12 Ocak 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

 : Meşgul Olduğu İşler Peşkeş Çekenlere Nasihat Ti gu ŞÜS Ekrem König, Hakkında Tevkif Müzekkeresi i Suriyenin, Rahatça Yerleşmek Kesildikten Sonra Acaba Istanbula Geldi mi ? Tayyare rezaletinin faili Ek - — — Hakiki ve tescil edilmiş ismi Bu sırada Alpullu şeker fabrikası - . e vek Hamdi König hakkındaki tah- Ekrem Hamdi bakan olduğu an - aleyhinde bir dava açmış, Ekrem l ın azırlanmı Odern Blr KO —| kikat devam etmektedir. Bizim, laşılan Ekrem König, 1937 senesin- König bu davayı takib etmesi i- dün yaptığımız tahkikat Ekrem de Ankarada vekâletlerde büyük çin burada Avukat Necib Abdul- k Oıd Kd d H b . . Y t König'in mazisi hakkında bazı ha- îşle;tzkill;e:ımeıkle meşg;l b:ıun:;. lah Kerman'a umumi vekâletna - S I( KA yordu. â bir ara, Türkiyede — me vermiştir. kikatleri daha meydana çıkarmış - Yordu. Hattâ bir ara, Türkiy ş tu ugun an aberimiz o u ge 3 z maden işletmek istiyen bir İngiliz Bu esnada herhakde bir takım | SÜLERE a a L riğ e ĞAA SKİ eai lle Ş ğ;i maden şirketinin mümessili sıfatiy- silâh kaçakçılığı işiyle meşgul ol- a Suriyeyi İtalyanlaraıl EKrem ARoniğin Evveice |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| — golunün SARKI AKDENIZ MESELESİ Suriyeyi İtalyanlara Peşkeş Çekenlere Nasihat Suriyenin, tuk Olduğundan Haberimiz Yoktu Söylemek Mecburiyetindeyiz ki, Suriyeye Herhangi Bir Ecnebi Devletin Bir Müstevli Sıfatile Yerleşme | Teşebbüsü, Biz Türklerin de Kat't Bir Protestosu ve Mümaneatı İle Karşılaşır Yazan : Hi SEYİN CAHİD YALÇIN Malüm olduğu üzere, İngüte-| re ile Fransa umuüml harpte İtal-| için ona harp muvaffakıyetle ne-| ticelendiği takdirde bazı müki-| fatlar vadetmişlerdi. Harbi müb-| tefikler kazandı. İtalya kendisi- 'ne vadedilen fevaidi elde etti mi.| elde etmediyse bunun sebe dir? Burasını kararlaştırmak miz o anlaşmayı aktetmiş olan: vaflara terettmmener — — 1915 Chamberlain ihinde — İtalyaya âfatın — verilmedi; ediyorlar ve Romaya Vardılar Nazırları İstas_yonda Mussolini İle Kont Cıano Karşıladı MUZAKERELER BAŞLADI lükadarız masını, pek Y gazetesinin neşriyatı Faili Yakalandı Bundan - bi Sin yanı sıra yakından me bizi pek mmiyet ver t deki katil, kibi neti kalanımı; YALÇIN fada) İKatil Rifat yakalandiktan sonra YENIİSABAH GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ Rahatça Yerleşmeky / İçin Hazırlanmış Modern Bir Kol.- : | yadinoviç tarafından davet editmiş Ingılız Nazırları (Sonu 3 öncüi sayfada) | Çırçır Cinayetinin | | Karabekirin " Besmcı Sayfamızda Tayyare Suliistimali Ekrem Königin Evvelce Meşgul Olduğu İşler Ekrem König, Hakkında Tevkif Müzekkeresi Kesıldıkten Sonra Acaba Istanbula Geldi mi ? pullu şeker fabrikası dava açmış, Ekrem vayı takib etmesi i- Avukat Necib Abdul- 'a umumi vekâletna - )mig'in mazisi hakkında ba: kikatleri daha meydana çıka tır. Kont Ciano —— Ayın 19 unda Belgrada Gelecek Belgrad: 11 (A. A.) — 'nada herhakle bir takım kaçakçılığı işiyle meşgul ol ası icabeder Ki bir de Fransiz — sefarethanesi (Sonu 3 üncü sayfa B. Sto-| Büyük Kumandan Ve İyi Baba | İstanbul Mebusu General Kâzım Karabekiri Evinde Ziyaret olan Kont Ciano, bu ayın 19 unda| Yugoslavya'ya — gelecek ve 3 gün| kalacaktır. - Kont, ilk iki gün zar-) fında Macar hudüdü . yakınında| Belje miri ormanlarında avlana - aktır. Mümaileyh da gel bi,, sergisinin küşad resmini icra edecektir. -Kont, bundan — sonra naibi hükümet prens Paul tarafı dan kabul — edile Kontun | bu ziyareti esnasında — Avrapanın | una hav-| yasta| zasındaki vaziyet geniş tetkik edilecektir. B. M. Meclisinin Dünkü İçtimat Ankara, 11 (A » Celsenin / açılmasını / müteakip) Bolü mebusluğuna 5 ticari mübe General Kâzım Sayın İstanbul saylavı Ge- neral Kâzım Karabekirin hatıratının bugünkü kısmın- da fevkalâde ehemmiyetli bir bahse temas edilmek- tedir. Bu kısım, müsi A. CEMALETTİN SARACOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler