11 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Saener gi geniya. Ii eçoliği — e MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE ÜaT Tei ei Te Telefon -44756 . 44757 Santı Kutusu — 2100 - Beyoğlu Harıc memleketler ” iki. mislidir Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bİr” mes'uliyet — kabul — edilmez. Telgoaf Adresi : Hetlo. İstanl Ç ve DiŞ Genelkurulda alınan karar C.H.P. Divanının | — ! SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA FOLMSA) / Kudüs, Birleşmiş Milletlerin toplantısı bitti — | Szesie çünler Sapıl ” Bunların İ iri Son toplantıda Başbakan, iç ve dı. iktisadi devi vesayeh a Ih na g ırı Yor pool'iıli'ko; lî:kıkıîıdaaişzahlaaı:dıaı çhıı,leıındışı "”m'":; *rki ehemmiyeti, büyüktür. * mnelerden beri, İngiltere- aK e B n a aa * B ü LA A Ankara 10 (Humusi muhabirlmiz bü- | -3 — Parti bütçesinde istenilen mü” eli KS RGANAĞK da, ietüae, sg;; İngiltere ve Kanada reye iştirak etmedi. İsrail Dışişleri Bakanı bu kararın | sinyor) 2”c7RZ. Divam çalısma: İnakaleyi tasalk cimiştir C Tekdlrde İA da, ikti larını bitirerek aşağıdaki tebliği nes| 4 — Emlâk ve. Kredi” Banklasının e gaa kin ve nefret doğurarak kan dökülmesine sebehıyel vereceğini söylüyor | ımişur T kmkima aküli SlAyaa . b WRL. bildiriyor. S N gea A SREĞ 'artimiz Divanı ayın © uncu cuma | Mından ihtiyaca yetersizliği hakkında- Çindeki yeni idarenin tanınması | ö ö germerella yi ha do giheyar | HrgiP ea ğe gea de carek g! ÖLT AA L L yük dominyondaki | toplantısını yaparak — gündemindeki | Öğrenmek isteyen bir arkadaş takriri Dekoratif sanatlar ve | konüları müzakere etmiş ve Üzerine açılan ve daha geniş bir şe- ği B nt * ürllller kilde bütün kredi mevzuunu şumulü- Teit GUN Ü osuncu günü yapmak karariyle çanş, |e alan bir müzakerede Divan, Maliye Kenan Temizan İraalarına son vermiştir ae Pati >dellile ( Salgın hastalıklar tarihe VSRERERR CZ Z A Hükkümülde ' het Tadralarda” ilpelilin, ticesini beklemek iğini Foreign Office'in Bözcüsü beyan etmişti. Bilindiği gibi, geçenlerde Yeni Haai veenlae di ellrüler.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VI Aralık 1949 — Pazar ” KTİSxD? SİYAST Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta — Kutusu — 2100 - Beyoğlu Gnci sayfada - santimet GÜNLÜK HABİB EDİB TÖREHAN GAZE MÜSTAKİL Telefon - 44756 . 44757 Santrall Telguaf Adresi : Hetlo. İstanb İÇ ve DIŞ POLiTiKA —— 10/x11/1949 UGÜN — Avustralyada çimler — yapıldı. Bunların bu seferki ehemmiyeti, büyüktür. Çünkü senelerden beri, İn de olduğu gibi, Yeni Zel: Avustralyada da, iktida: listlerin elinde bulunuyordu. Di- ğer taraftan, daha geçenlerde Çindeki yeni idarenin tanınması için, iki büyük dominyondaki se- çimlerin neticesini beklemek lâ- zım geldiğini Foreign Office'in Bözcüsü beyan etmişti. Bilindiği gibi, geçenlerde Yeni | Zelanda seçimlerini Sosyalistler, 14 senelik bir devreden sonra kaybederek, iktidarı Milliyetçi Partiye terketmişlerdir. Bu ha- beri Avustralyanın muhalefet li- deri olan Mr. Menzies, büyük bir | Mmemnuniyetle karşılıyarak, şu sözleri söylemiştir: “Britanya İm- paratorluk camiasında sosyalist idarelerin iş başına gelme: ni Zelanda seçimlerini makla başlamıştır. Binaenaleyh bu idarelerin iktidardan uzaklaş- | tırılmaları da gene Yeni Zelan- | dada başlıyacaktır Darti arkar suplarını cesaretlendirmek ve bir de, tarafsızları kendi tarafına sü- rüklemek üzere — söylendiğine şüphe yoktur Mamafih, Yeni Zelanda seçim- lerindeki neticenin Avustralya seçimleri ve bunl: kımdan tesir yapmasını beklemek Tâzımdır Netekim, şu satırları yazarken beli seçim neticelerine göre, en defa hem Senatoda, hem de Mümessiller Meclisinde kati ek- geriyeti elinde bulunduran ve bi- ımu-yı—hınwwı..ı_._.._.—_;. tek başına üzerine alabilen Avus- tralya İşçi Partisi, bunu artık bügün yapacak bir durumda de- ğildir; çünkü elimize geçen son rakamlara göre, İşçi Partisinin 49 reyine karşı, Liberal Parti ile Çiftçi Partisinden ibaret bulunan | Muhalefet bloku, 65 rey kazan- mıştır. Geriye kalan 9 mebuslu- ğun kime düşeceği henüz belli Burada bazı noktaları kaydet- mek lâzımdar: 1) Geçen seçimlerde, Mümes- siller Meclisi, 77 âzalıktan ibaret bulunuyordu. Halbuki bu seçim- lerde, nüfus artması dolayısiyle, Avustralya Avam Kamarasına 123 âza seçilecektir. 2) Senato nisabı da 36 âzalık- tan 60 âzalığa çıkarılmıştır. Fa- kat bunlardan 18 tanesi, ancak 1952 de yenilenecektir. Kalan bu 18 âzanın 15i işçidir. Binaena- leyh Senato ekseriyetini, muhte- meldir ki, eskisi gibi işçiler mu- hafaza etsin. Eğer bu son nokta tahakkuk edecek olursa, İiberal bir gazete olan Manchester Guardian'a gö- re, Liberallerin Lideri olan Mr. Menzies, Çiftçi Partisinin yardı. miyle idarenin başına gelse bi kendini tutmıyan bir senato ka gısında, meelisleri feshederek, in- tihabatı yenilemek mecburiyetin. de kâlacaktır. Diğer taraftan, gene Liberallerin büyük organı. ha göre, Çiftçi Partisinin bir kı mı Liberaller, bir kısmı da İşçi lerle beraberdir. Binaenaleyh, 65 küsur kişilik bir müşterek ekse Tiyetin hükümet teşkili hususun. da da beraber kalıp kalamıya- caklarını görmek ve bunun için de, hem seçimlerin kati netice- lerini, hem de hükümeti teşkil için başgösterecek şartların ne 1 beklemek lâzımdır © gu saate kadar mev- cut olan malümata göre a) İşçi Partisi, kati ekseriyeti kaybetmişt b) Liberallerle Çiftçilerin bere berce hükümet teşkil etmeler imkân dahiline girmiştir. ger Çiftçi Partisi geç ki nispet dahilinde mu- vaffak olmuş ise, vaziyete lerle Liberaler değil, her iki tara fa ekseriyet temin edecek bir du. rumda bulunan Çiftçiler hâkim oluyor demektir Avustralya — seçimleri - deyip geçmiyelim, Bunların, İngiliz se- çimleri üzerinde, İngiliz seçim- lerinin de dünya işleri üzerinde birinci plânda bir rol oynadığını Ka l Mti C.H.P. Divanının toplantısı bitti Son toplantıda Başbakan, iç ve dış polmka hakkında ızahlarda bulundu Ankara 10 Genelkurulda alınan karar Birleşmiş Milletlerin vesayeti altına giriyor İngiltere ve Kanada reye iştirak etmedi. İsrail Dışişleri_Bakanı bu kararın kin ve nefret doğurarak kan dökülmesine sebebiyet vereceğini söylüyor İKİNCİ SAYFADA Kudüs ÇÜNCÜ SAYFADA muhabirimi sinde istenilen mü- Bankasının mından ihtiyaca yetersizliği hakkında- in hükümetin görüşünü yen bir arkı mesken. inşaatını. kolay Partimiz Divanı ayın © uncu DÖRDÜNCÜSAYFAD aş takriri açılan ve daha geniş bir ge- mevzuunu şumulü- konüları müzakere etmiz Alan bir müzaker aret Bakanlarını len tedbirlere attıla hâsıl et- lk raporunu müzakere ve kabul € Si hâdiseler hakkın BEŞİNCİ SAYFADA acıklamasını dinlemiş ve bazı konular 'rinde Başbakandan tenevvür et- Kurucusu çılan dâva dünkü celsede Parti Başkanı ır, ayın 17 sinde verilecek aleyhine a İzmirde merakla takip e müdofaasını yaptı. Müteşebbisler arasında Ja biçbir. kanuni şahsiyetleri bulunmaktadır n da İngilte- | İNi Belirten Di re seçimleri üzerinde manevi ba- | ni ietemizi rekirye, sildi Kabineyi Liberal ve Memleket partileri teşkil ediyor koymenkiE” Kati | lerin Kudün Keril dahpalı Londra, 10 haberlere göre Mmuvakkat neticeleri fır, Memle tereken 6 4 hükümet partsi, Sydney'den | Senato'da gene edebilecektir s bir miktarda münhal yer sramn, gü ekseriyetini muhafaza kazanmışlardır. mebusluk partileri koalisyonu tarafından kaza- meselenin hali ayeti atındn e İşçi Parti: Ürdün Kıralı Kanlüs'ü zisa seph Chlefle Undaki İşçi Hi denberi idar Menzies'in nutku Liberal Partisi Başkanı as'un beyanı ”Amerıhu, Berlini terketmemelidir., Thomas, aksi halde Sovyetlerin, bütün Avrupayı, sonra da Amerikayı istilâ edeceklerini ileri sürüyor Washington 10 Elmer Thomas'ın kanaatine £ Denizyollarının turistlere |Dünya Sendikalârı | İ kararları » sağl Devlet Denizyolları Umum Müdüne Hükümeti Liberal Par anti edeceki iğinin k: Avustralya E Muhalefetin muvaffak olduğu bölge Muühalefet partil dukları bölge ustur. Bu bö ihe mükabil. Hükümet Anadolü Ağan €n fazla ı Çücen's Lan- zede Muhaliflerin Muhalefet a İ14.000 reylik da yine İşçi Partisi hükim İgeleri tçin 6 n Avrupayı hükmü bir ekseriyetle seçilmiş- İÇ SAYFALARDA Saray - Bosna ve Sofya dâvaları İktisadi devlet teşekküllerimiz * Londradan iktisadi mektub WRL. bildiriyor. Dekoratif sanatlar ve Beyoğlu caddesi Kenan Temizan Salgın hastalıklar tarihe karışıyor. Çeviren: Nezahet Nurettin Ege Tünel (Hikâye) Çeviren: R. N. Güntekin Spor: Dün geceki güreş müsabakaları Türk - Fransız Kültür Cemiyeti kuruluyor memleketin değerli Sehrimizde bir Türk - Fransız Kültüj Cemiyeti kurulması için teşebbünlere xi rişilmiş bulunulmaktadır. İki memleki arasında ananevi fikir. mübadelesi v - İ dostluk münasebetlerini takviye için k rulan Cemiyetin müteşebbisleri aramını “mleketin tanınmış Türk ve Btanı siyetleri | bulunmaktadır. Bu zev lardır: Beki Paris büyük el hiç Erkin, general Ali Fuadi Cebeso Edirne milletvekili, eski Tiçaret Bal Mahmut Nedim. Gündüzalp, — Du doktor Bahaeddin Lütfi 'doktor. Nüreddin profesürlerinden - Burhaned. r. Hukuk Fakültesinde ordi 'naryüs profesör Samim Sarrou, Turir dürü M. Garelli, İş Bankası eski mü dürlerinden Nejat Könt, Sen Benua Li ü müdürü M Bertrand ve — Frerler Âlektebi. Süğeryörü M Dütler. iyetin muvakkat relaliğini — bi affet Atabinen ve kâtibi um İmilikini “doktor. Varnalı yapmaktadir yacağı döviz kolaylığı Tarsus. vapüriyle — memleketi.| mize gelecek turistlerin dolarlarının asmını gemide - piyasa / rayicinel e Türk parasına tebdil ederek, bu, esmhi kur üzerinden Mere; asına devretmek imkânla- Tni araştırmaktadır. Öğrendiğimize göre, idare aradaki farkı, Tekel, Sük merbank gibi bazı müesseselerin gev Partisi mide sergi açmalarına ve satış yaps malarına müsaade ederek tahsil edes Menzles, |ceği varidatla karşılamak üzere Hük kümetten müsaade istemek tasavvue İrundadır. alıya malolursa İney Amerika ve Orta Amerik için, bu plân - ve slim olma Avrupa ekonomik kalkınma plânı gere Paris 10 (YİRS Doğu Almanyanın kuze İrana Amerikan askeri molzemesi geldi Şimali Afrikaya ayrılan Marshall yardımı Malte Moel Güreş İhtisas. Kulübi | Şinda” yapmısıaı nü'da Fransız Komlssı r. Yukardaki resim Temizde bulacaksının. 'in sırtını yere getirirken görülmek. ünden 53 kaj N ve diğer resimi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler