15 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

15 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mili küme maçları p Ara Sıra İ Eski ve yeni Yağmur altında yapılan maçta Al- Yazan: ECZACI KEMAL AKTAŞ Yeni tetkiklerde Bölgemiz için hayır p neticeler bekle nebilif ı bei ii Ss ei - ikisi sel oğm kak a bii i .. ei (Gelin olmak) — vinc SAM i V fiatle mallarını satmağa mecbur uri e sancak kendi golüyle üroka yenildi <2 -25 > ni çe bak iü sanca endı goluylice uçok&a yenildi be si ii pi Kad m ağn | maları. Ba ke eğ bei a a retmek .. ii i Mw yg | — Evleneceğim. Evimin vakit. YE Faka t kükümet müdab Eki aşklar, geçeli yüzleri ayalen Mühendis mektebi Baksetbol, Futbol ve V ari e moi üncü ilâ ii örttüğü luğum gün diyen Be yücular boyuna, pon bakarak İzmir Biel mağlüpter a öm e tasarlamak, da - r günü yağmurlu bir ha vi Klişe me ET yle 1937 ihrmenk yılı bi in mügk simsiyah bir arap, sütlü kahve b bir KR ann Üç leme b esi Köleler Giy yiei yarım sa.Jiçerisinde geçmiştir. Devlet bu”. abeş değilse - kazara bir laşm milli küme maçlarına Pe Gulen ile iktifa eder.) Gabalelerin hudutlarını nereyi ve yahut perde arkasından yüzünü gör-| haşlanmış oldu. Re genç az i ik et Dagi yi iz Nihayi mekle neşvünema bulur. . önden beri Ga ee m msi re a de re der, tutulanın başına Allahın dert-—.n r günü de devam » başında töller| 28 ak mi Bm amg i siiri ei isimler pi Ek kekili pasın yar salan, yün yüz dualı bir tp hat G2 male vardır. Devlet müm Dayan keli; Sie | pılmıyacai lerek ya lirdi. elindeki sti a ti rin olurdu. sonra, , gök- e zi 2 e ya Ay pa ri im ME eğ yen» hayalini gkaetiren aynalar o“. İM am yy al min çi ancak feçkalide buhranlı gü” bala şik ablalar Ara “il müsabakalari için iy o çk kle veli Ti Gay re rmal şartlar al ke a , İsi keli Ka keke Bi kro lin lü mn İli ol sergi Kakadu, e EİN in beri hazırlanan Alaşncak be amme il ki ie e y ğer e. iş tarafıdır. lâhuti, ifrat v ,. İrina alarak saf ki Bun dediş pazarlarda hayali bir yerleşine ile bağdaş İm-| ron grek taya ew kuvveti ia etrafa iiatı bile bir huuiyet|. Bunun için dediş pazar rardı. Kov, çarklar artık onul. | * Takımlar karşılıklı sirala ıkları lisesi hatbol tal elinlik: kıyafeti ile hayatının tarihi bir le münaseketlerimizi azim > Nice bin, ri ül: il Ol| zaman Üçokü şu e gö iy Cİ ağ A mi ir ae e ML. t, Halim, | ka amine yaplan bir Tcemda cak defansı bunları imei eye eken Örmeyi anl 71035 ve e 1936 yılarında çi ren, bayıltan, ye rs am Adil, Mustafa, Km Eri Na- i in epey mera Bt çekti. ” hususi bir zevk duyardı. zünün gülmesi devlet bi üçe ektiren kapalı devir... BÖT| muk, Sait, Kem 5 i lu sırada İlyasın burnu kanadı-) “Bugünün genç kızı öyle teli, dara ai gerapra Hantâ ve et ÖĞ-İ © Buna aa Alsancak ta şöyle meli Yarağı tp ri Şindar hakem oynamasını mahızu ri iz yılın, içinde b bulunduğu çur ii : tertip edilmişti > lu gördü ve dışarı çıkardı. iz kli çi Gi iç Ml İmal ii Ka em «Nevnihalim kim büyüttü böyle bi-|““ffilmi, Ali, Cemil, Rasim, En-|9v0ta Gİ gol çıkarılması pek zor ol-| yor, ii > perva sını» | ver, Necmi, Hakki, e Saim; İL Basin Basri ve Saim bozuk oyn-İ duğunu gören ta kat'i bir mü-| Ben gelinin teli duvaklı tipini kaybet- Bianimelk ihracat ileri agi e idügi belir-| yas, Doğan. orlar. Basri çok çalım yi. Sa-|dafaaya çekildiğinden başka | sayi einen krs duyanlrdanım.. Duy. de ne kadar hassas davranır, b siz miri lan > pa Bü maçın hakemliğini de F: — lamadı I Üçokun ga-| gu işi bu yı fedakârlık akabinde de. ia, etyan Giy > ibiyetiyle bitti, in arıyorum. Ben genç kızların; evlen | acatımı za inkişaf ve ler . BARTU © | yorum a Skal o İÜ enin ii vi bönyeti Ak in arm, demelerini istiyorum.. o Zaman ere iş olacağımızda MÜHENDİS - LİSE OYUNLARI |ğe., Durmuyor ki. Hüdemt bu durmaya İh Y İstanbul mühendis mektebi < cak ki... Dün gelin olan, bugün evleni ai . de geçmiş yalar Er ii elimin Gi e lemek, olarak bayramı şehrimizde geçirmiş-| erkek alıyorum diyocekti. nl BİA ni ve lerdir. Bu mi Ümmi yi iki taraf a azmi, k, ihracatı kolaylaştıracak ii bal, voleybol ve basketbol tak birler üzerinde i hassasiy€" rı arasında kardeşçe temaslar adl B d ak zarureti vardır. li ayramda oğLU ilk olarak ie ——. temasi z e çok alâkalı olmuş ve daha , 2 > : öyün çıkaran İzmi nes alamı 03) Sarhoşluk vak'aların-) Teşviki sanayi dan başka bir hâdise e “olma ç kanununda e ke Mühündün Fatbol takımı yağla. geçti, Şe yapılan tadilât e plan por gaktrmedan iliği (Doğanspor) derühte etmi. Jpsy9 meb emir ene nil ai rd miz öm bir beee olaandı. eşviki ap > e kle la Ürek il ik am bir fail hoşluğa verdirenlere, âmmenin istiraha- «akan yep am Hele evlerde, balolarda, falan ve| tığı her hücuma Alak e geldi. fak — bunu da fena bir e i bozan ark es ei ti sai kiye attı , Bu iki temasın İzmir lisesi Tekne ultan oökimi moylutları yapılanları Dö. ei GL n ete kadr görülen iy e ine |rine maç mütevazin ii sekilde cez) Adil ikinci d bitmesi cidden ayn ik katili, FASİ bekçi sali dön önhküienine gönderil.| *00ğe mecbur © aylık PE e 1 Bundan atilade odan Ar kt, öteden taş, isesinin mişlerdir. ay ere LL kğ k Üçoka nazaran daha sık) KU veli bir rakibi olarak kalan Mü- e e adında birisi daha sa- agir dk ike 4 van elemana ği een Sekli yapıyor ve gol firsatlar ek beril telbekerimir yokyiolle İken ai emiş, gelirin ute- | me e i beni “İda br takdire değerdi. Adil bugün “ güzel |de ediyordu. zanmaları kuvvetli bir ibtimaldi. Ilk |ye age mu ikükie önüm. Kızginm. Eş, | oyunlarından birini çıkarıyor ve Fakat yağını bir aralık öyle ide | voleybol tamamda iki taraf ta gü-| kası gibi sağa, sola le ve bağ” Yani teşkilita göre, iş cetvelleri kili sekin İyiler Kelielyan bir ödeta takımı" yürütüyordu. Buna üzel ki sahada top oynamak) Seyran salaş el ae yü > ki li Alemi Le uk kabil A l t gbiyü bi. bir farkla galip, gelmiştir. | İki tarafın &r. Hâkim suçluya sordu: — RE pit EL e üşküll âsıl — Fazla rakı içmiş, bağırıp, gağır| geri eren yaşıyan iel e tüllü © ln in ah aziyetlerden ryan gili oyunca sk amaca sabakanın reyanşı yapılmıştır. ent. dı ik iş çile, 2 iyen mii — hadd ve 2 ine dial ki v Zam ik Tik devreyi 5 > 15 mühendisler al Doğrudur, karban bayramı dale | et Zörfde it Memi le İaed a vi el kaçık birr frsaz 5 mi defa birilerine ver- | miştir. Kg çare | b vi e Bir karl ak bü çek ve elerindeki manfiyet mehi Ekseriyetle biz kadın ruhunun |Gırdılar. 34 üncü dakikada Alinin diler . varla tap (On de” İkinci devreyi ayni sayı farkiyle uldendü Li özelliğini değil, teninin gü etreden fazla gitmiyor- Si lisesi gi tar, is 0 sel Mi Ra Kene takin ziye etti. v on devrede de daha güzel bir böbrek ire pirzolalarıni RA 2 ei a Mini e lm emeği) Glee ii gi ayan ultra Meni Times Kölaşlk a İ Zavallı bir ihtiya” vi şunun | SarParak geri, geldi. Ai ikinci TERİ “> heyecanlanıyı ordu. galebeyi temin etmiş mın böbreğini bir taraftan fazartıyor di- g A e mii f emdi eee dek Bü akş Selalkiecinde|dikz” 05 Sİ mil Soğuktan dondu. C€ “e arşı ti a Mi Ni temas ie ancal am a um, bol tk meki : inerle|mei ii kane dn Sirükleği, Ve bir Ege Maneyralart Pat, pat! Diye kapı İmei Tanıdı sedini vahşi hayva iyike olliğa evi Hr svmiyoruz Birinci dev n takımın kaçır- | o: bei yaptı m vw Ba Pa öle yeri ziy, lar parçaladı renal üne örle mekyan küme din bir ei le sonra 0 - 0 iner ml bei e ale filmi gösterilecek Siler il Gİ al e Sit e bitti. , Pir e imanla İkinci devre birinci devreden da-|bir gol atmış oldular, saat sekizde Hi kzarmağa başladı. Fakat bu ş)nin Bademli köyünde amelelik Sp > ii klılari daha fazla |E89 manevraları filmi gösterilecektir.| fer bizi çileden çıkardı. 65 yaşlarında Kadir oğlu 7 > EL lala Üçokun. sağdan e sevketti. Beş on dakika a ine gi de: fenne be adar, şi B. Tar yaptığı bir hücumunda buğün gü-| kadar top Üçek | Fakir çocuklara dilmesini teklif eti Bu teklifi kim | gün, evvel tegayyüp etmişti. yg urgudun Sin vin İle ai MG d reddeder? Hay, hay, dedik. Evine git), Yapıla! atta bu zatın O ba Hönfer il Lİ A yp Ci yardım tik. Üst tarafan lm söylem eğe lüzum gör. esmek üzere dağa giti, bir 5 ansı ad e İl en İİ Ür mi Badağe ME dönmediği anlaşı şili yen saylavı B. Turgut yarin | har ve e kaleye Fela idin b ri bir dilmek ü B, Raşit ve|iz ki, eve > geldiğimi, hangi sokak Me evvel Be “ li gi ik m mev-İduklarından bu fırsattan ilede | aç Hasan Tecmen iki koyun hedi © ii Ni pi is verecektir.” İ ilemedi. Bu telikey altan ALİ Bulan sonra çek Sale vasıta İmleri Mek se vi van m Ela — da içilir mi? göre 2) çi ile sali e) ie ki tan havanın mağmumluğu! ğuktan donarak BAYRA 3 GENÇ - GÜZEL VE ŞAKRAK ARTİST Ve iki genç arkadaşı tarafından yaratılan yüksek me SEANSLAR: 11 —1—3 — MDA: TAYYARE MODER DENİM SİNEMANIN YENİ KEŞFETTİĞİ 15 YAŞIND, ilhassa aile Ayrıca: 5— DEANNA DURBIN zulu - Muzikalı - Şarkılı büyük filim... ikimiz Tay) BR hdi NAL- RENKLİ MİKİ VE SA RE. 9da, FİATLER 130 —40— ASI 50 KURUŞTUR. ölmüştür. lamışlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: