February 16, 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

February 16, 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAB Şehir Meclisinde dünkü! müzakere ve münakaşalar Dün yeni zabıtai belediye talimatnamesinin otomobillere aid maddeleri konuşuldu, birçok maddelere itiraz edildi! 1 LT a A ŞA giy a TE A YT EN Şehir Meclisi toplantılarına dün de de- vam etmiştir. Yapılan teklifler encü- menlere gönderilmiş, mthtelif mükellef- lerin tanzifat ve köpek resimlerinden 0- lan borçlarının tahsili emval kanununa göre tahsil edilmesi okararlaştırıldıktan sonra yeni zabıtai belediye talimatname- sinin müzakeresine geçilmiştir. Talimat- nameye göre her ötomobilin önünde iki beyaz ve arkasında bir kırmızı fener bu- Junacak ve bunlar geceleri yürürken de, dururken de yanacaktır. Duraklarda bir- birinin arkasında dizi halinde duran sra- balardan en öndeki ile en arkadakinden başkası fenerlerini söndürebileceklerdir. Ağır arabaların yokuşlarda geriye gitme- lerme mâni olmak için tekerleklere hu- susi istinad tertibatı konacaktır. Moi bir nakil vasıtasını belediye boyanm A 1492 numaralı nefti rengi ile ve üstü ile çamurlukları ve altına isabet eden madeni kısımlarının da siyah renk- te boyanması şarttır. Ressam Cem buna itiraz etmiş: «— Belediye zabıtası talimatnamesin- de bir fabrikayı reklâm etmeğe !üzum yoktur. Bu cümle değiştiri i Belediye makine dairesi £ yet bu itirazı haklı görmediğini söylemi: madde âynen kabul edilmiştir. Refika Hulâsi Behçet taksi otomobil lerinde ayni rengin muhafaza edilm için belediyenin çok titiz davranmasını Tüzumsuz bulmuş ve demiştir ki: «Avrupanın hemen hemen her şehrin- de taksi otomobillerinin renkleri başka başka, yalnız kuşakları bir Bizde de bu tarzda olsa ne lâzım gel Refika Hulüsi Behçetin itirazına diğer - İmüracaatta bulunarak piya SON POSTA Otomobil ve otobüs sahibleri müşkül vaziyette Otommabil ve otobüslerin Şubatın bi- rinci gününden itibaren kırılır fakat da ğilmaz cami kullanmaya mecbur tu - tuldukları malümdur. Otobüscüler ve ksi sahibleri belediyeye muhtelif mü racaatlar yaparak bu mecburiyetin bir sene daha geri bırakılmasını istemiş - lerse de mecburiyetin talikini temin e- detnemişlerdir. Kırılınca dağılmaz cam Avrupadan gelmektedir. Taksi sahib - leri ve otobüscüler Ticaret Odasına da &ırı - lınca dağılmaz cam (bulamadıklarını öylemişterdir. "Ticaret Odası keyfiyeti bul belediyesinden sormuştur. O- obüscüler ve şoförler dün belediyeye gelerek ayni şikâyeti belediye riyase - Jtine de yapmışlardır. Söylendiğine gö- re kırılınca dağılmaz camın m mu- Jrabba: yirmi beş liraya kadar çıkmış - tır. Şehir içinde seler yapmakla olan lâkaları sökülenlerin sâ- j nuştur. Bunlar kırılınca dağılmaz cam bulamadıklarından ga - Suurı içindeki yollarda veya denizde | szalardan bir çoğu da iştirak etmiştir. | rajlarda beklemektedirler. sevk ve idare edebilmek için belediyece ve deniz ticareti müdürlüğünce yapıla- tak imtihan ve muayene neticesinde ve- rilmiş bir ehliyet vesikasını taşımak şart- tır. Şoförlük için amatörlerin on şekiz ve profesyonellerin yirmi bir yaşını ikmal etmiş olmaları lâzımdır. Bu madde okunurken azadan biri «oto- mobil kullananların, otobüs, kamyonet gibi ağır nakil vasıtalarmı idare edebi mek için daha bazı şeyler bilmeleri ikti- za eder. Bu bakımdan ehliyetnamelere bir şerh konması lâzımdır» şekli; Jif yapmış, bu teklif tedkik edilmek üze- 1& encümene havale edilmişt Yeni talimatnameye göre taksi otomo- billerinin karoserilerinin Duco mark ir, Denizbank umum müdürü Ankaraya gitti Denizbank umum müdürü Yusuf Ziya Öniş şehrimizdeki tedkiklerini bi- tirmiş ve dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Yusuf Ziya Öniş Ankarada on gün kadar kalacak ve bankanın u - mum imüdürlük teşkilâlı ile meşgul 0- iacaktır, Umum Müdür dün akşam bareke - tinden evvel kendisile görüşen bir mu harririmize şunları söylemiştir: — Denizbank idare meclisi âzaları - nın tayinleri hakkındaki kararname bu günlerde yüksek tasdikden çıkacaktır. Kararname çıkar çıkmaz idare meclisi zalarını Ankaraya davet ederek ilk içtima yapacağız. Bu içtimaa refakatlerinde Vekili Şakir Kesebir olduğ zat Başvekil Celâl Bâyar riyaset etmek İâtfünde bulunacaklardır, Sayın Baş - vekilin bankaya aid umumi direktif - lerini aldıktan sonra normal faaliyete lıyacağız.» Almanyaya gitmiş olan Denizban « kın fen muavini Harun bü ây sonla - rma doğru şehrimize dönecektir. De - nizbankın İstanbul teşkilâtını muavin- Yiklere tayin edilen Harun, Nihad ve Tahir Kevkeb müştereken kuracak'ar- dır. Denizbank, idare meclisi kurul duktan sonra önümüzdeki içinde İanliyete geçecektir. Denizbankda kuv- vetli bir fen hey'eti de teşkil edilecek ve bu hey'ete ihtisas sahibi iki ecnebi müşavir olarak alınacaklardır. Hatay Eti müftüsü Anharaya gidiyor İktisad Şehrimizde bulunan İskenderun ve havalisi Eti Türklerinin müftüsü Şeyh) Abdülhamid Hayat, dün Dolmabahçe Fitnat Oğan sarayına giderek defteri mahsusu im - pp zalamıştır. Şeyh Abdülhamid Hayat, bugün Ankaraya gidecektir. CHARLES tarafından o şahane BOYE halde biz-! Neticede keyfiyetin makamdan sorulmâ- sına karar verilmiş, diğer maddelerin mwüzakeresine geçilmiştir. Otobüslerin genişlikleri iki metre otuz beş santimdir. Şehrin sokakları dar ol. iduğundan bu mikdar iki metre on santi- me indirilecektir. Refik Ahmed Sevengil bu sırada söz almiş: «—- Bu zamana kadar İstanbulun 80- kakları genişti de şimdi mi daraldı? Vak- dair talimatnamede gösterilen mâddele- rin tedkiki encümene havale olunmuş ve meclis cuma günü toplanmak üzere da- ğılmıştır. Dün 59 bin çift palamut tutuldu Dört beş gündenberi, fırtınadan do-! baya, balık tutulamamaktaydı. Bu yüz- den, bütün bayram zarfında, balıkha -' nede faaliyet durmuştu. İ Evvelki gün fırtınanın dinmesile ba- İ İmışlardır. Dün belediyeye gelen otöbüscüler - den bir grup ayni şekilde derd yanmış- tır. Belediye vaziyeti tedkik etmekte - dir. Aksunun yaraları Sinobda kapatılacak Hamulenin bir kısmı ıslandı, bir| kısmı da Tarı vapurile İstanbula getiriliyor ile düşünülmeli ve otobüslerin eb'adıl Sinob civarında karuya otura | ona göre tanzim olunmalı idis demiştir. | yolla uru evvelki Bunun üzerine otobüslerin eb'adına ve Sinob limanına götürül- müştür, İ Aksu kazadan sonra fırtınanın tesirile | büsbütün karaya sürüklen kurterma ameliyesi bu yüzden çok güçlükle yapıla» | bilmiştir. Evvelki sabah Hora kurtarma isi İle Tarı vapuru dört sast kadar! aşmışlar, fakat Aksuyu kurtarama- Bunun üzerine Aksunun | müulesinin bir kismi Tarı vapuruna 7 lenmiş, Hora tahlisiyesi tarafından kanal açılmış ve vapur daha bir takım mütem- im ameliyeler ve Tarının yardımı ile ancak evvelki akşam kurtarılabilmiştir. İik tutma faaliyeti imkân da miş, dün de balıkhanede faaliy den baş göstermiştir. Dün, balıkhaneye, 50.000 çift pala- müt gelmiş; çifti, toptan olarak 7 - 8! kuruştan satılmıştır. ne gir- t yeni- Darüşşafakaya kurban gönderenler Bu yıl Darüşşafakaya Temyiz mahkeme- si âzasından Cevdet Gücün, Bahçıvan Mus- tafa ikişer, Bayan Leylâ, İkinci Ticaret mah- İkemesi Relsi İsmali Hakkı, Bayan Hafız Ke- bire, piyade Astefmeni Nuri Dercan, Tüccar İVarnan Şahabettin, Kefeli zade Hacı Yu - sof ve Hacı Sabri, Rumelihisarnda Avni, İmerhum doktor Talip Riza namına Niza - İprettin, merhum doktor miralay Hasan Tev- fik a'lesi birer ve İsimlerini bildirmeyen iki zat tarafından da birer kurban gönderil - miştir, Darüşşafaka Müdürlüğünden teşek - kür olunuyor. ! l Kadın hekimleri aylık toplantısı Türk Ginegoloği Cemiyeti bu âyın top « lantısım prof. Kenan Tevfik Sezenel'in bağ- kanlığında yapmıştır. Cemiyet gelecek ayın toplantısını 10/3/838 de yapacaktır. TEŞEKKÜR Ailemizin yegâne Wtinadgâhı, çok sevgili sevetm ve babamış ve kardeşimiz, İstanbul Zaman manifatura Limited Şirketi sahib - lerinden merhum Bay Ahmed Sabri Oğanın cenaze merasimine iştirak ve çelenk gön - dermek hususunda bizzat ve tabriren bü - yök acılarımıza iştirak etmek bütfünda bu - Yunan bilümum akraba ve ahbabımıza muh- terem gazeteniz vastasile teşekkür ve min- nettarlığımızı ârzederiz. Esi Oğlu Osman Senai Oğan Kr Recep Oğan Leman i Kardeşi Hafıza Seynur Kevep Ali Oğan R bir surette yaratılan Vapurun müteaddid yaraları vardır. Sular tamamen boşaltılarak, yaraların yerleri belii olduktan sonra bunların ka- patılmasına başlanacaktır. Yaralar ka- pandıktan sonra vapur İstanbula getiri- İscek ve esaslı surette tamir edilecektir. Vapurun karaya oturmasından müte- vellid zarar ve ziyanm mikdarı henüz esaslı surette tesbit edilememiştir. Vapu- run hamulesinin bir kısmı da ıslanmışlır. Kurtarma ameliyesi sırasında Tarıya yüklenen 200 ton kadar hamule de bu vapur ile şehrimize getirilmektedir. Tokatliyan salonlarında... BAŞBAŞA Diran Kelekyan'ın oğlu caz Kralı Gre - zor'un zeybek ve rumba figürleri ile tertib ektiği yeni «Başbaşas dansı, dün profesör Kemal Bayst, Nişanyan ve Panosdan'dan müteşekkil bir hey'et tarafından tedkik e - dilmiş ve altı figür olarak kabul olunmuş - tur. Çok eksantrik olan bu dansın herkes tarafından yapılamıyacağı göz önünde tu - tularak bazı figürleri çıkarılmıştır. Baş - başa dansı önümüzdeki perşembe akşamı Toketliyan salonlarında tertib edilen Ana - dolu gecesinde lik defa olarak oynanacak - tır. Bu gece Gregor caz takımı, bu dans için milli havalarımıza uygun sesler (oÇikaracak yeni caz âletleri yaptırmıştar. Diğer taraftan Gregor'un A galası olarak gelecek haftanın perşembe gecesi İçin gene Tokalliyan salonlarında bir Venedik gecesi tertib edilmiştir. Çiçekler ve fener - Jerle süslü gondollar bü geceye bir peri ge « cesi güzelliğini verecektir. Göndollar Dojlar devrinde olduğu gibi kanallar içinde yüze - “(Mehmed Aliyi tanımadıklarını bildirmişler - a Bir dol: Dün Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde bir dolandırıslık hâdisesinin duruşması ya- palmıştır. Hâdise şudur: İzmir önünde batan İne - bolu vaptırunen ikinci kaptanı Besimin, Be- şiktaşdaki evine faciadan bir hayli zaman geçtirten sonra bir adam gelmiştir. Kapta- nın akrabalarından olduğunu söyleyen bu adam, kapıyı açan kaplan Besimin teyzesi bolu faciasında ölen kaptân Besim tarafından geliyorum. Karısını göreceğim. Vasiyeti var, demiştir. Bunun üzerine Huriye bu meçhul misa - veri almış, kendisine! Kaptan Besimin karsı Pakize buradn değil, Ortaköyde demiştir. Misafir birax o- turduztan sonra Ortaköye gitmek İstemiş- tir. Merhum kaplanın yetim bıraktığı, 5 ya şında bir de çocuğu vardır: Enis. Kadınlar çocuğu da giydirmişler, yanına Apti İsmin- deki evdeki bir neferi katarak, anasına gön- dermek üzere misafirin yanına vermişler - dir. Fakat, evden uzaklaştıktarı sonra, suçlu, neferi bir bahane İle yanından savmuştur. Sonra da sokak ortasında çocuğu soymuş ve elbiselerini, çocuğun yanındaki hediyeleri a- larak kaçmıştır. Aradan Iki ay geçtikten sonra, suçlunun Mehmod All isminde biri olduğu polisce tes- bit edilmiş ve yakalanarak, adliyeye veri) - fi 'ü celsede müvacehe yapılmış ve Hu- luyu tanıyarak, eyl olduğunu söylemiştir. Mehmed Ali ise: — Benim bundan haberim bile yok.. O ta- rihte Ankarada Şakir biraderlerin yanında Çılışıvordam. Ben masumum, demiştir. Halbuki Şakir biraderler, millik tarafından sorulan suale (o cevaben Gir, Suçlunun rar: üzerine mahkeme key -| fiyetin Şakir biraderlerden yeniden sorul - masına karar vermiş ve duruşmayı talik e'- miştir. Otobüs | davası Sabur Saminin açtığı davaya dün de bakıldı Babur Sami tarafından Tan gazetesi a - leyhine açılan neşren hakaret davasına As- İlye 1 inci ceza mahkemesinde dün de ba- kılmıştır. Geçen esisede müdafaasıni yapan Ahmed Rınin vekili Nazmi Nuri neşriyatın maksadı | belediyedeki yolsuzlukları (OOtlaya koymak Glduğunu söylemişti. Ve, bunu izah ve isbat İçin de, bazt şahidlerin Icabımda mahkemece | dinlenmelerine lüzum olduğunu beyan et - ralşti, Dün, Sabur Saminin vekili, bu müdafaa- ya cevab olarak mahkemeye bir istida ver- miş ve istidanın mealini aynen tekrar etti- ğini de şifahen bildirmiştir. Mahkemede okunan bu istildada, o vekil karşı tarafın şahid dinletmek talebini ceza! kanununun 481 İnci maddesine istinad ede - rek veddini istemiş, buna kanuni bir sebeb ve lüzn olmadığını beyan etmiştir. Suçlu tarafın, yolsuzlukları teşrih mak - sadilo neşriyat yaptıklarına dalr müdafaa - larına da temas eden vekil, hüdisede şahsi hakaret olduğunu beyan fle, bunda israr ey- demiştir. Duruşma davanın, diğer davalarla tey - hld edilip edilmediğinin tedkiki için talik edilmiştir. Mekteb şahadetnamelerini tahrif eden:er mahkemeye verildiler Sahte şahadetnameler yapmak ve kullan- mak suçlarından haklarında müddelumu - milikçe lakibat yapılan iki suçlu hakkında- iki tahkikat neticelenmiştir. Suslulardan Hüseyin başka bir şahıs na- mına Antalya Bsesinden verilmiş bir şeha - detname üzerindeki yazıları almiş, «Antalya YARIN AKŞAM dünyada tanınmış RAY antikacılardan en csktir. Hülâsa 200 bin litre su, çiçekler, gon- 4ollar, yüzleree canlı balık, aşk şarkıları i - çinde masallaşan bir gece yaralılacaktır, To- katliyanın büyük galaları bunlarla o bitmiş olmuyor. Daha pok çok yenilikler Ye güzel geceler hazırlanmakladır. BOR İlâveten :' Küçük, büyük, herkesin alkışlarla karşıladığı iSTANBUL SENFONİSİ ahat mahalli, Eğlenceli ve gayet Parisli ös MELEK Sinemasında ndırıcılık dava Açıkgöz soyguncu İnebolu kaptanının vasiyeti ç anlatmak için gitmiş, fakat kaptanın beş yaşındaki yetim çocuğunu soyup kai ine gelen adam! müddelumt -| TÜRK sinemasınd Muhteşem bir mizansen, güzel kızlar ve sayısız figüranlarla VENTURA LUCIEN BARROUX ve JULES BER tarafından temsil edilen ve seyircileri CHAMPS - ELYSERS'den Y# | suvarelere ve kliçük lokantalardan PARIS EĞLENİYOR, k f X isesi, Di, tahelfatla «Yeni 1isep gk ” virmiştir, i Bundan başka, Edirne Erkek mektebinden gene başka bir şahi$ K verilmiş bir şahadetnameyi de, DARE ederek, tahrif ösmiştir. gahadetesöiiği” haeddin adındaki bir arkadaşı yayi Histirmiş ve Bahaeddin bunu gss ye başlamıştır. ei Ancak, bilâhare iki arkadaşın n Açılmasile, İş de meydana çıkmış Müddelumumilikçe görülen Tüzüi he açılan tahkikatın tevsji neti iki sahtekârlık hâdlsesi de tir. Sucları tesbit edilen Hüseyin eddin haki 1 inci sorgu DİZ trafından 3ön ıkikat açılması © rilmiş ve suçlular ceza kanununu maddesine göre muhakemeleri İrcezaya verilmişlerdir. Gerek 99 rekse urkadaşı suçlarını önce 19kİE? İlerse de, delillerin kuvvetlenmesi M8 itiraf etmişlerdir. “ Olüm yi İstanbul Öğretmen ve İşyarla dim Cemiyeti. Başkanlığından: Kâdıköy kız orta okulu dire ridun Üstünelin 12 Şubat 938 * vefat ettiğini üyelerimize te: dirir, mesiekdaşlara ve ailesine Meşhur İngiliz Romancisi LİNG'in bütün dünya W çevrilen ve Yyalmz f 2.000.000 dan fazla kitabi nan ve meşhur Pöji ph ALEXANDER KOR elile vaz'ı sahne nt Z “ nl Çocuğu Orma i “ ELEPHANT BOY" Hindistan 1800 kilometr sinde iusan basmamış manlarında hakiki fil A terir büyük macera “| BUGÜN | Muti selerden itibari va | ALKAZAF sinemasında başlıyo” * # a Ni vene | zle, j RY.İ j | zl li i ği ork strasımu iştir ge İ erine sevkeden i filmini takdim edecektir. kazandığı böyük rağbet ( üzerine ilmesi da“ a bir kaç gün uzahlmıştır . ii kiteğliği, a iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: