14 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

14 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Şubat 1938 AKŞAM Sahife 15 Venüs Kremi Terkibindeki hususi mad- deyi hayatiye dolayısile cildi besler, teravetini arttırır. | Yeni bir ten yaratır, Ven Eremi asri kadın gü Min bir tılsımıdır — mas ği- bir Venüs 24 saat havalandırılmış fevkalâde ince ve hafif Ve- nüs pudrasile tuvalet gören vetli güzelliğini ifade eder, Venüs Allığı | | İ | | l Eer elldin rengine göre i | | Venüs | Venüs | Venüs Ruju Sürmesi (| Kolonyası Son moda ve gayet cazip Asla yayılmaz ve gözlere Çam ve limon çiçeği ko- renklerile kullananları hay- sarar vermez. Venüs sÜürme- Jonyaları hususi bir tiptir. rete düşürür. Dudaklarda & bi “ di O kadar ki; en büyük zevk 24 sant sabit kalır. Şık ve Mile aireletegim ehlini ve müşkülpesent ok kibar familyaların kullan- büyür ve küzelleşerek kalp- makla tanınmış kimseleri lere ok gibi saplanır. Pudrası İ | l Terkibi altın kremli | | çeşitleri - mevcuttur. Yüze sürüldüğünde cilde fevkalâ- de tabil bir renk verir; teni bozmaz; güzelleştirir. | cilt dünyanın en tara- Scandinavian Near East Agency Galatada Tahir ban 3 öncü kat Tel: 44901 -2-3 Svenska Orient Linlen Gothenberg Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantsig, Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütün Baltık Umanları şark ve Karadeniz başlı- ©a Umanları arasında 15 günde bir azimet Ve avdet için muntazam postalar, Gdynla - Dantzig - Gothenburg ve Oslo- dan beklenen vapurlar. Finn vapuru 10 şu şubata İstanbuldan Hamburg Roter- dm - Kopenhag, Göynla Gethenber, Dântziç - Stokholm, ve. Osloğ limanları İçin hareket edecek vapurlar. Pirin vapuru 16 şubata doğru. Bani vapırı 17 şabatar doğru: Bardalan& vapuru 20 şubata: doğru. Yazla tafsilt için Galata'da Tahir han Büncü katta kâlm acentalığına müracaak Tel: 41 - 5-3 Doyçe Levante Linye G.m.b.H. HAMBURG las LavarteLinla Benin Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Karadeniz arasında azimet ve €vdet muntazam pos Hamburg M ru 23 şubata doğru. Vara, Köstence, için nımızdan hareket edecek vapurlar Borea vapuru 12 Şubata doğru. Akka vapuru 25 Şubata doğru. Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanları için hareket edeck vapurlar Achala vapuru 15 Şubata doğru. Mora vapuru 22 Şubata doğru. Fazin tafsilât için Galata'da Ova- kimyan Hanmdi. DOYÇE LEVANTR LİNYE vapur acentalığina müracaat. Teletömi 44700 - 44789 Hali tasfiyede Emtia ve yol eşyası Avrupa Anonim Sigorta Kumpanyası Türk Anonim Şirketinden: Şirketin 17 Mart 1918 perşembe günü Mat 10 du Şirketin merkezi idaresi olan Büyük Tünel Hanında Ticaret 455 nel maddesi mucibince içtima edecek olan hey'eti hissedarlar davet olunur: MEİ MÜZAKERAT ti umumiyece verilen e yapılan itilâfnamele- Min tasdiki, 4 — Mürakıb 3 — Tasfiye ir Oldukları işlerden “dolayı İri. 4 — Bilânçönün 5 — Mürakıb Tasfiye Hey'eti Matbuat Almanağı G.PK.IBİ hahenizin en güzel eseridir. lının tarihi, en meşhur irlerin makaleleri - Gün- delik, haftalık aylık gazete ve Mmecmualarda isimlerini gördü- Sünüz bütün muharrirlerin re- Simleri, istatistikler - Faydalı bil- giler, Fiatı 60 kuruştur Bütün kitapçılardan arayınız Toptan satış yeri; İstanbul BASIN KURUMU « Taksim Küt 1 müuharr mama | T.İO BANKASI! 1958 Küçük Cari Hesaplar iKramiye plân dıkları yegâne rujdur. bile hayrette bırakır, 7 AŞ, - 4000 -4000 - 7600 -4000 -5000 28600 8 5-500... ; 16 © -250 70“ <1 BO: W 5 200» 25 384, bulunan hasaplar kuralara ÇalışKanlığın , an dahil edilecektir. eri Timsali olan be ARI yı Taklid ed Ademi iktidar ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI HORMOBİN Tabletleri w—————u Her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 (Hormobin ) Galata ISTANBUL IL KARON, BEYOGLU, TÜNELMEYDANI «Beyers Mode für allen mecmualarının satış yeri. SATILIK 2EV Kızılay Istanbul Mümessilliğinden: Balatla Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 73 numaralı kısmen kâgir iki ev elverişli fiyatla satılıktır, Almak isteyen- lerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında $ numaraya müracaatları, NERViİN Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, baş ve | Malatya pamuk islâh istasyon binası | Malatya Nafia Müdürlüğünden: 24/2/93B perşembe günü saat 15 de Malatya Nafi dalrösinde «34808.76, lira keşif bedeli eski Malatya Pamuk islah istasyon binaları İrişaatı kapalı zarf usu- , ile eksiltmeye konulmuştur, Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel husust ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 2611 liradır. İsteklile. rin teklif mektupları ve en az 20000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nas fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını bayi kapalı zarflarını 24/2/938 perşembe günü saat 14 de kadör Malatya Nafıa Mü- | dürlüğüne vermeleri. (750) i yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. TURK HAVA KURUMU BUYUK PIYANGOSU 5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. Büyük İkramiye: 50.000 liradır... Bundan başka 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan- goya iştirak eğ) » | Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğinden: Almanya'da (Bayer) Fabrikası tarafından yapılmakta olan «Lopion amp. 0,01 Gr., UUMİNAL compr. O,l gr. PLASMOCHİNE #iripm. compr. 002 ve TRİPHAL amp. 0,001 gr.» adlarındaki müstahzarlara aid 11/98, 7/40, 8/83 ve 7/100 sayılı ruhsatnamelerin ziyaa uğradığına dair mezkür Fabrika vekilleri tarafından gazetelerle yapılan ilân üzerine kendilerine yeniden 9/85, 9/86, 9/87 ve 9/88 sayılı ruhsatnameler verildiği elhetle zayi olduğu anlaşılan 11/98, 7/49 8/83 ve 7/100 numsralı ruhsainamelerin hükmü kalmamış olduğu ilân olu- nur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: