14 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 'Tünel şirketinin Galata cihetinde yaptıracağı bina hakkında Belediye ile şirket arasında uzun zamanlardanberi devam eden...
 Avusturya Başvekili, Hariciye Nazırı B. Hitlerle g Konuşma 11 saat sürdü, bütün ihtilâflı meseleler gözden geçirildi Angiliz
 HDikkkeatlerı Mahrukat ihtikârı Yiyecek ve giyecek ucuzlatılması için mücadele açıldı. Bir de yakacak maddeleri var ki, asıl
 Iktisad Vekili B. Şakir Kesebir Ege- mıntakasında tetkiklerde bulunuyor Kütahya, Balıkesir ve Edremitte müstahsil-î_ lerle
 İhgiltere ile Italya kolayca anlaşamıyacak Bir italyan gazetesi: “Düşüncelerimiz baş kadır, artık bu konuşı_ııalardan...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— Sene 20 — No. 6941 — Finli her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 14 Şubat 1938 Avusturya Başve Nazırı B. Hitlerle g kili, örüştüler Konuşma 11 saat sürdü, bütün ihtilâflı meseleler gözden geçirildi ingiliz gazetelerine göre bu mülâkatın hazırlan- masında B. Mussolini mühim bir rol oynamış Viyana 13 — B. Hitler, Avusturya Başvekilile Hariciye Nazırını kendisi. İe görüşmek üzere Eerehtesgadene davet etmiştir. Başvekil ve Hariciye Nazırı dün otomobille hareket etmiş- lerdir, Davette hususi bir nokta zik- Tedilmemiştir, Mülâkatın, Alman - Avusturya meselesini halletmek için von Papen tarafından yapılan son bir teşebbüs olduğu zannediliyor. Berlin 13 — Avusturya Başvekilile Hariciye Nazırı, dün akşam Alman- Yanın Viyana elçisi von Papen ile bir. likte B. Hitleri ziyaret etmişlerdir. Neşredilen bir tebliğe göre mülâkat resmi mahiyette olmuş ve iki hükü- meti alâkadar eden bülün meseleler görüşülmüştür Konuşma 11 saat sürdü Viyana 13 — Dünkü mülâkat saat On birden yirmi ikiye kadar 11 saat sürmüştür, Konuşmanın . Avusturya İçin çok memnuniyeti mücib şekilde Cereyan ettiği zannediliyor. Berlin 13 — Resmi Alman mahafili Berchtesgaden mülâkatı hakkında hiç bir şey söylememektedir. Gazete- ler seyahat hakkında. Viyanadan ge- len telgrafları yazıyorlar. Seyahat büyük ehemmiyetle karşılanmıştır. B. Hitlerin gelecek pazar günü söyli- Yeceği nutukta Alman - Avusturya B. Hitler, Avusturya Hariciye Nazırı B. Şmit, Avusturya Başvekili B. Şuşnig münasebatı hakkında beyanatta bu- lunacağı zannediliyor. “Viyana mahafilinin fikri Viyana 13 — Havas muhabirinden: İyi haber alan Viyana mahadilinde söylendiğine göre Avusturya, Alman- ya ile müzakere için en münasib zâ- manı bulmuştur. Romanyada kabi- nenih değişmesi, İngiltere ile İtalya arasında tekrar müzakereye girişil- Iktisad Vekili B. Şakir Kesebir Ege mıntakasında tetkiklerde bulunuyor Kütahya, Balıkesir ve Edremitte müstahsil- lerle görüştü. Yarın Manisaya gidecek İzmir 18 (Te- defonla) — İk- tisad Vekili B. Şakir Kesebir Tefakatinde Zi- Taat bankası u- Mum müdürü olduğu halde bü Bün Kütahya Yolile şehrimi- 28 gelmiştir. "B. Şakir. Kesebir Büsmahane - is- İasyonunda ine- Yâşimle » karşı- lanmıştır. Me- Tasimde vali B. Fazlı Güleç, müstah- İktisad Vekili B. Şakir Kesebir kem mevki kumandanı, Belediye rei- | $i Dr. Behçet Uz, Ziraat bankası mü- dürleri ve tüccarlar bulunmuşlardır. Bir kıta asker selâm resmini ifa et- iştir. Bayram tatilinden istifade ederek kik seyahatine çıkan İktisad Veki- İi Kütahyada parti binasım gezmiş Vekli, Bahkesire de uğramış ve Orada da tedkikatta bulunmuştur. Bâ- İlkesi Şehir klübünde vekil şerefine T ziyafet verilmiş, ziyafette iktisai | Meseleler üzerinde görüşülmüştür. B. Şakir Kesebir Edremid ve Bür- haniye müstahsillerini kabul ederek ilek ve Mtiyaçlarım dinlemiştir. İktisad Vekili müstahsillerle görüş- üikten sonra otomobille Edremide ka- gitmiş ve zeytin istihsalâtında Mühim bir mevkii bulunan Bumuntar kada zeytincilik etrafında tedkikatta bulunmuştur. - B. Şakir Kesebir İzmire gelirken Ak- hisar istasyonunda Manisa valisi B. Lütfi Kırdar tarafından karşlanmış- fır. B. Lâİ Kırdar Manisalıların kef- dilerini aralarında görmek arzu ettik- lerini bildirmiştir. Vekil, bunun Üüze- rine İzmir dönüşünde Manisaya uğ- rıyacaklarını - vadetmiştir. Salı günü Manisaya gidecektir. Bu akşam vilâyet tarafından İzmir Palas salonunda vekil şerefine bir zi- yafet verilmiştir. Ziyafette İzmir şeh- rininsimar işleri, vilâyetin mühim te- | sebbüsleri ve istihsalât etrafından has- İ bihallerde bulunulmuştur. B. Şakir Kesebir: — Kültür Parkın medhini çok işit- tim, görmek isterim. Dedi, Yarın (bugün) Kültür Parkı, İnciraltı plâjını ve Ağamemnun kap- lıcasını gezecektir, Ziraatçi, ithalât ve ihracatçı tüc- carlar yarn (bugün) Ticaret odasin- da saat 11 de vekilin riyasetinde bir toplantı yapacaklardır. Vekil, öğleden sonra da sanayicile- | rin yapacakları toplantıya riyaset edecektir. İ Orman çifliği kaza olacak İ Ankara 13 (Telefonla) — Orman ki çifliğinin bir haza haline ifrağı dü- İ şünülmektedir. Bunun için tedkikat i yapılıyor. mesi gibi hadiseler Almanyada mü- him bir tğsir yapmıştır. Yapılan ko nuşmada “Avusturyada hükümet şekli i ve krallığın iadesi gibi noktalara d0- kunulmamıştar. Yapılan konuşmaya burâda büyük ehemmiyet veriliyor. - İki hükümet arasında ihtilâfı meselelerin halli için müzakereye bir zemin hazırlan- dığı zannedilmektedir. (Devamı on üçüncü sahifede) Milli küme maçlarına dün başlandı Güneş Feneri 5 -2, Beşiktaş Galatasarayı 2-1 yendiler Dünkü maçların tafsilâtile An- kara ve İzmirdeki maç haberleri spor sahifemizdedir. . Dali Mahrukat ihtikârı Yiyecek ve giyecek ucuzlatılması için mücadele açıldı. Bir de yakacak maddeleri var ki, asıl bunların üze- rinde ihtikâr oluyor. Odun yazın iki yüz küsür, şimdi dört yüz küsür; hele bir kar yağsın da seyredin kaça fırlıyacağını... Man- gal kömürü ona göre... Bütün milletin maden kömürle sınması temenni olunur. Fakat bu- günkü hakikat, fakir fıkaranın ha- lâ eski tarz mahrukâtı kullandığıdır ve bu ihtikârdan mulazarrır olan da 6 biçarelerdir! En fazla zarurette olan vatandaşlar... Belediyenin depoları olsa da fiati âyar etse: Maden kömürü gibi, diğer mahrukat da yazın ne fiate iseler kaşın da âynen öyle satılsa... YARIM ADAMLA Resimli hikâyeler serisi Bugün başladı (7) nci sahifemizdedir KÜÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve en Aksam ilân servisi, telefon 24240 tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası; 125 kuruş — Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klşe) Hariciye < Galatada Tünelin - önü genişletilecek Tünel ve Mahmudiye caddelerinin | Tünel şirketinin Galata cihetinde yaptıracağı bina hakkında Belediye ile şirket arasında uzun zamanlar- danberi devam eden ihtilâf, Nafla Ve- | kâletinin müdahaleslle halledilecek bir safhaya gelmiştir. İhtilâfa sebep olan vaxiyeti ksydedelim; Karaköyde bir burun teşkil eden ve kaldırılması düşünülen dükkânlar birleştirilmesi düşünülüyor cihetinde bir bina yaptırması lâzım geldiği halde şimdiye kadar bu taah- hüdünü yerine getirmediğini görmüş ve Galata cihetinde mutlaka bir bina yapılması lâzım: geleceğini şirkete ih- tar etmişti. Bu binanın üç kat üzeri- ne inşa edilmesi yine mukavele hü- i Jeanette Mac Donald ve muharririmiz Hikmet Feridun Es MİLL KÖTÜRNME | (Mülâkatı 9 uncu sahifemizde okuyunuz.) ANY a28 N ai — Tünel şirketi mukavelesini tedkik eden Nafia Vekâleti, şirketin Galata .. ingiltere ile Italya kolayca anlaşamıyacak Bir italyan gazetesi: “Düşüncelerimiz baş- kadır, artık bu konuşmalardan bıktık, diyor İngiltere, İtalyanın istikraz için son za- ımanlarda yaptığı talepleri kabul etmiyor İ . Roma 12 (AA) — Londradaki | bozmamak için talimat almıştır. Bu- | İtalyan büyük elçisinin bu hafta için | nunla berâber, Regime Faşsila gazete- de İngiliz Hariciye Nazırile yaptığı | si bugün şöyle yazmaktadır: mülâkatlar kati İngiliz - İtalyan mü- | İngiliz - İtalyan anlaşması neyi ifa- zakerelerine başlanabileceği ümidle- | de eder? Japonyaya müsaid olan bi- rini uyandırmıştır. zim siyasetimiz Çine müzahir olan İtalyan matbuatı, ihtiyatlı bir lisan İ sİngiliz siyasetle telif edilebilir mi? Ye küllanarak, bir anlaşma imkânlarını” | (Devamı 11 inci sahifede) Jeanette Mac Donald | Hollywoodda bulunan Hikmet Feridun | Es'e uzun beyanatta bulundu kümleri icabındandır. (Devamı on üçüncü sahifede) cali

Bu sayıdan diğer sayfalar: