16 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v Yirmi yedinci yıl No.: 7434 Çarşamba 16 Şubat 938 Fuar işi ile bele- diye alâkadar olmamalı! Dr. Memdah S Şehrimizde belediye işl *kedar yoruca olduğu ve bir girit halinde bütün körfez içini kucaklıyan bir şebrin işlerinin masıl bir çalışmaya ihtiyaç gösterdiği galışaraki., Böyle olduğu halde belediye bir de hasbt olarak üserine fuar Tir Hin taüşimi meselesini yüklenmiştir. Tabif ba yüklenme diğer işlerin #leyhine olmuştur. Belediyenin bogünkü heyeti fen. Hiyesinin iş itibarile çalışkan — genç- lerden müteşekkil bolunduğunu gör mekte ve takdir etmekteyiz, Beledi- ye momuzları ve sahtan da — faal adamlardır. Fakat —senenin bam ay. lam — yardır ki, belediyenin üzerine bükiüm —olan fosr işleri dolayısile, gebir işleri kat'iyen mühimsenme. mektedir. Zira bütün belediye, fuar. la möşgüldür. Hiç bir belediye yok- tar ki, böyle enteraaeyonal bir faar meselesile uğraşmağı, dar bir kadro alan, — dfuac>, — etergi>, derseniz deyinisş böyle bunu iş edinon bir heyeti, bir yeti fenniyesi, müstehdemini vesi. Mesi vardır, Banlar tamamen ayrı bir teşekkül halindedirler. Baternas. yenal Yaar yaparken icablarını da düçünmeğe mecbarar. | Halbuki İsmirde böyle değildir. | Üzmirde bürün fusr —mesailile, bu fşlerin bütün girdi çıktısı ile meşgul olan belediyedir. Ve bu #dar içi senemin bası aa. gaanlarında bürün beledi işlerin kıse Önen veya tamamen felcini macib olmaktadır. Şebir yalmız fuardan iba. izet imiş gibi; belediye heyeti fonnl- *yesinin büyük — bir kıamı, belediye memurini, belediye zabıtası ve hatta tanzifat memurini veya amelerinden bir çoğu fuarda meşgaldürler ve bu meşgale, ba yorncu, bitirici meşgale bir çok kimaelerin; müracaat sabib. Çerinin bile işlerinin teabbara uğra- masına sebeb teşkil #i işler teshhura — oğo işler de ayni yolda bulun «Ba vakte kadar heydi “lan oldu,, demiyelim. Fakat şimdi. den sonra, yani — Ffuar, bellibaşlı bir teşekkül haliae kalbolunduktan son- za *ki, arlık cn — Dir aylık bir istih. garı icab ettiren bir müesese haline iştir. mütemadi bir sây, müte- bir dikkat ve ince bir bilgiye amuhtaçlır. Yoksa ufak bir misalini höyliyeyim, geçen sene olduğu gibi firmaların balunduğuna dair İbir prowpektos, bir harii bula. Mösanu, Ba gçerçi ulaktır amma Slöşteriyi memnun odecek ve nihar yel gezmesini temin edecek bir moke tadır. Bi bunu tayip etmiyoraz. Zi. xa Meşgale © kadar çok ve ©o kadar manta öldürücüdür ki tabif bu noke yalar : anutulacak veya yetişemi. t Bsnten şergiler çok emeğe, çok çalışmağa ve sonra çok görmeğe ve ÜÖyi, mantazam teşkilâta ihtiyaç gök Meren, idaresi zor mücsseselerdir. On bir ay muntasaman — çalışa. gakamız ki, bir aylık İmtihanda *muval fak olâbileseniz. Ba İşi, küçük bir şehir belediyesinin sayıf sırtına yüklenmesi, belediye heyeti fenniyer #inin, belediye idare mekanizmaın Bün kırpalanman, — harabiyeti de. gaektir. Bir makineden gerçi hali tabil. fazla randıman almak — mavake kabildir. Fakat mormalden fazla gandıman — veren mi amamiystile çabuk harab olarlar. Bu heyeti fenmiye asasını, işe yazıyan Ba genç oszuvları tahrib hakkıda mealik değiliz. Bir taraftan —sergi tekemmülü tamımmı almağa yaklaşırken, diğer tazaftan belediye de dokum küsur mllyonlak bir imar — projesi altına gizmek ve yeni tesisat yapmak — Bik — Sonu 2 inci sahifede — Hitler Avusturyanın istiklâlini kabul etmiştir Hergün sabahları (Izmlr) de çıkar, siyasal gazetedir Iktısad Vekili dün Manisaya gitti, bugiin' Telefon: 2776 de doğruca Ankaraya geçiyor Bay Ş. Kesebir tedkiklerin- den çok iyi intibalar aldı 3 milyon lira sermayeli Pamuk kurumu, çok fayda verecektir Yaş meyva ihracatı için yeni vapurlar alınacaktır ve Denizbank müzakerelere Eğge mıntakasıada Ve — bilbasıa Kamirde muhtelif iktısadi totkikler yapan İktmad Vekilimiz ve Zizaat Vekületi vekili B. Şakir Kesebir, dün etemobille hazekei etmiştir. Refakatlerinde İzmir vay. lavı B. Rahmi Kökes, Denizli say- havı ve gazetimiz — başmuharriri — B. Haydar Rüşdü Öktem, Mumisa — say. latı B. Turgad Türkoğlu, Ziramt | bankası umum müdürü B. Kemal | Resmi rici dostluk münasebetlerini rene lerinin yüksek şahsiyetlerini müteemir baberler — neşrettikleri: dolayı Adı bulda çıkan Haber gezeteleri üçer gün — —a Iktısad Vekilimiz gazetecilerle konuşuyor Zuüm ve Vekilet kalemi mahıns müdürü B. Fettah Zeki bulum maktadır. Vekil, sabahleyin belediyede reis Dan B Bohçet Üzu, vilüyotte B. Faz. ha Göleci ziyarot ettikten soara hü. kümet konağınde Zirsat Vekâleti teşkilütından ziraat, baytar ve orman iş, müdürlerle ti işleri hakkında kastoa basbıballerde bulunmuştur. tebliğ ' (Haber) ve (Yeni Adana) gazete- leri üçer gün müddetle tatil edildi Ankara, 15 (AA) — Resmi tebliğ: Yabancı propaganda mombalarından aldıkları ve memleketimisin hı- edecek ve dost memleket devlet reli- edecek bam resim, yaı ve — yanlış lanada çıkun Yeni Adana ve —İnan- müddetle kepatılmıştır. Mussolini malikânesine çekildi Büyük Faşist meclisi ya- kında toplanacaktır Mussolini, malikânesinde meclisin müza- kere edeceği mühim işleri tesbit edecektir Faşist meclisi toplantı halindi Roma, 15 (Radyo) — Bayveklli Bdi taa Dölakamanitadaki malikânesine çekilmiştir. 'Mussolini, treda büyük Faşist meclisinin müza- kere edeceği mühim meseleleri tesbit edecektir. M ai — Alâkad ehafilin diğine göre, büyük Fı lisinin tetkikine meseleler, | nasebatı, Mu miyet verdiği anya — işi merkezi Avrupadaki — muhtelif cereyanlardan doğan Vaziyettir. başlamıştır “Hayat pahalılığı ile mücadele, en mühim işlerimizden biridir,, B aai Sonra re! einde vali ve be. dediye reişi olduğu balde otomobille Kadifekalesine kadar çıkmış, oradan yobrin bütün güzelliklerini görmüş, Kadifekalösinin imarmı, — ağaçlandırıl. mas, otada yapılacak gazino - vessire hakkığda belediye reisinin — verdiği isabatı dinlemiş, takdirlerini bildir. miştir, Vokil Kadifekalesinden — bilk hatsa İzmir fuarını ve Kültürparkı seyretmiş, takdirlerde bulunmuştur. Buradan hareketle Karşıyokada Alayböyinde İzmir Hman - işletme müdürlüğü tarafından vücude getiri. len büyük termaneye giden Vekil, tersanede epey kalmış, icabında bö: | yük gemileri bile tamir için yapılan tesisatı gözden göçirmiştir. Tersane de kendilerini karşılıyan limaa — ip letme müdürü B. Haştnet- Dülge V& kile isahat vermiştir, — , — Sonu 2 inci sahifede — Negüs Londra şehri daima karan- lıkta kalacak Dahiliye Nezareti, bu mesele hakkında alâ. kadarlara bir tamim göndermiştir -4 Londradan bir görünüş Londra, 15 (A.A.) — Dahiliye Nezareti tarafından yapılan bir tamimde harb zamanında ışıklârın son harbde olduğu gibi tehlike işâreti verildiği ' zaman degil. daimi bir surette döğr mesi lâzımgeleceği bildirilmektedir, Tamimde fabrikaların şimendifer vesaire nakil vesitalarının nore mal bir şekilde faaliyette bulunmaları için bazı metı edilmektedi odlürderpiş Bu da dört kadını Völdürdü! Ölümle tehdit ediliyor| — Negüs Londra, 15 (Raâyo) — Habeyis. tan imparatora Negüz, bazı — yerler. den tehdit mektabları — almıştır. Bu Negüsün — öldürüleceği sabik İmparator, bancıların köşke olmuştur. Negüse tehdit mektubları — gön. di Habeşistandan — beraber diği ve gimdi “terkettiği olduğu tahmin ediliyor, — Cumhuriyetçi Is panyol gençleri Bugün İzmire gelecekler TDE a .: Tayyarecilik tahsili için Odı;.va idiyorlar l-ıııg llmenımıza gelecek olan Framuz — Providas vepurunda, yü yirmi üç camburiyetçi İspanyol gen. ba b;lı—-.ıuıu-. a , gençler, Soryet Rusyada tay. yarscllik tahail ermek üzere Odesaya gilmektedirler, girmelerine mazi Veidmanı Zavallıları nasıl öldürdüğünü anlatıyor? Belçika polisi şayamı dikkât bir katil serisi üzerindedir. Ka- til, tıpkı Fransayı altüst eden meşhur. Alman Veidman gibi mütesddid kadınlar öldürmüş ve bunları tain bir soğukkanlı- lıkla yapmıştır. Resimde — gör- düğünüz sivil adamların orta- sındaki yakışıklı genç Bru adını taşıyan Belçika Veidmanıdır. Buna dair Avrupa gazeteleri Şu mütemmim malümatı — veri- yorlar: Cesedlerden biri Belçika za bıtasınca çıkarılırken, kenar- da, yukarıdan aşağıya zavallı kurbanlardan Julia de Cam- pender, Berta Petit ve Amelie Gods Bundan evel öldürdüğü za- vallı kadınlar hakkında — tam bir süküaetle itirafatta bulunan Bru son bir, iki cinayeti hak- kında da gene soğukkanlılıkla yaptığı cinayeti bütün teferrüa: tile anlatmıştır. Gandda bir gazinoda çalışan — Sonu 6 ıncı sahifede (& TT Te 6*) eati SAĞ LAİ N pvarıvı

Bu sayıdan diğer sayfalar: