7 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 SBĞİ E —— h d d h Güüllan lt ai ? — ÜsT Ç ÜNLÜK İlânları ncı sayfada santimet. Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 arey KA Lüp gy Tirçir DaRle MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE AUK 2 C ilrallrey S NMSMAARe Ki Telefon - 44756 - 44757 Santral Posta — Kutusu — 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir Ömes'uliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo, İstanbul - n & iy—_â& İÇ ve DİŞ$ POLiTiKA X— 6-X11-1949 (Amerikadaki Bazı Milletvekillerinin , <-» Ci SAYFADA Atom l’nrıs hayatı hırsızlığı | teşril maSüniyetinin ..i veran Hükümet, neşrettiği resmi Türkiyede hususi tebliğle, Rusyaya kaçırılan sermaye ve Devletin K * . . hurrelsi Mister — Truman'ın meşhür . ğ uranyum miktarını açıkladı hususi politikası Dördüncü Maddesi getirdi. Çünkü bu Ş N A ika Dı;;xhr& Ilumınlı:ı Osman Nuri Ba; madde, en az yarım asırdanberi hasta İ nın gi bir. ti le 1043 Ka
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Aralık 1949 — Çarşamba * SİYASİ — İKTİSADİ Sayı % — 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 ea ae B MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE HaaT ea SERREL AD N Telefon - 44756 - 44757 Santral Posta — Kutusu — 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler h iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir — mes'uliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo, İstanbul İÇ ve DIŞ POLiTiKA 6-X11-1949 S ihhatli bir dünya görüşünün tlk ameli müjdesini, Amerika Cum- hürrelsi Mister — Truman'ın — meşhür Dördüncü Maddesi getirdi. Çünkü bu Mmadde, en az yarım asırdanberi hasta olan dünyamıza konmuş çok — doğru bir teşhisten kuvvet ahyordu ki o da, sudür: İleri memleketlerin istihsal dâvala- Ti ne kadar iyi dalledilirse edilsin ve bu memleketler arasındaki — mübadele hacmen ne kadı sin, dünyamızda en geri şartlar altında yaşadığı iktisadi bir değeri — ter etmediği müddetçe, küçük — kan cevelânının iz- demesine mukabil büyük kan cevelâ. İ nâmevcut ve binsenaleyh, insanlı- Himizın bünyesi, gene meflüç de- mektir. Bugün, pek büyük — memauniyetle Müşahede ediyoruz ki, hastahığı çok Küzel teşhis etmiş olan Mister — Tru- Man, bunun tedavi çarelerine de el at- np bulunmaktadır. Meselâ,/ Washing- ton'da verdiği bir beyanatta, — Fırat fle Dicle arasındaki sahanır imarı 10- zumundan bahsederek gu güzel — söz. leri söylemiş bulunuyor: “Nabuhtan- Basır devrinde, bu ikf nehrin arasın. Gaki sahada 15-20 milyon insan, refah içinde yaşamakta idi. - Bugün, Fırat ile Diclenin arasını daha yüksek bir medeniyet ve refah seviyesine kavuş- turmak azminde ve bir cennete çevir- mek tasavyurundayız. Amerika — Çümhürrelsinin — ortaya koyduğu bu taahhüt, inanıyoruz ki, tahakkuk edecektir. Çünkü, Ninor man “Asma bahçe, lerini, bugünkü ilim ve teknik çok daha Kolay meydana getirebilir. Ancak, Firat ile Dicle, Bas- ra'da denize dökülür amma, bizim top- raklarımızdan nebaân eder. Binaena- deyh, Beynennehreyn'in büyük kısmı bizdedir. Keza, bu sahaya ait hesap- ların yalnız yefaha dair olanları de- Bi emniyete dair olanları da — bizde Binaenaleyh, — Mister Truman'dan sormak, hakkımızdır: İki nehrin ara- #tebir cenmate döneceğine ve nehirler arası sahanın en büyük parçası biz- de bulunduğuna göre, Türkiye toprak- dârı, bu cennete dahil midir, — değil Urk-Yunan dostluğuna, harp cep- hesinde doğmuş bir çocuktur, denilebilir. Çünkü, İstiklâl Harbi bitip Lausanne sulhu imzalanır imzz düşmanlık tamamen unutularak, Bu- 'nun yerini şuuya dayanan dostlük al- mıştır. O sırafarda bünün . lüzümunu €n tesirli sözler ile müdafan edenler, İsmet İnönü ile Venizeles idi. Olmaz sanılan geyi hakikate kalbeden Atatürk'tü. Almanya ile Fransa arasında, asır- Jardanberi devam eden münaferet ve tinden sonra bugün dahi devam etti. Gzi, Sözinüne | getirecek / olursak, irle bir kere daha artar. Zira, ındanberi, aradaki düşman: Tuğunun batmasına sebep olan âmil- derden birini teşkil etmiş ise de, bil kunmamıştır. Hoş, Balkanların bugün- kü manzarasına bakacak olursak, kö- 50 nisbetinde sun! olarak vücut bulan düşmanbik. hislerinin, öteki Balkanlı. emniyetsizliğin iki cihan harbi felâke- Yunan dostlüğünün kıymet ve hk, her ne kadar Osmanlı İmparatr hassa Yunanistana, hiçbir faydası Tüklenmek yüzünden hiç olmazsa € Aara da hayri dokunmadığını görürüz Balkanların bugünkü siyasi ve ide olofik haritası, Türkler ile Yunanlı harın, Osmanlı” İmparatorluğunun tıp- kı ilk günlerinde yâni İstanbulun hini takip eden ilk iki asırda olduğ Bibi, çok iyi geçinmek ve beraber ( günmek mecburiyetinde olduğunu gös ferse gerektir. Zaten, İstiklâl Harbin- | den sonra, Atatürk'l, — düşmanlıktan derhal dostlük imal etmek kararına | sevkeden de, hâdiselerin nasıl inkişaf edeceğini, 28 sene önceden görmesi ol- Bugün, her iki memleket, bir. Slav tazyikine mâruzdur. Bu sebeple, Çaldari ile Sadak'ın himmetleriyle, iki milletin münevver- leri arasında yapılacak olan fikir mü- badelesini ve bunu temin etmek üzere Strasbourg'da kurulan müşterek ko- mitenin ilk kararlarını, anlayış ve ha Taretle karşılamak 14 Türkler l bugünkü x zorlanabilir. Bi (Rumeli ile birbirlerine sulhünün yanabil. Amerikadaki Atom hırsızlığı Hükümet, neşrettiği resmi tebliğle, Rusyaya kaçırılan uranyum miktarını açıkladı * iyan Meclisinin / Amerlka X: dehtarı Hareketleri “Tahkik Komls. Bugünkü mecliste h Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz. bil diriyor) — Büyük Millet — Meclisinin yarınki (bugün) gündemindeki sorular ve gensorular. şunlardır 1 — Seyhan Milletvekili Sinan Te kelloğlunun 1831 sayıı kanunun. 9 un. cu maddesinin yorumu talebiyle metruk emlâk hakkında Başbakanlıktan sözlü * Ayan. Meclisinin Amerikan deyhtarı — Hareketler —— Komi ta, gimdiye kadar Harry Hopkins' Bevin, Strasborug toplantısına iştirak-ettiği sırada K kanlıklarından sözlü sorusu; * — Seyhan Milletvekili kelioğlunun Emekli Kanununun 38un- cu maddesinin (B) fıkrasının uygulan- Ma gekliyle hayat pahalılıkı İçin alı: nan önleyici tedbirler ve hamur ek- ların Sinan Te İngiliz câmiası Dışişleri Bakanları muhtemel olarak Colombo'da toplanacaklar Monle Karlo, 6 (YİRS) — Bugün rı konferansına giderken, refakatinde aa MA |Ümek çıkaran fırınlar hakkında Baş- İngiliz resmi çevrelerinde dolaşan bir bir hekim götürecektir YASK || bakanlıktan sözlü sorusu: habere göre, İngiltere Dişişleri Bakanı — Bevin'in Noel yortusundan - hemen Ezcümle || — 8 — Erzurüm Milletvekili Vehbi Ko- Mr, Bevin, parlâmento dağıldığı za- sonra Seylân'a hareket etmesi bekle- Küneyin Yolluk Kanununda bir de lik yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu; 6 — Bursa Milletvekili Muhittin Ba- ha Parsın deimize yabancı gelen uy- nilmektedir. İngiliz Camiası Dışişleri Bakanları, muhtemel olarak 6 ocakta Kolombo'da — toplanacaklardır. Bu konferans sırasında, yakında akti man, Başbakan Mr. Attlee'ye istifana- mesini verecektir. Istifanın, sıhhi sebeplere dayannca- &r ilâve edilmektedir. yüksek tansiyondan muztarip bulunan t hazırlanacak ve aynı zamanda Uzak | | — miktarların. bir bomba imâli “için |i leşitim Bakanlığından sözlü sorusu. gülecek işler de Afyonkarahisar sunlardır Milletvekili cak İngiliz Camiası Dışişleri Baka: Komünist Çin ve Batı devletleri Sovyetlerin Çin meselelerine müdahalesini önlemek için İngiltere, Batı devletlerinin Çin'i tanımasının iyi bir usul olduğunu ü Sadık Washington 6 (ALA.) — İyi haber işl alan kaynaklardan bildirildiğine göre, — Washington, 6 A. A. (United Press) İngiliz resmi makamları — Amerikan — Çin Milliyetçi Hükümetinin — For makamlariyle temasa geçerek, Batılı moza adasını Amerikaya kiraya ver- Devletlerin Çin komünistlerini tanıma- mek bulunduğuna — dair sının Sovyetlerin Çin meselesine mü- Amerikan gazetecisi Ve radyo yorum- dahale etmelerine mâni olmak için en cusu Drew Pearson'un verdiği haberi iyi usul olduğunu bildirmişlerdir milliyetçi Çin Hükümetinin Washing- Mamafih İngiltere şimdiye kadar ton Büyük Elçiliği sözcüs — Uyalanla komünist Çin'i hangi tarihte tanıyaca: gını bildirmemiştir. Amerikanın durümu New - York 6 (A.A.) Y Birleşmiş Milletlerde | (Atp) — Silâhların kontrolü New k Times gazetesinin W hington diplomatik muhabirine — gö Montreal, 6 (YİR: Atom silâ- | oA Kİ | met hareketi bulunduğu müddetçe Çin hakkında Norveç ve Fransız delege M d e R e çekilen yukarki resimde, İran Sahı, mek Üzer komisyonunda 4 müstenkif, 5 aleyhte | Truman'ın misafiri olmuştur. Ziyafı Birmanya Çin'i tanıyacak ve 48 leyhte reyle kabul edilmiştir. | Reis Truman ile konuşurken görülmektedir. Rangoon 6 (ALA.) (Afp) Yetkili — Atom silâhi dahil bütün silâhların | bir kaynaktan bildirildiğine göre Bir- tesbit edilip kontrol edilmesi hakkın: Halk Partisi Meclis Grupu toplantısı manya Hükümeti komünist Çin'i bü- da, Sovyetlerin yaptıkları - teklif Ük bir ihtimalle Noel yortusundan ev- müstenkif, 6 leyhte reye karşı 48 re 'el tanıyacaktır. le reddedilmiştir. Bazı Milletvekillerinin teşrii masuniyetinin kaldırılması isteniyor ların cereyan edeceği tahmin ediliyor İÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Paris hayatı Yusuf İ. Mutlu ÜÇÜNCÜ SAYFAD Türkiyede hususi sermaye ve Devletin hususi politikası Osman Nuri Bayman DÖRDÜNCÜ SAYFAD Günler geçerken Refik Halid'Karay Fatih ve şahsiyeti Ali Canib Yöntem BESİNCİ SAYFADA Gölge (Hikâye) Edgar Poe Suriye Elçisi, Musul araretli münakaşa- Aldoğanın milletrekilliği. dokunulmaz- Jığının kaldırılması hakkında — Başba: kanlık tezkeresi ve Anayası ve Ada: let komisyonlarında kurulan karma komisyon raporu. Sadık Aldokandan — başka, dokunül- mazlığının kaldırılması istenen millet vekilleri şunlardır: Ş ü . ga dair hi 1 — Ankara Milletvekili - Tbrahim ü GeŞ te Milletvekili Dr. hş;;_,g;g; BAF ayağ a SAA ada | toplantısını izah etti HLt et e0 e LA e . ga VDW Öi nn . de arkasından hareket eten Am 3 — Seyhan Milletvekili Ahmet $ “”:;'"';:" Xö KĞ saport ve gümrük müamelelerinin. tanasında trenlerde yapılmasını teki eyi esasen düşünüyordum. Musul kon| feransında 'bu mevzuların görüşüleceğini| hmin ediyorum. Çünkü, Musul'da siyasi| pianti yapılamaz kanastindeyim, Türkiye ile Suriye arasında bir tica-| ret anlaşması yapılması çok faydalı ola-| Caktır. Dişişleri Bakanınız seyahatte ol duğu için 'bu hususta kendisiyle görüşer| metim. Çünkü ticaretin kanunt Bir an| işmesi hudutlardaki kaçak| 'Türkiye ve Süriye Senyiş küvvet| leri hudüt boyunca tam bir İşbirliği ilej çahışıyorlar. zet Benice (Hakkında üç yerden talep vardır.); 11 — Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu; 12 — Sey. han Milletvekili Sinan Tekelloğlu. BÜTÇENiİN TETKiKiNE BAŞLANDI e Bakanı, açı ne suüretle kapanacağını anlattı nun, Kudüsün beynelinilel olme elerde okudum. Bu Kendilerine ait ol takdirde üsüsi mübabirimiz. bil- onu, — bugün #nAL IN <n 1960 bütçesini — müzakereye başlamıstır. Söz #lan — Maliye Bakamı, bütçenin umumi hatları hakkında — geniş izah- a bulünmüş, şekil ve tertip bakı apılan — yenilikleri, ödenekle zönünde tutulan esas er olduğundanı bur Uzlaştırma - Komtey Yoktur. Fakat biz ağır şartlar altındla e| ardımını Kabul — Yedemeyiz dan 3 Ay evvel Amerikallar Topon. mültecisini isi aktan e Fa, bütçe açığının ne sekilde kapatıla- bu seneki 156 milyonluk — bütçe açığı, Marshall Plânı gereğince Amerikanın Türkiyeye iki yoldan — yaptığı yardım- larla karşılanacaktır. - Yardım. olarak rika, Türkiyeye 50 milyon da Caklarımı şifahen söylemişlerdi man'ın plânına göre milletlerarası büyük| ek bir memlekettir. üğer lern vamıtalarin teçhir edilipi tanınmakta- Amerika — bizi bin dolarlık tiraj hakkı dır. Buna mukabil Türkiye, Yunanlstana & milyon dolar ” tiraj hakkı tanımak va'dinde bulunmuştur ki. aradaki fark olan 4 milyon 300 bin dolar net tiraj hakkı olmaktadır. İste bu miktarla hil darlık Amerikan yardımı Kını fazlasiyle kapatacak Bakanın bu izahatı Üç ai 'm 300 bin do iktardadır. t bili iyeye dönmüş Son olarak sözü Türk güzelelerinin neşriyattarı bahseden Emir Adi Arslan: Birçok — Türk güzeteleri & Kandacılarının “işan ettikleri havadisleri Aldanarak 'neşrediyorlar. Geçenlerde bi ah gazetetinde bu şekilde uzun bir ai çıktı Arap memleketleri — yardım gürmiyecek olurlaraa 'neden bitarafıktan Çikmınlar? Ancak büyük devletlerden dae: İane münmele görmiyecek olurlaraa, Arap memleketlerindeki efkarı umümiye elbet Te ki bitaraflığı tercih edecektir. Konya ovasını sulama işi Cumhurbaşkanlığı paylaşılamıyor —| ::0 birine ik Komşuların, müşt den gözden geçirmeleri, karşılı rak ne büyük hatalar kenetliyi sahilinde Ege'nin kta olan eski tarihlerini yenl- türlü bir fikir ve gaye birliği yapmak mecburiyetinde olduklarını, — adama: killı tesbit etmeleri Jazımdı | * *kk HGi DK di AD ah 'ndi d e Ka AY E Miel eevir bi Ki Kİ Va Ingiliz genel seçimi için Londra 6 (Nafen) — Sunda; 1 5| ' hazırlıklar başladı John Raloh. iam n daylıki Londra, 6 (YIRS) — İngilteredeki daha uzakta b — Memleketimizi dünyaya tanıtmak —EH, reklâmımızı yapmaya bağlıyas