16 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba 16 ŞUBAT 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7218-1308) e r İSTANBUL — Posta kutusu: 46 (İstanbul) , iktısat vekilimizin beyanatı 3 milyon lira serma- yeli bir pamuk kuru- mu kurulacak Hayatı ucuzlatmak için tutulacak usuller hazırlanıyor Şöhret izde şöhret âfettir diye meşhür bu söz ilk defa Atlantik denizini Dilimi; bir söz vardır. Galiba rupaya gelmiş halini tasvir için söy- yok ki Lindberg bir ham- e hicret etmeğe mecbur kalmıya Sa Bu defa Lindbergin kalbini çıkarta Tk yerine sağ gp sn bir an b gri biraz di. a ken kendime mi aydutları Lindber gin Şocuğunu ora Amerikalı doktor e ile Amerikan gazetecileri de şim» N «ama gelenlerle - dim. z > ete göre Doktor Karel selin ali yapmağa muvaffak olmuş. ». Şimdi bu tecrübeyi kendisine itimad. Olan Linüberg üzerinde tatbik edecek ke girin Li ândberg si vi irttırıp ze ME Şeykten bir kal, rnca e İNEsinden artık ii lk , Ben bu havadisi Kerim gibi sikikde Böründüğü şekilde anlamıyorum. Zira man insanları suniğ bir kalp ile ya- satmak imkânli adam dır. Maksadı bu yoldan şöhret almak- tr. Amerikalı doktor bu şöhreti kazan- Mak için tayyareci Lindberg ile ahbap olârak onu aile alâkadar et- MİŞ, so; oyindiğ ile beraber suniğ kalp Yapıyoruz. Şeklinde güzetecilere havadis fısla- Muşter. Doktor Kareli vi ya ete Ortaya attığı bu si yaymaktı "asim US (Sonu Sa, 4 Sü 5) evvel an KeraTiyten amcası Prens Nikolanın cenaze alay Atinadaki Kraliçe Sofya geçerken gün öğleden evvel valiyi aret et- miş ve kendisiyle beraber vekâl teşekküllerini gezmişti Vekilimiz KarşıyakeyA ge- gerek ea ait tersanede tet- (Sonu sa 4. Sü — 29» 'u sabahki ga: dek! Betlet. rehtesgaden “Petit Parisien” diyor ki: Bugün artık t miyle anlaşıldı. öre, itler, B nig" arzu edilir bir mahiyette bulu ğunu kat'i bir ifade ile ir B. Hitler, hattâ, red takdi yustaryada karışı ri olabilece- Zini de işaret eder mahiyette söz söy: miştir, . Şuşnig'in vaziyeti, cidden güç- tür. Filhakika, Avusturya başvekili, (Sonu Sa. 4 Sü. 4) imi - iler kire ile meşgul e : Bugün Telgraf adresi: Kurun , İstanbul Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) adam olmazsa Hitlerle çil Başvekili Şuşnig . karşı karşıya . Hitlerin Avustur-" yayabir tehdidi: * Dahiliye nazırı ve emniyet şefi kendi istediği karışıklıklar çıkabilirmiş , anciye nazırı yakında istila edecek k a Atatürk'e | Hatay Eti Türklerinin” ıeisi tazimlerini ii arzelii Oğlu ve damadı ile beraber so ml defteri mahsusu imzalamışlaridı Ankaraya hâreket el lerdir. 12 sayfa “ Sayısı heryerde Er ma A si Adliye vekili e e Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu vi rak mahkemeleri teftiş etmesi muhte - meldir. ihi heyeci ve sürükleyici mevzuu; yoktur ki, tarihteki korkunç insan- ların beri r, İnsanları acıma - dan feci akıbetlere sürüklemeği bir li bilerek yaşıyan 'ümdarlar, taht ve taçlar elde etmek için yüz- y | Sigorta şirketleri hakkında yeni bir kanun hazırlandı 15 (A.A.) — Başvekil Celâl Bayar bugün Anadolu Ajansı bul ederek muharrirlerinden birini k aşağıdaki beyanatta bulunmuş! en dö Viye; ber Türkiye milli sigorta isli tatil etmeleri üzerine si- nizam altına alınıyor iri WğradIkları mühim zarar - ardan korunmaları için alınan tedi ii ve sti için düşündüklerimi Ajans vasıtasiyle efkârı umumiyeye arzetmiş- im, Bu meyanda altı numara ile neşret- miş olduğumuz bir fıkra vardır ki ay- nen Şud a gg a yaşa BUGUN KURUN Okuyucularına dav Arka sayfamızda MERAKLI birceb romanı Vermeğe başladık Hikmet Münirin gazelemiz için hazırladığı VE Olüm provası İsmini taşıyan b Her roman bltilkçe, o romana ait resimli bir kapak v receğiz yg yy ayyy i sigorta en - düstrisi hi ve kani nizami hükümler on m nik senii göre gözden Milli ihtiyaçların bize emre müzeyyel ve yeni Başvekil Celâl Bayar'ın beyanatı On senelik tecrübeden sonra yeni kanunla memleketi- mizde sigortacılık milli ihtiyaçlara göre yeni bir Ecnebi şirketlerde Türk şirketleri gibi ihtiyat akçelerini memlekette yalıracaklar hakkında yeniden anket mevzu geçirilmiştir, ettiği şekil i bir kanun projesi vvel umüml teşkil etmesi için gas © (Sonu Sa, 4 Sü. 1) Otomobillerin muaye- neleri bugün başlıyor Piyasada tripleks cam buhranı görülürse müddet uzatılabilecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: