17 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

17 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

44 - GAZİ BULVARI İZMİR - 44 seir ve BILGIN | uharrir v neşriyat müdürü: HAKKI OCAKOĞLU İmtiyaz | ABON DEVAN. MöDDEN enelik ŞERAİTİ © Türkiye için (o Hariç için i 1300 2800 FİATI (5) KURUŞTUR Egede iktisadi tetkikler İKTISAT VEKİLİ MANİSA BORSASINDA Müstahsiller ve tüccarlarla gi arla görüştü Bağcıların b bütün dilekleri : ayrı ayrı ytı ortaya kondu... Tütün ve pamuk meselesine temas edildi Nutuklar Ne yaptı? Yazan: REFİK İNCE Bunu bütün vatandaş, umumi idareyi alanlar hakkında sormayı va- Hulâsa bu es kendisine iş havale Ş etinde bulundu. de Ri ve her zaman bu e ima hazır bulunmanın har den bir çan rolünü görme Sözüm yok... Fakat" bunlar haricinde | ee ufak bir hasbihale lüzum gör- Bi ie hakda e ve iy et mek, insan vi li Kendisini vk sim ve a el ini bi kani her taarruza geçme ! duğum zal psi me cevap mm ve Bag li İn — ren em En ur; meseleler üzerinde İzmiri, umumi Meşgul münevver bir muhit olmak itiba | kimi n bütün şehirlerine tere *derim. rerimizd: mevki i İstanbula bi bakalım, bir le mi oplanı, dağılır, çak minnettarlık “duygulâriyle büy Şefe bitti isa, 16 (Sureti mahsusada Mani- m şe yy ye Di muhatririmizden) — Kızılcaköyde İktsat Vekili Bay Şakir Kı Mani- e e sada çok mühim feti da ralistaksiller ve tü ürülilkezi KE Bir kadın , Diri diri yandı Borsa ödün vekilin bi dl bir çay iyafeti verdi, İn ba i yıldı. Vi il bin il — e — Ni LE li pi si : ee EN İm köyün dü ai ün idin izahat Gi işe olmuş ve Bir müstahsil (11) kuruşa satın alı- sure İnan göktaşı fiatinin iktikâr yüzünden elli ii enkei Mn jk in fırlamış bulunduğunu bildirdi ve e. — Enki işi rare “ Jandarma | Genel Komutanı Ee dair esasi ş göztaşı Yl sordu. /ve âcil tetkikat yapılarak bi — SONU DÖRDÜNCÜ e Ikusat vekili B. Şakir Kesebir Manisa valisi B. Lütfü Kırdarla Yeni Ramen Kabinesi Yeni ana yasa ka-ii nuvunu hazırlıyor 78 Rumen kadınlarına seçim 5 halki mis i “ Teftiş için şehrimize geldi ini w esaside kı seçim | "| Jandarma mel komutanı esara Naci |le — YAZISI 'HİFEDE e hsüy Kralı ii sl Patrik uğ Ps B. Mironl | İKİNCİ SAİ ektedir. —SONU İKİNCİ SAHİFEDE — Cümkuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir , o — «Merak tün pehlivanları Son Bull, Balkanlarda kar iyi (©R)- birçok yer. lerinde kar yağmaktadır. Hararet derecesi tah- tessifir ela Göller donmuş ve üstlerinde öküz santimetrelik boz; göcülmüğüür. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır Başpehlivanımız Hakkında: “Sırtı yere yur diyorlar anaseassensneAEaAAAAANAAAKAS EEE a 16 (Hususi afaza eden ği Hüseyin pehlivan Bulgar tebaasın- Arifle pazartesi günü karşılaşa- uu mü ayı müteakip Pariste yapılacağı bildirilen Tekir- - Şikat maçı tehir edilmiştir. Çünkü pazartesi maçını müteakip Ki m Londraya gidecektir. Tekirdağlının ilk güreşinden son- a Paris gazeteleri Tekirdağlı hak- nda takdirkâr yazılar m Soir Teki yunları- Paris - yeneceğim.» m Skirdağlnın organizatörü edi Asım da Hi Hiseyin eşmeğe vardır. Kördağlı bir klâs güreşçisidir.» Bükreşteki Sovyet işgüderi Kendi arzusuile kaçmış Italyaya mı sığınmış? Bu haberi veren Jtalyan gazetesi B. Budenkonun Romada olduğunu yazıyor den tasvip etmediğini iddia İ Roma, 15 (ÖR) — «Giorale d'lta-| zaman lin» tarafından iddia amimi eken bae şu daa mame lan se #enelaksieüzeri B. Teodor memurları kı İtuyorlarmış.. miz e vi me ve gençliğinde bir ihtilâl teşebbüsünde bulun- İm Sürenin haber almış.. Le ningraddan karısı ve kızının da gelme- Şubat iptidalarında sefa; asdkDbE Şen — SONU İKİNCİ SAHİFEDE — ——— ALMAN - AVUSTURYA ANLAŞMASI -E Viyana boyundurukta mı? <B. Şuşnig Italyaya danışmak istedi mi Halya cevaptan kaçındı liye 16 (ÖR) — eni kabine map Bunda kararlar hiç biri Du, ora e bu işlere sahemea, sirelisi başka ne ile tmeli ? —SONU İKİNCİ SAHİFEDE — IK İNCE dl Kız talebe asker selâmı verecek gl) İstanbul, 16 (Hususi) — Maa Hf Vekâleti, maarif müdürlül üllerine yin bir tamimde (Askerlik dersi lan kaz talebe, vazife halinde hen kl ln inamesine göre vermeğe mecbur olacaktır.) denilmektedir. Vazife haricinde ve- Sile selâmların şekli serbest ola- di kite: şir Di muhafı zareti tahmin edildiği naksosyalist a bir şörayı dayak sina veni N yonal yaralan büylece Avusturya 2 dahili dar e- liye ne: li raber şurası da dikkate değer ki B. Şup- ig dahiliye nezaretini nasyonal sosyalist- ia vermekle beraber polis kuvvetleri- ni de bunların doğrudan doğruya kon- el enin istememiştir. Bu se- gen ve lü ttiği bi Böece il al İlani serial kontrol etmek imkânı B. Hütler, B. Göringla birlikte çalışırken enstitüsü arsası Kız Enstitüsü Binası Vekâlet tahsisatın iadesini i istemiştir en hafta, Kı tetkiki için İzmire. pr ei Balanlığı tetkikleri eemizde | İm Hindistanda yeni *“" bir buhran daha ME — emi 9 SA göre istanda ye > di i kil edil. olan hükümetlerin isti ır. Mi ongre komitesinin müzakereleri bu 80- hara tell me re gönderdiği telin B. Şeker trfmdam 35000 liralık tahsisatm (iadesini nafıa ziy. a eee Me müdürlüğünden istemiştir. e ICI SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: