10 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

M P AF VA G GA b Vili Gdili Uİ: a Be'ealyeaeqöbın AV A UU vç' evre Anlaşma Kabilmi| kifo Benzin Nasıl| Yaptıkları Tetkiklerden Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN B ee d n Ne Neticeler Çıkabilir ? Yettikleri faaliyetten yorulmuş da Ba a araar a kmt tünm | Zahkikata Başlıyan Müfettişler gibi, susuyorlar. Matbuat hücum. lar kesmiş bir halde. İspanya y . Marii yazr” bten b ada he | — Bu hususta Ademi Malümat (546nüHalkla Temaslarında enFazl zin sönüşü tarzında son ihtilâcla € Fını goeçiriyurîl şuı_;h:sız ki silâhlan. Bey an Ed iyor lar! K S ımdaenfr azia Mma yarışı hu!un» şiddeti ile, hız için- H . M l l U .. e derim Cediyor Pakat Bünin süye Vekilei anMET T Bo bti siehema Dlangi Meseleler stünde Durdular ginlik getirmiş. | L belediyesine ait hesabatın| evvelce gelen müfettişler tarafından tir denilebilir. Baharda patlıya. G ; " A CAT e K ear Gükindk ŞOKS u, iki mülkiye | yapılan teftişlerden it —— aa n 2 BF AM0 n e A L — M £
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ SABAH GÜNDELİK slvısl HALK GAZETESİ z : Milli Şefin İstanbulda Umumi Bir (Belediyede 43Bin) Anlaşma Kabilmi! Kiyo Berızın Nasıl| Yaptıkları Tetkiklerden 2? Sarfedilmiş? | Ne Neticeler Çıkabilir? GŞ AEJZT;.,MT!TM İnönüHalkla Temaslarında enFazla eya rlar:? , .. Şi MT Tz Hangi Meseleler Üstünde Durdular ot D ——— Büyük Yurt Kalkışına Doğru BZ Z Perakendeci Kasaplar ramumu eee *Şikâyet Edıyorlar e :;"îk'nım*km::“*d'"h Ziraat Kurumundan 45 Kuruşa “:î.:î:îl.:îîîğm'l:â Tahkikata Başlıyan Müfettişler| Dehiliye Vekâieti tarafından e| Hye€, — İetanil”“ Belediyvelin nn YAZAN:MURAD SERTOĞ! Ü Üa mndur? Fek beli Geği BEDMUlire. seleıde. Gakl 'ne erdim. Cümhurreisimizin böyle ziyade yesin / atiletine, tevekkeli| — Alrnan Et Yine 45 Kuruşa — | titer verişi süphe yok ki tarihe mal acılığına benziyor. Olarak, güksek gtetlerdir, İşte bugünkü dünya veziyetinin Nasıl Satılır? Bu temasların memleket kalkın. kasa. bir lerbamı. Halbuki ç dört ada sazalı vaifeler göcecek yö Birevvel hüyle bir duzğunuk üm, Hudlk dese e öma ini — bile ha celmakte — sorük Şrmahakkaktır. vani, Derlet “adizdan, yakın bür| Deşliçn dreelüaer inceli a arlin dalen. üğrenel aa. 5a vön Hi yakm senana befeki çarelera başvura ibi- sayret'sarı öüdece bir gezeteci görile Kediyorlardı. Maamafık hiçbir mese, lit iüber kaydedeeci denin ” Gallolunduğunu - görmedii Tei Oümurumuz. en fezla çu ramiz müzaseletlere, dar ufuklara| A S ize el Aalışmış, intibak etmiş görünüyo. 1 — Toprak ziraatini — maki ruz. Ve bu meşkük vaziyet içinde Ele aa ana aa ae Künü gününe yaşıyoruz. - Sanki bi a GAt a tün, bu halin devamından başka da DazE St *amamamareşArrire ni T amelalemiı ile müstehlik arasındaki vasıtaları Umumi — harp içinde, zafer her| aa — M iki taraf için de geçildikçe, Ttiâr| ü terfih etmek. devletlerinin propagandacıları: Ge.| aN Z ANSİ olmuyan veya ker. lisine toprağı “az gelen — köylüyü | çen zaman bizim. için çalışıyor, di- Yorlardı ve bir — netice alınmadan| Mutlaka foprak sahibi yapmak. Nü. | Ve dört tekerlekli arabaya köylerde — mizde az çok tecesiis etmiş şanayi fusu artan köylere artan nüfus nis | Ziraat ve nakliyat sahalarında iş| maddelerine de mahreçler bularak Ortada nisbi bir sükünet hi küm sürüyor. Devlet adaml Tettikleri - faaliyetten yorul bir an kendilerini toplamı gibi, sesuyorlar. Matbuat hücum. darını kesmiş bir. halde. İspany harbi, yağı biten bir kandilin ha | kin sönüşü — tarzında son ihtilâcla. kını geçiriyor. Şüphesiz ki silâhlan. faa yarışı bütün şiddeti ile, hiz için- dle, devam — ediyor. Fakat - bunun bahsı da artık bilginlik. getirmiş. tir. denilebilir. — Baharda patlıya. tanbul - beledi teftişi içi müfettişi tak harpten hiçbir alâmet yok. Bu, ? — geçip gitmiş bir fırtına ihtimalinin| Cümhurreisimiz ve refikaları u betinde yeniden toprak bulmak. — | bulmak. Türk sanayi mamulâtını da dünya 3 — Şehir dabili ve şehirler a.| — 4 — Memleket ihracatım müm.| piyasasına sokmak. İhracatı tahdi. Tası nakliyatında artık rekabet e. | kün mertebe artırmak - ve ihrâcatı|| de uğratan engelleri mümkün mer yangın ile nihayet bulmak. ta geciktikçe — harpten uzaklaştık. zaman — sulh lehinde çal Onun içindir. — ki, şimdi dilmez Bir mevki k: ve k iptidaf muddelere inhisar et | tebe ortadan kaldırmak. TSonu 5 inci v İstanbuldaki —asap d kkânlarınd a biri TDEEEA a a Ölmanyaya — |İspanyanın Bütün Akdeniz Sahilleri; ani atip gitmesi | et fiyatlarını ucuzlatmak ve bu hu | liyor, kâh indiriliyor İsmarlanan ne gibi / esaal isikliklere şahici | busta yapılacak her nevi ihtikân| — Son zamanlarda görülen lüzum oldu? Bunu kestiremeyiz. Yalnız her | önlemek maksadile et fiyatleri ü.| üzerine Belediyede bu işle mesgul| YeNni 3 GEMİMİZ geçen gön 1 zerinde — azami fiyatı tesbit eden | 'makam -toptan et satışı üzerindeki aanı biraz dal narklar koymuştu. Perakende ve| narhi kakdırmış ve perakende sa.| — Berlin, (H #istan mesele - | toptan satış fiyatleri üzerine konu. | tışlara da kuzu ve kıvircık fiyatleri man pek gafil — avlanmış bulunan| lan bu narhlar lüzum ve ihtiyaca | ni serbest bırakmıştı. Tngiltere şimdi sesini çok daha yük. | Canlı hayvan — fiyatlerir Beltebilecek bir halde. Şimali Ame, | ——— Tikanın Birleşik devletleri Avrupa dirilecektir. Ç Ak —— ©— Maarif Şurasında Neler siz gnn Tekmil Gemilere karşı Kapatıldı Hükümeti dilecek c — Madrid'te isyanlar devam ederken halk; n şehirden firar ediyor! (Sonu 3 üncü sayfamızda) — | Samba günü Bloma Ve Si tarafından merasim! hize in. — — Burgos, 9 (A.A.) — İspanya'nın| vetleri kumandanlığının hususl bir billerinin -tamamile bü.| müsaadesi ca mil mesafeye ka şam bahriye büyük umuml karar. | giremiyecektir. Bu emre muhalefet “Amerika da Amerikanın — hudutl m* C n gühi tarafır dilen bir teb.| eden getile, zapt ve müsndere edi. Saer alar Görü Şi ülecek? | İsıan bul 31D —V ÇA Z tmmenn saçınam ve| ZZ patin kaptanara ve üi “'"',k""’"nhîîîmğ:î?âlîf“ Şüranın Meşgul Oİacagı Maarif | | Müntehibisani B S eee — Meselelerini. Bildiriyoruz — | Çikarıyor ——— Üa si îı alar, hazıtladıkları raporla-| 'V'.',J Seneme © AdAma İş Değil, İşe Adam > İngiltere Muhtemel Bir Harbe f ,ğa““ aü ni SN Ze Karşı Büyük Bir Hızla Hazırlanıyor | Vit Komp'o' — — C e aa ““ingı'ız Harkâye-Nazır Dün: Çok.| “AZİLE e a Kİ M etinlüren 5 Mühim Bir Nutuk İrat Etti — Şi Z GE a ea Hüseyin Cahid YALÇIN Yazısı 3 üncü sayfada (Sonu 3 Üncü sayfada) | — P b

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler