15 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

15 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ELEFON: m TEN ii a PAN (5) KURUŞTUR Si Kesebir sehrlihizde ilmiyle. ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir MÜSTAHSİLİN VE TUCCARIN DİLEKLERİNİ DİNLEDİ Üicaret odasındaki toplantıda bütün, düşünceler açıkça ortaya kondu X eni tetkiklerden| Vekil bilhassa Zeytinyağı meselesi üzerinde durdu. Tütün alâka ile dinledi sm yeri Mene gemiz için hayırlı Meticeler beklenebilir yn vekilimzi kai Şakir pi tatilinde Ege iktisadi inde zirai: ve * ticari bazı O mal yapmak fırsatını, elde ey ak za Ni > İzmire kadar çiftçi- muşlar, şehrimizde ve ih- ile dinlemişler; ilgili günün ihtiyaçlarını, ile klerini ileri sürmüşlerd te İlfül iş başında bulunan, tecrü- tüy vatın mütalâalarını dinlemek, e yoktur ki ulusal ekonomimi vet verecek tedbirlerin alin-, ir da çok faydalıdır. İkili me ei hareketlerde is- ai bir vardır. v değiden e b > m ın İzmi anla bir öetkel bölgesinin merkezidir. Ekim ve per işlerini kül ig mütalâa i- tada te tkik leme E öl Biel ve münevv Si ve tül i mev- a üzerinde salihiyetle Temaşbile mevkidedirler. apılmış olan temaslarda bir Gi vzulara temas Kese. , Kesebi zeriyatın ın tahdidi ar yon m ta tilinden rek Pm kan sayı İİktsat yekilimizin e dileri mah ikt tetkik irmati tını vermiş, mii ve ihracat ie İm nühim üş, kö zular üzerinde yünün ihti tiyaçları ve SL le mü önümüzdeki Lai içinde iki k içek e yi lerden edilemez Ni ve Eİir naktadır, Zeytin, lam li palamut, üzüm, incir ve gibi e? iz ilmi sir BEŞİNCİ SAHİFEDE — ISTANBUL MAÇLARINDA | Iktısat vekili B. ir Kesebi: ağ lemleri pazar yn 5 Güneş te Feneri yendi Beşiktaş, Galatasarayı | Güleç ve Müstahkem mevki . Fazlı ç mir palâsta verilen ziyafette G. mübadillerin .vaziyetleri için elime 4 Çet Gayri mü ne bu aakotla Si emi projesi ha- Son Duhika, | Adliye Vekili Istanbulda ganbul, 14 (Huni) — Adliye vekili kiki Sara eabelyağiz Kalın | Asiye rel OR Ül YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. Hatay yolları hesabına Dimi A iş *“Birçük tehlikelerden sonra “Bayraklı,, geldi Denizyolları hesabına yeni gemiler ısmarlandı bul, 14 (Hususi) — Devlet zum hâsıl olmuştur. Vapur Eyi yara tamir Yolci denizyolları hesabına - Almanyaya edil bir kaç yeni vapur ili et- 'ümhuriyet vapuru ei e üzere bulunuyoruz. Bu husus- Li devam etmişlerdir. görü a ei eleği bil iliye , İzmir limanı ii ak RE bir Hn si) — madan satın aklı meri e Vi iğ oi e verilen Nev İ a ben N raya oturan ) vapurunun ke rtalar atlattıktan sonra ni“ kurtarılmasına çalışılmaktadır. Ge- zmir limanına - mini kurtarılması için 25 bin ton Mm 936 ni inşa e ve tutan yükünün boşaltılmasına lü-| — SONU BEŞİNCİ SAHİFEDE IRomanyadaki ka- -İbi rilerek kanunlaşacaktır. Proje ile yeni- den yale 1 bir ki uzum ille Balkan Antantı konseyi ine-buhranından | 25 Şubatta mağ İstanbul, 14 (Hususi) — Roman; daki kabine değişikliği üzerin, Balkan Antantı sam img sayısını son dakikada Fener 5-2 yenildi ei devrede Beşiktaş rüzgâr altına Galaaaşlar. bu vaziyet diller işine son yen Maliye Ve- kâleti, yeni tevziat etmekle be- raber ların si için iel ve diğer birçok tedbirleri de gözden İnka (AA) — Hariciye ve- olunmuştur: > edildiği, bir tri İri irk Teba ee ği m vi kkaktır lin “Tiç inda ii gibi bugün için Ebi üzerinde endişeli bir. vaziyet dak ia (Telefona) — Dim bar m hr A ke ucuz baha lan di ld. B tag kin ZEN yıl i in, azim lardan biri Galatasarayla yaş lerin hüküm sürdüğü gizle be Fenerle Güneş takımları arasında | dılar. Ri 134 şa ATEŞE leri Üz) alda. şlıyan inkişaf 1935, 1936 iie çif çini ye canın yüz yak Me kalabalıkla dolmuştu. ipi sü güldürmüş, 1937 yılında. en İBEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI) bül dakikalar. esini. akat) B Ya tin aldığı cezri tedbirler sa- Mez büyük tehlike miz lâ incir mahsulü, satılamama Gülerek gemi Hüküm: ği bir emirle çiftçi En & bükün mahsulü satın aldı yi 'eticenin çiftçiyi memnun edi keyfiyeti vu Dir a muhakkak olan cihet şer hakkak bir Kali önü; Mela e kina yi ün m en evvelki sene- “iş Gt amıyacak bi NU İKİNEL SAHİFEDE — HAKKİ OCAKOĞLU kK ESIS III azanç vergisi iie tadilâtı Ye yade, ii kanu ağar mike k asm Müt a m iihim bir proje hazırla- ei roje B.M. ie önü- ilaç devrede a ektir. iz 2: Diz sir. Mi Bali yiyecel keik pad gear da verilerinde mühim de, Mİ yapilmasi çareleri ardnmak ik 'yorlardı. Gal ie ik se Beşiktaş, İşm sol pe laştrmağı Deer , Devres uncu dakikasmda | mamen m mü müessir bir hücumu Bundan sonu na ilk önce işbir iie Ga- beğ Ka im yaklaşıldı. latasaray kalesi y rüzgârı nlar yapı- ln çak fear kaçırdı Sarı ni et ' likeler atlattı. üzerine ni golü Hakkı Galatasaray ka-| frikik cezası kazanı ii Hakkı lesi çekişle Beşi Beşiktaşa ikinci ve son Mi De Baler ii Je kazandırdı. mütek, yaptılar ve birinci) (Maç böylece 2 - 1 Beşiktaşın galibi- Se i - d Bam iyi ile ne- -İyeti ile bitti. SONU DÖRDÜNCÜ. SAHIFEDE— B. Stalin EL Mkmiin bildiriyor vre sonuna ““ Sosyalizmin zaferi daha henüz tam değildir Faşizm, fırsat bu- lunca bize hücum edecektir. Bundan şüphe edenler kör- Hele düşmanlardır Paris, 14 (Ö.R) — eek Parisien» Yaran istihbar ediyor: iyet- le #ükütu muhafaza eden B. se bu defa kanaatini bildirmek için bu sükütu rmıştır. Bu da Troçkizmle itham edi- 39 Mi muhakemesi hükümle piyasada mevcut bonolar ta- itfalanacalıtır. Yeni Rumen kabinesi de istifa etti Tataresko a) Kabine teşkiline memur edildi —B. TATARESKO kâletinden pi gerili © Münih - eu Ekanrsslde Alınan fevkalâde ted- birlere sebep nedir? Bu tedbirler aceba bir suikast için mi yoksa mühim bir ea korumak i için mi? resi altında eleri tara- km e edilmiştir. Bu Dezaret ter- Ta yine alındığı haber verilmekle beraber , Katili kaçıran bunun ye hakkında Miş bin mall gardiyanlar almanı vali İstanbul, 14 (Hususi) — Iki ay eva |A ar bir | sahsi Onnik adında ihtiy: düren ve faka esi imzası ile da tap bıraktıktan sonra katil an bayramdan So Vem vr 'Ermeniyi öl Bu siya t tedi İman; di kanaatler Bismediğini söylemiş ve ile ilmek inde keşfedildiği Je rivayet ölüme, iaket ba daklaya min Alman Hariciye Nazırı aşizmin fırsat bulunca" Sovyetler — ii BEŞİNCİ SAHİFEDE — B. STALIN haber de alınmamıştır. Von Ribbenirop

Bu sayıdan diğer sayfalar: