Bu 116.79 < 58.40 b i teneke soğuk kompresör yağı bir hikâye anlatırlar © 1070 Ikinci Karataş Şehit Nüsri ik e 632, par- kkk ii veçhile alı- İNANIN “eşsiz DEHASI vE aslı, e m vi Ze 4 hi: i 71 'Taj İLE 3160 eksiltme ie ihalesi Selimiye hitam bulduğu zama di” gın il levrelerinde «saloz3 halinde dili” 1073 gi le ni NE sokak ada 219, da İlini. agi ü sağ n a pencerle, sl mış ve 999 ider ci uy. )mize girmiştir. 132, 134 * — 14— tı ira lunca, fe ld hide e k, Sini 'N. Mashop: Bal âmi > li yirmi beş İK Ml mi KAÇAKÇILIKLA | Mecaz AÇIN 1074 2 inci Bi yerme Kâmilpaşa sokak ada 219, Wi er» ol e ın pençerleri ai e 72.— ; 3.60 banka m sormuş, Sinan, mimari icabatından bah- timerini yazıyor yas 1075 2 inci ilerisi Kâmilpaşa sokak ada 158, i, v bie mi gün ve saatte e faydasız ie anlayınca: | kınında “bulunan Yann kli! H parsel 3. 0. 242.— 12 elinir. ii 4Sultanım! Herkes bin pençereli bir |makta olen kaçakçılığın önüne sek 1076 zi inci Süleymaniye Kâmilpaşa sokak ada 158, ; e gri şi beş lira i İ câmi yaptırdınız, deyip geçecekti. Hal-|üzere, Türkiye ile Yunanistan arası bal Mz ye 154— E 760“İ $ yüz e bedeli buki şimdi «Dokuz yüz doksan dokuz? ii ii lee Yapi. el 10772 2 inci Silöymekiye 1 inci Kiremitçi S5. da 160, gi am sp yetmiş ton Tia diyeteks âciz lerim ce, bu rakamın ağız- talyan makama nm aldılar 42/2 342.— 13.60 el e 1078 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi 5. ada 167, * & Mek imi göni e “e hm ve bu söz sultani tatmin ettiğin-| valisine kaçakçılık v: eksik de 3 » 1037.— 41.40 İde açık eksiltme ile ihale edilecek- ildir. Bu anlaşma vasıtasiyle ileri doğ” 1079 : inci ri 1 inci Kremitçi Sokak ada iie için Mi yüz kork bir lira ŞARKIN a ear ük bir adım atılmış olduğundan sel 11. 19/1 » 1078.— 4320 yirmi muvakkat temi-| — Aferin! Diye bü; if İbi ik edil bik 1080 2 Zin ermenin 2 inci Kremitçi sokak ada 160, net li veya teminat etmiştir. Tırhala camiini beyi sür- İküine konmasını temenni ederiz. ö 8/2 ©» 3466.— 138.60 e ile See gün ve saatte! 1081 E Soei Süleymaniye 5 üncü Kirensitçi So. ada 160), mene Sk v a e 42/1 O» 279.— 1120 —25— 2 (1792)3298) Flakiki dostun tavsiyesi budur: vee Çorak mahallesi. Ada 150, parsel 14. 20/1 » 1688-— 6760 yi /8/937 tarih ve 7217/2 lurat Reis sokak. Ada e iel S 1/22 » Me .BO arname ile meriyete konu- e e ii sokak ada 154, par: 125 ğ 142 860 ei İnk ihracının murakabesine 4 0 Bursaya Sakine Kumla A0 a SOS. 252.60. |fvi nizamname iz7 Aihetağı M. Kaymakam “Nihatbey So. ada 207, — 7 tarih ve 7210/2 parsel 14 - 13. 84/86 iki dükkân 300-- Kaz Si ile, meriyete konu- So. ada 207, nz ni M. Kaymakam Nihatbey So. ada 200. İrem istandar nizamnamesi beledi- ı gayri menkullerin peşin veya taksitle satislar 11/10/937 pazartesi günü sa. —|YoĞCKi ilân tahtasına asılmıştır. yukarıda e on bide ihaleleri içel üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştı İstekli olanların DAHİLİYE OR Esas No. Yeri 205 Izmir Göztepe Köprü alarm tramvay sade desi. Ada 791, parsel 2. j Kârgir sahilhane yazılı gayrimenkul sekiz senelik ani ve le olarak satılmak üzere ANN | yevmi mezkürda yeni da yazılı depozito e veznemize yatirarak arttırmayı & 2 girmeleri ve arlarinda birer fotograf getirmeleri. 25 5 ig” (4811) : : Emlâk ve Eytam Bankasından: ! Depozitösu i No. su Nev'i BE — ! Izahati yukarıda zarfla artırmaya konulmuştur. 1 — Ihale birdir ve kat'idir ve m tarihine müsadif perşembe günü saat on birde şubemiz aktır. rh ra mukabilinde in mufassal şartnamemizi okuya- e kadar ni vermeleri - a Yiğler M. Çakar Aİ yesi “36 Nu, im zı Zekiye iel dan Ankarada Anafartalar C z Beyle er So kağına e Nu nzinci Mehmet yanında İz-|X e di dd mirli “şöför Elilmi “aleyhine açılan 2 M li emalettin caddesindi IK) dikiş ve şapka atelyesi ihtar davasından dolayı müddeialey- İleri Tekkbesi eti dola; Sağma eme demi sele Kürinieik Nu © © he çıkarılan davetiyenin müddeia- ğe zade sokağında a nakle: y yhin ikametgâhını terkli (1803) “© bulunduğu bilinem. in © bitaca yapılan tahki üddelaley. i icilli Ti öUn-| e eme), İzmir Sicili. Ticaret iaşe üre ik eyleiğinden ;davacının Jateğiylçl br baptki tbliatn inen icrası an: © na ve arzuhal suretiyle davetiye va- Kerim Başaran ticaret ünvaniyle Are ei nr © rakasının elle ivanhanesine| oğlu hanında 154/20 numarada tica ln “ talikine muhakemenin 14/10/İ raşar im Başaranın işbu ticaret e ie 937 perşembe gününe bırakılmasi- kmlerine e sicili 2082 numarasına li ve e tell edil gi “na karar verildiğinden yazılı günde) (ilân olunu o 3839 (1813) lele: yeti — mi kında pm muamele < bla ai vi makamina kaim | ga, öddesleyhin ali teli Yarkın mleket e Da- Mi Hast lıklar Seriri me Pazardan mi mada her ai e larını muayene ve tedavi e: 2 inci ik : 65. tepe tramvay aa si dia 1018. Telefon: 2545. Yurdda ittifak düğün geler bu kanaati tesise niçin ve nasıl m vaffa k oldu? Çünkü «RADYOLİN: bi. yük e 'lâze piyasaya çıka sek bir ki vi ey emi RADYOLAR, diğer ma macı 930 senesi İzmir Amerikan Ri lejin; in almış Kii uğum il yi tti kisi Çünki RADYOLİN»> kullâ- nar zail teki yakti ve güzel- dir. YOLIN» kullanan on. binl Çünkü «RADYOLİN» emsalsiz rağ-|ne bi haklı lağımı alama beti ys pes mn için |laylaşır. G FIRÇALAMAYI İHMAL ETMEYİNİZ... Her işte kullanılan ZONE Maden kömürü kömür perakende suretile rekabet kabul et | mez iler dünde lm : ğ : Ke rı Bardakçılar sokak iy di Ar a NU 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: