17 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

17 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'ANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) » Bugün 12 sayfa Telgraf adresi Telef. 21413 Tası), A3 70 ili Sayısı heryerde Avusturyanın istiklâlini muhafaza için ingiltere ile italya birleşecek mi ? Miron kabinesinde yapılacak değişiklik Romanyada başvekil Tataresku olacak Bugün asi mazı ve Hariciye nazır moli olan B. sko beyanalında diyor Müttefiklerimizle Sli hedefimizdir. , 16 Been — Kabinenin sna dair çıkarılan haberler bu- rada da şayi hile Ef derhal tekzip edi! Li GEN Kabinede bazı de; ik Başvekil “muavin: başkanlığında teşek miİsy yeni kani hazırlamağa bağlı hafta başında proje hazırlanacaktır.. Veni kan esasinin İsti leceği Ti belli başlı' esaslar gunlardır; Bütü, ün eski ği re iştirak e! deceği bir altan; kurulacak- tır Hükümeti, d doğruya kral e edecektir. e vazifelerinde | yüksek memurlar a- rel alınacaktır. Nazırlar, parlâ- ento da değil, krala karşı Vekili Şakir Kesebir bu de- | mes'ul olacaklardır. mıntâkasımda Zirai ve ikti- (Sonu Sa. 4 Sü. 4) tetkikler yaparken zeytin isti a k noktası üzerinde' de ” astarı ral sini sma | Kral Faruk'un cilik iyet hükümetinin : 151 yermi e bir men | memleketimizi işi tısat limis . . gi neden dola, ayı bu e üzerinde ziyareti taş uğuU da Kendincen anlaşıl- e p nk Yeni bir devir başlan- “iliği met İN lee) 1 ni, yi ileri Nemek için Viz gıcı sayılıyor lay ğin Ba mez ni Kahire, 16 (A.A.) — “Elmukattem,, Mem lerine birer seyyar bakım | gazetesi Kral Faruk'un memleketimi. TeytineyE das etti. Buralarda | >: ze muhtemel seyahati hakkındaki ma. mi Na Ni kursları açıldı, Müstah- kalesinde ezetimle diyor ki: Meğe ni bakım usulleri ri öğretil- alımız Türkiye Cumhuriyetini zi. he başlandı. Ayrıca zeytin örnek ni vücuda getirildi. Buralar. e reti takdirinde ii ıkı rabıta « Mog, ulunan di <> ©»n bakım usulleri fiilen gös: Tarla Mn bağ Yor, le : Keğtin, ün lardan başka hükümer fatiy 8 gelecektir. Bu ziyaret iki SR eo aj > leşi bakmak v (Sonu Sa. 4 Sü. 4) bağlayın ak gi asri sz maa» Epa ip se ee ele iğ Ka anun projesi de . çin büyü Millet Meclisine | Zİ Şubat Halkevi rl ildik. ii ete geçilm üzere “ban anliye ramı amı b lıklara akal. bay Ne kai Kesebir'in bu “iy m dahi hazırlıklar lesindg, cn ni bilir. Dahiliye vekilimiz bir nutuk söyliyecek UN mey z Yön Zeytin, şan m 100 mil- Ağ 16 (Tel la) —20 Şu- te nca a ii ele | bat Parti, Halkevlerinin kuruluş yıl. ki, 2de edilebir zi KE eli önumdan döhümüdür. O gün saat 18/30 d SH Kl mn se memleketimizin muhtelif köşelerin. ay, NE İlyon ağaçtan senede a- asimle 42 halke ha üye n dat 7.73 2 çıla- İyi Yayılan li tiradır. Be-| caktır. Diğer 167 halkevinin de “1000 : asrafı da | sün kuruluş yıldönümleri inik ete, ndan ibarettir. Şu halde | | ker 4 eri & : oly zor demekti. ee Bu münasebetle, Dahiliye Vekili buz me < Şu melâmat elde|: v4 mayi Günel Sekreteri B. Şükrü Büin 4 eketimizde bulunan ve 1 ktir. 80 mi Stifade edi) emekt l Kaya bir nutuk söyleyecekt Mağa, ön delicenin yy sün, Ankara Halkevinde iie LOM lde olün, iğ, © KAİ) ema Çağlar'ın ği e ismindek tarı ea hesa, riza e e > piyesi oynanacaktır, terasil ida 80 miiyo, rez yani mike | öemye rolünü değeri kbarlaiimış. onn bulan delicelerin a- e Raşit Riza, Yıldırım rolünü Hü- ASIM US emal, lireltin Hoca rolünü tır. n Ki (Sonu Sa, 4 Sü 5) vi 2 alacak Yeni Avusturya kabinesinde Almanya taraftarı iki nazır var Kralcılar faaliyete geçti Starenberg vatanperverlerin başında Londra, 16 (Hususi) — Avus. yillar vaziyeti tahlil eden “Mançester Gardiyan” gazetesi or Av MR ha acaba ka- bil midir, Ayusturya isi i ile doğrudan doğruya ve li bir surette alâkadar olan memleket, akya, onda Gekosloak: yanm bir şey yapamıyacağı Iktır, Romanm sükütu ise, bariz bir surette bir şeyi, İtalyanm saafını göstermektedir. İngiltere için, Avusturya İsi GE âli iL derecede mühim Böşvekti EZ ve yeni Jelin esele değildir. Alâka a hariciye nazır olarak kalan B. Şi derecedir ama, her halde İngil- Bim Şüşniz arasındaki görüşme- tere gene çok büyük bir alâka ile levlet reisinin iste Avusturya işine bağlı ak- ver in ini en urya Başvekilinin kabul NE» edip etmiyece; ak ediliyordu. So: A a meselesi, acaba Ro- gelen Mala göre, Hitlerin istedik: .İ maile Londra arasmda bir irti- leri Avusturyaca kısmen 1 olr bat temin edece) ? Bu, çok muş ve sturyadaki OHitlercilerde, şüphelidir. Fakat gayri mümkün Zays Inkuart Dahiliye nezaretine ge de değildir. Avusturya ekilinin ona muavin tayin edil- Emniyet işleri şimdiye kadar di ahili- yeden ayrı bir şekilde idare edilmetke Et komisyonu dün toplandı Et onbir gün sonra ucuzluyor iztima halinde... Keles 2 nci sayfada) italyanın bir tavsiyesi: Et komisyonu Bir Yahudi devleti kurmak lâzımdır (Yazısı 4 üncü sayfada) Prens Ştarenberg meşhur bir artist olan karısı ile beraber iken. birleştirilmiş ve Dahiliye itibarla Hitlerci İnkuart hem Ge nazırmın idâresi altma girmiştir. Bu nazırı, hem emniyet işleri iğ Amiri bulunmaktadır. Avusturya Başvekilinin adamı, a hiliye nazırmın muavini olmakla be: ber emniyet işleri müsteşarıdır. Şu Şekilde Teyekdcil Yeni Kabine se Adliye nazırı: (Sonu Sa. 4 Sü. 1) Stalinin heye- can uyandıran sözleri B. Stalin Kursk mıntakası komü- nist gençlik teşkilâtı Azasından biri- nin kendisine yazdığı mektuba vers Rusyada komü Sovyetleştirmek lâzımgeldiğini, bus (Sonu Sa. 4 Sü. 5) 333 ilkokul öğretmeni Yeniden kıdem zammı gördüler (Yazısı 5 inci sayfada) ew: Ölüm Provası * Adile okuyucularımıza 7 sunduğumuz CEP ROMANI gün u 9 uncu ve İ0 uncu sayıfalarda klizkkilemk eksi

Bu sayıdan diğer sayfalar: