11 Ocak 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

Romaya areket Elliarıcıye ve Adliye Vekilleri Ghamberlain Paristede Temaslarda Bulundu Mecliste Izahat Verdiler Bütün Dünya Bu Tarihi Mülâkatın Vereceği Ekrem Konıgln P rotokol Memuru Netıceyı Alâka İle Bekliyor Ruhiden Başka Cürüm Şeriki Yok Fırtııiaılan 8“'"3 Romada Neler Ekrem Kunıgın İüardeşıle Bır Mulakal Görüsiülecek? .. : 0 (A.A.) — C. H. Par- a gö
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MDARE YERİ V A * Nürüesmanlye Naj | 'YENİSABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ ingiliz Başvekili TAYYARE SUüSTİMALi - Romaya Hareket Etti Hariciye ve > Adliye Vekilleri Ghamberlain Pariste de Temaslarda Bulundu Mecliste İzahat Verdiler Bütün Dı'inya Bu Tarihi Mülâkatın Vereceği *Ekrem Konlgın PrOtOkoı Memuru Netıceyı Alâka İle Bekliyor (Ruhiden Başka Cürüm ı Şeriki Yok Fınınauan Sunra Romada Neler Ekrem Königin Kız kardeşile Bir Mülâkat Goruşulecek" 10 (AA.) kiyatın bir kaçakçı şebekesine aldi yeti hissi ve zannı hasıl olmuştur. 13 haziranda gerek İspanya mümes- #ilinin verdiği baber ve gerek Va. gington sefirimizden alınan telgrat birleştirilerek keyfiyet milli Müda- fan Vekâletinden soruldu. 14 hazi randa Vekâletten aldığımız cevapta böyle bir mubayaanın aslı olma: ve hiç bir tayyare sipariş edilme: ği ve Türkiye namına bütün sipa- rişlerin Vaşington sefaretimiz vus” tasiyle yapıldığı bildirilmiştir. Ba cevap ve İspanya mümessilinin ih- barı Vaşington sefaretimize tebli $ olunmuş ve beynelmilel bir sahte- kâzlik şebekesiyle — karşilaştığımız hizsi hasıl olduğundan sefaretin e- linde meveut evrak ve vesaikin eeti ları, fotografları ve mümkün değil- #e musaddak suretlerinin gönderi: | esi istenmiştir. xv naziranda alı- |Şi cevanta bu vessikin Amerik'a Eksport müessesesinin lstanbul v Fuat Cebesoy ile İstan- bul mebusu Refet Belenin C. Halk Partislne girdikleri heyeti umümiye- ye riyaset makamından bildirildi. Bunu müteakip söz alan Başve- kil Celâl Bayar, bir iki gündenberi matbuatta — mevzuu bahsolan bey- nelmilel bir tayyare kaçakçılığı me- ünin bugünk. / ruznameye alı- narak görüşülmesini teklif etti. Teklifin kabulü üzerine kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraç- oğtu 28 haziran 1938 taribinde to. Janan grup . heyeti. umumiyesin Dr. (Tevfik Rüştü bir kaçakçılık ka, italyada Fransız toprakları üze- Tinde, mevsimsiz ve faydasız bir hars| ve tama dalgası kabarmıştı. Bundan ne ümid ediliyordu? Az bir şey koparmak için çoktan başlı- yarak pazarlığa kalkmıya bir. yol hazırlamak maksadile böyle yapıl-, mışsa büyük bir psikoloji hatası ir- tikâb edilmiş demekti. Çünkü Fran- #a gibi milli şuuruna kuvvetle sahib, yatanperver bir millete - değil her| hangi bir Avrupa memleketine karşı | (| 'bolsa bile böyle bir istilâ emeli ilân) 'etmek şiddetli bir aksülâmel davet etmek için kâfi idi. Namil ki dahili münazaalarla par- Çalanır gibi görünen Fransa hisset- tiği darbenin altında dirildi, yüksel- di, başını kaldırdı ve kurü lâkırdıla- 'Ta pabuç birakmıyacağını filiyat ile R Dün izahat veren Türkiye namına tayyare sattığı hak- | i kında Hariciye Vekâletine vaki ih- | Şükrü Saracoğlu bar üzerine yapılan tahkikatın ve| vagonların Amerikadan hareket Tagiliz ve Fransız Başvekillerinin bir arada alınmış r: T ae e l F S dana Z a tindedirler. Şimdi artık ortada mili İr izteti nefis meselesi poyda olduk | Jeri 2 tır. Bundan dolayıdır. ki İtalyada | Parise hareket etmiştir. | eder caat ederek bir çok tayyare yüklü Gönül rısasile bir 'n'“"“ '”’“'“"“Frınswı Gazetelerinin ıııııXzİeıı'alrW w lspanyada Dahili Harp ğit sormuştu. Tt hazi, ym sefirimizden nesrolunmuş ve bu tekzipte husus! ellerie hiç bir alış verişle 'Nürkiye — nin alâkasi mevcut olmadığı bildi. rilmistir ıda şahsl temaslar si Amerikadı rile uğraşan — resmi mateniz| (Sonu 3 üncü savfada) Rar 'îr"*e" Hitlerle Beck Berlinde K | Neler Görüşmüşler? Cinayet oldu Mülükat hakkında Varşova Genç birkadın bıçakla| Mülâkatta Akdeniz Ne diyor ? Yeniden Alevlendı VaRR A ee YA LA b ahat rahat oturulmasını İtalyan Di € Kadirgada rakı ale-| Meseleleri de Polsk: Berli hazmeleceği merak cölecek tir sey Armerikada Cumhuriyetçi İspanya | "" S nn a| Mevzuu bahsolmuş — | minbir Gır. İtalyanın istilâ emelleri peşin ında 15 mumaralı çin Konulan Silâh Ambargosunun ; © vv v Ğ pan Süleyman isminde bir adam dü- DT SİREERZ -| Kaldırılması cereyanı kuvvetleniyor| 52 503 NL Z l marf ofan siyazi mah a Liman cnddı azarı dikkati Hümde ktridisine iyi biz vaziyet tem GYof akirde a gi ea | yet gözden geçirilmiştir. Bazı mah- feller tarafından — son zamanlarda Almanyanın Avrupanın garkındaki Suz taşkınlıklar ve komşu memleket, | de oturan Şefika | chtesgaden siyasi emelleri hakkında işaa edi- lere tecavüzler sırf söz - vadisinde | ismindeki kadının evine - gitmişler- | bilhassa Akdenize müt len mübalâgalı haberler bu zi kalsa bile, bir memleketin maddi ve| dir lelerle megsul olmuşlar esnasında teeyyüt etmemiştir Mmanevi prestiğini arttıracak hare. Alemin en tatlı bir atrasında Se-| —— Bu mabal Muhabire göre iki hükümet ar ketler teşkil edemezler fika, geçen geceyi Marko ile bera- / yanın Ukranyı komşuluk münasel İtalyanın bu vaziyetten sıyrılmak ber geçirdiğini ağzından kaçırmış. | Yamr n el yi kaşaşkar. iar İçin şimdi az çok müşkilât çektiği tır da zanmedildi Hlssolunmaktadır. Mühim - İtalyan Süleyman buna çok kızmiş vel Çi aa vi edir. Çek buhranı dolayısile gazetelerinden birinde 5 derhal mühabbeti kavgaya döke-| yar n a eden yeni vaziyet bu mü- yazılar le bir intiba tevlia | rek biçağını çektiği gibi Şefikanın| Keler mese ile ALİ asebetlerin a mani olmi Bazetenin mütaleasına | karnına saplamışt manyanın debit ot ti İtalyan tal l bütün dü e v Bilaynani yakıkaslardır. |. H ER,S.AB AM yayı alâ- e e Yaralı kadın hastahane MM* Kan düşü DA —| İl Kuruşa Bir Ba, rdalz İyi Su BE lrarai ço " ğ RTİK “Sudan ucuz!., tabi üi "e öi Preilll Döşkapa kalinaktarı a y - hai ea aa bangaln gz 5 a. raz etmektedir. Cibati, fTun General - Franko İspanyada / harbeden İtalyan — (KIRIK PLÂK — terseranma eçti ı:. SÖrAK'N dardaak ancak döklembilen e Sireye meseleleki yalkan Salya © ZM sğkülyer | MNBKUN Düyülk Takantalarda, vanun ana varam a slâkadar Gi Giye gabe | —— Ka (10) beree seheyen. Beskirleli b bulran ahati Ka devletler işe karı; 18 ALAY SA Bi viK | bir kuruşu da ilâve edince bir bardak iyi suyu tamam (11) ku- ae den sonra Siorra ilena iellertüde tutmakta — Meftlela ÜN K Güzel Edabi | — he rel ayere GDU G9 e e DA M Der slme. TöN İ d | tomanim Begünden İlibaren | — Ce pekaldri Vlkamn lanni güü manba eeei Meeee İ Başbaşa k uştur. | — Frai n K A | Tefrika Etmeğe Başladık Şek zengin bir şehirde, Evkaf idaresi kârmn çokluğunu — fiyatı herinl haparattin | a| zişmiş sadaüi “iakirme | Tüksekliğinde değil cironun fazlalığında aramak lüzım İdi o zaman tabildir Ki bapka deve | ti rebelere sahnel haftasının bilâncosu şudur (6 ncı sayfada) beilim edeceği ana kadar bir bardak Taşdeleni (13) t Hüseyin Cahid YALÇIN İ olmuştur. Cumhuriyetçiler Borfas blancas ve Artesa de 9ü Z — Oİ | mekte devam edeceğiz. A. CEMALETTİN SARACOĞLU (Sonu 3 üncü sayfamzda) | dane mukavemet etmişlerdi. (Sonu 8 Gncü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler