17 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-P, « 0 ti, “İri xy a, W m hs bi LONDRAYA GORE İN SÜKÜT, YA HARB! yansız ve İngiliz sefirleri dün erlinde teş a kabi AM neşre, a De listesin- İL iliye na- yi tak Bösteril. Avusruryanın vaziyetini gösterir harita in vi geri alınmıştır. Vrupaya ikinci bir darbe bul iy mn tarafından kabul e erler. Başve- it Mane nel bir hürmet celbetmiş A ne lacaz ha” biz Sağı bekleniyordu. Şimdi- tek, Pa tep ğine göre ise İtalya hiç Be ip Ulunmamıştır. O (AA) Yazı işleri telefonu: 20203 ne yapacaklar? ebbüsde bulundular pa 5 Re Yü e P Polis işlerini kontrol rs gaye ilmemekte idi. Bu liste bir- (Devams 11 inci sayfada) daha vuruldu ak boğazına dayanmış bir vaziyette Nan Avusturya verilen emirleri yapınak mecburiyetinde kalmıştır » v : eng, lâhiyettar İngiliz mah- a aların Av ya istiklâli- uy hn Avusturya İsi İzmek olduğunun henüz söyle- iktidar mevkiinde seciyesi hi, AE dakikalarda istisnal idâre etmiştir. Buna bina- N Bire” Vaziyetlerde de kendi ilebi, , ömkün olanı yapacağı" İseg, 1tiklâlini alâkadar eden) pi RL İalyanın bilhassa alâkadar ly , K7eteleri ne diyorlar? ün gazeteler, A- ktesgüdende Hitler ve Schuscnmggi eğizikiiklerile meal | 2erchtesgödendi rae So ransa - Suriye muahedesi a Almanyanın ültimatomu Karşısında boyun eğdi eni Avusturya Nazırı Berlinde Bundan sonra Avusturyada Almanyanın bayrağı değilse bile politikası hâkim olacaktır Devletler bu vaziyette İ Artık müstakil bir Avusturya mevcud değildir Yazan: Muhittin Birgen Berehtesgaden'de yemekle beraber on İki saat şüren tarihi mülâkat, no- ticesini verdi: Her ne söylenirse süy- lensin, şu dakikada müstakil bir A- vusturya devletinden bahsedilemez. Anschluss yapılmadı; fakat, başka her şey yapıldı. İkisi de ayni kapıya çıkar. (Devam: ikinci sayfamızın Hergün sütunundadır.) ondan çılk mı çıkacak? Roller değişti, şimdi de “Fransızlar Suriyelilerin peşine düştüler W Samda yem müzekerelerde bulunan: © Kont dö Martel'in İstanbulda Sirkeci garında alınmış bir resmi (Yazısı 3 üncü sayfada) Kaybolan Rus maslahatgüzarı Romada bulundu iMaslahatgüzar Moskovaya çağırılmış, fakat korkudan gitmemiş önem ei İİ ia ni n Posta PERŞEMBE 17 — ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu; 20203 Fiatı 5 kuruş — —— 2 Tekirdağlıdan mektub? Parisli organizatörler: “Koca Yusufu hatırlatan Tekirdağlı Hüseyin, Parisi hiç beğenmedi, hele yemeklerinden zerre kadar hoşlanmadı, alaturka yemek pişiren bir lokanta bulmadan sönen neş'esini yerine getirmek kabil olmadı ( Tekirdağlıya refakat eden Asım Rıdvan yazıyor ) ve de takat bulabili- yorum. Organizatör. ler, Tekirdağlıyı Pa- rise varın varmaz, * ringe çıkarmak iste- diler. Bu arzu ile de, ca- zib görülebilecek mikdarda da psra teklif ettiler, Mak- sadları, tehlikeli bir pehlivan (o olduğunu anladıkları Tekirdağ. Lu Hüseyini, yol yor” gunluğu, yabancılık şaşkınlığı içinde ve idman yapmasına fr. sat bırakmadan mey- intihab edebilmek İ- dana çıkarmak, yani çin*sarfettiğim gey- Koca Tekirdağlı gafil avlamak ve yen- ret hemen bü günlerimi doldurduğu | dirmekti. Hattâ içlerinden birisi bana 9- ve beni çol uğu İçin vâdimi yerine | çıkça: mektub yazmaya, ne Val e) taya yazacağımı vâs detmiştim. radaki kurnaz orga- nizatörlerin bir tuza- ğma düşmemek için, tahmin o ettiğimden fazla gayret ve dik- kat harcamak mec buriyetinde (o kalıyo- İrum. Yapılan teklif. lerin en münasibini getirmeye (Devamı 3 üncü sayfada) Sigortalar kanununda yapılacak tadilât büyük alâka uyandırdı Ticaret Odası umumi kâtibi diyor ki: “Bu kanun, cemiyeti koruma sahasında medeni dünyada atılan adımların en isabetli ve en ilerilerinden biridir ,, Muhterem Başvekilimiz Celâl Bayarın, |dö Viyen ve Türkiye Milli sigorta şirket- sigorta şirketlerinin teftiş ve müraka- (Devamı 11 inci sayfada) besi hakkındaki 1927 tarihli kanuna ek) #— olarak hazırlatıp matbuata tevdi ettik-İl Yeni kanun projesi ile esbabı leri yeni kanun projesile bu kanunun €3-İl mucibesini bugün 14 üncü say- babı mucibe lâyihası, büyük bir memnu- Pala Kelmönkönszi. niyet ve alâka ile karşılanmıştır. 'Hatırlardadır ki, iki yıl evvel Föniks Eminönünde400 dükkâncı açıkta kalıyorlar iSirkeciden Balıkpazarına kadar olan sahada kiralar on misli yükseldi ve dükkân buhranı başladı İstimlâk edilecek sahaya uzaktan bakış Eminönü meydanının açılması etra-|lanılmış, bu binalardaki kiracılar da fındaki işler bitmek üzeredir. İstimlâk | başka binalara taşınma faaliyetine geç» asiikiz nd Gide alan

Bu sayıdan diğer sayfalar: