15 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dolmabahçede bir meydan açılacak, Gazhane şehir haricine kaldırılacak Eminönü meydanı nasıl açılacak ? Asfaltlama işi nasıl
 MDikikmatlerı Vakıflar, Beleglyeleıul Meşhur Gordiom - hikâyesini kim bilmez? Bu tarihi mabedde bir kör. düğüm varmış: — Kim
 Hikmet Feridun Es'in Danielle Darrieux ile mülâkatı...
 Egede iktisadi tedkikler Tütün zeriyatının tahdidi işine ehemmiyet veriliyor Pamuk ihracatı işile uğraşmak üzere 3 milyon...
 Hitler - Şuşnig mülâkatı müsbet netice vermemiş Almanya ile Avusturya arasında büyük fikir ihtilâflari ı olduğu meydana...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahife e — Sene 20 — No, 6942 — Fiati hör yerde 5 kuruş SALI 15 Şubat 1938 İstanbul hayvaniarı koruma cemiyeti Nişantaş Şalinigir sokak No. 84 Telefon: 49169 Fukaranın hayvanlarına mahsus pArasız muâyene ve tedavi pazardan maada her gün #nat 9 - 13 ve akşamları 5 - 6 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) amam a Hitler - Şuşnig müldkatı müsbet netice vermemiş Almanya ile Avusturya arasında büyük fikir ihtilâfları olduğu meydana çıkmış Avusturya, Nazi tahrikâtına nihayet verilmesini, Almanya ise Avusturya kabinesine Nazilerin girmesini! sarma istiyor. Müzakörelere deöam edilmesi muhtemeldir “Londra xe — Baliy Teletrat gazete.” abirinin . bildirdi. ğine göre, A üm Başveklii EB.” | Şuşnig, B. Hitletle mülâkattan sonra. Viyanaya döndüğü zaman Relsicüm- hur B. Miklâsı ziyaret ederek görüş- me. hakkında :malümat vermiştir. Kabine dün toplamâcaktı, fakat bu toplantı başka güne bırakılmıştır, Daily Telegrafın Berlin ve Viyana muhabirlerinden gelen telgrâflara un B. Hitler ile B. Şuşnig arasında" Hikmet Beiduin Es'in Danielle Darricux, muharririmiz Hikmet Feridun Es'e; «Korkmaymız, okşayınızı diyor (Dokuzuncu sahifemizde okuyunuz.) : Bir facia 2 ölü, birkaç yaralı var Adana 14 (Akşam) — Adana « Ms- mure katarı bu gece Osmaniye (ile EDikizmile rı Vakıflar, Belediyelerel Meşhur Gordiom - hikâyesini kim bilmez? Bu tarihi mabedde bir kör. düğüm varmış: — Kim çözerse dünyayı fethedecek- #ir! - diye de bir efsane mevcudmuş... Herkes uğraşmış, çözememiş, Bü- Evkaf işleri... Tarihin bıraktığı bütün hayır tesisatı onun elindedir; şimdi binde birinden bile istifade edümiyor. Öyle ki, hayırperverlik âdetâ itiyadla- yımız arasından kalkmıştır. Her üm- ran hareketinde bir Evkaf engeli kar- şımıza çıkar; ileri adım atan ayaklara dolaşır... Bu düğümü nasıl çözmeli? En kısa, en pratik usülleri ihtiyar eden rejimimiz, Büyük İskender gibi kesip atamaz mı? Her yerin Evkajı, o yerin Bağ sine! iBir tren bir derezine çarptı| Danielle Darrisux ile mülâkatı Egede iktisadi tedkikler Tütün zeriyatının tahdidi işine ehemmiyet veriliyor Pamuk ihracatı işile uğraşmak üzere 3 milyon lira sermayeli bir teşekkül kurulacak Tütün - ihracatçıları, tütün amelesinin cumartesi günleri . öğleden sonra - İktisad Vekili bugün Manisaya gidecel İzmir 14 e iktisadi tediciklerde bulu- nan nah rai Vekili B.-Şakir Kesebir bügün öğleden evvel refakatinde şeh- rimizde bulunan mebuslar, Ziraat Bankası Umum Müdürü B. Kemal Zaim, Vali B. Fazlı Güleç, Belediye Reisi Dr, Behçet Uz olduğu halde Bormovadaki Ziraat mektebine git- miş ve bağcılık, nebati emraz ve ha-. şarat mücadele istasyonlarını geze- Ticaret odasında bali İktisad Vekili Bornovadan (Devam 10 uncu ei Dolmabahçede bir. meydan açılacak, Gazhane şehir haricine kaldırılacak Eminönü meydanı nasıl açılacak ? Asfalt- lama işi nasıl devam edecek? Belediye, Belediyeler bankasından âltı nelik bütçeleri kadar belediye banka- sından istikraz yapabileceklerdir. Ban- Değişmeler; 2 Jbuçuk milyon liralık istikraz yapabilecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: