17 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

17 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Hava bugün U. Kar ğe baliba. n i e bu dağların denizel. Onlar yalnız Taanı sırrını ii ormandaki hayvanlar e — Mi nİaöşu b we van asıl olacağını ledi. n de bunu öğrenmesi lâ- Pak kat, “Küçüğün” bunun e Yârmasını henüz istemiyordu. Bu £ beten ho er gün onunla beraber or - Mana gider ıslak vi e We getiriyordu. Fak kente MA koş una gitmedi. S EK aşıyor, Mn yü rn doi ararayordu çlarını bir du- p dün u da kile? htiyarın kemiklerine ordu. MR ee kavga ii m ne yapsın, diye düşünüyor! by ez Tece erin Z sani kü a mi el sie 1 hava ei arabadan çözerek ormanda bırakıp işten vaz- bilirlerdi. Binaenaleyh, orma a e her ağacı bile ve 1 ri Benim ei hakkında bir fi ak e un babası, eğer ayni za- ?Aman DA vazifesini Mr © Olu; ur. > Zir © çocuk ba ambaşka hir insan Kazbaş > itme anasını zok erken a Baba ** » er Tike 4 İYordu. Amandın diğer ço- se Mindan , 220mlyen bir delikanlı An Yordu, dolayı ona kabahat bulu- n pek iyi görünmüyor- Lorenz abanın lun üzerinde yaptığı oluklar, karla ç Fa ai ne olacak? baba, Ge çup mu edeci ri Be li “küçüğün Yullus “küçüğe” karşı mah- ” hakkı vardır. Or- alnız cesurlara, her a başa sileek olanlara taham: eder. Acaba er kuvvetinin son kademesi i de mi bulamıyor. Hayr Am mümkün olduğu kadar balik şahsi- yetimi a: yen am destek ol- duğumu his; ulius Liz did böyle düşü- nüyordu. Kır, pala bıyıklarını sıva- yordu. Sis her tarafı kaplamıştı. Kü. çük mahçup olursa çok büyük bir zevk duyacaktı. Onun dizginleri bi- raz çekmek lâzımdı, henüz hayatta kemale ermemişti, olda rüzgâr esmeğe başlamıştı. Atlar #ilkeniyordu. Her silkeniş- te ormanın md at kire çanların i çınlayışları duyulu- yordu. e A başla; tr. Arabaya tenteyi çekmeğe mecbur kalmışlar. Rüzgâr soğuk sisi yü- e fırlatıyordu. Fakat EE zara- rı sy yalnız kar yağmasın, — Odun “Simitçiler” kayasınm ie tarafında bulünüyordü. kin d and ni yerde bir 2- a al İki o- e iki at uçurumun dibin- de meza sre eler şlardı. Fakat © zaman, ihtimal, ki iyi trenleri yok- tu. İhtiyar Lorenz, tam odunları ara- baya yüklenmeğe inşa sirada, kar yağmağa baş , bir şey e R yal karı sn toprak eritir, yı yatın E zaten yağm beraber yağıyı Küçük da irisi Bugün üç kiş li yapabileceği işi görüyor. Sis o kadar sıklaştı, Ki Ya bir şey görünmüy. Jar sis ara- sında dev gibi gömüyor SİS de değil artık. Kar, lapa lapa, bir tipi şeklini almiş, orman, atlar ve insan üzerine bütün bir kar bülutü dü Mi i Sıcak toprak ne kadar duman çı- in ia li va kar da ayni Zutuy üzerinde kalıyordu. Ara yo- Atların ayaklarını kar - lar örtüyordu, Yulius Loren doluyordu. Z artık hiç bir söylemiyor. Biler bir makine gibi ça- lışıyordü. Odunları Z atıyor, Me daha sıkı bağlıyordu. a beş, altı tane ağaç gövdesi ve var şey için RE beklediği aya dayanarak: ei pa böyle olaca- pr, ii düşünmedim Küçük Di teüğnni hissedi- yordu. Eve dönmek için israr etme- # başlamıştı. Fakat bu s aba- ir Küçük net ordu. b iz, sı i arasında bir mücadelenin başladığı. nı hissediyordu. Nihayet Thkiyar haz kırdı: > öm bitirelim Eve dönmek için son hazırlığı ya- I: ün r; Genç Lorenz'de iş kalsa idi atları ekler kar Günl mesine mani © Kendisi a erleri senelerce, herhangi bir irade muhafaza ediyorlardı. Ara- ba arasır avaş örenz artık kız- Babasına, ormana gelen şiddetli bir Ğ a ve arabaya saldıriyor s#ürükle- meğe başlayordu. Şimdi bütün İş Çünkü e fena m dan korkuyor anza- fren ta Mİ nevi Da-. Ke Me maş Tarihte korkunç insanlar YEZİT Bu Emevi halifesi kadar menfur bir şöhret bırakmış insanlara çok nadir rast Mehdi Nemrut ve Yezit, Türk dilinde bi- | bulu Ea Medineye gitmemi le fe ii âlem olmuştur. Yezidin | müs; adi , yahut Türk hui adar bası Muaviye de tarihin korkunç ei ordanlardan birinde oturma- simalarından e İşte onun için ahut beni öldürüp le birkaç satır işe Kaya SUN Yeter ki taraftar- “Emevilerin ilk halifesi hissiz, | larıma işkence etmeyin!” ki ve ürek e Iduğun- Fakat Yezit Kl mahvetme- dan temi e hadim yi bir ci- | ğe karar vermişti. ne pahasma nayeti rel çel ei olursa olsun asia ve erki Fikrince fikirlerin bü en | kılıçtan geçirilecekti. müsait bir surette ortadan kaldır Hüseyin etrafında bulunanlara mak insan vücutlarını ortadan kal- | yalvarıyordu dırmaktı. ygzamberin büyük torun- — Kaçınız, diyodu kaçımız; çün- Tarımı ki ea gibi Alinin kahra- kü zalim düşmanlarımız siz! sağ bi- şi rakmayacak. ar rk Mali Kül Eşteri de öl- Herkes bir ağızdan cevap veriyor © ii har.» : v r İngiliz tarihçisinin yazmış ol- satırlar, Muaviyenin ece korkunç bir in- anlatmağa kâfidir. — Biz de seninle öleceğiz. Etrafları sarılmıştı. Müthiş bir bo- 8 ğuşma devam ediyor, kadılar, ço- Zehir ançer ve en sa- | cuklar parçalanıyor, Böyle ok vızıl dık ve cesur Eki tılariyle uğuldayordu. 'üseyin yaralanmıştı. Bi ima Tarih Yezit Gi e a hain ve | su için yanan dudaklarını nehirde hem zalim” diyo , müslüman | ıslatamadrı. Çadırın içinde ol n ef- dinini her ese ne a ederdi. çocuğunu korumak iç rai Mi Bir k, süs- Idı. ml. bir Suriye eşeğine bindirir. Dini simi ik kızıl kana Yayiii MIŞ tahkir için yanında ştırırdı. tr. Genç kadm, artık kımıldamas ddi korkunç olduğu kad ğa ae Re Hüseyine bir fur yapan Kerbelâ halen. ii tas uzatıyor: tarih diyor ki: “En uzak m — Bururun.. diyordu. ; iklimde bulunanlar 1 ie Hüner yanık yileyi nin henüz bağrı uk klan yaklaşmıştı, bir üçüncü e bile son kini tees-| ok bir kim: arını da kızıl kana boya- süre mir yarak bir damla su ile ıslanmasına Hüseyin, taraftarları ile Fırat su- lm i, yundan İstifade edemiyecek bir ha- Hüseyin min kucağı le düstüğü vakit üç şart ile teklifte lerin altında ölmemek için bütün dik kat e sarfediyordu. at yüksek bir çamın yanında Nİ RR yemişti. Orada bir metre yüksekli A de bir kar birikintisi bu- geler aç dakika sürdü, Sen bir ok Hüserini cansız yere ser- niye Düşmanlar, e başmı kes- mekle kanaat etmediler. Yüzlerce Birine Ane akırmaşilnüz.. lee azgın ib san cansız GE çiğneyip kat fırtmanm çi uğultusundan Ri 3 herbiri, başka bir şey duymuyorlar. | 5“S- Hüseyinin ailesine mensup kadı nç Lorenz, babasına, atları kar bi- mn yl A ban | Sama getirildikleri vakit üstleri baş- kaşe le e ndir iğ ları ik Em serseri Mi u 27 miştir yar da buna rağmen, . ar çe PAR ŞR bey İFİ- | düşürdü. Hepsini süerine tkd gi kintisi üzerine bindirmişlerdi. oNe Yezit hakk 1 kir ve meki olduğunu Yuliu: 6renz geç la - ret her iii n ii e alır mıştı. Freni hafifletti, fakat bu se - yordu. Medined sn Di a eyi ye ARM Te ei için nümayişler o- ladı. Gi 7 mi tâ uçuruma kada Mİ uza; pacaklarını bir sa- T Yezit: niye sinde tsi etmek Jâzımeeli- | puanları da mahvetmek lâzım. Vü- yozdü e utları ortadan kalkacak daha ço! rabâ kayarken #ren'yapmak, imseler var.” diyerek kuvvetli bir bir fayda vermiyordu. Hattâ, babası orduyu Medin vketti fet ismi rino; bükün ği Medineliler, bu ordunun önünde yansa bile, kayan araba; durdur; vahşi urt sünün arasinda mıyacaktı. Arabanın di il ii evetİni Sorkiiz Müzi önde giden parçalanar an veren koyun ü- eydi. Önde giden| ey haline geldiler. K u- Lorenz ye e ve atları deli gibi dövüyordu. atlar şaha kalkı- yor, geri geri ii istiyorlardı. Yulius Lorenz, gözlerinin önünde de düşman herkes parça parça ediliyor- d hayatında geçirdiği en müthiş felâ- ezit ordusu Medineden sonra st, sahnesini seyrediyordu. Bu sah- | Mekkeye yürüdü. Orada Abdullah neyi, hiç bir şey yapa seyret- | bini Zübeyr hilâfet ilân etmişti. Me- e meçbur oluyordu. dine gibi ke de harabeye çev- Arabanı, atları oğlunun rilecek, binlerce insan kana karıştı. çuruma yararlanacağı EK o da rrlacaktı bunları, sadece seyre Birço Bütün bu e sahne bir iki sani - ye ga olm Şimdi, * beni Yezidin ölüm z 8 > arla uğraşır - Cİ ar e ie kayan ken. yalnız RM li 1 ten riârür ve Yem gün ği. bağırarak ellerini telâşla sallayor, | ,, İs simeğe Tea ei kendisi de baik beraber atla- miş İsimlere Yezit kai Jânetlen e li Derken, pek ar ei ii tarafta olduğunu en ve Eler KURUNa abone olu- zincire saldı nuz v4 gine ediniz Mx biliyor- du. Sonra he olursa olsun, tekerlek- di gi va pa si Gk

Bu sayıdan diğer sayfalar: