15 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

15 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

#İNCİ YIL No. 3327 FİATI ( 100 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira | Iktisad Vekilimiz Tetkiklerine Devam Ediyor b e KISA VE AÇIK Çok Yerinde Bir Ankef 5 Çok güzel bir m ördük. miz B. zlı Güleç, Halkevimiz yeni bir işe karar siren sizin o çalıştığınızı, Yorulduğunuzu dü: işide ve yapacağı işe lamadan önce bütün Izmirli hemşehrileri m Filerini, öğrenmeği muvafık bul- du.,, Diye halkımızın m toplyor ve şu (o sualleri taruyor i ei — Bu ii ni kampi İşinize gelir ER timizin, Halkevimizin, onun değerli başkanlarının, blm ei ükselmeleri ve onların arzularına göre reket etmeleri için yaptıkları bu anketin (o samimiyet ve Yüksekliği cidden takdirlere Halkın Sesi, taktır kemanla yi Istanbul a ( Hususi ) — Hataydaki Eti Türklerine, Yanlış olarak Alevi denildi- ğini, bugün şehrimize gelen reis Şeyh Abdülh amid be- Yan eylemişti Şeyh Abdüamis yarın Miken hareket edecektir. mi verdiği beya- hatta: — Eti Türklerinin anavata lan bağlılığını teyid için li mir Halkevinin konferanslarını Izmir şehrinin han- Bi semtinde verilmelidir ve sizin için için nerede verilmesi 5 afıktı. onferanslar haftada, onbeş günde veya ayda ? — Konferanslar hangi gün ve saatta verilirse sizin de sezadır. Halkımızı ii ve ona değei rşı en derin teşekkürlerimizi sunmayı ER yo du; Lai adır. sidir. ile sik e edebi bir temsilin lâresi çok cazib ola- veren sayın Üni bir ödev biliriz. bu adımlarla erkilet daha sağlamlaşacağını göre- fe- rinden bir vu- bir konser SIRRI SANLI Halkın Sesi & Sahib, Neşriyat Amiri ve SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci (Halkın Bağ SESIDİI Geçmiyen yazı en verilknez Japon Kuvvetlerine İltihak den Çinliler Hitler - Suşning a | Mülâkatı Berlin - Roma mih- verini bozacak ıwı Paris (Radyo) — Şuşning | bu mülâkatın esrar serili Hitler görüşmesi halâ günün | açmaktan çok uzak bulunu- si hadisesi yor. y ei Bu hu- Hatıra susti dakikada verilen tahta” haberlere rağmen mermi mam yek nazarda iki ini va kalas masin; le bırsızlıkla pi ala ı Türklerin, mukaddes gaye uğrunda birleşmeleri temin edilmiştir; Fran: sız Parlâmentosunda iki yüz saylavdan mürekke olan Türk - Fransız dostluk gurubunun yüksek tezahüra- tına rağmen Hatayda tazyik gevşememiti. Demiştir. ISTER GÜL ISTER AĞLA e İki Dertli Başbaşa ?! — Çok düşüncelisin ne ban ar? li» da ondan. e karşı durabilecek mi? ya tazyik neticesi Bravo arak yn e mi? : — İşte bu iki sual halen ce- Tekirdağlı vapsız kalmağa mahküm bu- Uzak Şark ihtilâfı e ayni şiddetle devam ediyor. umuyor. Tokyodan geni ir habere ingumak lâzımsa general! iÇ: ayia derecesini geçmiş Çing - Tang kumandasında! va Çin ordusundan 1500 vi birçok haberlere göre güya Jaonlara teslim olmuşlar ve Çin milli kuvvetlerine kar Hitler bazı şartların Avus- Japonlara teşriki mesaiye balm İlk bir RE turya hi ince kabulü bunlar 16 telefat vermişlerdi takdirinde 20 2 — bü- Mİ yük nutkunda Avusturyanın . . Lil : Sayın Vekilimiz Tetkiklerine b hakknda eat Devam Edivor Diğer bir aaa e görede İktisat vekilimiz Bay Şakir | ları (o halde evvelâ Burnava e gelmis. Şaşning Kesebir me Ly h tetkikle- | Ziraat mektebini ziyaret et- ka lm rine başlami miştir. Mektep Müdürü B. Tekirdağlı ilk önce has- Refakatinde 3 Rahmi Kö- | Avni ve öğretmenleri tara- mını bir iki eml “le oya- ken, Kemal Zaim, vali B. | fından (karşılanan OVekil, ladı ve son dördüncü daki- Fazlı Güleç ve * belediye reisi | mektebin her tarafını bilhas- kada Letonya şampiyoni B. Dr. Behçet Uz bulunduk- | sa lâboratuvarlarını, bağ ve belinden kavradığı gibi A bahçelerini gezmiş, müdür- tını yeri tirdi. Vagram 5 .j7s ye... A dime Vekili | gen izahat almıştır. Sesleri binlerce halkın ağ- —. — — bihallerde İm onlara yüks iye ni er erini : bi ö pe öletleri kullandık- Paris ( Radyo) — Te — Reçeli dılar. Şe- — ormuş, verdil dağlı Hüseyin Pariste Leto Se 1g izel bir ziyafet ve salar neşir Bu eri şampiyonunun sırtını on dört ine güz dakikada yere getirdi. rildi. Bayramdaki Yağmurlar Hangi Tarlaya Yaradı? lm yu üç müesseseden iyi ei ayrılmış, Bur- adaki tümen komatanı akamında ziyaret etmiş V e amire gelir- ken Halkapınardaki miyan- e bul 15 ( Hususi ) — Ağ Vekili Şüki li Sağı adliye dairesinde ted- yim baş'amıştır. Adliye Vekilimizin müzdeki hafta şehrinize (iz- mire ) gelmesi muhtemeldir. Baş vatandaşın sözleri — Bu bayram — Hayır ola, ne ol ri İm | f 3. ba, ekmekçiye olan borçlarımı dağıttım, ; e eği me eser lm ocaklarının elbiselerini düzdüm, karımın istediği Moskeva 14 (Radyo) — — Bayramı nasıl gesirdin? eşi mel inn olan ufak tefeği, şeker ye bir o iğae bile almağa bir tek meteliğim kalmadı, ayın | Stalin mühim bir nutuk söy” Sl Bu bayram tam mânasiyle ef ie el terlik ve pabucu aldım, keni Ni Ep n e on ilke tedarik ettim. bunları bilib durur- | lemiştir. Başvatandaş nut- inbetür. Yeğin yağmurlar yalnız sie ek biri varken karım bir kat daha ke elbise yapılmasını | kunda “Rusyada birin a ket verdi. a da ei e ğişer | AE YETİ mama e : i, nihayet ben de kat'i cevap ve değişmiştir ve ne de değ Bileri sürdü, kiş iy e Ba ağam ye daha ne düşünüb kendini üzüyorsu ktir. Burjuva meselesi âr- TR ALKIN Sb | SESİ K AKKIN SESİDİ SESİDİR li Ni lame : “ n fendi, erkeği yendi, veyahud “Kadının en allak tik Ru: yü yi u ta- LR Ye > amen halledilmiş ai en nesne ağ Ml , derler. mi aa İmzasız Olar — tilarek' M ektun azan a epin e bkik etmeden Sosyalizmle Ploretar umuza , kocalarının izni olub 6 Bl ta varsa, ee u Ucu — Ne yapacak ? ça dınlara, me ral eşya kaldırmış. anın ziddiyetidir. Maalesef Okuy y de (350) lira ve eriğin den bahisle veresiye mal veren bir tüccardan tam örülüyor ki, bu birlik, henüz Bazı evlere a ğin, gi akkındaki ğ ü ildi 1 düni e iel ZN ad by by lk rn ge gr İİ aym ar | lm mila Ga rr ediyoru! ESA ço derdimi kime anlatayım ? — Sonu 4 üncü Sahifede — kuv. N ç ordu ER ieni | imza ile yazmanız eg ud? a ie gelmeniz lâ:

Bu sayıdan diğer sayfalar: