16 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“İNCİ YIL No. 3328 Sahib, a Amiri ve Başmuharriı Çarşamba i SIRRI SANLI ERON 5 al yin o Si ia an T eyler FİATI (100) Para | TN | e Abone bedeli: Seneliği (7) | SESİDİR Geçmiyen yazı geri verilmez Yutmak | İstiyor Al Avust t Medeniyet Silâk We Miyi © /UrlAyi Yayı yatıyor Uyanıklık ! Şuşning Telefonla Musolini min Ami KISA VE AÇIK — vee ———— ——— Sayın Vekilimiz Manisadan Ankarava döndüleı ih pon pençesi altında e İİ Ri lehinde Londrada, İle rr ml Ege im ve bil- | Şia ve arr an birçok şehirlerinde girse t| hassa İzmirde muhtelif ikti- Ba vekilimi in İL koyanlar gi selir öbür! ayakları bağlı kurban- | sadi. tetkikler yapan ed ş ız lar gibi e e karşı medeniyet aleminden o yağmurları yağarken dün, radyo haberlerinde şu Bikaç faciayı okuduk : “ Tokyı oğla gelen bir radyo haberine göre Çan-Çin-Tan kamandasindak Çin lunda 1500 Çinli Japonlara esim m ve “Çin milli ri la karşı oJaponlarla el birliği İaparak hücuma başlamışlar Bugünün hudusuz Çin rl a gr Çinlilerin başına dl ei mes'uliyeti hiç yok ki orasımı ve on- lari asır evvelki x gele ile idareye çalışanların leş çöktürmek Ki inin böyle ai ve harab olması kadar, Aslın terfilerini, Ka em a nur ve İrfa- m ir ee yayi mu, tüfeğini, ini abile anşmyan mil- a ni iy göz e bir ibret dersi olami Dame bir millete si verirken ona milli oyak il İemin etmek lâzımdır. ii takdirde bu e ir gaz ei hizmetini görmeğe veyahut ana a Bai germe kilerder İşte felâketlerin de en büyüğü Ur. N SIRRI SANLI Hayatın Komedilerinden: Kimseye yüzvermiyen kadın! Bay — er — mı gidiyorsun, herkes ne diyecek? Baya: im gibi, kimsenin yüzüne bakmağa tenez- Mİ etmiyen ib ike ciddi bir bayan için kimse bir deye Ba 34 Mi. e için demiyorum, ne senin kimsenin yüzüne hede kimse senin yüzüne bakmıyaceğından eminim. yal- , &v işlerinin gene yüz üstü kalacağından korkuyorum. Önümüzdeki perşembe a doğru gelmekte ol: r yı sikdi açi çilundi ik yalana e sokan sizl n yön safderunluklarına: olan yeni v dizın çarpmasile önce şefak ak şiddetli yağmurların ereği eğ sonra da dün- ak mi o kadar inanmış ki... rdu. n kıy: kopuyor, gel hoc i diy: aranının liler syllir ve bir ei de güldük. Ar- apkınlarından mis başladık dersek doğru olur, bi bile endişi bu hiç istem zliklerine: Daha doğrusu saçma ve yalanlar için bir dakika olsun ISTER GÜL ISTER AĞLA Paris (R: Berstergard Hi ler e katının mahiyeti anlaşıldı. Bu görüşmenin per- ” > kalma ia nin asile Alm ln yutmak çi ei desizyonu almış bulunduğu örül si günü iki Şansöl adamlarına gös termek iste miştir. Netice itibarile Avusturya Başvekili bir rüşme esnasında Hit- ler henüz (omalüm olmıyan bazı Alman şartları Av me turya şanselyesine imza et- mesi için bir proje uzatmış mumaileyh arkadaşlarile mü- davelei efkârda bulunmadık- ça böyle bir gere ie namiyacağını < bildirmi kâğıdı imza srlbsiyeceğini tenilmiyen ziyarel kabul edilir mi hiç ?1 büyük bir Söylerken a bugün senin ikide bi ve beklemediğimiz ediğimiz ) — Nihayet z en'deki Şuşning beyan al Şüşning memlekete dön dönmez kabine aikudeşlar davet etmiş ve Cumburreisi M. Miclas'ın riyaseti mine çok'mühim bir toplan plat. çim toplantıda e deli r adamları Italya < 5 Mm aramış ve vazi- di İsmet İnönü | İstanbulda İstanbul, 15 (Hususi)1—1s- met İnönü Bee Anbar şehrimize gelmi İki sike atıldı Istanbul 16 ( Hususi ) — ie haber neşrettiklerin- n dolayi Istanbulda Haber Misi eni Adana gaze- teleri er gün sülale | reisi Dr. Behçet e Ziraat Vekâleti Zaim ve eni m mahsus müdürü B. Palta Zeki alk ekiz Vekil 2 belediye çet Uz, > B. Fazlı Güleçi ee yposin en sonra hükümet koni aat Vekâleti teşk. iraat, Baytar ve Or müdürlerle bu dairelerin ii i€ leri hakkında kısaca hysbı- hallerde bulunumuştur. m efakatlerinde vali e belediye reisi olduğu ol- şehrin bütün güzel: Hiklerini ii rmüş, Kadifekale- sinin imarı, maal BK orada yapılacı azino saire ha elele belediye rei- sinin verdiği izahatı dinle- miş, takdirlerini bişi giden Vekil; yük tersaneye — Sonu düncüde — beyanatı Istanbul 15 ( Hususi ) — Başvekilimiz B. Celâl Bayar, ie ado! — ajansıj) na in bulunmuş ve si; keten ana va aki şubelerin de zararına biye m rini mn lin eski sigorta kesi mrakabs bak- unun yakında td mein ve bu hu- 5 staki bie Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki içtimama a şi ırlanarak müzake; mi konacağını ilâve eylemişti HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Bayram Cilvelerinden Bir okoyucumuz” yazıyor: yramın erime ki ünü altı air bulunan çocuğum! vanın bo: Hakkındaki yazımızı: yarınki nüshamızda ee Adliy se ei her ay yeni “bir tekâmül ham- İesi ile daima A daima daha ANAK GGAEARAEE NA AA olgun ve olgun çı- bu çok f zi kkında yazım; mini Koçer Sesi,, vi kuyı di çi ve saire gibi çocukların hoşuna erimi eşya koyan bir madrabazda olanca sesiyle bağıtı; oşun, gelin ir yüz paraya, beş kuruşa büyük hediyeler ea saba se — top att ttık, sermayeyi kediye yüklettik, bir çok çocukla oldu, saatlar fotoğraf makineleri, Sicile, aldilar, reiki yüz para, beş ku- ruş mukabili şe e kazandılar 1 kalabalık olan bu gevezenin a mına Bera de sokiniği; adamın arkasından bal yü n biri uşu bastı, bir kâğıt çekti, kemer ie ali e einönü çekti, we okudu. Kâğıtta mecmua yazılı olduğu halde r takım hemen kâğıdı avucunun a ii buruşturdu, parçaladı, ye- re di sonra: A bakalım sana sinema kordelâsı çıktı. Dedi biraz kordelâ kesib çocuğun e lal tutuşturdu. Ben iddelnle ettim, du Marea yüklendi, alemin işine ne Ky diy Böyle dei cl iss m ve erk mızın giy n kumara alıştırılmamasını gibi bütün ba balam | jeti, lütfen laç rl vi a dik kg pazarını çekmenizi rica ed u hal cidden dikkate şa; HALKIN SESİ EM SESIDİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: