13 Ocak 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

 Matbuat Hürriyetinin Bir Milletin |'I' Ju kiyeye Teslim ._ Hayatında Oynadığı Büyük Rol © Matbuat Susdu mu, Halk Arasında da Dedikodu ,Etmek IStem'yor mu Saltanat Sürer. Fakat Matbuatın da Vazifesi Vard Yazan ; ,_,USZ—,',';NEAİ,Z;DC ÜA,_İ;,,:; |Havas Ajansının Neşrettiği Garip HMAT ZND DN Ka ea zn Teblıgden Cıkan Mana Nedır
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbal Nurgosmamtye'No. S Telgraf” Yenleğbalı gahetesi Züğüüe Hayatında Oynadığı Büyük Rol Matbuat Susdu mu, Halk Arasında da Dedikodu | | Saltanat Sürer. Fakat Matbuatın da Vazifesi Vardır | Yazan HUSEYİN CAHİD YALÇIN 3 * mevzulardan birini| beri bu mesele yalk İçin Taarruza Geçtiler Taarruz Tekmil VCepİıelerden Aynı Anda Başladı Fılıstınde Şiddetli " Muharebeler Oluyor | Abdürrazak İngiliz Muhasara | Hattını Yararak Kaçtı ve ehemmi fi noktalar Tiyeti vard Hükümet Ve Matbuat FransaEkrem Köniği Matbuat Hürriyetinin Bir Milletin Türki Frankistler Nihati Zafer ; Arap Kuvvetlerınm Reisi Arif f Kudüste bir evden ihtilâlci araplara makineli tüfekle ateş. eden İngilirler iftiralar| Hüseyin Cahid YALÇIN Kudü, (Sonu 3 üncü sayfamızda) | kıtaatı an aztı isi A (Sonu 3 üncü sayfada) yeye Teslim Etmek istemiyor mu? |Havas Ajansının Neşrettiği Garip | Tebliğden Çıkan Mâna Nedir? Havas a.( sele ha a| Fransa zabi Ankara, 12 (AA) dunmuş ve bu müraca- )larak Fransa hari- 8 tarihli bir nota inin bu şahsı takip tirilmekle bera- anm — merkum tiği bazı anılümatı Kİ hüviyetinin me Havas ajansının nat, insarıı i, yoksa Fransız polisi Roma Müzakereleri Neticesiz Bitti e ı—wJ İngiliz Naıırları Bugün Vatikanda nut- Fransa Suriye Mandasından Vazgeçmiyor — | Beyrüt, 17 (AAY — Hatas a- flarını - teshil Ş olduğunu İagiliz Nazırlarının bugün / çelenk koydukları İtalyan meçhııl asker âbidesinde bir ı:ıuııııı hiç bir taahhüt altına — girilmediği -| sanılmaktadır. Görüşmelerin hangi noktalarda müsbet neticelere var- dığı henüz malüm değildir Akşam üzeri, İn; e| Kraliyet operasında başlamıştır Chembe Yugoslavyada Siyasi_ Tevkifler HER SABAH Bir Cihan Harbi Karşısında mıyız? MÜMESSİL ELİYORLAR A. Cemalettin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler