30 Eylül 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- — No. 9667 KİRK UÇUNCU SENE 30 EYLUL PERŞEMBE 1937 Ma e ma - GAZI BULVARI İZMİR - mi ri çimi sahibi: ŞEVKET BİLGİN 9 ei ve umumi neşriyat müdürü: yp z R dy ini ödemi | KKI OCAKOĞLU e e an ei EN all 29. (Hüsusi Balallimiz EŞ A 5 NE ŞERALZİ | R ; Radyo iyönlerden bi. pe MÜDDETİ Türkiye için (Hariç için rinci teşri le len ii bezi ği resim İkt yirmi faz- ii den Bikin 7 İLİĞİ oo | i . j İ lsiyle alınacaktır. Ala eş 700 ir iğ N İ | FO : - Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir “ Fiati (5) kuruştur YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. vr a Den z Anlaşmasına Girdi Dolmabahçede mühim görüşmeler oldu BAŞVEKÂLET VEKİLİ B. CELÂL BAYAR Dün sabah Istanbula çele- lerek Atatürkle görüştüler Bü ne biçim Sulh hazırl hazırlığı? Sulhu Cenevrenin Ml teşkilâtlan- a le Musoo Alman ie vükü bela bni ziyaretini” muaz- #im bir sull nümayişi şekline sok. Mak. için, Berlin ve Roma, her va titaya Bu muh Bösteriler “arkamnda gizli r. Mussolini «Berhinde ne hazırlanı- Yor?3 sualine : «Sulh hazırlıyoruz? bir|”* lerel e mevcud olmadığını sözi Hikme lm ii Bayar, öğleden sonra ii tayyare ile Ankaraya vekâlet ilini Yeşilköy Ankaraya Tayyare ile dö- arafındar Yeşil > köyüne Büyük ef gi B. Celâl Bayar uğurlan az Ankara, 29 (Hususi) — B. Celâl Ba- yar tarla dönmüş âlet Minik dönmüşlerdir. istasyonunda 1938 senesi En büyük şerefi atitürke hizmette bulmuştur İş kanununun hükümleri haziranına kadar bütün genel emirler çıkmış bulunacak. Hk e U. müdürü B. Enisle bir mülâkat Bed ncir. işçileri m r gününden e şehrimizde bi u- Jkik iye in bazi m ii geta yapı uğiakia olan, iktisat vekâleti iş daire- | mıştır. Bi am Süs si müdürü B, Enis Behiç, dördüncü böl-İaf“ön iş Siler kn incir SONU İKİNCI SAYFADA is B genin muhtelif iş hususiyetlerini tet- şeklinde bir cevap verdi, daki n lerin akmliyekia inanmak istese, se, a BE yi sine ig; .. Zira ikinin ei beni mecmu- Ze klar anl ki söylendi dar ferahlık ve ahenk İerindeki ceyyal sami orlk- suz 3 irir kik te li veyi b He yandın bilecek noktaları hiç ği ân- vardır ki, sulhi tuklar Ne halde bile kulaklar mba i ve Nazizı Si kle eo Zamı kı YARAM. ne sulh jilrine göre bir istedikleri kav sabi yarın deli iin b iniz Başvekil B. Çemberli lk iyeti mü» |deniz e ” lr Düm Yapları alınınca, ihtimal ki bu gece, ai idir. Şü bm yi hükümeti laşmanık imza a ilmen Gol 221 âz u proj je mal il e eş EE m kendilerine gö- | 4m“ öyle- |cirilmiş ve di i ni Far insanlığın selâmeti |la< k- İştial fâciası, Kurbanlardan birinin hayatı tehlikededir. Gümrül ikteki kez- ür ii Bşk e cümbur gönde: erdiği i Ismet ve yarak di in ki: Akün İli pü Ismet İnğ önü di Sa m bildiri- arm 9 ürumust muhabirimizden) |, de Nezaret Tag . Falih Rufkı Atay bugünkü « Ulus > m niyle ze Roma, Dn ye | şehirlerinde mevzit Filistinde bir - | suikast yapılmış > ie ve öld a İs m eraber zap bidonları m iy e müş” , : ş. |tur. Gazetelerden biri Arap komitesi- imha mı edilecek is nin Süriyede yaptığı gali ceke hakkım Bi ye y makalesi der da izahat vermekte ve Arapların vazi- rük civarında, kezzap bidonla- bir m anl hülilinin ilk |yetlerini | değiştirmeleri ihtimalinden il LR iti etmesi üzerine ağır! 27 inlerinde Atatürk davasının ön safı-|bahsetmektedi: ni Ingiltere lar surette ri eniz ii meni Kaş Mi - katılan bay Celâl Bayarın büyük | hattını değ e ve Filistinin tak- met et ve ahse- | simindi Araplar ieğeğ uşunda tedavi altına alınmıştır. Yara" yk ? «Atatürkü seven herkes Celâl |karşı mücadele için bir ecnebi devlet- lerden Raşidin hayat tehlikededir. Bayarın yardımcındır» demektedir. — İten yardım istiyeceklerdir. İ zavallı deniz işçisi Raşit, denizden çık: İ nldığı sırada üzerindeki elbisesi zi zaptan parçalanarak denizde kalmış, vü- cudu bir kireç tabakası altında kalm gibi bembeyaz kei Vücu — SON! Hayatı tehlikede olan Raşit U IKINCI SA SAYFADA — Londrada son görüşmeler e (ÖR) — Bugün mühim ir kabine im yapılmış ve bunda etkik edilmiştir. Desi üz lebeler ölrismekler Mektepler yarın açılıyor > Bu yıl Ziraat mektebinde umumi bir tedris sistemi tatbik edilecek Oren ol me e İğ ve in gitmiyen ta- buş EĞ. müracaat ederek sınıflarını Bu tedbire sebep, yarın sabah 937- 938 d pi tedrisatına, hiçbir zorluk- la hala vi aşma Bu yıl erkek lises elerile birlikte 1600, kiz e io Mi mevcuttur: ZIRAAT OKULUNDA Yıl İzmir Ziraat mu de umumi Bu ektebin: bir edi ve idare sistemi tatbik el cektir. Bu yıl para: mii larak kabul edilen aya iyi yeti — SONU iKINCI SAYFAD Gelecek yıl Izmirdeki Ziraat mekte ve ye talebe yetiştirecek bi Lise olacak Burnava Ziraat okulu ei e e

Bu sayıdan diğer sayfalar: