16 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KALKIN Gözü SALKIN KULAĞI ki Yazı işleri telefonu: 20203 NN No. 270 2709 Sigortalar kanununda İ nlarık tadilât ükümetin memlekette sigorta emniyetinin teessüsü için aldığı mühim tedbirler S le aile el pi şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkında hazırlanan yeni Projesi Meclise gönderilmeden evvel umumi bir anket mevzuu teşkil etmesi için Bele er Aylara 5 KA, 5 7 miş olduğunuz bir Celi Başvekil “ fıkra vardır ki ay- ado Yar bugün inen şudur: va Tol Ajansı mu. “ — Memleketimiz Ny, inden biri- eki sigorta endüs- Pak €derek a. trisi hakkında mev- Öuy ki beyanatta cud kanuni ve ni- uşlardır; rami hükümler on dilecektir, (Devamı 5 inci sayfada) MeYanda altı nüimara ile neşret- haameeovorouedeyuz Avusturya Hitlerin taleblerini kabul etmek mecburiyetinde kalıyor Wis, Almanların hududda tahşidat yaptıklarını bildiriyor lerin Şuşnig'e verdiği mühlet “bugün era Ke kaleme Nazi nazır girece |. Viyanada bir tebliğ neşredildi Mir Mülâkaş tini — ebat); ın neticeleri yavaş ye: Ni Pi etmektedir. Avusturya baş-! Mi in öznel yaplan ke >? ülâkatın bütün teferrü- e da 4) — Hitler - Şu- Gi a bildirmiştir. Paris, 15 (Husus! Ran vatanperverler cebhesi- || şing mülükatı yg aş X gün fleri de Şuşmig'in riyasetin-|) dün akşam resmi bir 3 > yar yay, lazer. Başvekil, kendileri- || miştir. Tebliğde mele şör! Tan e mütekabilen imtiyazlar |) mekledir: (Devamı 9 uncu sayfada ame 9 uncu sayfada) aaa İkhsağ Vekili Egedeki . Sdkiklerinden memnun iri, 5 Yeki Basmahane istasyo nunda karşılayıcılarla bea Ürer ) — Şehrimizde ted- | Kesebir bugün gazetecileri kabul ” asust, ederek en in Şakir (Devams 2. inci sayfada) —am m —— ———ğ BAŞVEKİLİN BEYANATI Tekirda ve miks dö Viyen senelik (tecrübeye My beraber * İ göre ven za Mili si. © den © geçirilmişt a şirketinin i Mili ihtiyaçların Mteryaj pelelerini tatil bize emrettiği (e Koral Üzerine gi. kür ei e kia, in yeni bir kanun Re m Mühim jesi hazırlanmıştır. nala an korun. Proje Büyük Millet ibi İçin alınan Meclisine arzolun- tin Ni leri Ve Ati 4. mazdan evvel umu- Alana düklerimi Celâl Bayar mi bir anket mev- 2 iin "tasile efkârı umumiyeye at- | zu teşkil etmesi İçin gazetelerle neşre- a tedi mücadele faaliyeti artıyor, Vekil Manisada! , siklerde baladuk bugün Ankaraya dönüyor > — m ÇARŞAMBA 16 — ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş Tekirdağlı ile görüştük! Hüseyinin dün gece telefonla “Son Posta,, ya söyledikleri: “Merak etmeyin, buradaki bütün pehlivanları mağlüb edeceğim!,, Fransız gazeteleri: Avrupada Hüseyini yenecek pehlivan yoktur, diyorlar Organizatör Asım “Son P, Son Posta , ya haber veriyor: “Paristeki pehlivan- lardan hiçbiri Hüseyin ile güreşmeğe cesaret edemiyor!,, Tekirdağlı Pazartesiye Türk ismi taşıyan Bulgar Arif ile güreşecek Başpehlivanımıza Londradan teklifler yağmağa başladı (Yazısı 8 inci sayfada) Dirilen ölü tekrar öldü İki doktorla hemşire sorguya çekildiler Organizatör Asım Türkiye Başpehlivanı aslan Hüseyin Romanyada Goga hükümetinin bütün yaptıkları yıkılıyor Askeri mıntakalarda tedbirler alındı, Adana 15. Olum) — Mene) bilhassa Besarabiada faaliyet var hastanesinde yâtan hastalardan bir ka- dının ölü zannile mezarlığa götürülür -| Goga hükümeti tarafından tayın edilen bütün valiler ken sağ olduğu anlaşılarak tekrar has-Jazil, bunlara verilen seçim tahsisatı musadere olundu taneye iade edildiğini bildirmiştim. Bir BAAMENRRA ERP Bükreş, 12 (Hususi muhabirimiz yazı- müddet iyilik alâmeti gösteren kadın yör) — Goga hükümetinin nagehani su- bugün maatieessüf ölmüştür, rette istilası ve yerine Romanya &ilise- Müddelumumiliğin talebi üzerine otopsi. yapılmıştır. Hâdise etrafındal sinin ruhani reisi tarafından teşkil edil. miş bir kabine getirilmesi, bütün Ro- sıhhiye müfettişi tahkikata başlamış, iki doktorla bir henişire sorguya çe * maânyâda umumi bir siyaset hareketi vü- ge cude getirmiştir. Yeni hükümetin neğret- tiği program, Romanyanın sağdan ve sol- İYeni ve çok kârlı bir ticaret dan gelen iki harici tesir arasında, miem- lekete milli bir siyaset temini için ne du- rece büyük bir gayret sarfedileceğini gösteriyor. Teşekkül eder etmez, Romanyanın her tarafında örfi idare ilân etmiş olan hü- kümet, ayni zamanda muhtelif askeri e 5 inci i sayfada) Şehirler gibi köyler de plânla imar ii Artık köylerde gelişi güzel inşaata müsaade edilmiye- cek, köy evlerinin projelerini mimarlar yapacaklar Pivasada beyaz havyarı siyaha boyayanlar türedi Siyah havyarın kilosu toptan on dört uçuk liraya satılmaktadır ve bu işin ti- careti ile piyasada mahdud birkaç tüccar meşgul olmaktadır. Nehir ağızlarından elde edilen siyah havyarın tedariki çok zor olduğundan flalı da 6 nisbette yük- (Devami 9 uncu sayfada) Hitler sefirleri kabul etti Berlin 15 (Hususi) — Berchtesga- den'den dönmüş olan Hitler, bu akşam koldiplomatik şeflerine bir ziyafet ver- miştir, Berlin 15 (A.A.) — Hariciye Nazw Mamur köylerimizden biri: Antalyada Cevizli köy Hükümet şehirlerin imar işlerine bü-|plânlarına göre imar edilecektir. Yapı ri ve Bayan Fon Ribbentrop bugün ba-| yük ehemmiyet vermektedir. İstanbul. | ve yollar kanununda bu maksadla mü- yanlarile birlikde yabancı diplomatik|dan başka diğer bütün şehirlerin imar)? şik rücude getirilecektir. hey'etlerin . şeflerini kabul etmişler -İplânları yakında hazirlânacak ve tatbi- | D ğer taraftan hükümet, köylerin imar dir, kata geçilecektir. Şehirlerimiz bu imar “Devamı 2 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: