14 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Posta PAmı'ızşl 14 — şun.u' 1938 Yazı işleri tııe[onu 20203 !dıre ışlen telefonu: 20203 Fiatı 5 kumı — —ana ün kalkınması , | Bütün nazarlar Avusturyada Çln tedbirler alınıyor | Suşnig Hitler ile kflsad Vekili Kütahya, Balıkesir, görüştükten sonra Edremld ve_]zın_uıditî(_lklkler yaptl Viyana, ip dün Viyanaya döndü Paris, netice l Berline göre lınma B “kunıet zeytin davasını da ele almıştır. Dün İzmire varan İktısad Vekili ihracat ggg;;glz':;!yor îd:l,;a eZ;Z::.' ! B Bi ve idhalât tacırlenle görüştü, yırın Manısaya gidecek aqlnngıçu' t asecene araeeseeeseeeeenemna c.,f"f:"“ (Hususi) — Bayram tatilir | eee HT | Edre âde ederek Kütahya, Bülikesir | —— B Reee Ş ( | İ yepidde İktisadi tedkikler yapan İl-| | 0 iteı | Asılsız S altıda î“" Keslebır bu zk;ım u—] " —7 zmire gelmiş, vali, kuman- ht.m:;;“'c k zevat tarafından - karşı- [ Bır haber l Ankara, 13 (ALA.) — Bazı ecnebi 'îr;:yîı_; ©e göre Vekilin tedkikleri | matbuatında Türkiye, İran ve Irak S Ve zi ünün umumi kalkınma- arasında İstanbulda anti komintern Eeyeyli İ İşler üzerinde - toplanmıştır. Mmücadele için bir müzakere cereyan Sn Bij şSün Kütahyaya varan Vekil ora- etmekte olduğu hakkında bir haber “buark;[:we Ti intişar etmiştir. Bu haberin asıl ve e- Bitemig miştir, Vekil ayrıca | sastan tamamen âri olduğunu beyana , Mürahh e P iyeden gelen zürra Anadolu Ajansı mezundur. '!yılhv':ilaf"l abul ettikten sonra | ?4:gn,;ıd işlerini tedkik etmek üzere Ha AT t 'h Bezilmi g“mı.,![r Edremidde fabrika- '*kl UŞ, zeytin yetiştiricilerinin di- Çelik çomak oyunundan Çıkan cinayet Çocuklukta başlıyan kin Şuşnig Avusturya asker lerini teftiş ederken Evvelki gün gelen telgraf haberleri A-/lerle uzun bir mülâkat yaptıklarını bil- vusturya Başvekili Şuşnig ile hariciye | dirmektedir. İlk telgraflara göre mülâka. nazırı Şmidt'in Almanyaya giderek Hit- (Devamı 6 nc1 sayfada) ukcfm(t-nmışıı.- imiz Türkün tarihi gelir kay- N Devamı 12 inci sayfada) İktısad Vekili Şakir Kesebir (Türk - Macar) ve (Türk- Mahud Lavrens'in şöhreti Arnavud) düşmanlığı! k :V“d Kralının nişanlısı, Arnavudluğun da Türklere & mücadele / ettiğini oğrendıkten sonra Krala Kral Zogo ve nişanlrsı"Kontes Apponyi yunyana! bunların bizzat Kontes tarafından, kh.ıb olunacağını kuvvetle ümid ediyo- (Devamı & mcı sayfada) İ ga kardeş Macar milletinin bir uîamhn.!:n bu şekilde sözler Masına — ihtimal Yermiyor, Si küme maçları dün başladı p alatasaray Beşiktaşa, _fner de Güneşe yenildi (Yazısı 14 üncü sayfamızdadır.) gereserrArA.. On 'gün sürecek olan bu güzel zabıla romanın) bugün 9 ühcu sayfada okuyunuz! yüzünden 1 genç öldürüldü Geyve (Hususi) — Burada bir cinayet meydana çıkarılmış, faili de yakalanmış, suçunu itiraf etmiş ve adliyeye teslim e- (Devamı 12 inci sayfada) üsküdar tevkifhanesinden bir kati katı şişirilen bir balondan başka birşey degılmış.... Kahire 9 (Husust muhabirimiz ya- 14 DD zıyor) — Laurence - Lavrens - ismini bu dünyada bilmiyen hiç bir gazete o- küyucusu yoktur, diyebilirim. Bu, yal- nız İngiliz tarihinin bir siması, İntel - ligance Service'in bir memurunun is » mi değil, belki de siyaset dünyasında muayyen bir «tip> in adı oldu. Bugün) falan veya filân milletin Laurence'i diyoruz. Demek ki adı Arab ihtilâline karışmış olan bu İngiliz zabiti, muây - yen bir siyasi faaliyet usulüne kendi adını vermiştir. Son günlerde burada Laurence'e da- lir mühim bir koönferans dinledim ve bu konferansı dinledikten sonra iki şey öğrendim: Biri Laurence'in ne kadar (Devamı 12 inci sayfada) Lavrens'in bir resmi Cengıpla seyahat notları: 2 Kıymeıı bilinmiyen bir cennet: Mersin ——— « * * Burası iptida ufak bir balıkcı köyü imiş... Nahiye, kaza, sancak ve nihayet vilâyet merkezi olmuş: İçel vilâyeti. Bütün bu istihalelerin tarihi yüz yılı aşmaz. Yarın da Mersin görgülü bir belediyenin elinde başlıca turizm merkezlerinden biri olabilir... Kenarda katil İhsan Dün Üsküdar tevkifhanesinden bir| mevkuf kaçmıştır. Kaçan mevkuf bundan birkaç ay evvel Üsküdarda Onnik na- mında 60 yaşında bir ihtiyarı öldündük- ten sonra «Fakabasmaz» imzalı bir mek- tub bırakan sabıkalı İhsandır. İhsan ci- nayeti müteakib zabıtamızın faaliyeti sa- yesinde kısa bir zamanda yı K Şiddetle aranmakta olan firari bu defa da adaletin pençesinden kurtulamıyacak. tır. Z'ıbıuı izi Üzerinde Vurumcktedır Yeni Rumen kabinesi mühim kararlar verdi Yazan: Ercümend Ekrem Talu TTTT EZ (Yazısı 3 üncü sayfada) (Yazısı İkinci sayfada «Sö zün Kısası» sütunumuzdadır) l Güke ni ğ lümleki ea elikkeki Güzel Mersinden bir görünüş

Bu sayıdan diğer sayfalar: