12 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu altı aylığı 17, üç aylı Hariç. memleketler MUSLTARKIL GUNLURK LA Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN £ Si 2 bir Omer liradır. İlânlardan / hiç- 'uliyet — kabul — edilmez |Zeleton - ££400 . £EİDİ Si Telgraf Adresi : Hetlo, İstani İÇ ve DIŞ POLiTiKA TI/XU/ 1949 AUSANNE'da toplanmış bu- lunan Avrupa Kültür Ko- tetkiklerine misyonunun — tarih dair olan müzakerele Türkiye Del niyet tarihinin yeniden kaleme alınmasını ve bunun, bütün Av- rupa milletlerini birleştirecek bir zihniyetle yapılmasını talep et- miştir. Bu zihniyet ne olabilir? On sekizinci ve on dokuzuncu asırların kaydettiği fikir ve aki- de ihtilâflarının ve bunların yanı başında da, milletleri birçok de- falar karşı karşıya getiren, hattâ TCi B Tn ü AlEindz öler Avustralya seçimlerinin İngilteredeki akisleri Muhafazakârlara göre, son hezimet, İngiltterede Churchill'in kazanacağı zaferin öncüsüdür Londra, 11 a. Â. (United Press) — |racaktır. İngliz Mubafasakâr Partisi — yüksek eçi Fartisinin hezimete / uğramanı | Sahsiyetleri, Yehi Zelanda ve Avus İdiğer bazı müşkülleri de ortaya çıkar. falyada hükümet partilerinin uğradığı İmutır. Nitekim önümüzdeki ay “ için. Tazlmmştin öüümündeki. sene Taziitere: d Kolmbo'da. oplanacak' olan'BEL Da aa aa Li S Drüne | G NÜDAR , FEzMEİa. — Dükağ | Devlet Bakanının Beyanatı İthal malları ndan bazıları kısmen serbest bırakılacak Bunlar (A) listesindeki mallar arasından seçilmektedir Ankara 11 (Hususi muhabirimiz bil- | tırmaya matuf olanları ihtiva edece-| ) ÖRDÜNCÜ SAYFAD diriyor) — Avrupa İktisadi İşbirliğine dahil memleketlerin birbirlerinden ya- pacakları mütekabil ithalâtı artırmak gayesiyle bunun yüzde ellisini serbest bırakmak için girişilen çalışmalar her tarafta ilerilemektedir. Marshall Plâ- 'nından yardım gören milletler arasın- daki iktisadi işbirliğine dahil olmz Bini açıkladı. Devlet Bakanı, bahis mevzüu olan maddelerin her birinden geçen — sene ithal olunan kıymetler gözönünde tu- tularak yarısının serbestçe ithal edil- mesinin mütasavver bulunduğunu ilâ- ve etmiştir. İKİNOCİ SAYFADA ÜÇÜNCÜ SAYFAD İÇ SAYFALARDA - Avrupa için Rusyada yetiştirilen idareciler Curt Riess Haftanın iktisadi hâdiselerine bakış Ham ve mamul dol maddeleri hakkında haberler Herkesin alâkasını çel Kostof düvası Ülke ve çocukları M. Nermi Türk ve İslâm Eserleri el
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Arclık 1949 — Pazartesi .— SİYASİ — İKTİSADİ j Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Süeme a GENYa için genglğr . MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE ÖS üğüm aai z Telefon -44756 . 44757 Santr Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Harip, böametekata Tesis edon: HABİB EDİB TÖREHAN Ğir mdfaliyak Katf — söümez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanb POLiTiKA X— tyxar1949 | AUSANNE'da toplanmış bu- | z hrge Bit ve e D ae H H y bi AŞ Bi ellar rupa milletlerini birleştirecek bir | Si zihniyetle miştir. Bu zihniyet ne olabilir? On sekizinci ve on dokuzuncu asırların kaydetti de ihtilâflarının ve bunların yanı başında da, milletleri birçok de falar karşı karşıya getiren, hattâ iki defasında cihan ölçüsünde ola- |de yap rak karşı karşıya getiren silâhlı | Chur menfaat çatışmalarının bir neti- |sü oidı cesi olarak, milletler, kendi tarih- | ye eZ lerini, birbirinin aleyhinde olarak |». » A. (United Press) — |racaktır Partisi — yüksek | İşçi Partisinin hezimete — uğraması Zelanda ve Avus- |diğer bazı müşkülleri de ortaya çıkar- | partilerinin uğradığı | muştır. Nitekim önümüzdeki ay / için- leki sene İngiltere- |de Kolombo'da toplanacak olan Bri- ak olan seçimlerde Winston |tanya Milletleri Topluluğu — Dişişleri n kazanacağı zaferin öncü- |Bakanları konferansında Bevin — İşçi uğu kanaatindedirler. Sanıldığı- | Partisine mensup taraftar bulunmıya- e, İşçi Partisinin Avustralya tır. . elandada uğradığı ezici mağlü- | Amerikan basını ihtiyatlı zaferin öncüsüdür Washington 11 AA | Muhafazakârlara göre, son hezimet, İngilterede Churchill'in kazanacağı Atp) — Avus- AD M Hu İtralya seçimlerinde İşçi Partisinin kay Bunun gibi, esasında müşterek | sevkedecekti. ai iee e B eei olup, muhtelif insan medeniye Dünkü genel seçimleri kazanmış ©- |basınında geniş nisbette yer alm lerinin en son kemal merhalesini nn Avustralya Liberal Partisi demir. beraber hiçbir gazete, bu mevzuda tef- ve muhassılasını teşkil eden AvV- | yollariyle diğer bazı âmme hizmeti gö- İsirlere girişmemektedir. rupa medeniyetinin tarihi de, bü- İren teşekküllerin stirilmesine | Yetkili çevrelerde bu — seçimler ve tün Avrupalılara hâs egosantrik |taraftar olmakla beraber diğer sanayi İson günlerde Yeni Zelanda'da netice- bir “görüş yüzünden her millet | branslarının ve bankaların devletleşti- İsi alınanlardan Ingiltere'de yapılacak tarafından ayrı bir şekilde kale- rimesine muhalifur. tnciliz Muhafar İolan. secimler. çüzününde / tutularak me alınmışıtır. Öyle bi u n e e a ni yana ni devletleştire. ğt fikri ileri sürülmektedir. —— deniyet tarihini, hangi büyük vv üiğerlerine dokunmıyacak ve | Bununla beraber Avustralya seçim miletin dilinden okusanız, AVrü- | giger sanayi branşlarının devletleştiril- |lerinin neticeleri büyük bir dikkatle pa medeniyetinin yaratılmasında | mesine ait programın tabikini durdu. İtakip olunmaktadır. ve bittabi şerefin, | - müşahede başlıca rolün o millete düştüğünü edersiniz. Türk Delegesi, müşterek bir eser olan Avrupa medeniyeti ta- rihinin, milletleri ve medeniyetle- ri birbirinden ayırıcı bir zihniyet ile değil, birbirine yaklaştırıcı ve tanıtıcı” bir zihniyetle kaleme alınmasını istemiştir Ancak, bu gibi güzel sözlerin hem söylendiği, hem de birçokları tarafından pekâlâ anlaşıldığı bir devirde, sade Avrupanın değil, bütün dünyanın-tarihini, hâdise- ler, gene parçalamaktadır. Kudüsün enternasyonalleşmesi Londra, 11 (YIRS) İarail Parlâ: İstail, Birleşmiş Milletlerin kararına şiddetle muarız İsrail Hükümeti, kabul ettiği önergede, dünyanın hiçbir kuvvetinin, Kudüsü İsrailden ayıramıyacağını iddia ediyor hin milletlerarası bir idareye ve- memnunluk u- maunluğunu 1 İsrali yakınlaşması Kudüsün bey: birleşen arı arasında 1 (sahipsiz hudütta, bir. Ai W samaüan beri w (X g aa'mi nn gaa e adeaşir el Bi gamandan, Der Z, | ae o TrMeL d Ksüa Kai e. brdemışz * O” B şglmn | mlmlada vez edn | a e nn Sünee İNçZSP Birliği - sekreter TEREE A ea zamanlarda, İlam kararma haramm ea Bi | Hane eei ada Ek . Sam ae ea A K l a meye başlamıştır. |D: in mer lmasına — dünya- Ürdün Macaristan ile Avusturya hu- |*" hicbir kuvveti n amaz. ,Nw,w" ıi çytı ıfy, Haa e Tüçee aa Gaa y a gaa nn pt ll Benelie Ürn e ye edilmiş, dikenli ve elektrikli | xmetler Genelkurlunun Kudüs hak | kalan —no man'a land' tel mâniaları yerleştirilmiştir. | kında verdiği karar üzerine İsrall Ko- | bölgeyi) kaldırarak bir. — Ö A tarassut kuleleri a edilmişti tifa etmekte r. alar parti Hattâ daha ileri gidilerek, hudut boyunca, derinliğine, 25 kilomet- relik bir arazi parçası “hudut İnın Mıntakası” ilân edilerek, burada | hin: ikamet etmedikleri halde yakala- | — kahir nacak olanlara kaçak muamelesi | Milletle yapılması kararlaşmıştır. aristandaki idareden ka- çanlar, Avusturyaya sı lar diye! Ve aynı şeyi Çekoslovakyada yaşıyanlar yapmasın diye de, ay- hu tedbirler, şimdi Çekoslovakya | ile Almanya ve Çekoslovakya ile Avusturya alınmakta- dir Ayrı dinden milletlerin idare- sindeki topraklarda, bundan kaç asIr önce mevcut olan affetmez | düşmanlık hissi, zannetmiyoruz ki, o devirdeki hudutları bundan daha ileri bir nispette, kuş uç maz, kervan geçmez bir hale koy- mus olsun. Keza Seddi-Çin mef- humunda yatan tehaffuz endişe Si Milâttan iki asır önce da! günkü kadar korkunç değ Milâttan bugüne kadar, mem ketler arasındaki hudutları, kar gılıklı gümrük binalarının sükü- net içinde çalışmasına kadar ileri rasında götürmüştük. — Hattâ vizelerin kaldırılmasını bile düşünüyor- duk. Delegemizin Lausanne'da söy- lediği güzel sözler de, zaten in- sanlığımızın bu. temayülür yani, medeniyet hamlesi: İetinden kuvvet almak kü Türk Dek insanları birbiri tiyen bütün setleri yıkmış ve | Müslümanlıkla — Hıristiyanlığın arasına girerek, Ayasofya'dan müze yapmış Kemalist inkılâbın bir evlâdı olarak konuşmuştur le yapalım ki, bu kadar ilerli- | lmiş olan insan t olmuş olan bir irtica, onu geriye sürüklemekte ve yirminci asırda, Avrupanın göbeğinde, ye- | ni bir Seddi-Çin inşa eylemek- | | tedir. Komün K tehrind *kk ve Çek Berlin 11 (YİRS) — Kudüsün bey Bu istifalara sebep, Sovyet Rusı melmilelleştirme — siyaset nelmilelleştirilmesi aleyhinde — bulunan vi vermeanldir. bütün İsrall siyast partileri, İsrail Hü- e 11 (Nafe Birleşmiş |Kümet merkezinin Telâvivden derhal rin Laka — Suboeas'de 'Kudi düse naklini istemişlerdir. muhabirine yapmış Truman'ın Türkiyeye mesajı Amerikanın Sesi radyosu, 19 aralıkta bu mesajla beraber Türkçe yeni bir yayın servisine başlıyacak Washington 11 (AA) (Usis) — lesik Amerika — Dişişleri Bakanlış bugün bildirdikine göre, —Amerikanın M Radyosu, 19 aralıktan ilibaren sa dalga üzerinden 1915 ten 1945 © kadar günde yarım saat 'Türkçe prog- ram. yayınlıyacaktır. n Truman'ın Türk 'ashington Büyük Elçi si Feridun Cemal Erkin'in, Birlesik A- Merikanın eski Türkiye Büyük — Elçisi ' Edwin C. Wilson'un ve Yugoslavya Bü- yük Elctlikine tâyin edilmiş olan Disir 1 Müsteşarı George Allen'in nutukla- takip edecektir. erikanın Sesi Radyosunun Türkce İncorayintı aşağıdaki dalga uzunlukları rinden yapılacaktır: 1345, 1390, 16.81, 1961, 18.71, 2481, AL3 've 416 metre, Kıbrıslı Ti Türklerin profestosu Ada Ortodoks Kilisesinin Birleşmiş Milletlere — gönderdi muhtıraya itiraz edildi İARDA N Ve albagtş a| SA FRANSADA | ği | SOSYALİST | PARTILERİN TOPLANTISI et ettiği rtilerin ve diğer spor bugün beşinci Dün geceki güreş müs Devlet Bakanı Ankara 11 (Husust abirimiz bil- İsiriyor) — Avrupa İktisad İşbirliğine | gini açıkladı. dahil memleketlerin birbirlerinden pacakları mütekabil ithalâtı artırmak gayesiyle bunun yüzde ellisini serbe rakmak. için girişilen çalışmalar her arafta ilerilemektedir. Marshall Plâ- yardım gören milletler arası daki iktisadi — işbirliğine dahil olm mizehasebiyle aynı telkin bize pılmıştır. Bunun üzerine alâkalı baki uklar ve Merkez Bankası mi rinin iştirakiyle — yapılan neticesinde tanzim olunan bir rapor Bakanlar Kurulunun tasvibine sum muştur. toplantılar Hangi madde elli serbest bırakılacağı hakkında ma- Jlümat almak Üzere şimdi Devlet Ba- kanı Cemil Barlası gördüm. Raporun Başbakanlığa gelmiş olduğunu, bahis mevzuu listenin Ticaret Bakanlığından ancak pazartesi günü geleceğini söy- ledi. Mamafih bu listenin umumi İt- hal rejimimize bağlı A cetvelindeki maddelerden bilhassa istihsalimizi ar- ait ithalâtın yüzde f Hindiçinide 400 kisilik fete gelen turistleri şimdi Dap-Şuon'un dia Hindiçinide bir memleket olup hâlen bir Fransız müstemlekesidir. Resimde gördüğünüz kızlar Dap-Şuon'un Ankara ( Hususlt muhabirimizden ) Suriye Hükümet! iye ile bir ti- aret mual imesi için pek akında / Dişişleri imizla * masa geçecektir. Öğrendiğimize göre her iki memleket arasındaki — serbest ticaretin gelişmesi için, Halep Ticaret Odası tarafından bir rapor hazırlan makta, ticarl mübadelelere esas olacak mahsul ve maddelerin bir listesi tanzim edilmektedir. Tedavi için İstanbulda bulunmakta olan Suriye Elçisi Emir Adil Arslar akında Ankaraya gelerek bu konu et R. Aydınlının muhakemesi Ankarada alâka ile beklenen duruşma bugün 14,30 da başlıyor. Ankara 11 (Hususi muhabirimiz bil Demokrat Parti Başkanı Celâi Bayara 14,40) da Ankara Birinci Asliye € hakeme Ankarada alâka ile beklen sabakalarını temaslarına ait haberleri sayfamızda bulacaksınız. , İthal mallarından hazıları kısmen serbest bırakılacak Bunlar (A) listesindeki mallar arasından seçilmektedir hususi nasyonalist ordunun gehri civarında Avrupalılara karşı yaptığı hareki fesilm olarak onun ordusuna binbaşı rütbesiyle iltihak etmistir. Anakor'u ziya: Türkiye - Suriye ticaret müzakereleri başlıyor İÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA nın Beyanatı ÜÇÜNCÜ SAYFADA| Haftanın iktisadi hâdiselerine bakış Ham ve mamul dokuma maddeleri hakkında haberler DÖRDÜNCÜSAYFAD Herkesin alâkasını çel Kostof düvası Jtırmaya matuf olanları — ihtiva edece- | Devlet Bakanı, bahis mevzüu olan maddelerin 'her biri ithal olunan kıymet n geçen T gözönünde tu- ak yarısının serbestçe ithal edil- mesinin mütasavver bulunduğunu ilâ- e etmiştir. Ülke ve çocukları M. Nermi 'ürk ve İslâm Eserleri Müzesi Fikret Âdil BEŞİNCİ SAYFADA Bir otomobil sevdası (Hikâye) M. Oktay Dizdaroğlu Ameliyat tekniğinde yeni değişmeler por: Dün geceki güreşl ürkiyedek mülteciler | Bu beyanata göre yüzde ellisi ser- best bırakılacak maddelerin hangileri Joldugunu henlz Ticaret Bakanlığı da İtesbit etmiş değildir. Bu liste pazart Si günü belli olacak ve bana. veril malümata göre salı günü Pariste Hoff- man'ın. elinde' bulunacaktır. İthal olunacak mamul maddeler kar- dında krom, bakır, pamuk, tiftik, yapağı gibi maddelerle ihraç edebile- cekimiz diğer iptidal maddeler verile cektir. Gerek ithalât ve gerekse buna karşı yapılacak ihracat / karşılıkları mevsim farkları gözetilmeden ve mü- tekabilen meydana konulacak hesap- larla ve transfer suretiyle - kapatıla- caktır. Bunların mühim bir kısmını Avustralya kabul ediyor gesi ve Beynelmilel Mülteci Organ: Şonu I. EL Ö) mun Ortaşark müme D. C. Siephene, Beyoğlundaki büremz Türkiyedeki Bulgar, Ru Çekoslevak, Macar, Polom Mültecileriyle bir. toplamı Vavanralyalı olan D C Suphens farında L R. O, nun Türkiye delekeni Walbrandt da bulunan samüinle. gür Ve YENİ İSTANBUL'a ça beyanatı b “Âvustralya Hükümeti. demirperae kasından kaçıp Türkiyeye sığınmış oli mültecilerden FAvustralya” |a 'dan 'Bimaye göreci erdir. yapılacak seçmelerdi 'ara mülteciler masrafları 1 R- 0: Tafından verilmek süretiyle Avuştran « 'bedava gönderileceklerdir. Mün İ Avustralyada. yerleşmek malsa: gideceklerdir. Böylece orada yenidl dene Avustrali bazlarmın süfade 'etlği barek va S llî'îv H Avgstralya Hükümeti bu Jesti v Te eti ı e tarüiyee'in Tidort Bavamn. Analar ea | 'son vermis, Kıral Şinanuk'a imiz” hususl malamata unan 400 mülteci Av İstanbulun 500 üncü feti yıldönümüne - hazırlık askerleri himaye etmektedirler. Kambo. 'hususi ordusuna mensupturlar. —— | / istanbulun 300 üncü fetih yızını damak için alâkalı Bakanlıklar - bütçell rinden & rafında Dişişleri Bakanımızla — görü- Diğer taraftan Suriye ve Tür- kiyedeki her iki taraf tebaalarına ait âk kıymetlerinin tesbitine devam edilmektedir. Kati müzakerelere ancak Şarelere ve imkanlara basvi n Büyük gayelerimden — b yildönümüne kadar Fatih'in güzel & Beykelini yaptırarak gelecek — 'nesillei hakiki rakamlar tesbit edildikten #o1 ra başlanacaktır. Şimdilik her iki ta- mütekabile z65 Enlak gelleekini Emeklilik Kanunu Yeni Emeklilik Kanunu 1 ocak 1980 Tihinden itibaren yürürlüğe — girecekti durulmaktadı: yakkat bir tedi Jf etmekte ve Suriye, bu usulün, mu: | olarak kabulünü tek- her iki tarafın bu a kanaatin

Aynı gün çıkan diğer gazeteler