September 30, 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

September 30, 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ER derslerimiz Bugün: ingilizce ——— si Yarın : Almanca ©30 EYLOL 1937 Perşembe Bugünkü sayımız © Sovyetler Çin faciasını durdurmağa karar verdiler mi ? 9 SEE m hududuna ile takviye kıtaları Atatürk Garbi Anadoiu manevralarında bulunmağa| İsmet Inönünü davet etti Haber veri £ Atatürk Anadolu manevra- Heyeti erkânınm ı izhar ettiği luğu mâni olmıyacaksa vralara gel ziyade memnun olacağını Atatürkün bu dave- Şefle bera- | » en zevkli hâdi i dâve r meşe İle ştir güzetesin. zere Anka - Muhabirimiz beri kat'i surette samafih İsmet İn- i sefatını haiz bu manevralar & göre Büyük Ön- |ilmekte olduğunun tebariiz ettirildiğini bildirdi. İstanbul, 29 (A.A.) — Başvekâlet vekili Celâl Bayar bugün saat 11 de tayyare ile Ankaradan gelerek doğru- ca Floryaya gitmiş, Reisicumhur Ata: türke mülâki olmuş ve saat 15,30 da tayyare ile Ankaraya avdet etmiştir Relsicumhur Atatürk, refakatlerin- de safa vekili Ali Çetinkaya olduğu halde Celâl Bayarı teşyi dır. yurmuşlar. Ankarada Ankara, 20 (Telefonla) — Başve- kâlet vekili Celâl Bayar saat 0 tayyare ile şehrimize di danında İsmet ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Adliye vekili Şükrü Emniyet müc fından karşılan Nafia Vekili gitti Nata Vekili Ali Çetinkaya dün ak- rü ve diğer erkân tara sarun gayet tabii telâkki &- gam Ankaraya sit iştir Seyahatten döner dönmez Musolini bugün de Romada bir nutuk söliyecek Berlinde neşredilen tebliğ sulhten, fakat aynızamanda ordu kuvvetinden bahsediyor Musoğirt ve Miller Meklemburgda Alman ordusunun manevra sahasında (Xassı 4 üncüde) gönderiyor Japonya Sovyetleri zaif düşürmek için 7 | İ | Dünya harbi Azerbaycanda Milliyetperverler Mücadeleye İ girişmişler Bazı suikastler yaptılar Sovyet Pravda gazetesinin bugün- kü posta ile gelen nushasında okunmuş tarz “Azerbaycanın merkezi olan Bakfi- şehrinde iktisad komitesi reisi Ramazan Haydarla (kadınlar klübü) müdürü Per virdiye karşı bir (milliyetperverler çe- tesi) grubu tarafından suikast yapılmış tır. Ramazan Haydarla Perverdi Sov- yet seçimleriyle omeşgul olmuşlardı ve dışarı çıktıkları zaman tarruza uğra- mışlardır. Râmazan Haydar yaralan- mış ve “haydutlar, kaçmışlardır. Sovyet idarecilerine karşı Bakü civa- rında ve daha birçok mntakalara da vu , (Devama $ üncülde) Romanya “mektep gemisi “ Son Posta , nın , gayretine rağmen Öğleye kadar gelmemişti Rir Romen mekteb | Sovyet Rusyaya Avrupa hudutlarından da saldırılınca Japonya uzak Şarkta “daha rahat,, harp edebileceğini umuyormuş Sovyet hududuna Japonların 2000 tayyare ve 500.000 asker gönderebileceği tahmin olunuyor Tokyo, 30 (A.A.) — Röyter ajansı Pekin 30 (A.A.) — Ecnebi askeri muhabirinden müşahitlerin tahminlerine göre, Şimali Mançokuya askeri takviye kıtaatı | Çinde bulunan Japon kuvvetlerinin göndenimekte olduğu teyit edilmekte - dir « Maamafih şimkliye kadar gönderile- çek asker ve mühimmat miktarı hak . kında bir göna malümat verilmemiştir. miktarı 350 bi kişiden fazla ve tayyare kuvvetlerinin sayısı da 500 den aşırı » dır. Çin seddinin ötesiride harekette bulunan Kuvangtung ordusu #ç Man - (Devamı 5 üncü de) Habeöşler kurtuluş savaşına başladılar mı? 20 bin Habeş Paristen gelen hir habere göre isyan etti Italyanlar Habeşistanın bazı mıntakalarından çekilmeğe mecbur oldular gemisi limanımıza geldi Kâpiten < Dimitrestn “İsmindeki Ri men mekteb gemisi bugün Jiman;mizg gelmiştir. Gemi, sabahleyin saat sekiz», 'de bir motörle ; Bakırköy açıklarında! karşılanmıştır. Gemi buğün Ve yarın — Timarlrnizda, kalacak, mağtad merasim yapılıcak, 2 birinciteşrin çümüârtesi “günü Roranyü- ya mütevececihen hareket edecektir. ı Posta” wn bugünkü nüshasında gelmiyen geminin gi Ten tafsilâtın e dair est veri, li sabah #ast sekizde Ilmanımıza gelmesi rer olan Romen mektep gemisi . sn.) çıkan “Son Posta, refikimizin gay. retine rağmen - öğleye kadar gelmemiştir.) Binaecaleyb refikimizin mubayyilesinde yap. | trrverdiği merdiim de hönüz yapamamış iel ei Mi iraç Istanbul müftülüğünden ; Birinci teş nü Recebin in ikinçi cumertesi gü- yirmi altıma müsadif ol- makla yevmi mezkür: akşamı (Pazar gecesi) Leyici Mirac oldüğu'ilân'olu- nur, A ş e Paris 90 (A.A.) — eye mecbur etmiş İtalyaya gitmele Üzere Türk kuşu filosu şehrimizde Filo bu sabah Ankaradan , kalktı ve öğleyin geldi (Yazısı 4 incide)”

Bu sayıdan diğer sayfalar: